Навчальний план

Розглянуто ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою Директор Ірина ПОЛЬОВА

(протокол № 10 від 25.06.2020)

Навчальний план

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Рівненської області

на 2020-2021 навчальний рік

Навчальний план на 2020-2021 навчальний рік

та його обґрунтування

Немирівський ліцей є закладом у якому в одинадцяти класах навчається 167 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. – 12 5 кл. – 19

2 кл. – 13 6 кл. – 22 10 кл. – 12

3 кл. – 21 7 кл. – 17 11 кл. – 5

4 кл – 12 8 кл. – 15

9 кл. – 19

Режим роботи закладу:

  • мова навчання – українська;
  • режим навчання – п’ятиденний;
  • початок занять – о 8.35 годині;
  • тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту»;
  • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
  • Заняттяорганізовано за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2020 по 24.12.2020 року;

ІІ семестр – з 11.01.2021 по 28.05.2021 року.

канікули: осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

зимові – 28 грудня по 10 січня 2021 року;

весняні – з 22 березня по 28 березня 2021 року.

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковоюперервою за окремимрозкладом.

Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.010.2019№ 1272(додаток № 1 до пояснювальної записки);

– для 3-го класу – за Типовою освітньою програмоюрозробленою під керівництвом Шияна Р.Б.для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019№ 1273 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

– для 4-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти І ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (додаток № 3 до пояснювальної записки);

– для 5,7-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 4 до пояснювальної записки);

– для 6-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 5 до пояснювальної записки);

– для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2),( додаток 6 до пояснювальної записки ).

Вивчення окремих предметів

Робочий навчальний планНемирівського ліцею охоплює інваріантнускладову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.Основузмістусередньоїосвітистановлятьбазовізагальноосвітніпредмети.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 08.010.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня», від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО II ступеня» та від 20.04.2018 № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2).

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагаютьучням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі. В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяють розвитку інтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план школи охоплює таку сукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

– українська мова5,6,7,8кл. (по 1 годині);

– англійська мова 5,6,7кл. – по 1 год.;

– англійська мова 8 кл. – по 0,5 год.;

– географія 8кл. – 1 год.;

– географія 11 кл. – 0,5 год;

– історія України 11кл. – 0,5 год

– історія України 10 кл. – 1 год

– біологія 6кл. – 1 год.;

– природознавство 5кл. – 0,5 год;

– математика 6 кл. – 0,5 год;

-математика 10 кл. – 1 год;

– українська 10 кл. – 1 год.

курси за вибором учнів:

– «Етика» 4, 5кл. – по 1 год.

Індивідуальні заняття в 11кл.:

математика, англійська – 0,5 год.;

в 10 класі: англійська мова – 1 год., біологія – год., географія, – по 1 год..

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальнізаняттявизначені в межах гранично допустимого навчальногонавантаження з урахуваннямінтересів та потреб учнів, а такожрівнянавчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток 1

Навчальний план для 1-2 -го класів відповідно до додатку

наказу МОН України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від 08.10.2019 р. № 1272

ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1 клас2 клас
Українська мова
55
Іноземна мова
23
Математика
33
Я досліджую світ*
78
Мистецтво**
22
Фізична культура***
33
Усього19+321+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової українська мова

1


1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня2022
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23

25

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток № 2

Навчальний план для 3-гокласу відповідно до таблиці

наказу МОН України від 08.10.2019 р. № 1273

ПредметиКількість годин на тиждень у класах
3 клас
Українська мова
5
Іноземна мова (англійська)
3
Математика
4
Я досліджую світ*
7
Інформатика
1
Мистецтво**
2
Фізична культура***
3
Усього22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової українська мова

1


Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток 3

Навчальний план для 4-го класу відповідно до таблиці 1

наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 407

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
1
4 клас
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)Українська мова
7
Іноземна мова (англійська)
2
МатематикаМатематика
4
ПриродознавствоПриродознавство
2
СуспільствознавствоЯ у світі
1
МистецтвоМистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво
1

1
ТехнологіїТрудове навчання
1
Інформатика
1
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я
1
Фізична культура**
3
Усього
21+3
Варіативна складова: українська мова курс за вибором «Етика»

1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток № 4

Навчальний план для 5,7-9-х класів з українською мовою навчання відповідно до таблиці 1 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
5
789
Мови і літературиУкраїнська мова3.5
2,522
Українська література2
222
Іноземна мова3
333
Зарубіжна література2
222
Суспільство-знавствоІсторія України1
11,51,5
Всесвітня історія

111
Основи правознавства

1
Мистецтво*Музичне мистецтво1
1
Образотворче мистецтво1
1
Мистецтво

11
МатематикаМатематика4
Алгебра

222
Геометрія

222
Природо-знавствоПриродознавство2
Біологія

222
Географія

221,5
Фізика

223
Хімія

1,522
ТехнологіїТрудове навчання2
111
Інформатика1
122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1
111
Фізична культура**3
333
Разом23,5+3
28+328,5+330+3
Варіативна складова: Курс за вибором «Християнська етика» Додатковий час на предмети: Українська мова Англійська мова Природознавство Хімія Українська література Географія Індивідуальні заняття: Українська мова Географія Біологія3,5
2,533
1
1 1 0.51 1
0,5


1 0,5

0,5 1

1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження28
323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)30
33,534,536

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток № 5

Навчальний план для 6-го класу з українською мовою навчання відповідно до таблиці 12 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
6
Мови і літературиУкраїнська мова3,5
Українська література2
Перша іноземна мова (англійська)2
Мова національної меншини (польська)2
Зарубіжна література2
Суспільство-знавствоІсторія України1
Всесвітня історія1
Основи правознавства
Мистецтво*Музичне мистецтво1
Образотворче мистецтво1
Мистецтво
МатематикаМатематика4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавствоПриродознавство
Біологія2
Географія2
Фізика
Хімія
ТехнологіїТрудове навчання2
Інформатика1
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1
Фізична культура**3
Разом27,5+3
Варіативна складова додатковий час на предмети: Математика Українська мова Англійська Біологія3,5

0,5 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження31
Всього (без урахування поділу класів на групи)34

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Додаток № 6

Навчальний план

для 10-11 класів з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 2 наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493


Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети2726
Українська мова22
Українська література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова22
Історія України1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура33
Захист Вітчизни1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети: Інформатика Технології
1,5 1,5

1,5 1,5
Додаткові години на профільні предмети: Українська мова Додаткові години на базові предмети Математика Історія України Географія Індивідуальні заняття: Англійська мова Біологія Географія Математика
3
1 1

1 1 1 1

2

0,5 0,5
0,5

0,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3833

Директор Ірина ПОЛЬОВА

Навчальний план індивідуального навчання

для двох учнів 8-го класу з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями відповідно

до додатку №18 наказу МОН України від 12.06.2018 № 627


Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 8 класі
для учня Возного Андріядля учня Мартинюка Тараса
Українська мова1,51,5
Українська література11
Математика1,51,5
Історія України0,50,5
Природознавство11
Географія1,51,5
Фізика і хімія в побуті11
Музичне мистецтво0,50,5
Образотворче мистецтво0,50,5
Трудове навчання11
Інформатика22
Основи здоров’я11
Фізична культура11
Разом1414
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

Гранично допустиме навантаження на учня14
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)28

Директор Ірина ПОЛЬОВА