ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області на 2022-2023 навчальний рік

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Дубенського району

Рівненської області

на 2022-2023 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Немирівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області знаходиться в комунальній власності, є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Розташована за адресою: с. Немирівка,вул.Й.Петлюка,1

За Cтатутом Немирівський ліцей є комунальним закладом освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової,  базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти (профільної освіти).

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Освітня програма розроблена закладом загальної середньої освіти на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін. Педагогічний колектив керується вимогами нормативної бази, що визначає обов’язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів  за відповідною освітньою програмою на 2022-2023 н.р.

Структурно освітня програма ліцею є наскрізною, розробленою для декількох рівнів освіти (початкової, базової середньої та профільної освіти). Програма кожного рівня навчання у спрощеному вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх програм, а також опис технологій їхньої реалізації. Таким чином, вона визначає єдність взаємопов’язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних їм освітніх технологій, що визначають зміст освіти, спрямованих на досягнення прогнозованого результату діяльності школи.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

–         дитиноцентризму і природовідповідності;

–         узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

–         науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

–         наступності і перспективності навчання;

–         взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

–         логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

–         можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

–         творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

–         адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік розроблена відповідно:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538);
 • наказу МОН України від  12.08.2022 № 743, «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН України від  12.08.2022 № 743, «Про затвердження типових освітніх програм для учнів  3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
 • наказу МОН України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 • листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»;
 • наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205( із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 1984 від 20.09.2021).
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану»,

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

               Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в інформаційному демократичному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

               Початкова освіта враховує вікові особливості розвитку дитини, її потреби і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

            Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

           Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти».

Типова освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;
 • Очікувальні результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
 • Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

                Типова освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538).

                 Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної освіти.

Типова освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту»  та наказу МОН України від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464) «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, таблиця 2).

ІІ. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття повної загальної  середньої освіти (профільної середньої освіти).

Повна загальна середня освіта (профільна освіта) здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов

ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 1. Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна і медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя.  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи, втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підгрунтя відкритого ставлення та поваги до ромаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Наскрізн лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів: вони враховуються при формуванні шкільного середовища.

         Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

          Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільств, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність, дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти, тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. Вивчення наскрізної лінії «Промисловість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

V. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Немирівський ліцей є закладом у якому  в  одинадцяти класах навчається  162 учні, в тому числі по класах:

1 кл. –  11                     5 кл. – 24                      9 кл.  – 17

2 кл. –  14                     6 кл. –  12                     10 кл. – 9

3 кл. –  13                     7 кл. –  19                     11 кл. – 7

4 кл –   15                     8 кл. –  21

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – І зміна о 8.00 годині;

                              ІІ зміна о 12.50 годині;

 • Тривалість уроків у початковій та основній школах – відповідно до статті 16 закону України «Про повну загальну середню освіту»:
 • у 1-х класах – 35 хвилин,
 • у 2-4-х – 40 хвилин,
 • у 5-11-х – 45 хвилин
І зміна
Клас 1 Клас 2, 3, 4Клас 6,8
Графік уроківГрафік перервГрафік уроківГрафік перервГрафік уроківГрафік перерв
1800-835835-850(15)800-840840-855 (15)800-845845-855 (10)
2850-925925-955 (30)855-935935-950 (15)855-940940-950 (10)
3955-10301030-1045 (15)950-10301030-1100 (30)950-10351035-1105 (30)
41045-11201120-1135 (15)1100-11401140-1155 (15)1105-11501150-1200 (10)
51135-1210 1155-12351235-1250 (15)1200-12451245-1255 (10)
6  1250-1330 1255-13401340-1350 (10)
7    1350-14351435-1445 (10)
8    1445-1530 
ІІ зміна
Клас 5,7,9,10,11
Графік УроківГрафік Перерв
11250-13351335-1345 (10)
21345-14301430-1440 (10)
31440-15251525-1555 (30)
41555-16401640-1650(10)
51650-17351735-1745 (10)
61745-18301830-1840 (10)
71840-19251925-1935(10)
81935-2020 
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
 • навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою – 175 навчальних днів.

 І семестр – з 01.09.2022 по 30.12.2022 року;

 ІІ семестр – з 11.01.2023 по 31.05.2023 року.

                          канікули: осінні – з 31 жовтня по 13 листопада 2022 року;

                          зимові – з 02 січня по 10 січня 2023 року;

       весняні – з 27 березня по 02 квітня 2023 року;

                          літні  – з 01 червня по 31 серпня 2023 року.

          Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Режим дня в закладі підпорядкований створенню оптимальних умов для здійснення успішної освітньої діяльності. Розклад уроків складається з урахуванням динаміки працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, чергування видів діяльності і раціонального розподілу навчального навантаження.

          Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, базової школи та повної загальної освіти у формі ЗНО.

       Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 ;

– для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743;

– для 5-го класу – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів                                                                                        закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2022 № 235 ;

– для 6-7-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 13), затвердженими наказом Міністерства освіти  і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

– для 8-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

– для 9-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

– для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), (таблиця 2).

    Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік становить:

–         для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;

–         для учнів 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

–         для учнів 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

–         для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік;

–         для учнів 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік;

–         для учнів 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік;

–         для учнів 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік;

–         для учнів 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

–         для учнів 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік;

–         для учнів 10-х класів  – 1330 год/навчальний рік;

–         для учнів 11-х класів  – 1330 год/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1-х – 4-х класів, для 5-х, 6-9 класів , для 10-го і

11-го класу.

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

 • клас НУШ
 • Мовно-літературна
 • Математична
 • Природнича
 • Соціальна і здоров’язбережувальна
 • Громадянська та історична
 • Технологічна
 • Інформатична
 • Мистецька
 • Фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Естетична культура
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Навчальні плани для 10-11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

Вивчення окремих предметів

     Робочий навчальний план Немирівського ліцею охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять. Основу змісту середньої освіти становлять базові загальноосвітні предмети.

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

      При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 12.08.2022  № 743 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 12.08.2022  № 743 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 № 405« Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 19.02.2021 № 235  «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО III ступеня» та від  20.04.2018  № 408, редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464.

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі.

В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяютьрозвитку інтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план ліцею охоплюєт акусукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

 • українська мова 9,8 кл.- по 1 годині;
 • українська мова 7, 6 кл.- по 0,5 годин;
 • українська література 9,10,7  кл. – по 1 годині;
 • математика 10, 11 кл. – по 1 годині;
 • зарубіжна література 5 кл. – по 0,5 годин;
 • етика 5 кл. – по 0,5 годин;
 • етика 6 кл. – по 1 годині;
 • географія 6,7, 11 кл. – по 1 годині;
 • географія 9, 10 кл. – по 0,5 годин;
 • біологія 11 кл. – по 1 годині;
 • історія України 8, 11 кл. – по 0,5 годин.

Години на профільні предмети:

 • українська мова 10,11 кл. – по 2 години.

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації  змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

        Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

Таблиця 1

до наказу  МОН України від

12.08.2022р. №743

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
1 клас2 класРазом 
Українська мова5510 
  Іноземна мова235 
Математика336 
Я досліджую світ*7815 
Мистецтво**224 
 Фізична культура***336 
Усього20+321+341+3 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять              1          1        2   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня202242 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  23  25      48 

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом 4; інформатична – 1 (у 2 класі).

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Таблиця 1 

 до наказу МОН України від

12.08.2022 р. №743

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
3 клас4 класРазом 
Українська мова5510 
  Іноземна мова (англійська)336 
Математика448 
Я досліджую світ*7714 
Інформатика 112 
Мистецтво**224 
 Фізична культура***336 
Усього22+322+344+6 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять1  1    2   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня232346 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  26  26  52 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична – разом 4

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Додаток 3

до Типової освітньої програми

для 5-9 класів закладів загальної

середньої освіти

затвердженої наказом МОН України

від 19.02.2021р. № 235

Таблиця 13

до типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням етики

чи курсів духовно-морального спрямування

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789 
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522 
Українська література22222 
Іноземна мова32222 
Зарубіжна література22222 
Суспільство-знавствоІсторія України1111,51,5 
Всесвітня історія1111 
Основи правознавства1 
Етика/курси духовно-морального спрямування****11 
Мистецтво*Музичне мистецтво111 
Образотворче мистецтво111 
Мистецтво11 
МатематикаМатематика44 
Алгебра222 
Геометрія222 
Природо-знавствоПриродознавство2 
Біологія2222 
Географія2221,5 
Фізика223 
Хімія1,522 
ТехнологіїТрудове навчання22111 
Інформатика11122 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111 
Фізична культура**33333 
Разом24,5+326,5+327+327,5+329+3 
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2,53,53,544 
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333 
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+330+330,5+331,5+333+3 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.

Таблиця 12

До типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789 
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522 
Українська література22222 
Іноземна мова32222 
Мова корінного народу, національної меншини22222 
Зарубіжна література22222 
Суспільство -знавствоІсторія України1111,51,5 
Всесвітня історія1111 
Основи правознавства1 
Мистецтво*Музичне мистецтво111 
Образотворче мистецтво111 
Мистецтво11 
МатематикаМатематика44 
Алгебра222 
Геометрія222 
Природо-знавствоПриродознавство2 
Біологія2222 
Географія2221,5 
Фізика223 
Хімія1,522 
ТехнологіїТрудове навчання22111 
Інформатика11122 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111 
Фізична культура**33333 
Разом25,5+327,5+329+329,5+331+3 
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2,53,533,52 
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333 
Всього (без урахування поділу класів на групи)28+331+332+333+333+3 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності – й інших мов).

Таблиця 1

до типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522
Українська література22222
Іноземна мова33333
Зарубіжна література22222
Суспільство-знавствоІсторія України1111,51,5
Всесвітня історія1111
Основи правознавства1
Мистецтво*Музичне мистецтво111
Образотворче мистецтво111
Мистецтво11
МатематикаМатематика44
Алгебра222
Геометрія222
Природо-знавствоПриродознавство2
Біологія2222
Географія2221,5
Фізика223
Хімія1,522
ТехнологіїТрудове навчання22111
Інформатика11122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111
Фізична культура**33333
Разом23,5+326,5+328+328,5+330+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації3,53,52,533
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+330+330,5+331,5+333+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Таблиця 2

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  28.11.2019 № 1493

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

  ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети127 (29)26 (28)
Українська мова22
Українська  література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова222
Мова і література корінного народу, національної меншини322
Історія України 1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура433
Захист Вітчизни1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)33
Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  8 (6)  9 (7)  
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3838

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

VI.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

І ступінь

1клас

ПредметПрограма
Українська мова Математика Англійська мова «Я досліджую світ» «Мистецтво» Фізична культураТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 (додаток № 1 до пояснювальної записки);  

2 клас

ПредметПрограма
Українська моваТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 (додаток № 1 до пояснювальної записки);  
  Англійська мова
Математика
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура

3 клас

ПредметПрограма
Українська моваТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б.для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 (додаток №1 до пояснювальної записки);  
  Англійська мова
Математика
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
 Інформатика
Фізична культура  

4 клас

ПредметПрограма
Українська моваТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 №743 (додаток № 1 до пояснювальної записки);  
  Англійська мова
Математика
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Інформатика
 Фізична культура

ІІ ступінь

5 клас

ПредметПрограма
Українська моваМодельна навчальна програма «Українська мова 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт.Заболотний О.В., Заболотний В.В, Ларенчук В.П., Пліварчук К.В., Попова Т.Д. ) ,рекомендовано МОН України від 12.07.2021 №795
Українська літератураМодельна навчальна програма «Українська література 5-6 класи»  (авт.Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.)для закладів загальної середньої освіти, рекомендовано МОН України від 12.07.2021 №795  
Зарубіжна літератураМодельна навчальна програма «Зарубіжна література 5-6 класи »  для закладів загальної середньої освіти (авт Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л., Юлдашева Л., Рудніцка Н., Туряниця В., Тіхоненко С., Вітко М., Джангобекова Т.) , рекомендовано МОН України від 12.07.2021 №795
Англійська моваІноземні мови 5-9кл.Редько В.П., Шаленко В.І. ,для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН України від 12.07.2021 №795
ІнформатикаМодельна навчальна програма «Інформатика 5-6 класи»  для закладів загальної середньої освіти (авт.Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) ,рекомендовано МОН України від 12.07.2021 №795
МатематикаМодельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (Істер О.С.),рекомендовано МОН України від 12.07.2021 №795
Пізнаємо природуМодельна навчальна програма «Пізнаємо природу » 5-6 класи (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН України від 12.07.2021 №795
Здоров’я, безпека та добробутМодельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут»5-6 класи ( інтегрований курс )» для закладів загальної середньої освіти (авт. Василенко С.В., Коваль Я.Ю., Колотій Л.П.), рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
ЕтикаМодельна навчальна програма «Етика 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.) )«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Вступ до історії України та громадянської освітиМодельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти, 5 клас » для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак І.Я.)
ТехнологіїМодельна навчальна програма «Технології 5-6 класи» авт. Терещук А.І., Абрамова О.В. та ін. ) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Здоров’я безпека та добробутМодельна навчальна програма «Здоров’я безпека та добробут» 5-6 кл. для закладів загальної середньої освіти (авт. Василенко  С.В., Коваль Я.Ю., Колотій Л.П.) )«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Музичне мистецтвоМодельна навчальна програма «Мистецтво 5-6кл» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти(автори: Масол Л.М., Просіна О.В.)
Образотворче мистецтвоМодельна навчальна програма «Мистецтво 5-6кл» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти(автори: Масол Л.М., Просіна О.В.)
Фізична культураМодельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти(автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898)  

6клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво».  5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво».  5-7 класи. Автор Л.Масол.
МатематикаМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Географія«Географія. 6-9 класи» Програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН України від 03.08.2022 №698)
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма  для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма для закладів загальної середньої освіти.  Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2022, (затверджена  наказом МОН України від 03.08.2022 №698.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ  МОН України від 07.06.2017 №804.
«Етика»Програма «Етика» для учнів 5-6 класів», рекомендована МОН України ( лист 8/1-2 від 29.06.2005)

7 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво».  5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво».  5-7 класи. Автор Л.Масол.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Географія«Географія. 6-9 класи» Програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН України від 03.08.2022 №698)
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма  для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма для закладів загальної середньої освіти.  Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2022, (затверджена  наказом МОН України від 03.08.2022 №698.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ  МОН України від 07.06.2017 №804.

8 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво.  5-9 класи.».  Наказ МОН України від 20.04.2018  №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Географія«Географія. 6-9 класи» Програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН України від 03.08.2022 №698)
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма  для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма для закладів загальної середньої освіти.  Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2022, (затверджена  наказом МОН України від 03.08.2022 №698.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ  МОН України від 07.06.2017 №804.
Польська моваПрограма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчання.  Укладачі: Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А., рекомендовано МОН,молоді та спорту України.Лист № 1/11 28.08.20213р.

9 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія 6-9 класи Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Основи правознавстваОснови правознавства 9 клас. Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво.  5-9 класи.».  Наказ МОН України від 20.04.2018  №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Географія«Географія. 6-9 класи» Програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 12.07.2021 №795 (у редакції наказу МОН України від 03.08.2022 №698)
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом  МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма  для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма для закладів загальної середньої освіти.  Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2022, (затверджена  наказом МОН України від 03.08.2022 №698.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ  МОН України від 07.06.2017 №804.

ІІІ ступінь

10 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,Семеног О.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.) 
Українська літератураУкраїнська література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту) Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія України Історія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Громадянська освітаГромадянська освіта (інтегрований курс). Програма, затверджена наказом  МОН України від 03.08.2022 №698
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
Географія«Географія  10-11 класи» Програма для закладів загальної середньої освіти наказ МОН України від 03.08.2022р.№698
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист України«Захист України 10-11 класи» рівень стандарту, для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН від 03.08.2022 №698
ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.   
МистецтвоНавчальна програма «Мистецтво. 10-11 класи. Рівень стандарту.», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.   

11 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,СеменогО.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.) 
Українська літератураПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література 10-11 класи.-Рівень стандарту/ Мовчан Р.В., Молочко С.Р., Дроздовський Д.І., Коваленко Л.Т.,Фасоля А.Н., Цимбалюк В.І.(наказ МОН України №1407 від 23.10 2017р)
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня  програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія України Історія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту). Затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408. Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.  
Географія«Географія  10-11 класи» Програма для закладів загальної середньої освіти наказ МОН України від 03.08.2022р.№698
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
АстрономіяАстрономія. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.С.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист України«Захист України 10-11 класи» рівень стандарту, для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН від 03.08.2022 №698
 ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.   
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.   

VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

      Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

      Тані ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,  «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

       Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причино-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація  в освітньому процесі міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків, а саме змістово-інформаційних, оперативно-діяльнісних і організаційно- методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

IІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

     Основною формою організації освітнього процесу є класно-урочна система. В освітньому процесі використовуються різні типи уроку:  формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок; нетрадиційний урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, семінари, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки – «суди», урок – дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Практикується використання STEM – уроків, проектної діяльності, проведення Інженерних та  STEM – тижнів.

За необхідності освітній процес може відбуватися в дистанційному та змішаному режимах із використанням  сучасних освітніх інструментів: поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft TeamsClassroom, Gooql Meet тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  Впроваджуються інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

ІХ. ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-об’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

При виконанні обов’язкового виду роботи учителі мають розробленні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН. Інформація про критерії оцінювання доноситься до учнів у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі, на шкільному сайті у розділі «Критерії оцінювання здобувачів освіти».

Упродовж навчання в 1-4 класах здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти 1 – 4 класів виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2022 №1).

Результати оцінювання здобувачів освіти 5-го класу: здійснюється адаптаційний період протягом 2 місяців оцінювання не проводиться, на кінець  першого семестру – рівнявою оцінкою, другий семестр – бальною системою, на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2022 №1).

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів освіти початкової освіти (додаток 1 наказу МОН України від 13.07.2021 № 813). Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно, має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. Результати формувального оцінювання виражаються вербальною оцінкою учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. При цьому учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні. Оцінювальне судження вчителя слугує зразком для наступних оцінювальних суджень учнів під час само оцінювання і взаємооцінювання. У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу протягом навчального року рекомендується проводити тематичні діагностувальні роботи. Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання фіксуються у зошитах для тематичних діагносту вальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того предмета вивчення, на якому виконували роботу, повідомляючи учням та їхнім батькам.

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік. Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть бути результати виконання тематичних діагносту вальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання. Підсумкова оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання. Підсумкова (річна) оцінка фіксується у класному журналі та свідоцтвах досягнень учнів.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

X.  ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

      Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей);

    Завдання системи внутрішнього  забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітніх програм, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

ХІ. ФАКТИЧНА МЕРЕЖА КЛАСІВ

Клас1 клас2 клас3 клас4 класВсього
учнів1114131552
дівчат378826
Клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 класВсього
учнів241219211791
дівчат133139745
Клас10 клас11класВсього
учнів9714
дівчат639

Профіль: профільне вивчення української мови

 • 10 клас – 9 учнів;
 • 11 клас – 7 учнів.

Поділ класів на групи при вивченні інформатики:

5 клас – 2 групи; 7 клас – 2 групи; 8 клас – 2 групи; 9 клас – 2 групи.

ХIІ.СТРУКТУРА 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

    1.Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну  середню освіту» 2022-2023навчальний рік розпочинається 01 вересня 2022 року святом – День знань – і закінчується не пізніше 01 липня 2023 року.

    2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2022 по 30.12.2022 року;

ІІ семестр – з 11.01.2023 по 31.05.2023 року.

   3. Проведення канікул.

канікули: осінні –  з 31 жовтня по 13 листопада 2022 року;

                 зимові – з 02 січня по 10 січня 2023 року;

                 весняні –  з 27 березня по 02 квітня 2023 року;

                 літні  – з 01 червня по 31 серпня 2023 року.

Відповідно до рішення педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика в закладі  проводяться.

ХІІI. МЕРЕЖА ГУРТКІВ НА  2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/пНапрям гурткаНазва гурткаРівень навчання (початковий, основний, вищий), рік навчання (1,2,3)Вікова катего рія (клас)Керівник гурткаК-сть го- динПрограма (назва, ким і коли затверджена), к-сть годин за програмою
1.Художньо- естетичний  ВокальнийПочатковий1-9 кл.Ковалик Клавдія Олегівна4 
2.Художньо- естетичнийХореогра-фічнийПочатковий2-6 кл.Антонюк Лєна Юріївна4 
3.СпортивнийВолейболь-нийОсновний8-10кл.Котюк Микола Сергійович4