Звіт директора Немирівського ліцею за результатами діяльності у 2019/2020 навчальному році

ВСТУП

В Україні триває реформа освітньої галузі, основною метою якої є нова якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до закладів вищої освіти. Зміни стали можливими завдяки прийняттю Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

 Домінантною стала потреба визначення соціальної місії закладів загальної середньої освіти в умовах змін, формування стратегії розвитку закладів освіти в умовах Нової української школи, переосмислення ролі керівника у розбудові нового освітнього середовища та організації освітнього процесу, який базується на компетентнісному, особистісно зорієнтованому та діяльнісному підходах, вихованні на цінностях, принципах педагогіки партнерства тощо [7].

 Базовий Закон України «Про освіту» визначив метою освіти «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [1]. Реалізація даної мети потребує здійснення низки заходів, спрямованих на формування безпечного інноваційного освітнього середовища; впровадження нових стандартів освіти, в основі яких – формування компетентностей, умінь та цінностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; створення нової ефективної системи управління в умовах наданої реальної автономії закладам освіти та високої якості менеджменту; забезпечення рівного доступу всіх здобувачів до якісної освіти. Над реалізацією низки цих заходів працювала педагогічна команда Немирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів упродовж 2019-2020 н.р.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1.Моніторинг якості освіти

Державна підсумкова атестація за курс початкової  та базової загальної середньої освіти учнів не проводилось у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Відповідно до річного плану роботи школи та з метою перевірки якості і рівня знань, умінь і навичок учнів на кінець ІІ семестру 2019-2020 навчального року адміністрацією школи згідно з наказом від 24 квітня  2020 року № 45 “ Про проведення підсумкових  контрольних  робіт ”  з  27 квітня по 26 травня 2020 року в  4,9,11 класах було з використанням дистанційної форми навчання проведено підсумкові  контрольні роботи з базових дисциплін. Зміст контрольних робіт включав програмовий матеріал ключових питань останніх тем, а також раніше вивченого матеріалу.

КЛАСПредметУчнів у класіПиса-ло ро-боту               Р І В Е Н Ь% успіш-ності% якості знаньСеред-ній бал
Висо-кийДостат-нійСеред-нійПочат-ковий
4Укр. мова191977510059,47,2
9Укр.мова151528510066,87,3
11Укр. мова101026210081,47,8
4Літер.чит.19198111001009,6
9Укр. літер.151538410058,57,0
11Укр. літер.101024410056,27,0
9Зар.літер.1515266193,345,96,7
11Зар.літер.1010281001008,6
4Математ.191959510070,68,1
9Алгебра151593378,162,36,8
11Алгебра1010271100797,9
9Геометрія1515356193,360,87,5
11Геометрія101028100798,7
4Анг.мова1919279194,176,57,5
9Анг.мова1515167193,346,66,2
11Анг.мова101042410068,27,3
9Істор.Укр.1515167193,352,16,8
11Істор.Укр.1010244100606,8
9Вс.історія1919198193,351,96,8
11Вс.історія1010244100787,6
9Правознав.1515176193,353,17,0
9Біологія1515257193,355,36,2
11Біологія1010244100607,9
4Природозн191965810068,47,8
9Географія1515166287,541,96,5
11Географія1010243100607,9
9Фізика151567287,533,45,9
11Фізика1010244100608,0
9Хімія151557380,240,16,1
11Хімія1010226100707,5
9Інформатика151549210076,18,8
11Інформатика10108210010011

  Результати підсумкових  робіт наведено в таблиці

       Слід відмітити, що успішність  при написанні  контрольних робіт в середньому по школі становить 96%, а якість знань – 67,1 %. Середній бал становить – 7,6.

 Учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому  75 %. Основна маса учнів засвоїла навчальний матеріал на високому  і достатньому рівнях. Середній бал по усіх предметах склав 8,0. Нижчий рівень навчальних досягнень  показали учні даного класу з української мови (якість знань склала 59,4%). 

 Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що основна маса учнів 9-го  класу здобула необхідні знання на середньому та достатньому  рівнях.   Процент успішності в середньому склав 92 %, а якості знань – 53,2 %. Середній бал з усіх предметів склав 6,8. Низькою є якість знань учнів з фізики, хімії,географії,англійської мови та зарубіжної літератури.

        Успішність учнів 11-го класу по всіх контрольних роботах становить 99,1%, а якість знань  – 73%. Середній бал по усіх предметах – 8,0.  В основному одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал на достатньому (46,2%) та середньому (38,3%) рівнях.  

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес

У 2019/2020 навчальному році освітній процес у школі був організований на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно – правових документів, що регламентують діяльність навчального закладу. Конкретизація роботи школи забезпечувалась виконанням річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, освітньої програми школи на 2019/2020 навчальний рік, навчального плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, навчальними програмами з предметів.

 Навчальний план роботи школи на 2019/2020 навчальний рік був складний на виконання освітньої програми погодженої на засіданні педагогічної ради школи від 27.06.2019 р., протокол №14.

Головною вимогою навчального плану школи на 2019/2020 навчальний рік було дотримання відповідності Державним стандартам початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 №87), Державному стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

 Для учнів 1-2 класів складена у відповідності до типової освітньої програми,розробленої під керівництвом О.Я.Савченко та затвердженої МОН України від 21.03.2018 №268.

 Для учнів 3-4 класів відповідно до типової програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №407).

Для учнів 5-9 класів відповідно до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405.

Для учнів 10- 11-х класів відповідно до типової освітньої програми профільної середньої школи .

Реалізація змісту освіти забезпечувалась вивченням базових предметів: Історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, українська мова, українська література, зарубіжна література, англійська мова, математика та окремих природничих дисциплін. Вибірково – обов’язковими предметами, за заявами батьків учнів з урахуванням здобувачів освіти, були визначені інформатика, технології, що вивчались на рівні стандарту – 1,5 години.

Для учнів 10 та 11 класів забезпечувався філологічний напрямок – українська філологія. Навчальний план містив години на вивчення базових предметів та годин на забезпечення профільного навчання.

Варіативна складова навчального плану використана на :

 • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріативної складової з метою забезпечення профілю навчання та задоволення інтересів учнів;
 • проведення групових та індивідуальних занять для окремих учнів чи груп з метою забезпечення диференціації та індивідуалізації освітніх потреб учнів.

Головним у забезпеченні варіативності навчання на мій погляд є:

 • задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів та груп учнів;
 • добровільність здобувачів освіти у виборі профільності навчання (10-11 класи), факультативів, спецкурсів;
 • наявність державних навчальних програм для реалізації варіативності навчання;
 • ефективне використання гуртків, спортивних секцій, що сприяє задоволенню освітніх потреб учнів;
 • наявність відповідної навчально – матеріальної бази школи, що є суттєвим при визначенні реалізації варіативності освітнього процесу;
 • кадрове забезпечення, що дає можливість якісно та ефективно забезпечити варіативність освітнього процесу в школі.

3.Методична робота

        Науково-методична робота в школі в 2019-2020 навчальному році проводилася відповідно до річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік та на виконання наказу від 02.09.2019 №125 «Про зміст, форми, структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в 2019 – 2020 навчальному році», відповідно до структури та плану методичної роботи.

         Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблемної теми «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації». Праця над даною проблемною темою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах, тому над реалізацією даної теми працювали всі вчителі школи.

 Методична робота  в навчальному закладі була направлена на забезпечення методичного супроводу основних положень Концепції «Нова українська школа»,  впровадження Державного стандарту початкової освіти  1-2-х класах, нових навчальних програм в 11 класі, реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, формування ключових компетенцій учнів та наскрізних умінь, варіативності та різноманітності змісту, методів  і засобів через запровадження профільної освіти, індивідуального навчання, організації роботи гуртків,  курсів за вибором. Створювались належні умови для професійного росту педагогічних працівників через удосконалення форм і методів методичної роботи, в тому числі через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн курси, конференції, самоосвіта. Забезпечувався психолого-педагогічний та науково-методичний супровід функціонування профільного навчання. Здійснювались заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу.

         Серед педагогічних працівників в закладі було організовано та проведено І етап конкурсу «Вчитель року». Вчителі представили свої напрацювання на шкільному ярмарку-конкурсі педагогічної творчості. Дві роботи педагогів були направлені на даний обласний конкурс. Учні школи брали участь в районних та обласних олімпіадах, конкурсах Малої академії наук, турнірах, інтерактивних та інших конкурсах де неодноразово здобували призові місця.

         Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників здійснювалося шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметно-методичних тижнів. Впродовж навчального року було організовано роботу двох методичних об’єднань: учителів початкових класів та класних керівників. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провело низку засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових  технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Ці методичні об’єднання організовували дискусії, ділові ігри, проводили відкриті уроки та виховні заходи. На засіданнях методичних об’єднань учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег. Найбільш цікавими були обговорення та підготовлені виступи з таких тем як: «Цілеспрямоване й усвідомлене прилучення зростаючої особистості до суспільних цінностей праці», «Формування у школярів ціннісного ставлення до держави та суспільства: науково-теоретичний аспект проблеми», «Узгодженість дій сім’ї та школи у вихованні моральних якостей особистості» Практикум «Розвиток комунікативної компетентності педагогів» надав педагогам необхідний досвід класним керівникам для роботи з дітьми та їх батьками. Всі засідання даних методичних об’єднань проводились на високому рівні, надавалась методична допомога вчителям у фаховому вдосконаленні. В цьому заслуга їх керівників – Касян Г.М. та Струсь В.М.

Цього навчального року вчителями з допомогою учнів старших класів були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. Також цьогоріч у закладі було проведено методичний тиждень впродовж якого було випущено методичні листівки «Інноваційні технології як засіб удосконалення освітнього процесу»,  проводилися відкриті інноваційні уроки «У творчій лабораторії вчителя», різноманітні заходи та практичні заняття. Під час проведення відкритих уроків усі вчителі продемонстрували глибокі знання методики викладання матеріалу, розуміння змісту і вимог навчальних програм та місця даного уроку у системі вивчення науки, володіння методами організації діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу учнями.

Цікаво й змістовно пройшов педагогічний ринг «Творчий потенціал учителя – важливий чинник освітнього процесу» під час якого були розглянуті основні риси творчого вчителя, питання пов’язані з проблемами у творчості в роботі.    

      Підвищенню рівня профілактично-консультативної роботи серед батьківської громади, учнівського колективу, створенню умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків сприяло проведення дня в 1-4 класах під гаслом «Батьки змінюють професію»;

Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних  рівнів.

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, тощо. Стимулюванню педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, новими педагогічними ідеями була присвячена педагогічна рада «Мій творчий шлях у школі», яка пройшла у формі майстер-класів кращих вчителів закладу.

Основними напрямками шкільної науково-методичної роботи були і залишаються удосконалення змісту шкільної освіти, забезпечення її національної спрямованості, впровадження у практику роботи вчителів окремих методик, педагогічного досвіду. Запроваджені форми методичної роботи створили умови для неперервної освіти вчителів, дозволили апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології. Методична робота проводилася з урахуванням інтересів і потреб різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня вчителів. Тому основне завдання організованих заходів –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних структур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2019– 2020 навчальний рік.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об’єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу та педагоги – представники  шкільних методичних об’єднань. Впродовж 2019 – 2020 навчального року проведено 4 засідання, обговорено питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа».

На уроках  учителі та вихователі використовували як традиційні методи й форми роботи (фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється), так і інноваційні («мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємоперевірка, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, диференційовані завдання). Як правило, усі ці форми і методи роботи під час проведення навчальних занять чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань: розвиваючих, дидактичних і виховних. Творчим підходом відзначалися уроки вчителів вищої категорії: Гуменюк В.І., вчителя англійської мови, Колдун Т.І., вчителя фізики, вчителів початкових класів Пасічник Т.В., Пицури З.І., Касян Г.М..Високу креативність  в  організації та проведенні власних уроків показали вчитель біології Шуляк В.В., вчитель початкових класів Савка Т.Є., вчитель англійської мови у початкових класах Барабах І.М., вчитель зарубіжної літератури Грушецька О.В., вчитель української мови Мисаковець Л.В., вчитель історії Струсь В.М..

Цікавою та змістовною була тренінг – гра «Я вчитель?», яку провела для педагогічних працівників соціальний педагог Марценюк Ю.А.

Впродовж року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів. Вчителі школи взяли участь у методичних посиденьках «Освітні компоненти, їх реалізація на уроках», які організувала та провела заступник директора з навчальної роботи Пасічник Л.В.

Ефективнішими були індивідуальні форми методичної роботи: методичні оперативні наради з питань роботи над науково-методичною проблемною темою та інструктивно-методичні наради з питань удосконалення освітнього процесу в школі, індивідуальні консультації,  бесіди, адресна допомога. В індивідуальній роботі переважали бесіди з учителями з питань організації науково-дослідницької роботи, планування науково-методичної діяльності.

Свій методичний рівень вчителі підвищували шляхом самоосвіти, участі в роботі районних методичних об’єднань. В результаті цієї роботи кожен вчитель почерпнув для себе щось нове, удосконалив форми і методи своєї роботи, підібрав добірки статей з методичної та фахової літератури та творчо опрацював їх.

Активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання школярів сприяла атестація педагогів школи. Атестація сприяла підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді педагогічного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

Впродовж навчального року відбулися  предметно-методичні тижні:

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу (ІІ тиждень вересня);

Тиждень безпеки дорожнього руху (ІІ тиждень листопада);

Всеукраїнський тиждень правових знань ( ІІ тиждень грудня);

Тиждень фізики (ІІІ тиждень січня);

Тиждень української мови ( ІІІ тиждень лютого);

Тиждень присвячений 206 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (ІІ тиждень березня);

Слід відмітити належну роботу вчителів Струсь В.М.,  Мисаковець Л.В., Котюка М.С., Колдун Т.І.,які відповідали за проведення цих тижнів. У зв’язку з проведенням притиепідеміологічних заходів та переходом закладу на дистанційне навчання не було проведено ряд запланованих предметних тижнів:тиждень здоров’я,  знань з основ безпеки життєдіяльності, безпеки дитини,  екології.

Підвищенню фахового і методичного рівня вчителів сприяла курсова підготовка, яку проходили вчителі згідно плану курсової підготовки у 2020 році. У 2020 році курсову перепідготовку при РОІППО пройшли в онлайн-режимі більшість учителів закладу.

Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня» та «Соняшник» в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів.

Значна увага протягом року приділялася питанню виховання учнівської молоді. Заступником директора з виховної роботи Сторожук О.В. було розроблено план виховних заходів на рік, де були враховані усі шкільні традиційні свята, районні конкурси, фестивалі, виставки, спортивні змагання.

Приділялась належна увага роботі з батьками. Це батьківські збори, конференції, робота загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі школи, святах, організації та проведенні екскурсій, конкурсів.

Учні 2-10 класів охоплені гуртковою роботою, що дає змогу розвивати свої вміння, знання та навички.

Проводилась індивідуальна робота з вчителями за підсумками ІІ (районного) етапу олімпіад з базових дисциплін, щодо організації виховного процесу, за результатами підсумкових контрольних робіт. Надавалась також допомога вчителям щодо організації роботи над реалізацією індивідуальних науково-методичних проблемних тем.

Важливою складовою методичної роботи у школі є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися впродовж 2019-2020 навчального року.

Структура методичної роботи в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня.

4.Робота з талановитою та обдарованою молоддю

        Одним  із  пріоритетних  напрямів  у  системі  роботи  школи  є  виявлення,  навчання  та  розвиток  обдарованих  дітей.  Робота  шкільного  колективу  із  початку  навчального  року  була  направлена  на  виявлення  і  підтримку  талановитої  учнівської  молоді,  створенню  необхідних  тих  умов  для  розвитку  індивідуальних  та  неординарних  здібностей  учнів,  в  яких  наші  діти  могли  б  реалізувати  свої  творчі  задатки,  досягти  того  освітнього  і  інтелектуального  рівня,  котрий  потрібен  в  умовах  сучасного  інформаційного  суспільства.  У школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях.

       Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

Педагогічний колектив школи проводив цілеспрямовану роботу по:

 розвитку в учнів інтересу до знань, формування творчої особистості;    

 використанню інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;      

вихованню компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;     

поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;     

формуванню в учнів стійких мотиваційних установок і  застосування набутих знань про здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я;     

організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;    

впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей.

         Як було зазначено, згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання було переглянуто та поновлено шкільний банк обдарованих дітей.

        З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у школі було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та відповідно графіка.

В другому  етапі взяло участь 34 учні, що становить 10,5% від загальної кількості учнів 6-11 класів. Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має достатні знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки.

Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Переможцями стали: Береза Тетяна (8кл.) – І місце з фізики (вчитель Колдун Т.І.), ІІ місце з біології (вчитель Шуляк В.В.), ІІІ місце з математики (вчитель Береза О.А.);

Барабах Мар’яна (10кл.) – ІІ місце з української мови (вчитель Мисаковець Л.В.), ІІІ місце з англійської мови (вчитель Гуменюк В.І.), ІІІ місце з правознавства (вчитель Струсь В.М.);  Вичаковський Роман (7кл.) – ІІ місце з фізики (вчитель Колдун Т.І.) та ІІ місце з математики (вчитель Колдун Т.І.); Пицура Марія (11кл.) – ІІІ місце з правознавства (вчитель Струсь В.М.).

Протягом першого семестру учні були активними учасниками шкільних, районних акцій, конкурсів.

Велику увагу приділяють учителі-словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений творчий потенціал. А свідченням цього є досягнення наших вихованців  на районному рівні. Так за підсумками районного    етапу Х Міжнародного  мовно – літературного конкурсу учнівської  молоді імені Тараса Шевченка учениця 10 класу Барабах М. та учениця  6 класу Левценюк Дарина зайняли ІІІ-ті місця в цьому конкурсі 9 листопада, в День української писемності та мови.  

Соціальна робота в школі 2019/2020 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в освітній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

– створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

– забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

– орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

– забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

– формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

– поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

– забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

– забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

В школі є учні, що живуть у морально й матеріально зубожілих родинах, де вони втягуються дорослими або однолітками у протиправні дії. Причому, такі проблеми існують не тільки в сім’ях з низьким матеріальним становищем, а й у сім’ях із великими матеріальними статками, причиною чого є бездоглядність у задоволенні потреб, переважно розважального характеру. До таких учнів за допомогою психолога та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.      

Завдання психологічної служби – своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

Психологічна служба школи створювала умови для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії, співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

Основним завданням соціально-психологічної служби було і залишається  створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків і дружніх відносин між учнем, сім’єю та школою.

5.Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів

та формування здорового способу життя

При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2020/2020 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

 • медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’ї;
 • виділяти  кошти на відкриття медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і проводились тижні профілактики шкідливих звичок, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», конкурси, засідання круглих столів, диспути, вечори запитань та відповідей, психологічні тренінги, бесіди, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на дану тематику.

Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».  

В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

Практичний психолог школи Клюсик Р.О. на засіданні методичного об’єднання класних керівників провела цикл семінарів-тренінгів, завдяки яким усі класні керівники мали змогу познайомитись з методикою роботи та матеріалами, які запобігають тютюнопаління.

Усі класні керівники були також познайомлені з методичними рекомендаціями щодо проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.

Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики: «Ситуація з ВІЛ –СНІД в Україні», «Безпечне статеве життя», «Закон України «Про наркотики».

На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній роботі школи. У кабінеті біології, основ здоров’я, інформаційному центрі, бібліотеці створені куточки здоров’я, де зібрана література з даної теми. Учителі та учні мають змогу користуватися цими матеріалами.

Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.

Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з батьками.

На виконання Указу Президента України «Про запобігання подальшого поширення ВІЛ/ СНІДу в Україні» в школі були розроблені і затвердженні заходи з антиснідової пропаганди.

В січні – лютому 2019/2020 н.р.   класні керівники провели зі своїми вихованцями цикл бесід з попередження захворювання на СНІД за віковими групами:

4-5 класи

 • Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

6-8 класи

 • СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки
 • Небезпека захворіти на СНІД;
 • Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) ,його вплив на організм людини.

9-11 класи

 • Випадкові зв’язки;
 • Шляхи попередження ВІЛ інфікування: соціальні, психологічні, медичні, гігієнічні;
 • Будова ВІЛ та його властивості (руйнування клітин імунної системи людини вірусом);
 • ВІЛ/СНІД: міфи та реальність.

В школі працює програма по ліквідації безпритульності і бездоглядності .

Заходи ліквідації безпритульності і бездоглядності дітей передбачені річним планом роботи школи та планом роботи з дезадаптованими дітьми.

В школі створено банк даних на цих дітей,картки особистого обліку, акти обстеження побутових умов, психолого – педагогічна характеристика. Кожен класний керівник веде щоденник психолого – педагогічних спостережень, де фіксує спостереження за поведінкою цих учнів, вплив на них їхніх батьків, захоплення і нахили підлітків.

Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до бродяжництва та пропусків уроків. Велику допомогу педагогам в цьому питанні надає загін правопорядку з числа старшокласників.

Для учнів з питань взаємоповаги в сім’ях, стосунків з батьками, вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.

Також на сайті школи розміщено телефони гарячих ліній, за якими можна отримати необхідну допомогу та консультації щодо протидії боулінгу.

6.Організація харчування учнів

Організація харчування здобувачів освіти закладу  у 2019/2020 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, рішень та наказів місцевих органів влади:

Закони України:

 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 • «Про освіту».
 • «Про загальну середню освіту».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 22.11.2004 № 1591);
 • «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» (від 02.02.2011 № 116).

Накази Міністерства України:

 •  «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (від 01.06.2005 № 661/10941).

У 2019/2020 навчальному році харчування дітей здійснювалось на базі їдальні закладу. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (  медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). Всі працівники їдальні  вчасно проходять медогляд та допущені до роботи. Працівники харчоблоку закладу дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для первинної обробки овочів.  Виконуються правила миття посуду, його зберігання, застосовуються дозволені миючі засоби. Столовим посудом їдальня забезпечена в достатній кількості. Не допускається використання битого, надщербленого посуду, що є одним їз заходів профілактики та запобігання кишковим інфекціям. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом, все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Продукти, що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати якості. В кінці кожного місяця підводились підсумки харчування учнів та складалась накопичувальна відомість, в якій зазначались: калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів (жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими показниками. Упродовж  2019/2020 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів пільгової категорії з розрахунку 12 грн. на день. За кошти батьків було організоване гаряче харчування учнів 1-11 класів.  

7.Охорона праці

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 340 від 18.04.2006 року.

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі знаходиться під щоденним контролем адміністрації ліцею.

На початок 2019/2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

В ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і здобувачів освіти. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  ліцею.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників ліцею та здобувачами освіти; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, здобувачів освіти ліцею в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники розташовані в доступних місцях.

Питання безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти – це основний напрям роботи ліцею. З цією метою в закладі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації здобувачів освіти із закладу. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з дітьми з безпеки життєдіяльності.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі ліцею. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану закладу.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

 • не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу.

Ліцей недостатньо  забезпечений засобами протипожежної  безпеки; не функціонує пожежна сигналізація; відсутнє бюджетне фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень  та будівлі, на придбання меблів, медикаментів, миючих засобів, інвентарю, атестацію робочих місць.

8.Соціально-психологічний  супровід освітнього  процессу.

Соціальна робота в школі 2019/2020 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в освітній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

– створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

– забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

– орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

– забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

– формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

– поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

– забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

– забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

В школі є учні, що живуть у морально й матеріально зубожілих родинах, де вони втягуються дорослими або однолітками у протиправні дії. Причому, такі проблеми існують не тільки в сім’ях з низьким матеріальним становищем, а й у сім’ях із великими матеріальними статками, причиною чого є бездоглядність у задоволенні потреб, переважно розважального характеру. До таких учнів за допомогою психолога та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.      

Завдання  психологічної служби – своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

Психологічна служба школи створювала умови для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії, співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

Основним завданням соціально-психологічної служби було і залишається  створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків і дружніх відносин між учнем, сім’єю та школою.

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота в школі впродовж 2019-2020 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на реалізацію  «Концепції національного виховання», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та здійснювалась відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки». Головна увага була спрямована на забезпечення стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки.

          Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування та діяльності гуртків.

Впродовж навчального року в школі працювали шкільні методичні об’єднання класних керівників та вчителів початкових класів, робота яких була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи національної системи виховання.  Відповідно до планів роботи методичних об’єднань впродовж навчального року було проведено по 4 засідання, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру.   Класні керівники ділились досвідом використання різноманітних методів виховання.

Пріоритетами у виховній роботі школи були:

 • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у навчально-виховному процесі закладу.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухались на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядалися питання виховної роботи на батьківських зборах, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями у класах проводиться на належному рівні, кожен учень виконує постійне або тимчасове доручення, діє  учнівське самоврядування, проте рівень культури і дисципліни школярів слід підвищувати.

          По кожному з пріоритетних напрямів була спланована і проведена конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуальні ігри тощо. Слід відмітити, що на хорошому рівні пройшли заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, приурочений єдності та соборності України, тиждень правових знань,  урочиста лінійка, приурочена Дню українського козацтва, велопробіг до братської могили загиблих євреїв у Другій світовій війні, краєзнавчий похід (уявний) «Шляхами козацької слави», тематична лінійка до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», КВК «Козацькому роду нема переводу», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», година спілкування «Козацькі клейноди», виховна година «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки», історичний КВК «Слава козацька жива», відкритий виховний захід «Наше коріння в тобі, Україно», Всесвітній день права, акція з нагоди Дня Соборності України, ряд заходів приурочених пам’яті великого Кобзаря         (дитячий ранок «У Шевченковій світлиці», літературно-драматична композиція «У майбуття із наймолодшими іде пророк землі», виховний захід «Поклін тобі, Тарасе!»). Такі заходи ретельно готувалися, пройшли  на високому рівні,  завжди сприймалися з увагою, пошаною, тому є результативними.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовували різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними були такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

Продуктивно пройшли засідання методичного об’єднання з класними керівниками «Організація виховного процесу. Розвиток компетентностей класних керівників», «Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності», «Формування у школярів ціннісного ставлення до держави та суспільства у виховному процесі школи», «Роль сім’ї та школи у формуванні успішної особистості. Пошук нових підходів у здійсненні методичної роботи з класними керівниками, вибір форм і методів роботи на 2020 – 2021 навчальний рік».

З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві.  

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення .

  Екологічне виховання проводиться під час уроків біології, екології та в позакласній роботі. Ця робота велась під керівництвом вчителя  Шуляк В.В. Діти постійно беруть участь в упорядкуванні шкільної території. Стали традиційними виставки «Квітковий вернісаж»», свято осені «Ходить гарбуз по городу», виставки квітів «Доземно вчителю вклонюсь».

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8 – 11 був проведений тренінг « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Стало доброю традицією в школі  на День вчителя проводити День учнівського самоврядування. Цього року випускники також мали змогу виступити в ролі адміністрації школи, вчителів- предметників. Враження від проведеного заходу були надзвичайні як з боку старшокласників, так і самих педагогів.

 Напередодні Нового року для учнів 1-7  класів були проведені Новорічні ранки, а з учнями 8-11 класів було проведено  Новорічний вечір, який  готували педагог-організатор та  класні керівники.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 2 класу Пицура Зоя Іванівна.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Котюк Микола Сергійович.

На належному рівні працює педагог-організатор Путяк Віра Василівна, яка надає допомогу класним керівникам та учням школи  у проведенні виховних заходів.

У школі діє учнівський парламент.  Протягом  року було проведено планові засідання парламенту та відділів. Педагог-організатор Путяк В.В. постійно надає допомогу учнівському самоврядуванню у проведенні  засідань учнівської ради, у розробці свят та вечорів, проведенні тематичних лінійок, випусках шкільних газет.

    Належну роботу проводить  бібліотекар Гунько Олена Олександрівна у вихованні учнів школи бережливого ставлення до книги, постійно проводить тематичні виховні заходи та виставки.

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування, президентом якого є Мисик М. учениця 10 класу. Учнівський парламент нараховує 40 учнів і об’єднує в собі такі відділи: освіти,захисту прав дитини, культури і дозвілля, милосердя, інформаційний, по роботі з молодшими школярами. Слід відмітити, що члени учнівської ради активну участь приймали в організації вечорів, дискотек, акцій милосердя, дисциплінарних лінійок. Радниками в організації роботи учнівської ради школи були педагог-організатор        Путяк В.В., заступник директора з виховної роботи Сторожук О.В., класні керівники. Шкільний парламент працює відповідно до річного плану, за кожним відділом закріплений педагог-консультант. Перебування старшокласників у парламенті школи сприяє всебічному розвитку учнів, формуванню у них соціальної активності та життєвої компетентності.

Учні початкових та середніх класів  об’єднані в дитячу організацію «Веселка». Виховна робота в дитячих організаціях здійснюється за напрямками руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Класні керівники початкових класів, педагог-організатор, вихователі ГПД працюють над вихованням у молодших школярів духовно-моральних якостей, любові та поваги до батьків, людей старшого віку, до рідного краю, мови, формування екологічної культури.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в школі особлива увага приділялась аналізу виховного процесу. А тому класними керівниками впродовж навчального року  вівся чіткий моніторинг змін у рівні вихованості учнів за 7 критеріями згідно змісту Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки.

У І  семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах: високий – 48 %, достатній – 32 %, середній – 19%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 40 %, достатній – 42 %, середній – 18% – від загальної кількості учнів.

У ІІ семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах:високий – 41%, достатній – 32 %, середній – 27%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 46 %, достатній – 36 %, середній – 22% – від загальної кількості учнів.

Ця цифра вказує на хороший  рівень вихованості учнів,  проте його слід не тільки підтримувати, а й підвищувати.

Шкільний колектив та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у шкільних відкритих виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів школи. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів. 

Із 165 учнів школи до діяльності громадських учнівських організацій залучено 118 учнів. Всі ці учні є творчими та обдарованими, які залучені до гурткової, позаурочної роботи.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

     У школі діють гуртки:

 «Вокальний» – 15 учнів;

«Хореографічний» – 15 учнів;

«Музична мозаїка» – 15 учнів.

З метою педагогізації батьків двічі в семестр проводяться класні збори, на яких розглядаються питання педагогічного впливу батьків та 1 раз в семестр – загальношкільні батьківські збори. Працює батьківський комітет, рада профілактики. Усі ці органи, а також класні батьківські комітети, регулярно проводять засідання, на яких розглядають актуальні, життєво важливі питання життя та діяльності школи, виховання та навчання школярів. Проте активність окремих батьків щодо контролю за успішністю  і дисципліною незначна.

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по школі, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів;

класним керівникам  1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по школі»;

класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у школі, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

З батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги, класними керівниками та адміністрацією школи проводиться індивідуальна робота: зауваження-записи у щоденнику, листи-попередження, запрошення батьків у школу,  профілактичні бесіди з ними.

Батьки надають допомогу та підтримку в організації та проведенні позакласної  виховної роботи з учнями (гуртки, екскурсії, туризм, ремонт навчальних кабінетів).

ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1-го вересня 2019 року  цілеспрямовано проводилась робота щодо поліпшення умов  здійснення  освітнього  процесу в закладі, покращення матеріально – технічної бази.  До цього процесу долучалися  спонсорські та бюджетні кошти. Всі матеріали, витрачені  для ремонту закладу, що були придбані  батьками,  оформлені актами оприбуткування  по закладу.

У 2019/2020 навчальному році для функціонування закладу було придбано  матеріалів:

Благодійні спонсорські кошти

МісяцьВикористано коштів
Вересень7,281
Жовтень12,318
Листопад25,088
Грудень1,462
Січень382
Лютий1227
Березень307
Квітень307
Травень2,916
Червень5256
Липень5945
Серпень1603
Усього64092