Наявність вакантних посад, порадок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

    НАКАЗ

02.09.2019№98

Про створення комісії з працевлаштування

у заклад освіти

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників у заклад освіти (додається).

2. Створити комісію з працевлаштування педагогічних працівників у заклад освіти у складі:

– Польова Ірина Петрівна – Пасічник Лідія Володимирівна– директор, голова комісії; – заступник директора з навчально-виховної  роботи, секретар комісії.

Члени комісії:

– Котюк Микола Сергійович – Сторожук Оксана Василівна– голова профспілкового комітету; – заступник директора з виховної роботи

3. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток

до наказу 02.09.2019 р. № 98

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу працевлаштування педагогічних працівників у  заклад освіти «Немирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радивилівської міської ради»

Загальні положення.

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників закладу.

Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі загальної середньої освіти.

Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педпрацівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.

Умови проведення конкурсу

Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).

Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

проведення усного конкурсу;

проведення конкурсних уроків;

відбір кандидатів.

Оголошення конкурсу

Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.

В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

заяву про участь у конкурсі;

трудову книжку (при наявності);

заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см;

ксерокопія документів про освіту з додатком (та оригінали для звірки);

копія 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (та оригінал для звірки);

атестаційний лист (для тих, хто атестувався протягом останніх 5 років):

військовий квиток (для військовозобов’язаних) або приписне свідоцтво та дозвіл на працевлаштування (для осіб призовного віку).

За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

Особи, що виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

Проведення конкурсу та відбір кандидатів.

Конкурс проводиться у два етапи:

розгляд поданих документів та усна співбесіда;

конкурсний урок.

На підставі розгляду поданих документів, усної співбесіди з кандидатами та конкурсного уроку комісія на своєму засіданні рекомендує особу для зайняття вакантної посади у закладі.

Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).

Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається  більшістю голосів, присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.

Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.

Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.

Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.

Вакантні посади відсутні