Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2023-2024 навчальному році

У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

    НАКАЗ                                                                                                                                                                                    

30.06.2023                                                                                  № 22 -г                        

Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності

у  2023-2024  навчальному році

    На виконання  Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від16.05.2019 № 659, «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304(зі змінами), керуючись Статутом  Немирівського ліцею, з метою забезпечення безпеки учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідального з питань охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи Юлію ВОЛЯНЮК.

2. Юлії ВОЛЯНЮК:

2.1. Організувати роботу з питань охорони праці працівників, безпеки життєдіяльності учнів та вихованців у відповідності до Типового положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

2.2. Створити безпечні умови для проведення освітнього процесу в закладі освіти.

        До початку 2023-2024 н.р.

2.3.Організовувати слухання на засіданнях педагогічної  ради ліцею звітів ке­рівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпеч­них умов праці та проведення освітнього процесу, здій­снення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2.4. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході освітнього процесу, згідно з Положенням та своєчас­но інформувати відділ освіти.

2.5. Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення.

2.6. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небез­печних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

2.7. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників ліцею спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін­дивідуального захисту.

  • Здійснювати постійний зв’язок із державними органами з ме­тою запобігання травматизму учнів.
    • Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивних залах, харчоблоках, ігрових, групах, тощо.

До початку 2023-2024 н.р.

 2.10.На засіданні педагогічної ради закладу освіти та інших дорадчих засіданнях організувати звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видавати накази з цих питань.

Постійно

2.11.Забезпечити проведення всіх видів інструктажів з охорони праці працівників та безпеки життєдіяльності учнів.

 2.12. Сприяти проведенню адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в закладі.                                                                             Постійно

 2.13. Контролювати  проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, учнів закладів освіти.  

Протягом року

 2.14. У випадку надзвичайної ситуації техногенного, природного характеру і пожежної безпеки у закладі освіти діяти відповідно до алгоритму дій.                                                                                  

 Постійно

2.15.Своєчасно повідомляти відділ освіти про всі нещасні випадки, що сталися з працівниками закладів освіти, учнями та вихованцями, а також організовувати їх розслідування.                  

 Постійно

2.16.  Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в  кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

2.17. Контролювати наявність, збереження і використання навчаль­ного обладнання, приладів, хімічних реактивів під час освітнього процесу відповідно до Типових переліків і норм, установле­них чинним законодавством.

2.18. Організувати навчання педагогічних працівників з питань без­пеки життєдіяльності учнів.

2.19.   Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що стосу­ється виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстер­нях тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

2.20.Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і поза­шкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

2.21. Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних сек­цій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації ро­боти трудових об’єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів,запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм прак­тичну допомогу.

2.22. Проводити навчання й інструктаж класних керівників, керів­ників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи.

3. Призначити відповідальним за охорону праці серед технічного персоналу закладу освіти завгоспа ліцею Сергія ПОДАВЦЯ.              

4.Відповідальному за охорону праці серед технічного персоналу закладу Сергію ПОДАВЦЮ:

4.1.Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, ме­ханізмів, котлів.

4.2. Забезпечити правильність складування і збереження матері­альних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

4.3. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в бу­дівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння.

4.4. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроуста­новок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рів­ня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях ліцею.

4.5. Розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охо­рони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у роз­робці колективної угоди з охорони праці.

4.6. Терміново повідомляти директора і відповідального з організації роботи з охорони праці закладу про нещасні випадки, що сталися з працівниками, організувати надання першої долікарської допомоги потерпілим.

5. Педагогічним працівникам:

5.1. Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, при­ладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.2. Проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка. Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяль­ності.

5.3. Провести на першому уроці навчального року з кожного пред­мету інструктаж учнів з БЖ з обов’язко­вою реєстрацією його в класному журналі.

5.4. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);

у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі прове­дення позакласної та позашкільної роботи).

5.5. Дотримуватися колективного договору, що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечувати  його виконання.

Постійно

6.Відповідальними за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю, за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, прила­дів, інструменту таких працівників:

Зоя ПИЦУРА (у кабінеті 1 класу);

Тетяна ПАСІЧНИК (у кабінеті 2 класу);

Софія МИСИК (у кабінеті 3 класу);

Тетяна САВКА (у кабінеті 4 класу);

Валентина СТРУСЬ (у кабінеті 5 клас);

Лєна АНТОНЮК (у кабінеті 6 класу);

Оксана СТОРОЖУК (у кабінеті 7 класу);

Оксана БЕРЕЗА (у кабінеті 8 класу);

Валентина ШУЛЯК (у кабінеті 9 класу);

Ірина БАРАБАХ (у кабінеті 10 класу);

Оксана ГРУШЕЦЬКА (у кабінеті 11 класу);

Микола КОТЮК, Володимир МИСИК (у спортивному залі);

Михайло КОШИЦЬКИЙ ( у майстерні).

7. Відповідальним за створення здорових та безпечних умов здій­снення освітнього процесу, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки, за роботу зі створення здорових і безпечних умов для проведення позакласних та позашкільних заходів призначити заступника директора ліцею з виховної роботи Оксану СТОРОЖУК.

8. Створити в закладі освіти службу з охорони праці у складі:

  • Ірини ПОЛЬОВОЇ, директор ліцею;
  • Юлії ВОЛЯНЮК, заступника директора з навчально-виховної роботи;
  • Сергія ПОДАВЦЯ, завгоспа ліцею;
  • Оксани СТОРОЖУК, заступника директора з виховної роботи;
  • Миколи КОТЮКА, учителя фізичної культури.

9. Контроль за виконанням наказу покладається на відповідального за стан охорони праці в закладі  освіти заступника директора з навчально-виховної роботи  Юлію ВОЛЯНЮК.

Директор                                                                                Ірина ПОЛЬОВА

З наказом ознайомлені                                                 Юлія ВОЛЯНЮК

           Лідія ПАСІЧНИК                                                  Оксана СТОРОЖУК

           Тетяна САВКА                                                      Віра ПУТЯК

              Галина КАСЯН                                                 Валентина ШУЛЯК

          Зоя ПИЦУРА                                                    Тетяна ПАСІЧНИК

          Любов МИСАКОВЕЦЬ                                    Ірина БАРАБАХ

          Оксана ГРУШЕЦЬКА                                           Михайло КОШИЦЬКИЙ

         Тетяна КОЛДУН                                                Степан ПОПАДИЧ

         Софія МИСИК                                                   Валентина СТРУСЬ

         Валентина ГУМЕНЮК                                      Володимир МИСИК

         Микола КОТЮК                                                Оксана БЕРЕЗА

         Галина ЛУТОВСЬКА                                            Лєна АНТОНЮК

         Людмила МИСИК                                                  Василь ГОРОПАХА

         Раїса ТАБАЧУК                                                     Ігор ЦІОЛКА

         Людмила ВОВЧУК                                                Сергій ПОДАВЕЦЬ

         Інна КОШИЦЬКА                                                  Валентина ГОРОПАХА

         Анжеліка АНДРІЮК                                             Леонід ПУТЯК