ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області

на 2019-2020 навчальний рік

Надано чинності та введено в дію:

наказ № 96 від 02.09.2019

« Про структуру та режим роботи

загальноосвітнього навчального закладу

у 2019-2020 навчальному році»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в інформаційному демократичному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта в цьому навчальному році передбачає поділ на два цикли – 1 – 3 класи та 4-й клас, що враховують вікові особливості розвитку дитини, її потреби і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Типову освітню програму для 1 – 3 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання: коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • Дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • Узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • Науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • Наступності і перспективності навчання;
 • Взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • Логічної послідовності і доступності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • Можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • Творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • Адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів учнів.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

Типова освітня програма для 4-го класу розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти».

Типова освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;
 • Очікувальні результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
 • Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4 класів 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах початкової школи.

Типова освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/ навчальний рік: для 5 класу – 1050годин/ навчальний рік, для 6 класу – 1155годин/ навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/ навчальний рік, для 8 класу – 1207,5годин/ навчальний рік, для 9 класу – 1260годин/ навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Типова освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів профільної середньої освіти для 10 – 11 класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10 класу – 1330 годин/навчальний рік, для 11 класу – 1330годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для 10-11 класів.

ІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.

 1. Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна і медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи, втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підгрунтя відкритого ставлення та поваги до ромаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

ІІІ. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів: вони враховуються при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільств, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність, дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти, тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. Вивчення наскрізної лінії «Промисловість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

IV. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У Немирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2019-2020 навчальному році функціонує 11 класів, в яких навчається 165 учнів:Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст. є загальноосвітнім навчальним закладом у якому в одинадцяти класах навчається 165 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. – 13 5 кл. – 18

2 кл. – 19 6 кл. – 18 10 кл. – 6

3 кл. – 12 7 кл. – 16 11 кл. – 10

4 кл – 19 8 кл. – 19

9 кл. – 15

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 9.00 годині;
 • тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту»;
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
 • Заняття організовано за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2019 по 28.12.2019 року;

ІІ семестр – з 13.01.2020 по 29.05.2020 року.

 • канікули: осінні – з 28 жовтня по 10 листопада 2019 року;

весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків:

у 1 класі – 35 хвилин,

у 2-4 класах – 40 хвилин,

у 5-11 класах – 45 хвилин.

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Навчальні плани розроблені на виконання закону України «Про освіту» (2017 рік). Враховано вимоги Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016рік) та Концепції профільного навчання у старшій школі (2013 рік) щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Типові навчальні плани початкової, основної і старшої шкіл передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх та варіантну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, індивідуально-групові заняття.

На виконання статті 12 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти створено робочі навчальні плани закладу.

Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів середньої освіти» (додаток 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 (додаток № 1 до пояснювальної записки);

– для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти І ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

– для 5-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 3 до пояснювальної записки);

– для 6-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток № 4 до пояснювальної записки);

– для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 ( додаток 5 до пояснювальної записки );

Вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план Немирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.Основузмістусередньоїосвітистановлятьбазовізагальноосвітніпредмети.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів ЗЗСО№, від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня» та від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІІ ступеня».

До робочогонавчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєвіспостереження, досвід, а такожвідомості, здобуті в позаурочнійроботі. В навчальномуплані є дисципліни, якірозширюютьзнанняучнів про профілі та сприяютьрозвиткуінтересівучнів, їхнійпрофорієнтації.

Робочийнавчальний план школиохоплює такусукупністьпредметів:

Базовізагальноосвітнінавчальнідисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунокваріативноїскладовоїробочогонавчального плану виділеногодини на вивченняпредметів:

– українськамова 1-5,7 кл. (по 1 годині);

– українська мова 6,9 кл. – по 0,5год.;

– українська мова 8 кл. – 2 год;

– англійська мова 3,4,6,8,9,10 кл. – по 1 год.;

– англійська мова 5,7 кл. – по 0,5 год.;

– мистецтво 10 кл. – 1 год.;

– географія 9 – 0,5 год.;

– математика 10 кл. – 1 год..

курси за вибором учнів:

– «Етика» 5 кл. –1 год.;

– «Етика» 6 кл. – 2 год.

Індивідуальні заняття в 11кл.:

англійська мова, біологія, географія, історія України – по 1 год;

в 10 класі: англійська мова – 1 год., біологія, географія – по 0,5 год..

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальнізаняттявизначені в межах гранично допустимого навчальногонавантаження з урахуваннямінтересів та потреб учнів, а такожрівнянавчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

Заклад працює за Типовими навчальними планами затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України.

Додаток 1

до наказу МОН України від 21.03.2018 №268

Типовий навчальний план для початкової школи

з навчанням українською мовою

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2-4 класу

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Додаток1

Навчальний план для 1-го класу відповідно до додатку 1

наказу МОН України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 р. № 268

Таблиця 1

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Додаток № 2

Навчальний план для 2-4-х класів відповідно до таблиці 1

наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 407

Таблиця 1 до Типової освітньої програмизакладів середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Додаток № 3

Навчальний план для 5-го класу з українською мовою навчання відповідно до таблиці 12 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
5
Мови і літературиУкраїнська мова3,5+1
Українська література2
Перша іноземна мова (англійська)3+0,5
Мова національної меншини (польська)2
Зарубіжна література2
Суспільство-знавствоІсторія України1
Всесвітня історія
Основи правознавства
Мистецтво*Музичне мистецтво1
Образотворче мистецтво1
Мистецтво
МатематикаМатематика4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавствоПриродознавство2
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
ТехнологіїТрудове навчання2
Інформатика1
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1
Фізична культура**3
Разом25,5+3+1,5
Варіативна складова: Курс за вибором «Християнська етика»2,5
1
Гранично допустиме навчальне навантаження28
Всього (без урахування поділу класів на групи)31

Додаток № 4

Навчальний план для 6-9-х класів з українською мовою навчання відповідно до таблиці 1 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
6789
Мови і літературиУкраїнська мова3,5+0,52,5+12+22
Українська література2222
Іноземна мова3+13+0,53+13
Зарубіжна література2222
Суспільство-знавствоІсторія України111,51,5
Всесвітня історія1111
Основи правознавства1
Мистецтво*Музичне мистецтво11
Образотворче мистецтво11
Мистецтво11
МатематикаМатематика4
Алгебра222
Геометрія222
Природо-знавствоПриродознавство
Біологія2222
Географія22+121,5+0,5
Фізика223
Хімія1,522
ТехнологіїТрудове навчання2111
Інформатика1122
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1111
Фізична культура**3333
Разом26,5+3 +1,528+3+2,528,5+330+3+0,5
Варіативна складова: Курс за вибором «Християнська етика» Індивідуальні заняття: Українська мова Англійська мова Біологія3,52,533
21 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження31323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)3333,534,536

Таблиця 2

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети127 (29)26 (28)
Українська мова22
Українська література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова222
Мова і література корінного народу, національної меншини322
Історія України1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура433
Захист Вітчизни1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)33
Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття8 (6)
9 (7)
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3838

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Таблиця 3

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408

Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів

Профільний предметКількість годин на тиждень
10 клас11 клас
Українська мова44
Українська література44
Зарубіжна література33
Іноземна мова55
Друга іноземна мова33
Мова і література корінного народу, національної меншини55
Історія України33
Всесвітня історія33
Правознавство33
Економіка33
Алгебра66
Геометрія33
Фізика і астрономія66
Біологія і екологія55
Хімія46
Географія55
Інформатика55
Технології66
Мистецтво55
Фізична культура66
Захист Вітчизни55

Додаток № 5

Навчальний план

для 10-11 класів з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 2 наказу МОН України від 20.04.2018 № 408

Індивідуальні навчальні плани для дітей з інтелектуальними порушеннями для учнів 7 класу складено на основі Типової освітньої програми (таблиця 18), затвердженої наказом МОНУ від 12.06.2018 №627, із врахуванням рекомендацій ПМПК та інклюзивно-ресурсного центру.

Навчальний план індивідуального навчання

для двох учнів 7-го класу з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями відповідно

до додатку №18 наказу МОН України від 12.06.2018 № 627

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у 7 класі
для учня Возного Андріядля учня Мартинюка Тараса
Українська мова11
Українська література11
Математика11
Історія України0,50,5
Природознавство11
Географія11
Фізика і хімія в побуті0,50,5
Музичне мистецтво11
Образотворче мистецтво11
Трудове навчання22
Інформатика11
Основи здоров’я11
Фізична культура22
Разом1414
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів
Гранично допустиме навантаження на учня14
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)28

V.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

І ступінь

1клас

ПредметПрограма
Українська мова Математика Англійська мова «Я досліджую світ» «Мистецтво» Фізична культураТипова освітня програма початкової освіти (автор Р.Б.Шиян). наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

2 клас

3 клас

4 клас

ПредметПрограма
Українська мова Англійська мова Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров’я Фізична культураНавчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 №1050. Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», « Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я». наказ МОН України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ ступінь

5 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
МатематикаМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Польська моваПрограма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчання. Укладачі: Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А., рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-13380 від 28.08.2013.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ПриродознавствоПрограма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас. 2017 рік. ( наказ МОН України від 07.06.2017 №804).
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
«Християнська етика»Програма «Основи християнської етики для учнів 5-6 класів», рекомендована МОН України ( лист 8/1-2 від 29.06.2006)

6клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
МатематикаМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
«Християнська етика»Програма «Основи християнської етики для учнів 5-6 класів», рекомендована МОН України ( лист 8/1-2 від 29.06.2006)

7 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Музичне мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
Образотворче мистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво». 5-7 класи. Автор Л.Масол.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

8 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи.». Наказ МОН України від 20.04.2018 №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

9 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013,(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Українська літератураУкраїнська література: 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Зарубіжна літератураСвітова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
Історія УкраїниПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Всесвітня історіяПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», 2017, наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи правознавстваПравознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
МистецтвоПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи.». Наказ МОН України від 20.04.2018 №405.
АлгебраМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
ГеометріяМатематика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. Бурда М.І., Мальований Ю.І. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804.
БіологіяБіологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
ГеографіяГеографія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ФізикаФізика.7-9 класи. Оновлена навчальна програма , затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ХіміяХімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Трудове навчанняНавчальні програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Основи здоров’яНавчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоров’я. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.
Фізична культураФізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ МОН України від 07.06.2017 №804.

ІІІ ступінь

10 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,Семеног О.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)
Українська літератураУкраїнська література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту) Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Громадянська освітаГромадянська освіта (інтегрований курс). Програма для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
ГеографіяПрограма з географії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист ВітчизниЗахист Вітчизни. Навчальна програма для закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
МистецтвоНавчальна програма «Мистецтво. 10-11 класи. Рівень стандарту.», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.

11 клас

ПредметПрограма
Українська моваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. Профільний рівень /Мацько Л.І., Груба Т.Л.,СеменогО.М., Симоненко Т.В. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)
Українська літератураПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10-11класи. Профільний рівень /Усатенко Г.О., Фасоля А.М. (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.).
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (рівень стандарту). Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.20.2017 №1407.
Англійська моваТипова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407.
Історія УкраїниІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Всесвітня історіяІсторія України. Всесвітня історія. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 №236.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)Навчальна програма з математики (алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Рівень стандарту). Затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408. Наказ МОН від20.04.2018 №408.
Біологія і екологіяБіологія, екологія. Програма для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.
ГеографіяПрограма з географії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
ФізикаФізика. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
АстрономіяАстрономія. Програми профільного навчання для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту та профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.С.). Наказ МОН № 1539 від 24.11.2017.
ХіміяПрограма з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Рівень стандарту, розроблена відповідно до наказу МОН України № 451 від 22.03.2017 р.
Захист ВітчизниЗахист Вітчизни. Навчальна програма для закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
ІнформатикаІнформатика. Освітня програма обов’язково-вибіркових предметів для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.
ТехнологіїТехнології. 10-11 класи. Навчальна програма (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Тані ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека і сталий розвитолк», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причино-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків, а саме змістово-інформаційних, оперативно-діяльнісних і організаційно- методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

VIІ. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЛЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

VІIІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує в межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

ІX. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей);

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітніх програм, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційногорівня педагогічних працівників.

Х. ФАКТИЧНА МЕРЕЖА КЛАСІВ

Клас1 клас2 клас3 клас4 класВсього
учнів1320121964
дівчат61041232
Клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 класВсього
учнів191715191585
дівчат107581040
Клас10 клас11класВсього
учнів61016
дівчат5611

Інформація про групу продовженого дня

ГрупУчнівСтавокПримітка
1260,5

Профіль: профільне вивчення української мови

 • 10 клас – 6 учнів;
 • 11 клас – 10 учнів.

Поділ класів на групи при вивченні інформатики:

4 клас – 2 групи; 5 клас – 2 групи; 6 клас – 2 групи; 8 клас – 2 групи.

ХI.СТРУКТУРА 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня 2019 року святом – День знань – і закінчується не пізніше 01 липня 2020 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 27 травня 2020 року.

3. Проведення канікул.

– осінні – з 26 жовтня по10 листопада 2019 року;

– зимові – з 29 грудня 2019 року по 12 січня 2020року;

– весняні – з 21 березня по 29 березня 2020 року.

Відповідно до рішення педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика в закладі не проводяться.

ХІI. МЕРЕЖА ГУРТКІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/пНапрям гурткаНазва гурткаРівень навчання (початковий, основний, вищий), рік навчання (1,2,3)Вікова катего рія (клас)Керівник гурткаК-сть го- динПрограма (назва, ким і коли затверджена), к-сть годин за програмою
1.Художньо- естетичнийВокаль- нийПочатковий2-6кл.Косянчук Олександра Володи мирівна4Художньо-естетичний напрям «Вокальний» 2016 р.
2.Художньо- естетичнийХореог рафіяПочатковий1-10кл.Гринюк Юлія Святосла вівна4Програма для творчих об’єд-нань позашкіль-них і загально-освітніх навчаль-них закладів. Художньо-естетичний напрям «Хореографія» Рекомендовано МОН України Лист № 1/11-3840 від 12.07.2005 р.
3.Художньо- естетичнийМузична мозаїкаПочатковий1-10кл.Гринюк Юлія Святосла вівна4Програма для творчих об’єд-нань позашкіль-них і загально-освітніх навчаль-них закладів. Художньо-естетичний напрям «Хореографічний та декоративно-ужиткові профілі» Лист МОН України №1/11-4294 від 02.04. 2012 р.

Освітні компоненти

 Українська мова

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною мовоюУміння: використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки, почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, громадських місцях, удома, на дозвіллі); здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами української мови — її стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми; конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування. Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного спілкування; ціннісне ставлення до співрозмовників; у виборі рішень керування системою цінностей, схвалених суспільством. Навчальні ресурси: текстоцентризм, діалог, дискусія, проект щодо ролі державної рідної мови.
2Спілкування іноземними мовами  Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження; обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі українською фольклорні та літерат. твори. Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та збагачення власного культу. досвіду; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур. Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти українськомовних перекладів літературних творів та оригінали.
3Математична компетентність  Уміння:оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники. Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе ставлення до часу. Навчальні ресурси:тексти, що містятьроздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.
4Компетентності в природничих науках і технологіях          Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля, використовувати різні види читання для здобуття нових знань; критично оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах результати людської діяльності в природному середовищі; змістовно, логічно, послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно оформлювати результати досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні технології. Ставлення: сприйняття природи як цінності; готовність захищати довкілля, зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь; готовність до опанування новітніх технологій. Навчальні ресурси:науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого та технологічного змісту; аналіз текстів (фрагментів) природничо-екологічного змісту, опис експерименту, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів.
5Інформаційно-цифрова компетентність  Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність  та аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати план тексту; впевнено й водночас критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;розвивати медійну грамотність; переводити навчальну інформацію в інший формат. Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення до гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією (дотримання авторського права тощо). Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них;інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо); план тексту; медійні тексти.
6Уміння вчитися впродовж життя    Уміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайн-ресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації спілкування. Ставлення:сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення впродовж життя, розвивати мовне чуття; розуміння ролі читання для власного розвитку; усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й самореалізації. Навчальні ресурси:довідкова література, зокрема пошукові системи; електронні мережеві бібліотеки; інструкції з ефективного самонавчання.
7Соціальні та громадянські компетентності  Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів. Ставлення:сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у громадському житті. Навчальні ресурси:тексти соціально-політичного змісту; інтерактивні технології навчання.
8Підприємли вість  Уміння:презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій; самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність. Ставлення:готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри. Навчальні ресурси:тексти, які містять моделі ініціативності; ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо),самопрезентація, зразки реклами.
9Загальнокуль турна грамотність  Уміння:використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету;використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючи художні засоби; добирати літературу для читання з метою одержання насолоди та користі від прочитаного. Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до розмаїття культурного вираження різних народів. Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів мистецтва; дослідницькі проекти.
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння:дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні засоби; застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного щастя тощо; бережливо ставитися до природи. Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси. Навчальні ресурси:тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану; художні твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності, кар’єрного зростання.

Історія

  з/пКлючові компетентності
 1Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами
 2Спілкування іноземними мовами
 3Математична компетентність
 4Основні компетентнос- ті у природничих науках і технологіях
 5Інформаційно-цифрова компетентність
 6Уміння вчитися впродовж життя
 7Ініціативність і підприємли- вість
 8Соціальна та громадянська компетентності
 9Обізнаність та самовиражен ня у сфері культури
 10Екологічна грамотність і здорове життя
 Математика
№ з/пКлючові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною  (і рідною — у разі відмінності) мовамиУміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;  міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення теорем
2Спілкування іноземними мовамиУміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти математичний термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мови, правильно використовувати математичні терміни в повсякденному житті. Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах. Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з використанням статистичних даних, математичних термінів
3Математична компетентністьУміння: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;  будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики;  будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів. Ставлення: усвідомлення важливості математики як універсальної мови науки, техніки та технологій. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6Уміння вчитися впродовж життяУміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7Ініціативність і підприємли- вістьУміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення;  використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8Соціальна і громадянська компетентностіУміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;  аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись, зокрема, і на математичні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: задачі соціального змісту
9Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій;  унаочнювати математичні моделі, зображати фігури, графіки, рисунки, схеми, діаграми. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах з архітектури, живопису, музики та ін.; розуміння важливості внеску математиків у загальносвітову культуру. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку математики та екології на основі статистичних даних;  ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Фізика

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовамиУміння:сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою; усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії; представляти текстову інформацію в іншому вигляді; описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо); складати план виступу, будувати відповідь, готувати реферат, повідомлення; обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у дискусії. Ставлення:усвідомлення потреби вільного володіння державною мовою для грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності; розуміння значущості внеску учених-фізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки; прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та систематичного вживання української природничо-наукової термінологічної лексики. Навчальні ресурси:навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту
2Спілкування іноземними мовамиУміння:використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку; розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах; описувати природничі проблеми іноземною мовою; спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн. Ставлення:зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови Навчальні ресурси:довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники
3Математична компетентністьУміння:застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту; розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та опису фізичних моделей реальних явищ і процесів. Ставлення:усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач. Навчальні ресурси:завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної інформації, інформації наведеної в графічній, табличній й аналітичній формах
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:пояснювати природні явища і технологічні процеси; використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки; за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу. Ставлення:відповідальність за ощадне використання природних ресурсів; готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля; оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку. Навчальні ресурси:навчальні проекти, конструкторські завдання, фізичні задачі, ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки й техніки
5Інформаційно-цифрова компетентність    Уміння:визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію; використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації; використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів; дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого етикету. Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою; дотримання авторського права, етично-моральних принципів поводження з інформацією. Навчальні ресурси:освітні цифрові ресурси, навчальні посібники
6Уміння вчитися впродовж життяУміння:ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя; планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність; застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення. Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій; позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання задоволення від інтелектуальної діяльності. Навчальні ресурси:дидактичні засоби
7Ініціативність і підприємливістьУміння:застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами; прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем; оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою; економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси; ефективно організовувати власну діяльність. Ставлення:ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей; усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору професії, оцінка власних здібностей; ініціативність, працьовитість, відповідальність як запорука результативності власної діяльності; прагнення досягти певного соціального статусу, зробити внесок до економічного процвітання держави. Навчальні ресурси:приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі тощо), навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями
8Соціальна й громадянська компетентностіУміння:займати активну та відповідальну громадянську позицію в учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців селища, мікрорайону тощо; активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного освітнього середовища, учнівського колективу; ефективно співпрацювати в команді над реалізацією навчальних дослідницьких проектів у галузі «Природознавство», залучаючи родину та іншу спільноту; визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію, моральні якості.   Ставлення:усвідомлення себе громадянином України; громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої громади, країни; толерантне ставлення до точки зору іншої особи; оцінювання внеску українських та іноземних учених-фізиків і винахідників у суспільний розвиток; розуміння відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки суспільства. Навчальні ресурси:робота в групах, проекти та інші види навчальної діяльності
9Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння:використовувати знання з фізики під час реалізації власних творчих ідей; виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.   Ставлення:усвідомлення причетності до національної й світової культури через вивчення природничих наук і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.   Навчальні ресурси:твори мистецтва
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння:застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля; аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх вирішення, брати участь у практичній реалізації цих проектів; оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини й безпеки довкілля. Ставлення:готовність брати участь у природоохоронних заходах; самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно можливих ризиків для здоров’я; ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки; усвідомлення важливості ощадного природокористування, потенціалу фізичної науки щодо збереження довкілля. Навчальні ресурси:навчальні проекти здоров’язбережувального та екологічного спрямування

Хімія

Ключова компетентністьПредметний зміст ключової компетентності і навчальні ресурси для її формування
1Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою  Уміння:використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання; аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного експерименту; обговорювати результати дослідження і робити висновки; брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, чітко, зрозуміло й образно висловлювати свою думку; складати усне і письмове повідомлення на хімічну тему, виголошувати його. Ставлення:цінувати наукову українську мову; критично ставитись до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі; популяризувати хімічні знання. Навчальні ресурси:підручники і посібники, науково-популярна і художня література, електронні освітні ресурси; навчальні проекти та презентування їхніх результатів.
2Спілкування іноземними мовами  Уміння:читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-популярні тексти хімічного змісту; створювати тексти повідомлень із використанням іншомовних джерел; читати іноземною мовою і тлумачити хімічну номенклатуру; пояснювати хімічну термінологію іншомовного походження.   Ставлення:цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту іноземною мовою; обговорювати деякі питання хімічного змісту із зацікавленими носіями іноземних мов.   Навчальні ресурси:медійні і друковані джерела іноземною мовою.
2Математична компетентністьУміння:застосовувати математичні методи для розв‘язування завдань хімічного характеру; використовувати логічне мислення, зокрема, для розв’язування розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних формул і моделей речовин; будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати моделі хімічних сполук і процесів. Ставлення:усвідомлювати необхідність математичних знань для розв’язування наукових і хіміко-технологічних проблем. Навчальні ресурси:навчальні завдання на виконання обчислень за хімічними формулами і рівняннями реакцій; представлення інформації в числовій чи графічній формах за результатами хімічного експерименту та виконання навчальних проектів.
3Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і технологічні процеси на основі хімічних знань; формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру; проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей; виконувати експериментальні завдання і проекти, використовуючи знання з інших природничих предметів; використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали; визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язування; досліджувати природні об’єкти. Ставлення:усвідомлювати значення природничих наук для пізнання матеріального світу; наукове значення основних природничо-наукових понять, законів, теорій, внесок видатних учених у розвиток природничих наук; оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого розвитку суспільства; висловлювати судження щодо природних явищ із погляду сучасної природничо-наукової картини світу. Навчальні ресурси:навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення; міжпредметні контекстні завдання; інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів і синтетичних матеріалів; інформаційні матеріали про сучасні досягнення науки і техніки.
4Інформаційно- цифрова компетентністьУміння:використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання; створювати інформаційні продукти хімічного змісту. Ставлення:критично оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів; дотримуватись авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв. Навчальні ресурси:електронні освітні ресурси; віртуальні хімічні лабораторії.
 Уміння вчитися впродовж життяУміння:організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; спостерігати хімічні об’єкти та проводити хімічний експеримент; виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту. Ставлення:виявляти допитливість щодо хімічних знань; прагнути самовдосконалення; осмислювати результати самостійного вивчення хімії; розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя, пов’язаного із хімічними знаннями. Навчальні ресурси:медійні джерела, дидактичні засоби навчання.
5Ініціативність і підприємли вістьУміння:виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля досягнення їх, спираючись на хімічні знання; залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії; виявляти ініціативність до роботи в команді, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання хімічного експерименту і навчальних проектів. Ставлення:вірити в себе, у власні можливості; виважено ставитися до вибору майбутнього напряму навчання, пов’язаного з хімією; бути готовими до змін та інновацій. Навчальні ресурси:література про успішних винахідників і підприємців; зустрічі з успішними людьми; бізнес-тренінги, екскурсії на сучасні підприємства.
6Соціальна та громадянська компетентно стіУміння:співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих проектів, що передбачають використання хімічних знань; працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими групами, залучати ширшу громадськість до розв’язування проблем збереження довкілля.   Ставлення:виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої батьківщини; дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і цінностей; бути готовими відстоювати ці принципи і цінності; виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні оточення й екологічному облаштуванні довкілля; оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету міжнародного співробітництва; шанувати розмаїття думок і поглядів; оцінювати й шанувати внесок видатних українців, зокрема вчених-хіміків, у суспільний розвиток.   Навчальні ресурси:навчальні проекти, тренінги.
7Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння:використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення художніх ідей і виявлення власної творчості; пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.   Ставлення:цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої належать наука і мистецтво.   Навчальні ресурси:твори образотворчого мистецтва, музичні й літературні твори як ілюстрації до вивчення хімічних явищ; контекстні завдання; синхроністична таблиця.
    8Екологічна грамотність і здорове життяУміння:усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля; влаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля; дотримуватися здорового способу життя; безпечно поводитись із хімічними сполуками і матеріалами в побуті; брати участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану довкілля завдяки досягненням хімічної науки; дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в довкіллі. Ставлення:підтримувати й утілювати на практиці концепцію сталого розвитку суспільства; розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи; відповідально й ощадно ставитися до використання природних ресурсів як джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти; оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування проблем довкілля, використовуючи знання з хімії. Навчальні ресурси:навчальні проекти; якісні й кількісні задачі екологічного змісту.

Біологія

1Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовамиУміння:усно й письмово тлумачити біологічні поняття, факти, явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів — термінами, поняттями; обговорювати проблеми біологічного змісту. Ставлення:усвідомлення значущості здобутків біологічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; прагнення до розвитку української біологічної термінологічної лексики. Навчальні ресурси:навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі біології, усні / письмові презентації їх результатів
2Спілкування іноземними мовамиУміння:використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації біологічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну номенклатуру й термінологію іноземною мовою; описувати біологічні проблеми. Ставлення:зацікавленість інформацією біологічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови. Навчальні ресурси:довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники та посібники
3Математична компетент ністьУміння:застосовувати математичні методи для розв’язання біологічних проблем, розуміти й використовувати математичні моделі природних явищ і процесів. Ставлення:усвідомлення варіативності математичних методів у розв’язанні біологічних проблем і задач. Навчальні ресурси:завдання на виконання розрахунків, аналіз та представлення статистичної інформації, поданої в графічній формі, наприклад щодо статево-вікової будови популяцій
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати й визначати проблеми довкілля; оцінювати значення біології для сталого розвитку. Ставлення:відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля. Навчальні ресурси:біологічні задачі, ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо
5.Інформаційно-цифрова компетент ністьУміння:використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи; створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування; шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного характеру, критично оцінюючи її. Ставлення:дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв. Навчальні ресурси:комп’ютерні експерименти на основі інформаційних моделей
6.Уміння вчитися впродовж життяУміння:організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати й проводити спостереження та експеримент, ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя. Ставлення:допитливість і спостережливість, готовність до інновацій. Навчальні ресурси:Біологічна література, довідкова система програмних засобів
7.Ініціативність і підприємли вістьУміння:генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; зменшувати ризики й використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової). Ставлення:проактивність, відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань. Навчальні ресурси:біографії відомих учених — організаторів виробництв (Луї Пастер), бізнес-плани, екскурсії на новітні біотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями
8.Соціальна і громадянська компетент ностіУміння:працювати в команді під час виконання біологічних дослідів і проектів, оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань біологічної науки для добробуту людини і безпеки довкілля. Ставлення:відвага відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження і охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів; оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток; пошанування внеску кожного кожної в досягнення команди. Навчальні ресурси:кооперативне навчання, партнерські технології, проекти
9.Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння:використовувати природні матеріали та засоби для втілення художніх ідей, пояснювати підґрунтя мистецтва з біологічної точки зору (фізіологія зору, слуху, смаку, нюху тощо). Ставлення:усвідомлення причетності до національної та світової культури через вивчення біології й мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи. Навчальні ресурси:музичні твори для вивчення акустики й фізіології слуху, опорно-руховий апарат і балет, поезія як ілюстрація до вивчення явищ і процесів природи, твори образотворчого мистецтва і фізіологія зору, особливості вищої нервової діяльності
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння:ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду та ширшу спільноту. застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших. Ставлення:турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти. Навчальніресурси:екологічні проекти, розрахункові завдання, наприклад, розрахунок економії сімейного бюджету за умови раціонального харчування

Інформатика

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовамиУміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення:усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами
2Спілкування іноземними мовамиУміння: використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами; використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів; оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією. Ставлення:усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у глобальному контексті; розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них
3Математична компетентністьУміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій. Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях
5Інформаційно-цифрова компетентністьРозкривається у змісті предмета
6Уміння вчитися впродовж життяУміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму; самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання
7Ініціативність і підприємливістьРозкривається через наскрізну змістову лінію
8Соціальна та громадянська компетентностіРозкривається через наскрізну змістову лінію
9Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння:грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі; враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному інформаційному суспільстві; усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства
10Екологічна грамотність і здорове життяРозкривається через наскрізну змістову лінію

Географія

 Ключові компетентностіКомпоненти
1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовамиУміння: усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) географічні об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів – термінами, поняттями тощо; обговорювати проблеми географічного змісту глобального та регіонального рівня. Ставлення: усвідомлювати значущість здобутків географічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; прагнення до розвитку української термінологічної лексики в системі географічних наук. Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі географії, усні / письмові презентації їх результатів.
2.Спілкування іноземними мовамиУміння: використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації географічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати та тлумачити географічну термінологію іноземною мовою. Ставлення: зацікавленість інформацією географічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальних проблем людства і прагнення долучитися до їх розв’язання, зокрема й з допомогою іноземних мов. Навчальні ресурси: довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники і посібники.
3.Математична компетентністьУміння: застосовувати математичні методи для розв’язання географічних проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та суспільних явищ і процесів. Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні географічних проблем і задач. Навчальні ресурси: завдання на виконання обчислень, аналіз та обробка статистичної інформації, поданої в різних формах (картографічній, табличній, графічній).
4.Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і визначати проблеми довкілля; оцінювати значення географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем. Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до розв’язання проблем, пов’язаних зі станом довкілля; Навчальні ресурси:географічні задачі, ситуативні вправи щодо розв’язання проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо.
5.Інформаційно-цифрова компетентністьУміння: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі; створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування; шукати, обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її. Ставлення: дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв. Навчальні ресурси: електронні картографічні джерела, електронні посібники, збірники задач, тести тощо.
6.Уміння вчитися впродовж життяУміння: організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя. Ставлення: допитливість і спостережливість, готовність до інновацій. Навчальні ресурси: довідкова система програмних засобів.  
7.Ініціативність і підприємливістьУміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;  нівелювати ризики і використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової). Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань. Навчальні ресурси: сайти підприємств, установ, організацій, екскурсії на сучасні підприємства, зустрічі з успішними представниками бізнесу.
8.Соціальна та громадянська компетентностіУміння: ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду. Ставлення: відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження й охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів; оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток. Навчальні ресурси: географічні задачі, Інтернет-ресурси, посібники.
9.Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння: фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти Землі, їх естетичне значення, використовувати природні матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати географічне підґрунтя відображення природи у творах мистецтва. Ставлення: усвідомлення причетності до національної і світової культури через вивчення географії і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини і природи. Навчальні ресурси: літературні, музичні та образотворчі твори.  
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння: працювати в команді під час реалізації географічних проектів, застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту людства. Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди. Навчальні ресурси: кооперативне навчання, партнерські технології, проекти.  

Іноземні мови

 Ключові компонентиКомпоненти
1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовамиУміння:використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленєвої діяльності; засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх. Ставлення: гордість за Україну, її мову та культуру; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми збагачуємо рідну; готовність до міжкультурного діалогу.
2.Спілкування іноземнимимовамиРеалізується через предметні компетентності.
3.Математична компетентністьУміння:розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект; логічно обґрунтовувати висловлену думку; використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань. Ставлення:готовність до пошуку різноманітних способів розв’язання комунікативних і навчальних проблем.
4.Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:описувати іноземною мовою природні явища, технології, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності людини. Ставлення:інтерес до природи та почуття відповідальності за її збереження; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх розв’язання за допомогою іноземної мови.
5.Інформаційно- цифрова компетентністьУміння: вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж; створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами; спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно- комунікаційних технологій; застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань. Ставлення: готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету.
6.Уміння вчитися упродовж життяУміння: визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови; використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання; самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її; організовувати свій час і навчальний простір;оцінювати власні навчальні досягнення. Ставлення: сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; • відповідальність за результати навчально-пізнавальної діяльності;  наполегливість; внутрішня мотивація та впевненість в успіху.
7.Ініціативність і підприємливістьУміння:ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; • презентувати себе і створювати тексти (усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі. Ставлення:дотримання етичної поведінки під час розв’язання життєвих проблем; комунікабельність та ініціативність; ставлення до викликів як до нових можливостей; відкритість до інновацій; креативність.
8.Соціальна та громадянська компетентностіУміння: формулювати власну позицію; співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою; розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях; переконувати, аргументовувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; • переконувати засобами іноземної мови у важливості дотримання прав людини; критично оцінювати інформацію з різних іншомовних джерел. Ставлення:толерантність у спілкуванні з іншими; проактивність в утвердженні демократичних цінностей; усвідомлення необхідності володіння іноземними мовами для підвищення власного добробуту;
9.Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння:висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва; порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів. Ставлення:усвідомлення цінності культури для людини і суспільства; повага до багатства і розмаїття культур.
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння:розвивати екологічне мислення під час опрацюванні тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та відеоматеріалів; розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на збереження довкілля; пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови. Ставлення:сприймання природи як цілісної системи; готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища; відповідальне ставлення до власного здоров’я та безпеки.

Зарубіжна література

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовоюУміння:сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди. Ставлення:поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності; готовність активно послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя. Навчальні ресурси: текстоцентризм;дискусія, дебати, діалог
2Спілкування іноземними мовамиУміння: читати тексти іноземною мовою за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі; зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами. Ставлення: усвідомлення багатства рідної мови; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур. Навчальні ресурси:зіставлення текстів українських перекладів літературних творів та оригіналів
3Математична компетентністьУміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема). Ставлення:прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно. Навчальні ресурси:роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків), висунення гіпотези та її обґрунтування; тексти, в яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань; здійснювати пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури Ставлення:готовність до опанування новітніх технологій; оперативне реагування на технологічні зміни. Навчальні ресурси:інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні)
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:діяти за алгоритмом, складати план тексту; використовувати Інтернет-ресурси для отримання нових знань. Ставлення:задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі; прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;критичне ставлення до медійної інформації. Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них; інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);складання плану; аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій)
6Уміння вчитися впродовж життяУміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність;читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;постійно поповнювати власний словниковий запас;користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування. Ставлення:прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання. Навчальні ресурси:інструкції з ефективного самонавчання; довідкова література, зокрема пошукові системи;електронні мережеві бібліотеки
7Ініціативність і підприємливістьУміння:презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби; застосовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. Ставлення:готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри. Навчальні ресурси:тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні твори, які містять моделі ініціативності
8Соціальна та громадянська компетентностіУміння:аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уникати дискримінації інших під час спілкування;критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту. Ставлення:поцінування людської гідності; повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;утвердження права кожного на власну думку. Навчальні ресурси:інтерактивні технології навчання; художні твори, які містять моделі демократичного державного устрою
9Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння:використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби. Ставлення:потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним; відкритість до міжкультурної комунікації;зацікавленість світовими культурними набутками. Навчальні ресурси:твори різних видів мистецтва; мистецькі проекти
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння:не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності; сприймати довкілля як життєдайне середовище;бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;розуміти переваги здорового способу життя. Ставлення:готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього; набуття знань про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу. Навчальні ресурси:аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів

Мистецтво

Ключова компетентністьКомпоненти
1Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовоюУміння:висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ; ділитися своїми творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу діяльність і творчість інших Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення
2Спілкування іноземними мовамиУміння:сприймати твори мистецтва різних країн, народів Ставлення:пошанування культурного розмаїття, усвідомлення ширших можливостей у творчій діяльності зі знанням іноземних мов
3Математична компетентністьУміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми; здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру, запису ритму тощо Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах творів різних видів мистецтва
4.Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах довкілля та явища природи засобами мистецтва; використовувати нові технічні засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук (акустики, оптики, хімії тощо) Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації
5.
Інформаційно-цифровакомпетентністьУміння:застосовувати сучасні цифрові технології для створення, презентації та популяризації художніх образів; добирати й опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності Ставлення:усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких подорожей
6.
Уміння вчитися впродовж життяУміння:визначати власні художні інтереси та потреби; планувати й організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію Ставлення:усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації, самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для художньо-творчого розвитку
7.Ініціативність і підприємли вістьУміння:критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори, пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати свої сильні і слабкі сторони. Ставлення:ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і подій), відповідальність за особистий і колективний результат
8.Соціальна та громадянська компетентностіУміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації громадських мистецьких проектів; творити (самостійно чи в команді) естетичне середовище Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур; розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки українців у мистецькій діяльності
9.Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля; створювати художні образи засобами різних видів мистецтва Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння:використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів, переживань та впливу на власний емоційний стан Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації

Трудове навчання

 Ключові компетентностіКомпоненти
1.Спілкування державною  (і рідною у разі відмінності) мовамиУміння:усно та письмово оперувати технологічними поняттями, фактами; обговорювати питання, пов’язані з реалізацією проекту; ділитися власними ідеями, думками, коментувати та оцінювати власну діяльність і діяльність інших; шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію в технічній літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, у мережі Інтернет; обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу. Ставлення:усвідомлення важливості розвитку української технічної і технологічної термінології та номенклатури;  розуміння можливостей державної / рідної мови для виконання завдань у різних сферах, пошанування висловлювань інших людей, толерантність. Навчальні ресурси:інтерактивні методи навчання; робота в парах, групах; проекти
2.Спілкування іноземними мовамиУміння:розуміти технічні записи іноземною мовою на інструкціях, читати технологічні карти; шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію іноземною мовою для виконання завдань, презентувати проект іноземною мовою. Ставлення:розуміння можливостей застосування іноземних мов для ефективної діяльності. Навчальні ресурси:індивідуальна робота, робота в парах та групах; проекти
3.Математична компетентністьУміння:застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для виконання технологічних завдань у різних сферах діяльності, розуміти, використовувати і будувати прості математичні моделі для вирішення технологічних проблем. Ставлення:пошанування істини. Навчальні ресурси:розрахунки для визначення необхідної кількості матеріалів, габаритних розмірів, вартості виробу; використання вимірювальних пристроїв; виготовлення креслеників  
4.Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, економно використовувати матеріали; порівнювати фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів, обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу, намагатися організовувати безвідходне виробництво, вторинну переробку матеріалів; аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати та узагальнювати результати; використовувати наукові відомості для досягнення мети, обґрунтованого рішення чи висновку. Ставлення:усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; розуміння важливості грамотної утилізації відходів виробництва;шанобливе ставлення до природи, праці. Навчальні ресурси:добір конструкційних матеріалів, обґрунтування технологій проектування та виготовлення виробу.
5.Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:безпечно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проектів, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). Ставлення:повага до авторського права та інтелектуальної власності, толерантність. Навчальні ресурси:робота з цифровими пристроями під час вибору моделей-аналогів, пошуку технологій виготовлення та оздоблення виробів, виконання ескізів та креслеників, створення презентаційних матеріалів
6.Уміння вчитися впродовж життяУміння:формулювати власну потребу в навчанні, шукати та застосовувати потрібну інформацію для реалізації проекту, організовувати навчальний процес (власний і колективний), зокрема шляхом ефективного керування ресурсами та інформаційними потоками, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення. Ставлення:допитливість, прагнення пізнавати нове, експериментувати, відвага і терплячість. Навчальні ресурси:робота з інформаційними джерелами, пошук технологій виготовлення та оздоблення виробів, створення презентаційних матеріалів, самоаналіз власної діяльності та аналіз діяльності інших
7.Ініціативність  і підприємли вістьУміння:проектувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільствата держави; формулювати цілі і завдання, розробляти план для їх досягнення, прогнозувати і нівелювати ризики; ухвалювати рішення й оцінювати їх ефективність,раціонально використовувати ресурси; аналізувати помилки;знаходити вихід з кризових (критичних) ситуацій. Ставлення:впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості;здатність брати на себе відповідальність за кінцевий результат власної та колективної діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей. Навчальні ресурси:планування та виконання завдання (індивідуального і колективного), розроблення проекту, його реалізація, зустрічі з успішними підприємцями, екскурсії на виробництво
8.Соціальна та громадянська компетентностіУміння:працювати самостійно та в команді з іншими на результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісу, безпечно поводитися з інструментами та обладнанням. Ставлення:усвідомлення цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту; розуміння важливості виконання різних соціальних ролей в групах; відповідальність, пошанування думок інших людей, толерантність. Навчальні ресурси:інтерактивні методи навчання; соціальні проекти
9.Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння:виражати власні ідеї, досвід і почуття за допомогою виготовлених виробів, зокрема творів декоративно-ужиткового мистецтва, популяризувати декоративно-ужиткове мистецтво та майстрів своєї громади, рідного краю; досліджувати технології виготовлення таких виробів. Ставлення:шанобливе ставлення до народних звичаїв, традицій, готовність зберігати і розвивати традиційні технології виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Навчальні ресурси:відвідування виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; майстер-класи у майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; участь у соціальних проектах
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння: безпечно організувати процес зміни навколишнього середовища для власного здоров’я та безпеки довкілля; вирізняти можливий негативний вплив штучних матеріалів та володіти прийомами їх безпечного застосування; безпечно користуватися побутовими приладами. Ставлення:шанобливе і економне ставлення до конструкційних матеріалів природного походження; усвідомлення необхідності безпечної організації власної навчально-пізнавальної та проектної діяльності. Навчальні ресурси:проектування та виготовлення виробів з конструкційних матеріалів хімічного походження; організація робочого місця під час виконання технологічних операцій, опорядження та оздоблення виробів

Природознавство

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною мовою (і рідною — у разі відмінності)Уміння: розуміти тексти природничого змісту; використовувати вивчені природничо-наукові поняття в самостійних усних повідомленнях; усно й письмово тлумачити природничі поняття, факти, закономірності; поповнювати свій словниковий запас; обмінюватись інформацією про свої результати виконання завдань і пояснювати їх; обговорювати проблеми природничого змісту Ставлення:уважне й неупереджене ставлення до думок і висловлювань інших; пошанування українських вчених і відданості науці природодослідників; усвідомлення значущості здобутків природознавства, ваги мови для подолання конфліктів і вирішення проблем у довкіллі;
2Спілкування іноземними мовами.Уміння: описувати природу іноземною мовою Ставлення: розуміння важливості використання іноземної мови у вирішенні проблем довкілля на міжнародному рівні; усвідомлення того, що знання іноземних мов надає ширші можливості в пізнанні природи; виявлення інтересу до досягнень природничих наук у різних країнах світу
3Математична компетентність.Уміння:правильно оперувати математичними поняттями у процесі пізнання природи, під час використання природних і рукотворних об’єктів; використовувати цифрові дані, математичні методи й моделі для вирішення проблем, виявлених у природі Ставлення: усвідомлення значення математики у вивченні природи, вирішенні проблем довкілля
4  Основні компетентності у природничих науках і технологіях(опис подано в характеристиці предметної природничо-наукової компетентності)
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:здійснювати пошук зображень і текстів в Інтернеті за ключовими словами та зберігати результати пошуку; обирати відповідні ілюстрації для відображення ходу й висновків спостереження із запропонованих вчителем та матеріалів, отриманих з мережі Інтернет; створювати комп’ютерні презентації для оформлення результатів спостережень, дослідів
і проектів за наданим учителем зразком; використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення природних об’єктів і явищ, фіксації одержаних даних спостережень і дослідів Ставлення:дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв та використання їх  
6Уміння вчитися впродовж життяУміння:розуміти роль освіти для окремої людини й суспільства в цілому; ставити запитання щодо спостережуваних природних явищ і процесів та їхніх наслідків; порівнювати об’єкти за декількома ознаками, самостійно класифікувати їх на групи за спільними ознаками; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами; аналізувати свій поступ у навчанні; використовувати додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; виконувати завдання точно й вчасно; оцінювати результати роботи однокласників (взаємооцінювання) і здійснювати самоконтроль Ставлення:відкритість новому; усвідомлення потреби в знаннях і вміннях, прагнення навчатися й отримувати інформацію; виявлення інтересу до здобутків науки і техніки; усвідомлення результатів своєї роботи й прагнення їх вдосконалити; готовність розширювати світорозуміння
7Ініціативність і підприємли вістьУміння:планувати розв’язання задачі, аналізувати різні варіанти дій, щоб обрати з них найкращий для її вирішення, визначати необхідні ресурси; виконувати проектні завдання і проекти, проявляти ініціативу, пропонувати свої ідеї щодо їх виконання і вдосконалення; ризикувати у творчих завданнях, щоб перевірити власні ідеї, гіпотези; грамотно презентувати власні ідеї; порівнювати характеристики запланованого та отриманого результатів Ставлення: ініціативність, активність і відповідальність під час прийняття рішень
8Соціальна й громадянська компетентностіУміння: співпрацювати в групі задля досягнення спільної мети; відстоювати свою позицію в дискусії, конструктивно спілкуватися, аналізувати свої та чужі помилки; залучати інших людей до спільного визначення мети та її досягнення Ставлення:розуміння цінності спільної діяльності й взаємодопомоги у вирішенні проблем; підбадьорювання учасників групи і надання їм допомоги у виконанні завдань; доброзичливе і стримане ставлення до висловлювань інших; оцінювання власних вчинків і вчинків інших відповідно до прийнятих суспільних норм, бажаних і небажаних наслідків дій
9Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння:пояснювати культуру і традиції рідного краю щодо природи; виявляти елементи природи в художніх творах в описувати їхню роль у мистецтві; відображувати різноманітність навколишнього світу, людину в ньому засобами різних видів мистецтва; виявляти в довкіллі та описувати об’єкти і явища природи, які мають культурне значення Ставлення:усвідомлення того, що наука не має кордонів, науковими досягненнями послуговуються люди різних культур; зацікавленість внеском природодослідниківдо культури людства; оцінювання гармонії та краси природи, своїх можливостей у розумінні та естетичному перетворенні довкілля; орієнтація на загальнолюдські цінності у власній поведінці та міжособистісних стосунках
10Екологічна грамотність і здорове життяУміння: прогнозувати  наслідки своєї поведінки в природі, при проведенні досліджень; пояснювати значення соціальних проектів екологічного спрямування і брати в них участь; обирати й використовувати матеріали, які не завдають шкоди природі й здоров’ю; ранжувати об’єкти і явища природи з урахуванням доцільності, екологічності, користі іншим мешканцям і природним об’єктам Землі; застосовувати природничі знання в повсякденному житті для забезпечення безпеки життєдіяльності, грамотного використання тіл, речовин, техніки, збереження довкілля і здоров’я; дотримуватися правил безпечної та відповідальної поведінки у природному середовищі Ставлення: спонукання інших до здорового способу життя й збереження природи; усвідомлення власної відповідальності за збереження природи й здоров’я

Основи здоров’я

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовамиУміння:усно й письмово висловлювати свою думку, слухати співрозмовника, тлумачити базові концепції щодо забезпечення добробуту, здоров’я та безпеки; обговорювати, дискутувати й презентувати своє бачення та спільне рішення Ставлення:ціннісне ставлення до державної і рідної мови, у разі відмінності, як засобу комунікації та складової культури свого народу Навчальні ресурси:проведення роботи в групах, опитування думок, мозковий  штурм,  аналіз ситуацій (використання історій, легенд, притч, казок, науково-популярних текстів)
2Спілкування іноземними мовамиУміння:спілкуватись іноземною мовою в життєвих ситуаціях, що стосуються здоров’я та безпеки; правильно застосовувати іноземні терміни; використовувати попередження іноземною мовою про небезпеку; розрізняти маркувальні знаки та позначення на пакувальних матеріалах для споживачів на харчових та промислових продуктах іноземного походження Ставлення: шанобливе ставлення до інших мов як засобу комунікації; усвідомлення необхідності володіння іноземними мовами Навчальні ресурси:інтерактивне спілкування;робота з іноземними текстами як джерелами інформації; опрацювання термінів з використанням інтернет-ресурсів, словників, глосаріїв; участі в міжнародних проектах (наприклад, Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю)
3Математична компетентністьУміння:застосовувати знання з математики (формули, графічні й статистичні методи, розрахунки,  моделі) для розуміння соціальних явищ, вирішення побутових питань та життєвих ситуацій Ставлення:усвідомлення цінності математичних знань та способів діяльності у різних соц. сферах та побуті Навчальні ресурси:соціально-ігрові проекти, моделювання соціальних ситуацій, використання математичних методів на практичних заняттях (здійснюють експрес-оцінку та моніторинг здоров’я, розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму)
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:застосовувати знання з природничих наук (біології людини, бережливого природокористування, методів дослідження природи) для забезпечення добробуту, здоров’я і безпеки; установлювати причиново-наслідкові зв’язки між природним та соціальним довкіллям, прогнозувати соціальні наслідки використання сучасних технологій у природному та соціальному середовищі Ставлення: відповідальність за власну діяльність у природі; ціннісне ставлення до природозбережувальних та природовідновлюванних технологій; екологічно доцільна поведінка Навчальні ресурси:створення еколого-соціальних проектів;дослідження залежності стану здоров’я від природних і технологічних чинників (аналіз складу харчових продуктів тощо); моделювання ситуацій впливу природного й техногенного середовища на здоров’я та безпеку людини
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:отримувати інформацію з використанням ІКТ щодо добробуту та безпеки; безпечно застосувати ІКТ в повсякденному житті; аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент Ставлення:дотримання етики спілкування в інформаційних мережах, усвідомлення користі та загрози у використанні ІКТ та соціальних мереж Навчальні ресурси:застосування ІКТ для підготовки презентацій власних проектів; створення веб-сторінок і сайтів для комунікації та реалізації проектів щодо добробуту, здоров’я та безпеки; застосування комп’ютерних програм у дослідженнях, практичних роботах, проектах
6Уміння вчитися впродовж життяУміння:визначати свій стиль і способи індивідуального ефективного навчання; раціонально планувати час; здійснюватисамооцінювання та самоконтроль Ставлення: виявляє стійку мотивацію та інтерес до учіння; усвідомлена потреба у навчанні протягом життя; впевненість в успіху власного навчання як засобу забезпечення добробуту, збереження здоров’я, безпеки Навчальні ресурси:розробка індивідуальних освітніх маршрутів, що враховують індивідуальний стиль навчання, передбачають раціональне планування часу, рефлексію й оцінювання результатів
7Ініціативність і підприємливістьУміння:втілювати ідеї в життя, долати труднощі, діяти в умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій; досягати мети, вчитися на власних помилках; усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку життєвого успіху з усіма складовими здоров’я; ставлення до добробуту та безпеки як до ознак підприємливості; демонструє позитивний світогляд у поведінці; ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду Навчальні ресурси:проживання змодельованих ситуацій; ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності брати на себе відповідальність; діалоги та рефлексивні вправи; вправи на виявлення професійних схильностей
8Соціальна (А) та громадянська (Б) компетентностіУміння (А):працювати в команді, відстоювати інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; конструктивнокомунікувати в різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру та виявляти співчуття;висловлювати різні погляди;долати стрес, розчарування;чітко розмежовувати приватну та професійну сферу Ставлення (А):виявляє позитивне ставлення до співпраці, асертивності; зацікавлене ставлення до соціоекономічного розвитку та міжкультурної комунікації; цінує розмаїття поглядів і поважає себе та інших Навчальні ресурси: У груповій роботі, дискусіях, моделювання та розв’язання соціальних ситуацій,тренінги Уміння (Б):реалізовувати громадянські права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях Ставлення (Б):повага до прав людини; громадянська відповідальність за особистий і суспільний добробут; демократична культура. Навчальні ресурси: ситуаційні вправи, проблемні ситуації, проекти, спрямовані на усвідомлення  ідей демократичного громадянства як засади досягнення добробуту, поваги до прав людини.
9Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння:здатність зіставляти власні погляди та їх вираження з думкою інших щодо формування добробуту, збереження і зміцнення власного здоров’я та здоров’я тих, хто поруч; застосовувати соціально-економічні можливості діяльності у сфері добробуту та здоров’я; застосовувати творчі здібності та життєві навички у різних професійних середовищах Ставлення:усвідомлення універсальних цінностей, що сприяють добробуту, забезпеченню здоров’я та безпеки у соціумі; ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе; усвідомлення цінності творчого підходу до творення добробуту; споживча та медіакультура Навчальні ресурси:полілоги, спрямовані на аналіз впливу сім’ї, традицій, суспільних та економічних чинників, культурної спадщини, традицій на ставлення людства до здоров’я, добробуту та безпеки; порівняння минулих та сучасних культурних традицій.
10Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння:встановлюватипричиново-наслідкові зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом і безпекою громади; діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу необхідну допомогу; визначати взаємозв’язок складників здоров’я; дотримуватися правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності; аналізувати вплив способу життя на добробут і безпеку (особисту і громадську) Ставлення: ціннісне ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я та добробуту та безпеки людини і спільноти; відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей Навчальні результати:ігри-імітації та ігри-вправи, що моделюють життєві ситуації та забезпечують холістичний підхід до формування життєвих навичок та усвідомленого ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших та навколишнього середовища

Фізкультура

 Ключові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною  (і рідною у разі відмінності) мовамиУміння:правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом, за допомогою спілкування розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами. Ставлення:усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного розвитку особистості, пошанування національних традицій у фізичному вихованні, українському спортивному русі. Навчальні ресурси:інформація про історію спортивного руху в Україні та українську спортивну термінологію.
2Спілкування іноземними мовамиУміння:за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну культуру, її значення для самореалізації людини, писати тексти іноземною мовою про власні спортивні захоплення, шукати інформацію в іноземних джерелах про ефективні оздоровчі програми, спортивні новини. Ставлення:усвідомлення ролі іноземної мови як мови міжнародного спілкування у спорті. Навчальні ресурси:спортивні новини іноземною мовою, спортивна термінологія.
3Математична компетентністьУміння:використовувати математичні методи під час занять фізичною культурою, для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо. Ставлення:усвідомлення важливості математичного мислення для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Навчальні ресурси:завдання на подолання відстані, створення меню раціонального харчування.
4Основні компетентності у природничих науках і технологіях.Уміння:організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; виконувати різні фізичні вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в процесі занять із фізичної культури. Ставлення:розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання екологічного довкілля як ідеального простору для реалізації фізичної активності людини, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, усвідомлення важливості бережливого природокористування. Навчальні ресурси:туристичні мандрівки, фізичні вправи на свіжому повітрі, засоби загартовування, сучасні фітнес-технології.
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:використовувати цифрові пристрої для навчання техніки рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану, моніторингу рухової активності. Ставлення:усвідомлення впливу інформаційних та комунікаційних технологій і пристроїв на здоров’я людини, переваг та ризиків їх застосування; розуміння проблем та наслідків комп’ютерної залежності. Навчальні ресурси:комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, майстер-класи з різних видів спорту, відеоуроки та відеоролики про проведення різних форм фізкультурно-оздоровчих занять.
6Уміння вчитися впродовж життяУміння:розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і спорту; досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, мотивів та потреб; шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної культури та спорту. Ставлення:розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення. Навчальні ресурси:приклади індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм.
7Ініціативність і підприємли вістьУміння:боротися,здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення, користуватися власними перевагами івизнавати недоліки у тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо). Ставлення:ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, відповідальність, відвага, усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій. Навчальні ресурси:спортивні змагання з різних видів спорту.
8Соціальна та громадянська компетент ностіУміння:організовувати гру чи інший вид командної рухової діяльності; спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; дотримуватися: правил чесної гри (FairPlay): поважати суперника, здобувати перемогу чесним шляхом за рахунок ретельної підготовки, з гідністю приймати поразку, пам’ятати, що головна перемога – це перемога над собою;санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, контролювати свій стан у процесі занять фізичною культурою. Ставлення:поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; толерантність; розуміння зв’язку між руховою активністю та здоров’ям, свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших.Навчальні ресурси:командні види спорту.
9Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння:виражати свій культурний потенціал через рухову діяльність; удосконалювати культуру рухів. Ставлення:усвідомлення можливостей самовираження та самореалізації через фізичну культуру та спорт; дотримання мовленнєвого етикету. Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі перерви, фізкультпаузи.
10Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння:свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності, Ставлення:усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог при виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини для покращення здоров’я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм фізичного виховання. Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі ігри.

Українська література

Ключова компетентністьУміння і ставлення, формування яких можна забезпечити засобами предмета
1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовоюУміння:розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; – послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях; застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування; толерантно дискутувати, відстоювати власну думку. Ставлення:поцінування краси і багатства української мови; усвідомлення ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави, самоствердження особистості; відстоювання права спілкуватися українською мовою в різноманітних сферах життя суспільства
2.Спілкування іноземними мовамиУміння:порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні переклади. Ставлення:утвердження багатства української мови; обстоювання можливості перекладу українською 8 мовою будь-якого тексту іноземної мови;  розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного культурного досвіду
3.Математична компетентністьУміння:розвивати абстрактне мислення; установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко формулювати визначення і будувати гіпотези; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема). Ставлення:прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно
4.Компетентності у природничих науках і технологіяхУміння:критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури. Ставлення:готовність до опанування новітніми технологіями; – оперативне реагування на технологічні зміни.
5.Інформаційно-цифрова компетентністьУміння:діяти за алгоритмом; – працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної інформації; розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм; грамотно і безпечно спілкуватися в мережі Інтернет. Ставлення:прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі; задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі; критичне ставлення до медійної інформації
6.Уміння вчитися впродовж життяУміння:визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;використовувати різноманітні стратегії навчання; користуватися різними джерелами інформації; знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати держану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу;читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо; постійно поповнювати власний словниковий запас;працювати в парі, групі; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування. Ставлення: – прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.
7.Ініціативність і підприємли вістьУміння:аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби; використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. Ставлення:готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри
8.Соціальна та громадянська компетентностіУміння:толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм;аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уникати дискримінації інших у процесі спілкування;критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту. Ставлення:повага до різних поглядів, ідей, вірувань; здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;поцінування людської гідності; – повага до закону та правових норм; утвердження права кожного на власну думку.
9.Обізнаність та самовираження у сфері культуриУміння: – зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва; ідентифікувати себе як представника певної культури; визначати роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах; читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби. Ставлення:поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;відкритість до міжкультурної комунікації; потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.
10.Екологічна грамотність і здорове життяУміння:ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів; бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості; розуміти переваги здорового способу життя. Ставлення:усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю; аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів;готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього .