ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради ліцею Директор Немирівського ліцею Ірина ПОЛЬОВА

Протокол №1 від 31.08.2020 Наказ 01.09.2020 №67

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Рівненської області

на 2020-2021 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в інформаційному демократичному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта в цьому навчальному році передбачає поділ на два цикли – 1 – 3 класи та 4-й клас, що враховують вікові особливості розвитку дитини, її потреби і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Типову освітню програму для 1 – 3 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання: коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • Дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • Узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • Науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • Наступності і перспективності навчання;
 • Взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • Логічної послідовності і доступності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • Можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • Творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • Адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів учнів.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

Типова освітня програма для 4-го класу розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти».

Типова освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;
 • Очікувальні результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
 • Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4 класів910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах початкової школи.

Типова освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/ навчальний рік: для 5 класу – 1050годин/ навчальний рік, для 6 класу – 1155годин/ навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/ навчальний рік, для 8 класу – 1207,5годин/ навчальний рік, для 9 класу – 1260годин/ навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Типова освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта)розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів профільної середньої освіти для 10 – 11 класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10 класу – 1330 годин/навчальний рік, для 11 класу – 1330годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для 10-11 класів.

ІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.

 1. Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна і медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи, втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підгрунтя відкритого ставлення та поваги до ромаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

ІІІ. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Наскрізн лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів: вони враховуються при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільств, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність, дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти, тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. Вивчення наскрізної лінії «Промисловість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

IV. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Немирівський ліцей є закладом у якому в одинадцяти класах навчається 167 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. – 1 5 кл. – 19

2 кл. – 13 6 кл. – 22 10 кл. – 12

3 кл. – 21 7 кл. – 17 11 кл. – 5

4 кл – 12 8 кл. – 15

9 кл. – 19

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 8.35 годині;
 • тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту»;
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
 • Заняття організовано за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2020 по 24.12.2020 року;

ІІ семестр – з 11.01.2021 по 28.05.2021 року.

канікули: осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

зимові – 28 грудня по 10 січня 2021 року;

весняні – з 22 березня по 28 березня 2021 року.

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.010.2019№ 1272(додаток № 1 до пояснювальної записки);

– для 3-го класу – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019№ 1273 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

– для 4-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти І ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (додаток № 3 до пояснювальної записки);

– для 5,7-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 4 до пояснювальної записки);

– для 6-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 5 до пояснювальної записки);

– для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2),( додаток 6 до пояснювальної записки ).

Вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план Немирівського ліцею охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.Основузмістусередньоїосвітистановлятьбазовізагальноосвітніпредмети.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 08.010.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня», від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО II ступеня» та від 20.04.2018 № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2).

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі. В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяють розвитку інтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план школи охоплює таку сукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

– українська мова 5,6,7,8кл. (по 1 годині);

– англійська мова 5,6,7кл. – по 1 год.;

– англійська мова 8 кл. – по 0,5 год.;

– географія 8кл. – 1 год.;

– географія 11 кл. – 0,5 год;

– історія України 11кл. – 0,5 год

– історія України 10 кл. – 1 год

– біологія 6кл. – 1 год.;

– природознавство 5кл. – 0,5 год;

– математика 6 кл. – 0,5 год;

-математика 10 кл. – 1 год;

курси за вибором учнів:

– «Етика» 4, 5 кл. – по 1 год.

Факультатив українська мова 10 кл. – 1 год.

Індивідуальні заняття в 11кл.:

математика, англійська – 0,5 год.;

в 10 класі: англійська мова – 1 год., біологія – год., географія, – по 1 год..

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

Додаток 1

Навчальний план для 1-2 -го класів відповідно до додатку

наказу МОН України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

від 08.10.2019 р. № 1272

ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1 клас2 клас
Українська мова
55
Іноземна мова
23
Математика
33
Я досліджую світ*
78
Мистецтво**
22
Фізична культура***
33
Усього19+321+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової українська мова

1


1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня2022
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23

25

Додаток № 2

Навчальний план для 3-гокласу відповідно до таблиці

наказу МОН України від 08.10.2019 р. № 1273

ПредметиКількість годин на тиждень у класах
3 клас
Українська мова
5
Іноземна мова (англійська)
3
Математика
4
Я досліджую світ*
7
Інформатика
1
Мистецтво**
2
Фізична культура***
3
Усього22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової українська мова

1


Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26

Додаток 3

Навчальний план для 4-го класу відповідно до таблиці 1

наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 407

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
1
4 клас
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)Українська мова
7
Іноземна мова (англійська)
2
МатематикаМатематика
4
ПриродознавствоПриродознавство
2
СуспільствознавствоЯ у світі
1
МистецтвоМистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво
1

1
ТехнологіїТрудове навчання
1
Інформатика
1
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я
1
Фізична культура**
3
Усього
21+3
Варіативна складова: українська мова курс за вибором «Етика»

1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26

Додаток № 4

Навчальний план для 5,7-9-х класів з українською мовою навчання відповідно до таблиці 1 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
5
789
Мови і літературиУкраїнська мова3.5
2,522
Українська література2
222
Іноземна мова3
333
Зарубіжна література2
222
Суспільство-знавствоІсторія України1
11,51,5
Всесвітня історія

111
Основи правознавства

1
Мистецтво*Музичне мистецтво1
1
Образотворче мистецтво1
1
Мистецтво

11
МатематикаМатематика4
Алгебра

222
Геометрія

222
ПриродознавствоПриродознавство2
Біологія

222
Географія

221,5
Фізика

223
Хімія

1,522
ТехнологіїТрудове навчання2
111
Інформатика1
122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1
111
Фізична культура**3
333
Разом23,5+3
28+328,5+330+3
Варіативна складова: Курс за вибором «Християнська етика» Додатковий час на предмети: Українська мова Англійська мова Природознавство Хімія Українська література Географія Індивідуальні заняття: Українська мова Географія Біологія3,5
2,533
1
1 1 0.51 1
0,5


1 0,5

0,5 1

1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження28
323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)30
33,534,536

Додаток № 5

Навчальний план для 6-го класу з українською мовою навчання відповідно до таблиці 12 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
6
Мови і літературиУкраїнська мова3,5
Українська література2
Перша іноземна мова (англійська)2
Мова національної меншини (польська)2
Зарубіжна література2
Суспільство-знавствоІсторія України1
Всесвітня історія1
Основи правознавства
Мистецтво*Музичне мистецтво1
Образотворче мистецтво1
Мистецтво
МатематикаМатематика4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавствоПриродознавство
Біологія2
Географія2
Фізика
Хімія
ТехнологіїТрудове навчання2
Інформатика1
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1
Фізична культура**3
Разом27,5+3
Варіативна складова додатковий час на предмети: Математика Українська мова Англійська Біологія3,5

0,5 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження31
Всього (без урахування поділу класів на групи)34

Додаток № 6

Навчальний план

для 10-11 класів з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 2 наказу МОН України від 20.04.2018 № 408


Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети2726
Українська мова22
Українська література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова22
Історія України1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура33
Захист Вітчизни1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети: Інформатика Технології
1,5 1,5

1,5 1,5
Додаткові години на профільні предмети: Українська мова Додаткові години на базові предмети Математика Історія України Географія Індивідуальні заняття: Англійська мова Біологія Географія Математика
3
1 1

1 1 1 1

2

0,5 0,5
0,5

0,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3833

Індивідуальні навчальні плани для дітей з інтелектуальними порушеннями для учнів 8 класу складено на основі Типової освітньої програми (таблиця 18), затвердженої наказом МОНУ від 12.06.2018 №627, із врахуванням рекомендацій ПМПК та інклюзивно-ресурсного центру.

Навчальний план індивідуального навчання

для двох учнів 8-го класу з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями відповідно

до додатку №18 наказу МОН України від 12.06.2018 № 627


Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 8 класі
для учня Возного Андріядля учня Мартинюка Тараса
Українська мова1,51,5
Українська література11
Математика1,51,5
Історія України0,50,5
Природознавство11
Географія1,51,5
Фізика і хімія в побуті11
Музичне мистецтво0,50,5
Образотворче мистецтво0,50,5
Трудове навчання11
Інформатика22
Основи здоров’я11
Фізична культура11
Разом1414
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

Гранично допустиме навантаження на учня14
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)28

V.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХПРОГРАМ

І ступінь

1клас

ПредметПрограма
Українська мова Математика Англійська мова «Я досліджую світ» «Мистецтво» Фізична культураТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019№ 1272(додаток № 1 до пояснювальної записки);

2 клас

ПредметПрограма
Українська моваТиповою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019№ 1272(додаток № 1 до пояснювальної записки);
Англійська мова
Математика
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура

3 клас

ПредметПрограма
Українська моваТиповою освітньою програмоюрозробленою під керівництвом Шияна Р.Б.для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019№ 1273 (додаток № 2 до пояснювальної записки);
Англійська мова
Математика
«Я досліджую світ»
«Мистецтво»
Фізична культура

4 клас

ПредметПрограма
Українська моваНавчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 №1050. Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», « Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я». наказ МОН України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Англійська мова
Математика
Природознавство
Я у світі
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров’я
Фізична культура

ІІ ступінь

5 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
МатематикаМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Польська моваПрограма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчання. Укладачі: Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А., рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-13380 від 28.08.2013.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ПриродознавствоПрограма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас. 2017 рік. ( наказ МОН України від 07.06.2017 №804).
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
«Християнська етика»Програма «Основи християнської етики для учнів 5-6 класів», рекомендована МОН України ( лист 8/1-2 від 29.06.2006)

6клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
МатематикаМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
«Християнська етика»Програма «Основи християнської етики для учнів 5-6 класів», рекомендована МОН України ( лист 8/1-2 від 29.06.2006)

7 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

8 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи.». Наказ МОН України від 20.04.2018 №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

9 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи правознавстваПравознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи.». Наказ МОН України від 20.04.2018 №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

ІІІ ступінь

10 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,Семеног О.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)
Українська літератураУкраїнська література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту) Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Громадянська освітаГромадянська освіта (інтегрований курс). Програма для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
ГеографіяПрограма з географії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист ВітчизниЗахист Вітчизни. Навчальна програма для закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
МистецтвоНавчальна програма «Мистецтво. 10-11 класи. Рівень стандарту.», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.

11 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,СеменогО.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)
Українська літератураПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10-11класи. Профільний рівень /Усатенко Г.О., Фасоля А.М. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.).
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту). Затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408. Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
ГеографіяПрограма з географії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
АстрономіяАстрономія. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.С.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист ВітчизниЗахист Вітчизни. Навчальна програма для закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Тані ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека і сталий розвитолк», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причино-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків, а саме змістово-інформаційних, оперативно-діяльнісних і організаційно- методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

VIІ. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЛЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

VІIІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує в межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

ІX. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей);

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітніх програм, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційногорівня педагогічних працівників.

Х. ФАКТИЧНА МЕРЕЖА КЛАСІВ

Клас1 клас2 клас3 клас4 класВсього
учнів1213211258
дівчат6511426
Клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 класВсього
учнів192217151992
дівчат121175843
Клас10 клас11класВсього
учнів12517
дівчат10414

Інформація про групу продовженого дня

ГрупУчнівСтавокПримітка
1260,5

Профіль: профільне вивчення української мови

 • 10 клас – 12 учнів;
 • 11 клас – 5 учнів.

Поділ класів на групи при вивченні інформатики:

3 клас – 2 групи; 5 клас – 2 групи; 6 клас – 2 групи; 7 клас – 2 групи; 9 клас – 2 групи.

ХI.СТРУКТУРА 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020/2021навчальний рік розпочинається 01 вересня 2020 року святом – День знань – і закінчується не пізніше 01 липня 2021 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2020 по 24.12.2020 року;

ІІ семестр – з 11.01.2021 по 28.05.2021 року.

3. Проведення канікул.

осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

зимові – 28 грудня по 10 січня 2021 року;

весняні – з 22 березня по 28 березня 2021 року

Відповідно до рішення педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика в закладі не проводяться.

ХІI. МЕРЕЖА ГУРТКІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/пНапрям гурткаНазва гурткаРівень навчання (початковий, основний, вищий), рік навчання (1,2,3)Вікова катего рія (клас)Керівник гурткаК-сть го- динПрограма (назва, ким і коли затверджена), к-сть годин за програмою
1.Художньо- естетичнийВокаль- нийПочатковий2-6кл.Токмина Мар’яна Іванівна4
2.СпортивнийВолейболОсновний8-10кл.Котюк Микола Сергійович4