План роботи Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівської міської ради Ради

Зміст

 1. Розділ І.Вступ.
  1. Моніторинг якості освіти.
  1. Впровадження ІКТ.
  1. Стан працевлаштування випускників.
  1. Впровадження профільного та допрофільногонавчання
  1. Навчально-методичнезабезпеченнянавчальнихкабінетів.
  1. Медичнеобслуговування, моніторинг стану здоров’яучнів та формування здорового способу життя.
  1. Організаціяхарчуванняучнів.
  1. Профорієнтаційна робота.
  1. Охоронапраці.
  1. Виховна робота.
  1. Методична робота.
  1. Робота з обдарованою та талановитоюмолоддю.

1.13.Забезпечення соціально-психологічногосупроводуосвітнього процессу.

1.14.Пріоритетні напрямки роботишколи на новийнавчальнийрік.

 Розділ ІІ.Освітній процесс у навчальномузакладі.

 • Створенняоптимальних умов для забезпечення права на здобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти
  • Забезпечення організованого початку навчального року.
  • Заходо щодо впровадження нового державного стандарту базової повної загальної середньої освіти
  • Забезпечення організованого закінчення навчального року.
  • Заходи щодо організації з підготовки та участі учнів 11-тих класів у ЗНО.
  • Виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
  • Організація індивідуального навчання.
  • Виконання концепції профільного навчання у старшій школі.
  • Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Прозасади державної мовної політики в Україні».
  • Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота.
  • Організація харчування.
  • Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу.

Розділ IV. Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації.

3.1. План проведення нарад при директору.

3.2. Засідання педагогічної ради.

Розділ V. Організація контрольно-аналітичної діяльності.

4.1 Контроль за веденням документації

4.2 Підсумкові контрольні роботи

4.3. Моніторинг якості освіти

4.5 Контроль за станом навчання, виховання та рівнем навчальних досягнень учнів.

4.6 Організація методичної роботи з педагогічними кадрами.

Розділ VI..       Становлення і розвиток системи виховної роботи. Співробітництво школи з сім’єю, позашкільними та громадськими організаціями.

Розділ VIІ.      Фінансово – господарська діяльність

Розділ VIІІ.     Робота з батьківською громадськістю

 Р О З Д І Л    І

Презентаційна карта закладу

Немирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – школа радості для дітей, творчості для педагогів, спокою для батьків.

Робота Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівської  міської ради Рівненської області у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,  створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві,галузі освіти Радивилівської ОТГ.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми:  “Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування ключових компетентностей учнів на основі використання методів активного навчання та виховання», методичної проблеми: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти» та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

1.1.Моніторинг якості освіти

Державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої освіти учнів 4-го класу проводилась у формі підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: з української мови, літературного читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом. Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів відповідав нормативним вимогам початкової школи. Результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу закладів узагальнено в таблиці.

№ п\п Предмети К-сть учнів Рівень навчальних досягнень за рік К-сть учнів Результати ДПА Розбіжність у показниках
В   Д   С П   В  Д С П В Д С П
1 Укр.мова 19 7 7 5 0 19 7 7 5 0 0 0 0 0
2 Математ 19 8 5 6 0 19 8 5 6 0 0 0 0 0

           Аналіз результатів показав, що більшість учнів виконали роботи з усіх предметів на достатньому та високому рівнях.

Отже, результати ДПА  в 4 класі засвідчують,  що більша частина учнів  4-го класу має стійкі  знання для виконання завдань не лише  репродуктивного типу, а й  пошукового  та творчого, які передбачають для розв’язку пізнавальних задач необхідних логічних операцій, вимагають від учня проявити гнучкість, нешаблонність мислення, уміння використовувати уже відомі опорні знання в новій навчальній ситуації.

        Учні 9-го класу проходили атестацію з трьох предметів інваріантної частини робочого навчального плану: двох обов’язкових предметів – української мови , математики та  правознавства.

            Узагальнені результати атестації подані в таблиці

№ п\п Предмети К-сть учнів Рівень навчальних досягнень за рік К-сть учнів Результати ДПА Розбіжність у показниках
В   Д   С П В Д С П   В Д С   П
1 Укр. мова 16 1 6 8 1 16 1 9 5 1 0 +3 -3  0
2 Матем. 16 1 4 11 0 16 2 3 11 0 +1 +1 0 0
3 Правознавство 16 4 6 6 0 16 4 7 5 0 0 +1 -1 0

          Результати державної підсумкової атестації  з української мови (диктант)  (вч. Мисаковець Л.В.)  є такими: високий рівень – 6,3%, достатній – 37,5%, середній – 50%.  Успішність  становить 93,75%, якість знань –43,75%,  що на 18,75% більше  результатів річного оцінювання.

  Значна частина учнів написали диктанти на 1 бал вище річної оцінки, інші – на рівні річної. Достатній  рівень підвищено на 30%. Це свідчить, що вчителька  Мисаковець Л.В.  добре підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, а більшість учнів 9 класу  старанно до неї готувалися.

  Державну атестацію з математики (вч. Колдун Т.І.) проходили усі 16 учнів. З них високий рівень виявили 2 учні (12,5%), достатній  3 учні (18,75%), середній – 11 учнів.  Більшість учнів мають середню підготовку , слабо володіє навчальним матеріалом,  на практиці частково вміє використовувати набуті знання.  Майже усі учні добре справилися із тестовими завданнями І частини роботи.

   Успішність становить 100 %, якість знань –  31,25%  що свідчить про те, що вчительКолдун Т.І. підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, але більшість учнів 9 класу  не досить старанно до неї готувалися.

 Державну підсумкову атестацію з основ правознавствана високому рівні написали 25% учнів, на достатньому – 43,75%, на середньому – 31,25%. Успішність становить 100%, якість знань – 68,75%. Достатній рівень підвищено – на 6,5%.Це свідчить, що вчителька  Гавришок І.Ю.  добре підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, а більшість учнів 9 класу  старанно до неї готувалися.

        Випускники 11 класу складали ДПА у формі ЗНО  з  української  мови, математики, історії України, англійської мови, біології та один  з географії.

Результати ДПА наступні:

№ з\п Предмети К-сть учнів Рівень навчальних досягнень за рік К-сть учнів Результати ДПА Розбіжність у показниках
В   Д   С П В  Д   С П В   Д   С   П
1 Укр. мова 10 0 3 5 2 2 0 3 5 2 0 0 0 0
2 Історія України 9 0 6 3 0 9 0 6 3 0 0 0 0 0
4   Географія 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5     Біологія 4 1 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0
6 Англійська мова 4 0 3 0 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0
7. Матема-тика 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0

Порівнюючи результати ДПА з річними оцінками з усіх предметів можна зробити  висновок,  що учні 11 класу  повністю підтвердили свої знання під час складання ДПА. Хоча загальний рівень навченості  досить низький з усіх предметів.

           В цьому навчальному році для двох учнів 6-го класу було продовжено індивідуальне навчання. Але попри сподівання учні Возний А. та Мартинюк Т. свої навчальні досягнення не покращили.

З метою перевірки якості і рівня знань, умінь і навичок учнів  адміністрацією школи було проведено підсумкові  контрольні роботи з базових дисциплін.

Слід відмітити, що успішність  при написанні  контрольних робіт в середньому по школі становить 94,4%, а якість знань – 57,9 %. Середній бал становить – 7,1.

Учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому 69,8 %.Основна маса учнів засвоїла навчальний матеріал на високому (38%)  і достатньому рівнях (32,4%). Середній бал по усіх предметах склав 8,2.Нижчий рівень навчальних досягнень  показали учні даного класу з англійської мови (якість знань склала 50%).

Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що основна маса учнів 9-го  класу здобула необхідні знання на середньому (44,1%) та достатньому  рівнях (31,4). 12,75 % учнів одержали знання на високому рівні,а 11,8 % – на низькому.Процент успішності в середньому склав 88,1 %, а якості знань – 45,9 %. Середній бал з усіх предметів склав 6,4.Низькою є якість знань учнів з  алгебри, геометрії, англійської мови та історії України.

Успішність учнів 11-го класу по всіх контрольних роботах становить 95,1%,а якість знань  – 58%.Середній бал по усіх предметах склав 6,6.В основному одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал на достатньому (44,3%) та середньому (36,3%) рівнях. 

       Результати контрольних робіт та порівняльну характеристику успішності, якості знань та середнього бала учнів 4,9,11 класів по контрольних роботах та за ІІ семестр подано в доджатках 1,2,3,4.

К Л А С Предмет Учнів у класі Писа-лоро-боту                Р І В Е Н Ь % успіш-ності % якості знань Середній бал
Висо-кий Достатній Серед-ній Почат-ковий
4 Укр. мова 19 19 7 7 5 100 73,6 8,2
9 Укр.мова 16 14 1 5 6 2 85,7 42,8 6,2
11 Укр. мова 10 9 4 4 1 88,8 44,4 6,1
9 Укр. літер. 16 14 1 5 8 100 42,9 6,3
11 Укр. літер. 10 9 3 5 1 88,9 33,3 5,7
9 Зар.літер. 16 14 2 5 6 1 92,9 50 6,4
11 Зар.літер. 10 8 1 4 3 100 62,5 7,9
4 Математ. 19 18 8 4 6 100 66,7 8,7
9 Алгебра 16 16 2 2 5 7 56,3 25 5,1
11 Алгебра 10 7 1 4 2 100 71,4 6,9
9 Геометрія 16 15 1 2 10 2 86,7 20 5,4
11 Геометрія 10 9 6 2 1 88,9 66,7 6,4
4 Анг.мова 19 16 3 5 8 100 50 6,9
9 Анг.мова 16 13 1 2 9 1 92,3 23,1 5,6
11 Анг.мова 10 9 6 3 100 66,7 6,7
9 Істор.Укр. 16 13 1 2 8 2 84,6 23,1 5,8
11 Істор.Укр. 10 7 2 5 100 29 5,5
9 Вс.історія 16 13 1 3 7 2 84,6 30,8 6,0
11 Вс.історія 10 8 2 1 5 100 37,5 6,5
9 Правознав 16 13 2 8 3 100 76,9 7,6
9 Біологія 16   16 1 5 7 3 82,3 37,5 5,9
11 Біологія 10 10 1 4 4 1 90 50 6,6
4 Природозн 19 18 9 7 2 100 88,9 8,9
9 Географія 16 11 2 4 5 100 54,5 6,9
11 Економіка 10 10 2 5 2 1 90 70 7,4
9 Фізика 16 14 1 2 8 3 78,6 21,5 5,6
11 Фізика 10 8 1 4 3 100 62,5 6,5
9 Інформатика 16 13 6 7 100 100 9,0
11  Інформатика 10 9 7 2 100 100 9,0
9 Хімія 16 11 2 4 4 1 100 45 6,9
11 Хімія 10 10 1 5 3 1 90 66 6,6
9 Основи здоров’я 16 14 2 8 4 100 71,4 7,4
Предмет      4 кл. % якості        І семестр % якості І І  семестр Успішність  І семестр Успішність ІІ семестр Середній бал І семестр Середній бал ІІсеместр
Укр. мова 80 73,7 100 100 8,1 8,0
Англійська мова 55 52,6 100 100 6,75 6,8
Математика 65 63,2 100 100 7,8 8,3
Природознавство 85 89,5 100 100 8,3 8,8

1.2.Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній  процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення                                   їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна меташколи з питання впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;
 • підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2018/2019  навчального року здійснено низку заходів щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • мультимедійний проектор використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але  слід назвати і недоліки: незавершеність роботи із проведення мережі ІНТЕРНЕТ в коридор до молодших класів, на перший поверх через брак фінансування.

Тому у 2018/2019 навчальному році слід продовжити:

 • -навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;
 • -забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому  процесі;
 • провести мережу Інтернет на перший поверх та у коридор молодших класів;
 • забезпечення ефективної роботи учасників овітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

1.3.Стан працевлаштування випускників

        На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з  Радивилівським центром зайнятості населення, керівниками підприємств. Така робота проводилася як з учнями так і з батьками:

 • школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, що передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час освітнього процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю із зайнятості населення; працювали із випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням; згідно із графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2017/2018 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці в місті, області; взяли участь у зустрічах з роботодавцями міста та району. Все це зроблено задля того, щоб учні свідомо вибрали майбутню професію, побудували професійну кар’єру, вибрали форми та напрями професійного навчання;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
  • використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
  • складати резюме і листи до роботодавців, оголошення про пошук роботи,
  • спілкуватися з роботодавцем,
  • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу,
  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

    У квітні 2019 року учні 9-х класів відвідали День відкритих дверей у Радивилівському професійному ліцеї.

У березні  2019 року взяли участь у  заході – зустрічі учнів 9-х та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та району з представниками  вищих навчальних закладів( 19 закладів) та закладів І-ІІ рівня акредитації  (4 заклади). В ході проведення профорієнтаційного заходу учні мали змогу ознайомитися з правилами вступу та навчання в вищих навчальних закладах, пройти тестування та анкетування щодо вибору факультету.

В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

1.4.Впровадження профільного та допрофільного навчання

         Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В школі у 2018/2019навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Діяльність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:

 • в 5-9 класах – допрофільна підготовка (індивідуальні та групові заняття з української мови, математики, історії України), факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.
 • В 10-му класі – універсальний профіль навчання (індивідуальні та групові заняття з української мови, математики, історії України, хімії), курси за вибором та факультативні курси.

У школі проведено низку організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

 • діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування учнів;
 • оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;
 • проаналізовано кадровий склад закладу освіти.

Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

1.5.Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

          У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи. В закладі освіти функціонують 12 навчальних кабінетів, з них: 4 кабінети початкової школи, 8 предметних кабінетів та класних кімнат, 1 майстерня, 1 спортивна зала  Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601.

В кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний вигляд, відповідають сучасним вимогам. Складені паспорти кабінетів відповідно до сучасних вимог. Окрім того, кабінети забезпечені навчально-методичною літературою, в достатній кількості матеріалами для реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання, матеріалами    для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.  В кожному кабінеті представлені творчі роботи учнів, матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал, постійні та динамічні експозиції тощо.

В наступному навчальному році слід продовжити роботу по сповненню матеріально-технічної бази кабінетів навчальним приладдям та ТЗН, спланувавши роботу із залучення позабюджетних коштів.

1.6.Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів

та формування здорового способу життя

В школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи.

В  травні 2019 року лікарями  Радивилівського  центру ПМСД  проведено поглиблений медичний огляд учнів 2-11 класів школи. 

За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група – 137 учні, спецгрупа – 11 учнів, підготовча група – 24 учнів та визначені діти, що звільняються від занять фізичної культури – 2 учнів.

Узагальнені результати поглибленого огляду свідчать про досить велику захворюваність дітей. Особливо це стосується захворювань ендокринної системи, органів зору,  кістково-м’язової системи.

Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни. На кожний клас складено листи здоров’я. Упродовж  навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.

При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2018/2019 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

 • медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’ї;
 • виділяти  кошти на відкриття медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і проводились тижні профілактики шкідливих звичок, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», конкурси, засідання круглих столів, диспути, вечори запитань та відповідей, психологічні тренінги, бесіди, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на дану тематику.

Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». 

В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

Практичний психолог школи Клюсик Р.О. на засіданні методичного об’єднання класних керівників провела цикл семінарів-тренінгів, завдяки яким усі класні керівники мали змогу познайомитись з методикою роботи та матеріалами, які запобігають тютюнопаління.

Усі класні керівники були також познайомлені з методичними рекомендаціями щодо проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.

Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики: «Ситуація з ВІЛ –СНІД в Україні», «Безпечне статеве життя», «Закон України «Про наркотики».

На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній роботі школи. У кабінеті біології, основ здоров’я, інформаційному центрі, бібліотеці створені куточки здоров’я, де зібрана література з даної теми. Учителі та учні мають змогу користуватися цими матеріалами.

Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.

Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з батьками.

На виконання Указу Президента України «Про запобігання подальшого поширення ВІЛ/ СНІДу в Україні» в школі були розроблені і затвердженні заходи з антиснідової пропаганди.

В січні – лютому 2016/2017 н.р.   класні керівники провели зі своїми вихованцями цикл бесід з попередження захворювання на СНІД за віковими групами:

4-5 класи

 • Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

6-8 класи

 • СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки
 • Небезпека захворіти на СНІД;
 • Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) ,його вплив на організм людини.

9-11 класи

 • Випадкові зв’язки;
 • Шляхи попередження ВІЛ інфікування: соціальні, психологічні, медичні, гігієнічні;
 • Будова ВІЛ та його властивості (руйнування клітин імунної системи людини вірусом);
 • ВІЛ/СНІД: міфи та реальність.

В школі працює програма по ліквідації безпритульності і бездоглядності .

Заходи ліквідації безпритульності і бездоглядності дітей передбачені річним планом роботи школи та планом роботи з дезадаптованими дітьми.

В школі створено банк даних на цих дітей,картки особистого обліку, акти обстеження побутових умов, психолого – педагогічна характеристика. Кожен класний керівник веде щоденник психолого – педагогічних спостережень, де фіксує спостереження за поведінкою цих учнів, вплив на них їхніх батьків, захоплення і нахили підлітків.

Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до бродяжництва та пропусків уроків. Велику допомогу педагогам в цьому питанні надає загін правопорядку з числа старшокласників.

Для учнів з питань взаємоповаги в сім’ях, стосунків з батьками, вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.

Також на сайті школи розміщено телефони гарячих ліній, за якими можна отримати необхідну допомогу та консультації щодо протидії боулінгу.

На 2019-2020 навчальний планується розроблення системи загальношкільних заходів щодо протидії боулінгу.

1.7.Організація харчування учнів

Організація харчування учнів школи у 2018/2019 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, рішень та наказів місцевих органів влади:

Закони України:

 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 • «Про освіту».
 • «Про загальну середню освіту».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 22.11.2004 № 1591);
 • «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» (від 02.02.2011 № 116).

Накази Міністерства України:

 • «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (від 01.06.2005 № 661/10941).

У 2018/2019 навчальному році харчування учнів здійснювалось на базі шкільної їдальні. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (  медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). Всі працівники їдальні  вчасно проходять медогляд та допущені до роботи. Працівники харчоблоку закладу дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для первинної обробки овочів.  Виконуються правила миття посуду, його зберігання, застосовуються дозволені миючі засоби. Столовим посудом їдальня забезпечена в достатній кількості. Не допускається використання битого, надщербленого посуду, що є одним їз заходів профілактики та запобігання кишковим інфекціям. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом, все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Шкільна їдальня має все необхідне технологічне обладнання та посуд. Було придбано новий посуд на суму 5 тис.грн, закуплено нові меблі на суму 17 тис грн.., приббано новий хлолодильник). Якість харчування контролювалась бракеражною комісією (щоденно), склад якої визначається наказом по школі,  виданим на початку навчального року.

Продукти, що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати якості. В кінці кожного місяця підводились підсумки харчування учнів та складалась накопичувальна відомість, в якій зазначались: калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів (жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими показниками. Упродовж  2018/2019 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів пільгової категорії з розрахунку 12 грн. на день. За кошти батьків було організоване гаряче харчування учнів 1-11 класів. 

Режим харчування був затверджений директором школи:

При організації харчування учнів у 2019/2020 навчальному році необхідно:

 • посилити контроль за неухильним дотриманням примірного двотижневого меню;
 • урізноманітнити меню;
 • не допускати прийом продуктів без відповідних супровідних документів;
 • харчування учнів пільгової категорії здійснювати лише за наявності підтверджуючої довідки;
 • комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини проводити оцінку якості завезених продуктів харчування та продовольчої сировини (запах, смак, колір, консистенція тощо).

1.8.Профорієнтаційна робота

Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи школи щодо професійної орієнтації дітей. В межах реалізації даного плану в школі було проведено:

 • класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів;
 • тижні профорієнтації;
 • виховний захід «Конкурс знавців професії»;
 • профорієнтаційні екскурсії до навчальних закладів міста, підприємств, організацій;
 • тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія».
 • круглий стіл «Яку я обираю професію».

Шкільним психологом, соціальним педагогом школи проводились тренінги і заняття з профорієнтації учнів, де висвітлюються такі питання:

 • Професійне самовизначення підлітків.
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Реалізація права на працю в Україні.
 • З чого починається працевлаштування?
 • Вплив умов праці на здоров’я.

Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Діти пільгових категорій залучені до занять з профорієнтації «Ярмарок професій», «Визначення цінностей», «Визначення категорій вибору професій», «Визначення варіантів професійного вибору», «Працевлаштування», «Інструменти керування кар’єрою» тощо. В школі складені спільні плани роботи з  центром зайнятості.

 У 2018/2019 навчальному році соціальним педагогом проводились такі заходи:

Практичні заняття для учнів 1-4 класів,

«Яким я бачу своє майбутнє»,

Конкурс малюнків «Вгадай професію»

Тренінг «Вибір професії або задача з багатьма невідомими»

Практичні заняття для учнів 5-8 класів, «Визначення навичок здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення цінностей»; «Визначення критеріїв вибору професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; «Працевлаштування».

1.9.Охорона праці

  Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 340 від 18.04.2006 року.

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

робку інструкцій з охорони праці.

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  школи.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники розташовані в доступних місцях по школі.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності.

Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—10-х класів проходять перевірку на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану школи.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

 • не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу;
 • не в усіх навчальних кабінетах є аптечки;

        Школа недостатньо  забезпечена засобами протипожежної  безпеки; не функціонує пожежна сигналізація; відсутнє бюджетне фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень  та будівлі, на придбання меблів, медикаментів, миючих засобів, інвентарю, атестацію робочих місць.

1.10. Виховна робота

Виховна робота в школі впродовж 2018-2019 навчального року  у закладі  була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», спланована відповідно до алгоритму реалізації  «Концепції національного виховання», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та здійснювалась відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки». Цій меті підпорядкована структура виховної роботи: шкільне методичне об’єднання класних керівників, шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів, гуртки виховного характеру (на громадських засадах), шкільна учнівська організація «Веселка» та  учнівське самоврядування, робота педагога – організатора, практичного психолога, соціального педагога та робота класних керівників.Провідне місце в системі освітньої роботи в школі належить формуванню інтелектуально розвиненої, всебічно обдарованої, творчої особистості, пройнятої національною ідеєю справжнього українця з певним способом мислення.

Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування та діяльності гуртків.

Педагогічний колектив працював над виховною проблемою «Формування патріота і громадянина, національно свідомої особистості, здатної до адаптації в суспільстві». З цією метою впродовж навчального року в школі працювало шкільне методичне об’єднання класних керівників, робота якого була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи національної системи виховання.  Відповідно до плану роботи методичного об’єднання впродовж навчального року було проведено 3 засідання, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру.  

Організація освітнього процесу у навчальному закладі спрямована на створення умов для фізичного та духовного розвитку творчих здібностей кожної дитини, формування національної свідомості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів до сім’ї, до праці, до мистецтва, до себе, до культури, розвиток еколого-натуралістичної діяльності, підвищення рівня правової культури дітей.

Основними напрямами роботи були правове, морально-етичне, громадянське, національно-патріотичне, художньо-естетичне, екологічне, краєзнавче, економічне та трудове, військове, фізичне виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та профорієнтаційна робота, соціальний захист учнів.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно з планом виховної роботи закладу на  2018-2019 навчальний рік, планами роботи класних керівників, вихователів, практичного психолога, соціального педагога, шкільної бібліотеки, гуртків тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

Пріоритетами у виховній роботі школи були:

 • реалізація особистісно- орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у освітньому процесі закладу.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухались на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядалися питання виховної роботи на батьківських зборах, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями у класах проводиться на належному рівні, кожен учень виконує постійне або тимчасове доручення, діє  учнівське самоврядування, проте рівень культури і дисципліни школярів слід підвищувати.

По кожному з пріоритетних напрямів була спланована і проведена конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуально-розважальні  ігри, тематичні квести, вікторини, різноманітні дебати та конференції тощо.

З метою  попередження та протидіїможливимзагрозамжиттю та здоров’ювихованців, у закладіпроводилися заходи безпеки на можливіризикивиникненнянадзвичайнихситуацій, терористичнихактів, диверсій, мінування. У квітні – травнібуло проведено Тижнібезпекижиттєдіяльності, безпекидорожньогоруху та Тижденьбезпекидитини, в рамках якоговідбувся День цивільногозахисту. УпродовжТижнябезпекидитинибуло проведено низку заходів:

 • проходили виховні години по класах (згідно розкладу);
 • відбулася виставкаметодичної та науково-популярноїлітератури «Безпекапонад усе» ;
 • вчителем основ здоров’я проведено лекції, бесіди на теми:«Упередженнянещаснихвипадків на воді в літнійперіод та наданняпершоїдолікарськоїдопомоги при виникненні таких нещаснихвипадків», «Один вдома. Правила користуванняелектроприладами, газовими плитами, незнайомими предметами», «Правила поведінки на вулицях і дорогах міста», «Правила поведінки із вибухонебезпечними предметами», «Безпека на дорозі», «Як необхіднодіяти при НС(різнихвидів)», «Подорож у світбезпеки»;
 • проведені хвилинкидискусії «Будь обережним на вулиці і вдома»;
 • діяли конкурс листівок  «Безпекажиття – понад усе» та конкурс на кращогознавця правил дорожньогоруху.

                Для усіх учнів школи було організовано проведення практичного заняття з відпрацювання навичок поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій за участі начальника караулу ДПРЧ – 7 Коваля В.А., а також практичне заняття «Надання першої домедичної допомоги при різних видах травм» за участі медичного працівника ФАПус.БатьківФартушинської Ю.В.

Класним керівником 8 класу організовано акцію приурочений пам’яті Чорнобильської трагедії «Привітай учасника ліквідації аварії на ЧАЕС».

 В рамках тижня організовано та проведено День ЦЗ згідно заздалегідь розробленого плану, відповідальним за який був вчитель Захисту Вітчизни Кошицький М.М., а також для учнів 10 – 11 класів вчителем проведено бесіду «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів».

            Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, відзначення  Всесвітнього дня туризму (змагання  з пішохідного туризму за формою гри Квесту, спортивного орієнтування на середніх дистанціях та в естафетах), змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу та футболу.

         Слід зазначити, що на хорошому рівні пройшли заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, приурочений єдності та соборності України, тиждень правових знань,  урочиста лінійка, приурочена Дню українського козацтва, велопробіг до братської могили загиблих євреїв у Другій світовій війні, краєзнавчий похід (уявний) «Шляхами козацької слави», тематична лінійка до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», година козацької звитяги «І покажемо, що ми, браття, козацького роду», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», дебати «Козацькі клейноди», вечір-реквієм  «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки» (передача маскувальної сітки в зону АТО), історичний КВК «Слава козацька жива», Всесвітній день права, акція з нагоди Дня Соборності України, ряд заходів приурочених пам’яті великого Кобзаря ( дитячий ранок «У Шевченковій світлиці», літературно-драматична композиція «У майбуття із наймолодшими іде пророк землі», виховний захід «Поклін тобі, Тарасе!», літературно-музична композиція «Ой піду я боса полем»). Такі заходи ретельно готувалися, пройшли  на високому рівні,  завжди сприймалися з увагою, пошаною, тому є результативними.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовували різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними були такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

На належному рівні працювала рада профілактики. Велика увага приділялась індивідуальній роботі класних керівників та дирекції школи з  дітьми, які схильні до правопорушень, та з учнями, що потребують особливої уваги.

Серед кращих заходів слід відзначити  такі: Свято «Мово рідна – слово рідне» з учнями 9 класу (класний керівник Мисаковець Л.В.), свято осені у 3 класі (класний керівник Мисик С.І.), родинне свято «Бути гідним сином своєї сім’ї» у 5 класі (класний керівник  Барабах І.М.),  “Казка в гості завітала. Миколай до нас прийшов” у 4 класі (класний керівник Пицура З.І.), свято весни у 3 класі (класний керівник Мисик С.І.), Андріївські вечорниці з учнями 10-11 класів (класні керівники Шуляк В.В. та Путяк В.В.).

З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві.  Спеціалістами центру зайнятості в школі встановлено профорієнтаційний термінал «Живи і працюй в Україні», за допомогою якого учні в ігровій формі знайомляться з професіями, їх потребою для регіонів країни.

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення.

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту,  участь та перемога у районному фестивалі-конкурсі «Молоди обирає здоров’я» та 5 місце в області. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8 – 11 практичним психолого Совою Я.О. був проведений тренінг « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Стало доброю традицією в школі  на День вчителя проводити День учнівського самоврядування. Цього року випускники також мали змогу виступити в ролі адміністрації школи, вчителів-предметників. Враження від проведеного заходу були надзвичайні як з боку старшокласників, так і самих педагогів.

 Напередодні Нового року для учнів 1-5  класів були проведені Новорічні ранки, а з учнями 6-11 класів було проведено  Новорічний вечір, який  готували педагог-організатор та  класні керівники.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 4 класу Пицура Зоя Іванівна.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Котюк Микола Сергійович.

На належному рівні працює педагог-організатор Путяк Віра Василівна, яка надає допомогу класним керівникам та учням школи  у проведенні виховних заходів.

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування, президентом якого є Почтарук Христина,  учениця 8 класу. Учнівський парламент нараховує 40 учнів і об’єднує в собі такі відділи: освіти,захисту прав дитини, культури і дозвілля, милосердя, інформаційний, по роботі з молодшими школярами.

Члени учнівської ради брали активну участь  в організації вечорів, дискотек, акцій милосердя, дисциплінарних лінійок. Радниками в організації роботи учнівської ради школи були педагог-організатор  Путяк В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи           Сторожук О.В., класні керівники. Шкільний парламент працює відповідно до річного плану, за кожним відділом закріплений педагог-консультант. Перебування старшокласників у парламенті школи сприяє всебічному розвитку учнів, формуванню у них соціальної активності та життєвої компетентності.

Учні 1-7 класів  об’єднані в дитячу організацію «Веселка.  Виховна робота в дитячій організації здійснюється за напрямками руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Класні керівники, педагог-організатор, вихователі ГПД працюють над вихованням у школярів духовно-моральних якостей, любові та поваги до батьків, людей старшого віку, до рідного краю, мови, формування екологічної культури.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в школі особлива увага приділялась аналізу виховного процесу. А тому класними керівниками впродовж навчального року  вівся чіткий моніторинг змін у рівні вихованості учнів за 7 критеріями згідно змісту Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки.

У І  семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах: високий – 49 %, достатній – 33 %, середній – 19%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 40 %, достатній – 42 %, середній – 18% – від загальної кількості учнів.

У ІІ семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах:високий – 45%, достатній – 36 %, середній – 27%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 47 %, достатній – 36 %, середній – 23% – від загальної кількості учнів.

Ця цифра вказує на хороший  рівень вихованості учнів,  проте його слід не тільки підтримувати, а й підвищувати.

Шкільний колектив та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у шкільних відкритих виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів школи. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів.

Із 172 учнів школи до діяльності громадських учнівських організацій залучено 118 учнів. Всі ці учні є творчими та обдарованими, які залучені до гурткової, позаурочної роботи.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

     У школі діють гуртки:

«Художнє слово» – 15 учнів;

«Вокальний» – 15;

«Волейбольний» – 15.

Згідно з соціальним паспортом школи на шкільному обліку перебуває: 65 дитина з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей – 48 учнів, на диспансерному обліку 36 школярів та 7 дітей, які стоять на внутрішньо шкільному обліку, 6 учнів, які мають статус напівсиріт, 12 учнів проживають у неповних сім’ях та 2 учнів мають статус дітей – інвалідів.

Аналізуючи стан виховної роботи в школі слід відмітити і виконавчо- дисциплінарну діяльність класних керівників. Завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків Мисаковець Л.В., Путяк В.В.,  Грушецька О.В., Струсь В.М. та класні керівники початкової ланки.

  Одним з напрямків виховної роботи в школі  є організація дозвілля та відпочинку школярів. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків учнів. Як наслідок учні початкових класів відпочивали  у літньому пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Веселка» (1 – 4 класи). Вчителі, які працювали в таборі, змогли організувати змістовний відпочинок для дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, виховні заходи, змагання, конкурси, походи  до лісу та парку.

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по школі, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів;
 • класним керівникам  1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по школі»;
 • класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у школі, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

З батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги, класними керівниками та адміністрацією школи проводиться індивідуальна робота: зауваження-записи у щоденнику, листи-попередження, запрошення батьків у школу, профілактичні бесіди з ними.

Батьки надають допомогу та підтримку в організації та проведенні позакласної  виховної роботи з учнями (гуртки, екскурсії, туризм, ремонт навчальних кабінетів).

                            1.11.Методична робота

Науково-методична робота в школі в 2018-2019 навчальному році проводилася відповідно до річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік та на виконання наказувід 03.09.2018 року№118 «Про зміст, форму, структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в     2018-2019 навчальному році», структурою та планом методичної роботи.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблемної теми«Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації». Праця над даною проблемною темою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах, тому над реалізацією даної теми працювали всі вчителі школи. Основними напрямками шкільної науково-методичної роботи були і залишаються удосконалення змісту шкільної освіти, забезпечення її національної спрямованості, впровадження у практику роботи вчителів окремих методик, педагогічного досвіду. Запроваджені форми методичної роботи створили умови для неперервної освіти вчителів, дозволили пробувати та впроваджувати нові педагогічні технології. Методична робота проводилася з урахуванням інтересів і потреб різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня вчителів. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018– 2019  навчальний рік.

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об’єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу та педагоги – представники різних шкільних методичних об’єднань. Впродовж 2018 – 2019 навчальному році проведено 4 засідання, обговорено 35 питань, серед яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа».

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, тощо.

      Впродовж 2018-2019 навчального року було організовано роботу 2 методичних об’єднань: учителів початкових класів та класних керівників. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провело низку засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Ці методичні об’єднання організовували дискусії, ділові ігри, проводили відкриті уроки та виховні заходи. На засіданнях методичних об’єднань учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег. Найбільш цікавими були обговорення та підготовлені виступи з таких тем як: «Концепція національно – патріотичного виховання учнів та молоді», «Технології формування у школярів ціннісного ставлення до держави та суспільства», «Організація спільних справ батьків і дітей», «Профілактика правопорушень серед учнівської молоді».Слід відмітити, що всі засідання даних методичних об’єднань проводились на високому рівні, надавалась методична допомога вчителям у фаховому вдосконаленні. В цьому заслуга їх керівників – Касян Г.М. та Грушецької О.В.

Цього навчального року всіма методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. Також цьогоріч у закладі було проведено методичний тиждень впродовж якого проводилися відкриті інноваційні уроки, різноманітні заходи та практичні заняття. Під час проведення відкритих уроків усі вчителі продемонстрували глибокі знання матеріалу з навчальних дисциплін, що вони викладають, розуміння змісту і вимог навчальних програм та місця даного уроку у системі вивчення науки, знання методики викладання тієї чи іншої галузі знань, володіння методами організації діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу учнями.

     На уроках і самопідготовках учителі та вихователі використовували як традиційні методи й форми роботи (фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється), так і інноваційні («мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємоперевірка, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, диференційовані завдання). Як правило, усі ці форми і методи роботи під час проведення навчальних занять чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань: розвиваючих, дидактичних і виховних.

Творчим підходом відзначалися уроки вчителів вищої категорії: Гуменюк В.І., вчителя англійської мови, Колдун Т.І., вчителя фізики, Сінчук Г.І., вчителя математики, Пасічник Т.В. та Касян Г.М., вчителів початкових класів.

Високу креативність  в  організації та проведенні власних уроків показали вчитель біології Шуляк В.В., вчителі початкових класів Пицура З.І. та Мисик С.І., вчитель англійської мови у початкових класах Барабах І.М., вчитель зарубіжної літератури Грушецька О.В., вчитель української мови             Мисаковець Л.В.,  та вчитель Захисту Вітчизни Кошицький М.М.

Цікавою та змістовною була тренінг – гра «Справжній вчитель. Хто він?», яку провела для педагогічних працівників соціальний педагог           Новосад О.В.

Вчителі школи взяли участь у методичних посиденьках «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи їх подолання», які організувала та провела заступник директора з навчальної роботи Пасічник Л.В.

В ході проведення методичного тижня цікавим та творчим був тренінг для педагогів «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя», який успішно провела практичний психолог Сова Я.О. Під час даного заходу були обговорені різнобічні аспекти людської особистості, актуальні проблеми професійної діяльності педагогів. Захід пройшов у атмосфері співробітництва, толерантного та відвертого спілкування. Сова Я.О. продемонструвала володіння тренінговою методикою, уміння налагодити контакт та створити атмосферу порозуміння між усіма учасниками процесу в усіх видах діяльності.

       Впродовж року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Структура методичної роботи в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня.

Планомірній роботі над науково методичною проблемою школи була підпорядкована така форма науково-методичної роботи як засідання педагогічної ради.

Проводилась індивідуальна робота з вчителями за підсумками ІІ (районного) етапу олімпіад з базових дисциплін, щодо організації виховного процесу, за результатами підсумкових контрольних робіт. Надавалась також допомога вчителям щодо організації роботи над реалізацією індивідуальних науково-методичних проблемних тем.

Ефективнішими були індивідуальні форми методичної роботи: методичні оперативні наради з питань роботи над науково-методичною проблемною темою та інструктивно-методичні наради з питань удосконалення освітнього процесу в школі, індивідуальні консультації,  бесіди. В індивідуальній роботі переважали бесіди з учителями з питань організації науково-дослідницької роботи, планування науково-методичної діяльності.

Свій методичний рівень вчителі підвищували шляхом самоосвіти, участі в роботі районних методичних об’єднань. В результаті цієї роботи кожен вчитель почерпнув для себе щось нове, удосконалив форми і методи своєї роботи, підібрав добірки статей з методичної та фахової літератури та творчо опрацював їх.

Активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання школярів сприяла атестація педагогів школи. Втілення теоретичних знань в практику роботи відбулось під час проведення відкритих уроків у рамках творчих звітів педагогів Касян Галини Миколаївни, Мисик Софії Ігорівни, Шуляк Валентини Вікторівни.Атестація сприяла підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді педагогічного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

Впродовж навчального року відбулися тижні правових знань, української писемності та мови, біології, тиждень початкового навчання, екології, фізкультури та спорту, охорони здоров’я, охорони праці та безпеки життєдіяльності, безпеки дитини. Слід відмітити належну роботу вчителів Струсь В.М.,  Мисаковець Л.В.,  Котюка М.С., Шуляк В.В., Касян Г.М., Мисик С.І., які відповідали за проведення цих тижнів.

Підвищенню фахового і методичного рівня вчителів сприяла курсова підготовка, яку пройшли всі  вчителі згідно плану курсової підготовки у  2018-2019 навчальному році.

Традиційною стала участь учнівшколи у Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня» та «Соняшник» в яких вони продемонструвалисвоїзнання, уміння та навички з предметів.

Значнаувагапротягом року приділяласяпитаннювихованняучнівськоїмолоді. Заступником директора з виховноїроботиСторожук О.В. булорозроблено план виховнихзаходів на рік, де буливрахованіусішкільнітрадиційні свята, районніконкурси, фестивалі, виставки, спортивнізмагання.

Приділяласьналежнаувагароботі з батьками. Цебатьківськізбори, конференції, робота загальношкільногобатьківськогокомітету, участь батьків у роботішколи, святах, організації та проведенніекскурсій, конкурсів.

Учні 2-10 класівохопленігуртковоюроботою, щодаєзмогурозвиватисвоївміння, знання та навички.

Проте в методичній роботі є ще невирішені питання і проблеми, над якими необхідно працювати в новому навчальному році. Серед  них можна назвати відсутність приміщення для методичного кабінету. Недостатньою є діяльність вчителів щодо освоєння та апробації новітніх освітніх технологій, впровадження їх у практику роботи. Ефективнішою має бути  участь педагогів школи у фахових конкурсах та результативності їх виступів..

Важливою складовою методичної роботи у школі є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися впродовж 2018-2019 навчального року:

 • Пицура Марія, учениця 10 класу – ІІІ місце з Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (вчитель Гавришок І.Ю.);
 • Барабах Мар’яна, учениця 9 класу – ІІІ місце з Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (вчитель Гавришок І.Ю.);
 • Барабах Мар’яна, учениця 9 класу – ІІ місце з Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (вчитель Гуменюк В.І.);
 • Барабах Мар’яна, учениця 9 класу – ІІІ місце з Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (вчитель Струсь В.М.).
 1. Робота з талановитою та обдарованою молоддю

  Одним  із  пріоритетних  напрямів  у  системі  роботи  школи  є  виявлення,  навчання  та  розвиток  обдарованих  дітей.  Робота  шкільного  колективу  із  початку  навчального  року  була  направлена  на  виявлення  і  підтримку  талановитої  учнівської  молоді,  створенню  необхідних  тих  умов  для  розвитку  індивідуальних  та  неординарних  здібностей  учнів,  в  яких  наші  діти  могли  б  реалізувати  свої  творчі  задатки,  досягти  того  освітнього  і  інтелектуального  рівня,  котрий  потрібен  в  умовах  сучасного  інформаційного  суспільства.

    В  школі  розроблено  окрему  програму  “ Творча  обдарованість” ,  метою  і  завданням  якої  є:

по-  перше:  створення  постійно  діючої  системи  пошуку,  виявлення  та  розвитку  обдарованих  учнів,  надання  їм  допомоги  у  виборі  професії,  сприяння  навчанню  у  вузах,  залученню  до  участі  в  творчості,  громадському  житті;

     по – друге:  підвищення  інтересу  до  вивчення  базових ,  спеціальних  та  фахових  дисциплін,  прищеплення  широким  колам  учнівської  молоді  навичок  дослідницької  і  наукової  роботи,  пропаганди  науки,  техніки  та  новітніх  технологій;

   по – третє:  належна  робота  гуртків,  активізація  форм  позакласної  роботи;

   по – четверте:  виявлення,  розповсюдження  та  впровадження  в  навчально – виховний  процес  сучасних  прийомів  та  методів  викладання,  інноваційних  технологій.

       На  виконання  даної  програми  у  школі  періодично  проводяться  соціологічні  дослідження,  опитування,  анкетування  з  метою  виявлення  нахилів  і  здібностей  творчо  обдарованих  дітей  різних  вікових  категорій.    В  школі  постійно  формується  і  оновлюється  банк  даних  про  обдарованих  дітей,  про  педагогів,  що  планомірно  працюють  з  обдарованими  дітьми.  Лише  в  цьому  навчальному  році  проведено  біля  20  олімпіад,  конкурсів,  турнірів,  змагань  серед  дітей.  Педагоги  школи  взяли  участь  у  районному  конкурсі     “ Вчитель  року” та  інших  заходах,  які  стимулюють  вчителя  до  підвищення   свого  фахового  та  інтелектуального  рівня,  створюють  умови  для  більш  ефективної  роботи  саме  з  обдарованими  дітьми.

Наші  вихованці  стали   переможцями  і   призерами  районних  олімпіад  з  2 навчальних  предметів: Барабах Мар’яна, учениця 9 класу– ІІ місце з англійської мови, ІІІ місце з правознавства,  ІІІ  місце  з історії та ІІ місце місцеу мовно-літературному  конкурсі  імені Т.Г.Шевченка,  Пицура Марія, учениця 10 класу –  ІІІ місце  з  правознавства.

        Талановита  і  обдарована  шкільна  молодь  –  це  не  тільки  досягнення  у  навчальній  і  науковій  діяльності.  Це  і  мистецько-художні  звершення.  Команда  «Стимул» у  складі Білик Софії, Бурделяк Валентини, Горопахи Яни, учениць 11 класу та Пицури Марії, Мухи Софії, Поліщука Миколи та  Білик Ганни, учнів 10 класу отримали перше місце у районному  конкурсі-огляді  “Молодь обирає здоров’я”. 

    Цих  результатів  не  було б,  якби  з  обдарованими  дітьми у  повсякденній  роботі не  працювали  і  талановиті  педагоги  ( Пицура  Зоя  Іванівна,  Мисаковець Любов Вікторівна, Гуменюк Валентина Іванівна, Струсь Валентина Миколіївна, Путяк Віра Василівна, Шуляк Валентина Вікторівна, Барабах Ірина Миколаївна).    Педагогічному  колективу  необхідно  інтелектуально  збагачуватись, щоб  давати  якнайбільше  шансів  нашим  обдарованим  дітям  показати  свої  інтелектуальні задатки. 

1.13.Соціально-психологічний  супровідосвітнього  процессу.

Соціальна робота в школі 2018/2019 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально – виховній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

– створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

– забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

– орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

– забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

– формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

– поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

– забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

– забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

В школі є учні, що живуть у морально й матеріально зубожілих родинах, де вони втягуються дорослими або однолітками у протиправні дії. Причому, такі проблеми існують не тільки в сім’ях з низьким матеріальним становищем, а й у сім’ях із великими матеріальними статками, причиною чого є бездоглядність у задоволенні потреб, переважно розважального характеру. До таких учнів за допомогою психолога та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.     

  Задача психологічної служби – своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

Психологічна служба школи створювала умови для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії, співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

Основним завданням соціально-психологічної служби було і залишається  створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків і дружніх відносин між учнем, сім’єю та школою.

У 2018/2019 навчальному році робота психологічної служби  націлена на реалізацію наступних завдань:

 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу до учнів, який передбачає  розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;
 • забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школами з урахуванням психологічних особливостей та рівня розвитку пізнавальної сфери учнів різних вікових груп. Створення належних умов для поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню;
 • спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їх необхідною психологічною

підтримкою;

 • продовження роботи щодо формування в учнів навичок здорового способу життя та його збереження;
 • психологічне супроводження  навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції;
 • психологічне супроводження  профільного навчання;
 • реалізація індивідуальних запитів педагогів, дітей, батьків щодо психологічної допомоги.

1.14.Пріоритетні  напрямки роботиНемирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   на 2019-2020 навчальний рік

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2018-2019 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

 • організація участі педагогічних працівників у районних методичних заходах з напрямку реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти та запровадженню Концепції Нової української школи;
 • створення та розміщення на сайті школи навчальних та методичних матеріалів за напрямком запровадження Нової української школи;
 • формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»;
 •  активізація впровадження інтерактивних форм методичної роботи з вчителями (практикувати проведення тренінгів, он-лайн семінарів, вебінарів тощо) із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 •  формування сучасного освітнього середовища згідно з вимогами Концепції «Нова Українська школа»;
 • впровадження різноманітних моделей (систем) внутрішкільної методичної роботи в школі;
 •  продовжити роботу над розробкою власної моделі (системи) методичної роботи, спрямованої на реалізацію завдань Концепції «Нова Українська школа»;
 • Здійснення комплексу організаційно-методичних заходів для вчителів початкових класів, які є учасниками старту першого класу Нової української школи у 2018-2019 навчальному році, щодо засвоєння ними нових методик викладання, підходів до оцінювання та інших елементів Нової школи;
 • активізацію впровадження інтерактивних форм методичної роботи з вчителями (практикувати проведення тренінгів, он-лайн семінарів, вебінарів тощо) із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 • забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;
 • подальшу інформатизацію освітнього процесу;
 • забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп;
 • створення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-тих класів – у школі – у школі ІІІ ступеня;
 • забезпечення якісного до профільного і профільного навчання учнів;
 • продовження роботи із формування в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей у пришкільному таборі з денним перебуванням;
 • продовжувати виховувати учнів на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формувати в учнів високу патріотичну  свідомість,  готувати  до  виконання  громадянських  і конституційних обов’язків;  посилити увагу  до психолого-педагогічних особливостей розвитку дитини;
 • забезпечення 100% оволодінняпедагогічнимипрацівниками ІКТ;
 • підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;
 • спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;
 • активне впровадження інноваційних методик викладання навчальних предметів, зокрема методики змішаного навчання;
 • забезпеченняподальшоговпровадженняпедагогіки партнерства, залучаючибатьківськуграмадськість до вирішенняпитаньорганізаціїосвітньогопроцесу, життєдіяльностінавчального закладу.

Очікувані результати

 1. Удосконалення системи управління та контролю за освітнім процесом.
 2. Покращення навчальних досягнень учнів.
 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, обладнання.
 5. Підвищення результативності  навчання .
 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.
 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
 8. Підвищення навчальної мотивації учнів із середнім  рівнем навчальних досягнень.
 9. Формування іміджу навчального закладу.

Розділ ІІ

ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 1. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

№ з/п З а х о д и Датавиконання Відповідальний
 1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення). Адміністрація закладу, педколектив
2.   Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку: уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи  з 6-ти років;зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причи­ною відмови;провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для майбутніх пер­шокласників»   Протягом навчального року (під­сумки 01, 05) Заступник директора Сторожук О.В., вчителіпочатковихкласів.
4.   Заслуховувати на нараді при директорі питання: про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти,Статуту  школи, про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями школи   Вересень, червень   Заступник директора Сторожук О.В.,
5.   Заслухати на засіданні педагогічної ради школи питання щодо відвідуван­ня учнями навчальних занять Січень квітень   Заступник директора Сторожук О.В.,
6. Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. До 10.10 Заступник директора Сторожук О.В.,
7. Затвердити основні загальношкільні педагогічні заходи на навчальний рік до 01.09 Педрада
8. Організувати навчальний простір для учнів 1 класу в умовах Нової української школи.   до 01.09 Директор ЗДНВР

2.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ з/п З а х о д и Датавиконання Відповідальний
 1. Призначити завідуючих навчальними кабінетами до 01.09 Директор
 2.   Встановити на навчальний рік режим роботи школи до 01.09 Директор
 3.   Встановитиструктурунавчальногороку до 01.09 Директор
 4.   Встановити канікулярні періоди навчального року до 01.09 Директор
5.   Встановити режим роботи на день до 01.09 Директор
6. Затвердити мережу класів і контингент учнів школи  1вересня Директор
 7. Укомплектувати документи школи згідно з переліком ділової загальношкільної документації до 30.08 Директор
 8.   Затвердитизагальношкільнідокументи до    10.09 Директор
 9.   Скласти та затвердити необхідні графіки до 15вересня Директор
10. Встановити терміни проведення державної підсумкової атестації у випускних 4,9-х  класах до 10 квітня 2018 року Директор
11. Встановити термін проведення навчальних екскурсій у класах початкової школи до 01.09 ЗДНВР
12. Організувати проведення батьківських зборів учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з питань організованого закінчення 2018/2019 навчального року, ознайомлення з нормативно-правовими документами. До 01.11 ЗДНВР
13. Організувати роботу групи продовженого дня згідно зі штатним розкладом для учнів школи до 01.09 ЗДНВР
14. Призначити класних керівників та закріпити  за класними колективами навчальні  кабінети до 1.09 Директор
  15. Затвердити графік чергування педпрацівників та учнівського самоврядування   до 01.09 Директор
16. Затвердити основні загальношкільні педагогічні заходи на навчальний рік до 01.09 Педрада
17. Організувати навчальний простір для учнів 1 класу в умовах Нової української школи.   до 01.09 Директор ЗДНВР
18. Організувати харчування в закладі До 01.09 ЗДНВР  

2.3. ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»)

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1 Оновити на сайті школи інформацію про впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 9-х класах  серпень Генсірук А.А.
2 Опрацювати на засіданні шкільних методичних обєднань: –       Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти у 5-9-х класах;         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9-х класів з навчальних дисциплін; методичні рекомендації МОН щодо викладання предметів у 2018-2019 н.р.    серпень     Пасічник Л.В. Сторожук О.В.
3. Опрацювати базові навчальні програми для 5-9-х класів Серпень Вчителі-предметники
4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками школи постійно Адміністрація школи
5 Забезпечити   учнів 5-9-их класів підручниками серпень Гунько О.О.
6 Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів 5-9-х класів 1 раз на рік Сторожук О.В.
7 Забезпечувати соціальний захист учнів 5-8-х класів постійно Соціальний педагог
8 Забезпечити умови навчання  дітей з вадами розумового  розвитку у школі протягом року Адміністрація школи
9 Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей постійно Новосад О.В.
11 Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів постійно Учителі, адміністрація школи
13 Посилити роботу із виявлення та підтримки обдарованих та здібних учнів постійно Адміністрація школи 
14 Спрямувати роботу  школи ІІ ступеню на виконання нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом року Адміністрація школи
       

2.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
1. Організувати ознайомлення, повторення та вивчення нормативних документи та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Управління  освіти і науки Рівненської облдержадміністрації про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів та забезпечити неухильне   їх виконання.   квітень – травень Сторожук О.В. вчителі-предметники, класні керівники
2. Організувати вивчення та повторення Положення     про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)  у системі загальної середньої освіти з вчителями, батьками, учнями. квітень Сторожук О.В. вчителі-предметники, класні керівники
3. Організувати вивчення та повторення Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, з вчителями, батьками, учнями. квітень Сторожук О.В.   вчителі-предметники, класні керівники
4. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять, якісне виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочого навчального плану у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України травень вчителі-предметники
4. Здійснити семестрове та річне оцінювання з навчальних предметів у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України   травень вчителі-предметники
5. Оформити стенд з нормативними та розпорядчими документами з питань закінчення навчального року       та проведення державної підсумкової атестації. квітень Сторожук О.В. Пасічник Л.В.
6 Виставити річні бали навчальних досягнень учнів  з навчальних предметів не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових балів та з урахуванням часу  на вирішення спірних питань – у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України травень вчителі-предметники
7. Подати замовлення та отримати бланки похвальних листів “За високі досягнення у навчанні” та похвальних грамот                          “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. квітень Сторожук О.В.
8. Підготувати матеріали з навчальних предметів для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х класах, які затвердити в установленому порядку. квітень Сторожук О.В.   вчителі-предметники
9. Підготувати склади атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації випускних 4-х, 9-х  класів квітень Пасічник Л.В.
10. Скласти розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х  класів квітень Пасічник Л.В.
11. Провести засідання педагогічної ради, на якій розглянути подані заяви учнів щодо вибору  предмету державної підсумкової атестації учнів 9-х класів. березень Пасічник Л.В.
12. Організувати проведення батьківських зборів учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з питань організованого закінчення 2018/2019 навчального року, ознайомлення з нормативно-правовими документами. квітень Пасічник Л.В., класні керівники  4-х, 9-х , 11-х класів
13. Провести державну підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування                           з української мови, літературного читання та математики. травень Пасічник Л.В.. вчителі 4-х класів
14. Організувати нагородження: – Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” – учнів  2-8, 10-х класів; -Похвальною Грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» учнів 11-х класів.   травень   Сторожук О.В.
15. Забезпечити якісну та своєчасну роботу щодо формування бази даних про випускників 9-х класів з метою своєчасного отримання документів про освіту. вересень- травень Сторожук О.В. класні керівники
16. Провести засідання педагогічної ради про перевід учнів 1-10-х класів до наступного класу   травень   Директор
17. Після завершення державної підсумкової атестації в 9-х, 11-х класах: – внести зміни до бази даних про учнів 9-х  класів, які претендують на отримання документів про освіту з відзнакою; -внести зміни до бази даних учнів 11-х класів, які претендують на нагородження медалями. травень Сторожук О.В.
18. Здійснити перевірку відповідності виставлених у додатках до документів про освіту балів  про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х, 11-х  класів, виставлених у класних журналах, протоколах державної підсумкової атестації, книзі видачі документів про освіту. травень Сторожук О.В. класні керівники
19. Підготувати теку з нормативними матеріалами щодо закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації. квітень Пасічник Л.В.
20. Організувати і провести урочисті заходи: свято Останнього дзвоника;урочистості з нагоди випуску учнів 11-х класів зі школи Травень-червень Сторожук О.В.

2.5 ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  З ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ  УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ У ЗНО-2020

№ з/п Заходи термін виконання відповідальний Відмітка про виконання
1. Видати наказ по школі «Про призначення відповідального за організацію роботи у школі щодо проведення ДПА у формі  зовнішнього незалежного оцінювання» до 05.09. Директор  
3. Призначити відповідального за формування списків учнів-випускників 2020 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. вересень Директор  
4. Провести нараду при директорові з класним  керівником 11-го  класу, учителями-предметниками з питання організації та підготовки учнів до тестування і механізму тестування. вересень Пасічник Л.В.  
5. Провести інструктивну нараду для керівників ШМО з питання організації проведення і підготовки учнів 11-го класу до тестування (нарада при заступникові директора з навчально-виховної роботи) вересень Сторожук О.В.  
6. Провести збори учнів 11-х класів з метою роз’яснення процедури зовнішнього незалежного оцінюванні , підготовки до участі в ньому. вересень-квітень Сторожук О.В.  
7. Провести батьківські збори учнів 11-го класу з метою інформування та роз’яснення процедури зовнішнього тестування, підготовки та участі в ньому випускників 2019 року   жовтень – квітень Класний керівник  
9. Провести організаційну роботу з підготовки та участі учнів 11-х класів в пробному зовнішньому незалежному тестуванні з окремих предметів   лютий Пасічник Л.В.    
10. Участь учнів в пробному зовнішньому тестуванні з окремих предметів березень Пасічник Л.В. учителі-предметники  
11. Участь учнів 11-х класів у зовнішньому незалежному тестуванні травень-червень Дирекція школи, учителі предметники  
12. Учителям-предметникам організувати систематичну роботу з якісної підготовки до ЗНО відповідно до Програм підготовки до ЗНО, затверджених Міністерством освіти і науки України Постійно на уроках Пасічник Л.В.  учителі –предметники  
13 Контроль за підготовкою учителів до уроків у 11-х класах (впровадження різнорівневих тестових технологій) Протягом року Адміністрація  

2.6 ОБЛІК ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти Протягом року Адміністрація школи Інформація  
2 Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти Протягом року Адміністрація школи, педколектив Інформація, оголошення  
3 Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.   Протягом року Адміністрація школи, педколектив Інформація  
4 Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування школи в порівнянні з кількістю дітей, що навчаться в  школі.   До 01.09.19 Новосад О.В.. Інформація  
5 Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку: •   уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років; •   провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з 6-ти років; •  зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови; •провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для першокласників» • Робота консультативного пункту для батьків майбутніх першокласників        До 05.09.2019 Протягом року   Серпень Жовтень Листопад Новосад О.В.. План роботи  
6 Заслухати на засіданні  педагогічної ради питання щодо відвідування учнями школи навчальних занять Січень Новосад О.В. Протокол  
7 У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) і подавати їх до відділу освіти. Щоквартально до 05 числа Новосад О.В. Інформація, списки  

2.7ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

з/п Зміст діяльності Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 Ознайомлення батьків з Положенням про індивідуальну форму навчання та умовами її організації серпень Пасічник Л.В.  
2 Провести батьківські збори з метою організації та здійснення роботи з учнями за індивідуальною формою навчання до початку навчальних занять Пасічник Л.В.  
3 Збір заяв від батьків, довідок ЛКК серпень Пасічник Л.В.  
4 Розгляд заяв від батьків на педагогічній раді серпень Пасічник Л.В.  
5 Подання клопотання до відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради  про організацію навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти серпень Пасічник Л.В.  
6 Видати наказ по школі «Про організацію індивідуального навчання учнів у 2019/2020навчальному році» та «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження вчителів, які будуть здійснювати  навчання учнів за індивідуальною формою у 2018/2019 навчальному році» серпень Пасічник Л.В.  
7 Скласти індивідуальний навчальний план для організації навчання учнів за індивідуальною формою навчання у 2019/2020навчальному році серпень Пасічник Л.В.  
8 Скласти розклад занять, погодити його з батьками серпень Пасічник Л.В.  
9 Забезпечити своєчасне складання  календарно-тематичного та поурочного планування серпень, протягом року Пасічник Л.В.  
10 Забезпечити нормативність ведення класних журналів обліку навчальних занять за індивідуальною формою протягом року Пасічник Л.В.  
11 Аналіз, контроль, розгляд питання на нарадах при директорові, педраді грудень, травень Пасічник Л.В.  

2.8.ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі наказу  Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», яка розроблена на виконання

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідаль-ний Форма узагальнення
Організаційні заходи    
1 Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі загальноосвітньої підготовки Протягом року Адміністрація школи Інформація
2 Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення   забезпечення навчально-виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання Жовтень Сторожук О.В. Протокол
3     Підготувати освітні програми  на 2019/2020 навчальний рік                   Травень Сторожук О.В. Навчальний план
4 Анкетування учнів, психологічні дослідження, виявлення рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів Травень Сторожук О.В., Клюсик Р.О. Інформація
5 Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 8-9 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для впровадження допрофільного та профільного навчання Протягом року Сторожук О.В. Інформація
6 Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів школи До 15.10 Сторожук О.В.. Довідка
1 Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років для виявлення необхідності впровадження профільного навчання До 05.11 Новосад О.В. Інформація
2 Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств Березень-квітень Новосад О.В. Інформація
3 Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах Лютий-травень Новосад О.В. Інформація
1 Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо здобуття повної загальної середньої освіти Протягом року Сторожук О.В. Інформація

2.9. ВИКОНАННЯ СТ. 10 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ»

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Забезпечити вивчення Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні» серпень Директор  
2 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед учнів та їхніх батьків про необхідність вивчення та володіння українською  мовою в усіх сферах діяльності Постійно Адміністрація Класні керівники
3 Провести День української писемності листопад Вчителі-філологи
4 Ефективно використовувати варіативну частину навчального плану з метою більш повної реалізації Закону України “ Про  засади державної мовної політики в Україні» Протягом року Адміністрація
10 Проаналізувати стан забезпечення школою науково-довідковою та художньою літературою та зробити відповідні заявки до відділу освіти Вересень   Бібліотекар.
11 Переглянути оформлення  куточків національної символіки України Вересень Завідувачі кабінетів
12 Взяти участь в  конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика Вересень-жовтень Вчителі-предметники
13 Взяти участь в   мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка Листопад Вчителі-предметники
14 Взяти участь в районних та обласних олімпіадах з української мови та літератури Грудень Сторожук О.В.
15 Взяти участь в шкільному та міському конкурсі читців-декламаторів Листопад Мисаковець Л.В.
16 Провести предметні тижні української мови та літератури За окремим планом Вчителі-предметники

2.10 СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

План спортивно-масових заходів

Назва заходу Термін проведення Відповідальний Форма узагальнення
1 Змагання з футболу жовтень 2019 Котюк М.С. Наказ
2 Змагання з легкої атлетики жовтень 2019 Котюк М.С. Наказ
8 Змагання з баскетболу лютий 2020 Котюк М.С. Наказ
9 Старти надій квітень2020 Котюк М.С. Наказ
10 Змагання з пішохідного туризму квітень 2020 Котюк М.С. Наказ
11 Легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги 08.05.2020 Мамчур А..П. Наказ
12 День здоров’я  вересень2019 травень 2020 Сторожук О.В. Наказ

2.11. ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Назва заходу Термін проведення Відповідальний
1.  
Здійснювати контроль: за якістю проведення занять з допризовної підготовки;за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і допризовної підготовки;за якістю засвоєння програм з навчального предмета «Захист Вітчизни»
Постійно Адміністрація
2. Підготувати навчально-матеріальну базу, учнів до навчально-польових зборів Протягом навчального року ЗДВР  
3.  Підготувати й провести День цивільного захисту (за окремим планом) Жовтень-квітень Сторожук О.В. Кошицький М.М.
4. На нараді при директорові обговорити захо­ди з підготовки та проведення п’ятиденних навчально-польових зборів та стрільб з юнаками Травень ЗДВР  
5. Провести заходи до  річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 28.10.2018 Сторожук О.В., Викладач предмету «Захист Вітчизни»
6. Місячник оборонно-масової і військово-патріотичної роботи, присвячений річниці Збройних Сил України  Листопад-грудень Сторожук О.В., Викладач предмету ЗВ
7. Урочистості до Дня Захисника Вітчизни жовтень Сторожук О.В., Викладач предмету ЗВ
8. Провести тиждень допризовної підготовки квітень Викладач предмету «Захист Вітчизни»
9. Провести тиждень цивільного захисту березень Кошицький М.М.  
10. Урочистості до  річниці Перемоги в Другій Світовій війні 06.05.2020 – 09.05.2020 Путяк В.В., педагог організатор Класні керівники

2.11. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Назва заходу Термін проведення Відповідальні
1 Розробити та затвердити режим і графік харчування дітей та учнів до 01.09.2019 Сторожук О.В.
2 Розробити та затвердити примірне двотижневе меню до 01вересня до 01 грудня до 01 березня до 01 червня Сторожук О.В., кухар
3 Скласти та затвердити списки дітей, які потребують безкоштовного харчування. до 01.09.2019 Сторожук О.В.
4 Провести загальношкільні батьківські збори щодо організації харчування учнів школи за батьківські кошти До 10 вересня 2019 року Польова І.П.
5 Забезпечити організоване та якісне харчування учнів закладу освіти. протягом навчального року Сторожук О.В. , кухар, класні керівники.
6 Створити комісію з бракеражу продуктів і продовольчої сировини до 01.09.2019 Директор
7 Забезпечити учнів питною водою гарантованої якості протягом навчального року Завгосп
8 Надавати звіти про харчування дітей до відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради щомісячно Кухар
9 Здійснювати облік харчування в журналі обліку харчування відповідно до відвідування учнів навчальних занять та обліку відвідування у класному журналі.  щоденно Кухар, комірник
10 Забезпечити харчування новоприбулих дітей пільгового контингент одразу після зарахування.            протягом  року Сторожук О.В., кл.керівники  

2.12ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Назва заходу Термін проведення Відповідальні Форма узагальнення
1 Забезпечити безкоштовним харчуванням в шкільній їдальні учнів школи І ступеня та пільгових категорій, які мають на це право Протягом року Соціальний педагог Класні керівники Наказ
2 Систематично перевіряти житлово-побутові умови дітей пільгових категорій – учнів школи Вересень Січень Соціальний педагог Класні керівники Акт
3 Вести систематичний контроль відвідування школи учнями, в тому числі й пільгових категорій Протягом року Соціальний педагог Класні керівники Журнал відвідування
4 Вести систематичний контроль харчуванням учнів, в тому числі й пільгових категорій Протягом року Соціальний педагог Класні керівники Журнал обліку харчування
5 Забезпечити участь у роботі гуртків учнів пільгових категорій Протягом року Соціальний педагог Класні керівники Журнали роботи гуртків Списки
6 Залучати учнів пільгового контингенту до роботи шкільної бібліотеки Протягом року Бібліотекар Класні керівники Списки
7 Надавати соціально-психологніі консультації батькам та особам, що їх замінюють Протягом року Соціальний педагог Практичний психолог Журнал обліку консультацій
8 Надавати соціально-педагогічні консультації учням Протягом року Соціальний педагог Практичний психолог Журнал обліку консультацій
9 Психологічне  вивчення учнів 1-х класів. Готовність до шкільного навчання. Рівень адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків. Вересень Практичний психолог Довідка
10 Організація роботи консультаційного пункту для батьків і учнів «Служба довіри» щоп’ятниці Практичний психолог Журнал
11 Психологічний супровід учнів 1,5,10-х кл. у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж). І семестр Практичний психолог Довідка
12 Анкетування батьків учнів 1,5-х кл. Вересень – жовтень Практичний психолог Інформація
13 Анкетування учнів, схильних до тютюнопаління та алкоголізму , з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей. Профілактика шкідливих звичок. Протягом навчального року Практичний психолог Інформація
14 Психологічні коментарі до вивчення первинної адаптації 1-х кл. до шкільного навчання   Жовтень Практичний психолог Інформація
15 Психологічне вивчення учнів 5-х кл. Готовність до навчання в школі ІІ ступеню. Рівень особистісної адаптації  учнів, психодіагностика учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків. Жовтень Практичний психолог Довідка
16 Психологічні коментарі до вивчення адаптації учнів 10-го кл. в школі ІІІ-го ступеню. Листопад Практичний психолог Інформація
17 Індивідуальні консультації для батьків 1,5,10-х кл. Протягом року Практичний психолог Журнал
18 Індивідуальні консультації для педагогів  1,5,10-х кл. Протягом року Практичний психолог Журнал
19 Участь у педраді на тему «Управління адаптацією учнів 5-х кл.до навчання в школі ІІ ступеню.» І семестр Практичний психолог Протокол
20 Вивчення особистісних мотивів  учнів  10-го кл. листопад Практичний психолог Довідка
21 Коригування картотеки  обдарованих  дітей, психологічний  супровід обдарованих дітей. Листопад – грудень Практичний психолог Довідка Список
22 Аналіз роботи вчителів-предметників і класних керівників з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень. Протягом навчального року Практичний психолог Журнал
23 Організація занять з учнями 1,5,10-х  кл., які мають труднощі адаптації до навчання в школі. Протягом навчального року Практичний психолог Журнал
24 Вивчення професійних  нахилів учнів 7-8-х кл: психодіагностика, консультації (допрофільне обстеження) Грудень Практичний психолог Довідка
25 Проведення семінару-тренінгу «Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів»  у школі молодого вчителя . Грудень Практичний психолог Журнал
26 Індивідуальні бесіди з учнями ,які мають низький рівень навчальних досягнень ,пропуски Грудень Практичний психолог Журнал
27 Психологічна просвіта учнів 9-10кл. «Майбутня професія» Січень Практичний психолог Журнал
28 Організація занять з підготовки дошкільнят. Січень Практичний психолог Журнал
29 Коректування роботи з обдарованими дітьми. Січень Практичний психолог Журнал
30 Участь у педраді «Управління адаптацією учнів 1-х кл.до навчання в школі І ступеню». Лютий Практичний психолог Протокол
31 Вивчення професійних  нахилів учнів 9-го кл: психодіагностика, консультації . Психологічне вивчення учнів 9-го кл. Готовність до навчання  в школі ІІІ-го ступеню. Рівень особистісної адаптації  учнів. Психодіагностика учнів 9-го кл,групова консультація, індивідуальні консультації для вчителів, батьків(за потребою) Лютий Практичний психолог Довідка
32 Індивідуальні консультації для вчителів за результатами психологічного вивчення (за потребою) Пртягом навчального року Практичний психолог Журнал
33 Проведення психологічного тренінгу «Суть і зміст процесу виховання» у школі молодого вчителя. Березень Практичний психолог Журнал
34 Співбесіди з учителями тих предметів , де обдаровані знижують успішність. Квітень Практичний психолог Журнал
35 Психологічна  допомога   учням  у професійному визначенні.Індивідуальні консультації учнів ,які мають труднощі у виборі майбутньої професії. Квітень Практичний психолог Журнал
36 Тиждень психолога Квітень Практичний психолог Протокол
37 Психологічне вивчення учнів 4-го кл. «Готовність до навчання в школі ІІ-го ступеню. Рівень психологічної адаптації  учнів»: психодіагностика, групова консультація, індивідуальні консультації для вчителів, батьків (за потребою) Квітень Практичний психолог Довідка
38 Діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі Травень Практичний психолог Довідка
39 Консультації для батьків майбутніх першокласників. Травень Практичний психолог Журнал
40 Загальний аналіз психологічних досліджень за 2016/2017 н.р. Статистичний звіт. Травень Практичний психолог Аналітичний звіт
41 Планування роботи на наступний навчальний рік. Упорядкування документації кабінету. Травень Практичний психолог План роботи, журнал
42 Індивідуальні та групові консультації для учнів, батьків, педагогів(за потребою разом із соцпедагогом) Протягом року Практичний психолог Журнал

Розділ ІІІ. Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

План проведення нарад при директору

                                                   1-е засідання (серпень) 

№ з/п Питання Доповідач
1. Про результати аналізу стану освітньої діяльності закладу у 2018/2019 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. а) затвердження структури 2019-2020 н. р. та режиму роботи школи; б) обговорення  освітньої програми; б) поглиблення роботи з охорони життя та здоров’я дітей; в) затвердження форм планування, розкладу.   ЗДНВР 
2. Про продуктивність педагогічної діяльності, моніторинг результатів річного оцінювання здобувачів освіти, ДПА та ЗНО.   Директор 
3. Про організацію роботи  педколективу з охорони  праці та безпеки життєдіяльності в 2019/2020н.році ЗДНР 
4. Про організацію навчання здобувачів освіти  із особливими потребами ЗДНР 
5. Про організацію харчування учнів у 2019/2020 навчальному    році.   ЗДНВР
6. Про стан готовності до навчання учнів першого та другого класів в умовах впровадження Концепції  НУШ ЗДНР 
7. Про стан готовності до психолого-педагогічного супроводу учнів першого класу Нової української школи Практичний психолог
8. Про розгляд інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ «Про вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організацію освітнього процесу у 2019-2020н.р.» ЗДНВР
9 План підвищення кваліфікаці педагогів на 2019-2010 н.р. ЗДНВР
9. Різне  

2-е засідання (вересень)

№ з/п Питання Доповідач
1. Про облік здобувачів освіти. Стан здобуття повної загальної середньої освіти. Працевлаштування випускників 11 класу. ЗДНВР .
2. Про забезпечення підручниками, збереження бібліотечного фонду. ЗДВР 
3. Про дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів. ЗДВР 
4. Про готовність ЗЗСО до осінньо-зимового періоду. ЗДНР 
5. Про організацію методичної роботи в школі. ЗДНР 
6. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог в освітньому процесі. ЗДНВР 
7 Про підсумки оздоровлення дітей і підлітків улітку 2019 року. ЗДНВР 
8 Про стан роботи зі зверненнями громадян за ІІІ квартал 2019 року. ЗДНВР
9. Про організацію вивчення навчальних предметів у 2019-2020н.р. ЗДНР
10 Різне  

3-є засідання (жовтень)

№ з/п                                              № з/п Питання Доповідач
1. Про контроль організації атестації у закладі. ЗДНВР 
2. Про контроль за відвідуванням учнями занять, робота класних керівників у цьому питанні. ЗДНВР 
3. Про контроль за вивченням учнями правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, проведення тижня безпеки руху. ЗДНВР 
4. Про результати участі учнів у  І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. ЗДНВР 
5. Про стан ведення щоденників, класних журналів,  учнівських зошитів.  ЗДНВР 
6. Про підсумки аналізу функціонування шкільного сайту. ЗДНВР 
7 Про результати оперативного контролю за організацією харчування в школі. ЗДВР
8 Про контроль за роботою вчителів з обдарованими дітьми та учнями, які беруть участь у конкурсах. ЗДНВР
9 Про особистий контроль щодо вивчення роботи вчителів, які атестуються. Директор
10 Про організацію ігрового простору учнів першого класу НУШ, адаптацію учнів 1 класу до навчання. ЗДНВР
11 Різне  

4-е засідання (листопад)

                                                        № з/п Питання Доповідач
1. Про інвентаризацію майна Завгосп
2. Про аналіз результатів участі учнів у  І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ЗДНВР 
6. Про контроль за веденням журналів індивідуального навчання, факультативу, гурткової роботи. ЗДНВР 
7 Про  організацію вивчення стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень з предмету «Зарубіжна література» Директор 
8 Про виконання навчальних програм ЗДНВР 
9 Про контроль за відвідуванням уроків учнями 10-11 класів.   ЗДНВР 
10 Про контроль за зовнішнім виглядом учнів 7-11 класів ЗДНВР 
11 Про стан профорієнтаційної роботи ЗДНВР 

5-е засідання ( грудень)

№ з/п Питання Доповідач
1. Про організоване завершення І семестру. Директор 
2 Про роботу хід виконання Концепції Нової української школи. Директор
3 Про роботу з учнями, які потребують допомоги в навчанні.. ЗДНР 
4. Про стан виховної роботи за І  семестр 2019/2020н.року. ЗДНР 
5 Про моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр. ЗДНВР
6 Про підсумки вивчення стану викладання зарубіжної літератури ЗДНВР 
7 Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму ЗДНВР 
8. Про підготовку  та проведення новорічних та різдвяних свят, зимових канікул, техніку безпеки під час свят та канікул Педагог-організатор
9 Про роботу з дітьми девіантної поведінки ЗДНВР
10 Про виконання річного плану роботи школи за І семестр 2019-2020н.р. ЗДНВР

6-е засідання (січень)

1 1. Дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів.   ЗДНВР 
2 Про реалізацію в закладі Плану заходів щодо запровадження реформи «Нова українська школа».   Директор 
3 Про підсумки роботи щодо організації харчування здобувачів освіти в 2019 році, завдання на 2020 рік   Практичний психолог
4 Надання щорічної основної відпустки працівникам школи на 2020 рік.   Директор
5 Про  виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року №2657-VІІІ.   ЗДНВР 

7-е засідання ( лютий)  

№ з/п Питання Доповідач
1. Про виконанняпрактичноїскладовоїнавчальнихпрограм при вивченніпредметів у 9 класахвідповідно до Держстандарту (фізика, хімія, географія, біологія).   Директор
2. Про підсумкививченнясистемироботипедагогічнихпрацівників, якіатестуються.   ЗДНВР 
3. Про соціальнийзахистдітейпільговихкатегорій.   Соціальний педагог
5. Про результати роботи з обдарованими і здібними учнями ЗДНВР  Психолог 
6. Про підготовку учнів 4, 9, 11 класу  до ДПА  ЗДНР 
7. Різне  

 8-е засідання (березень)

№ з/п Питання Доповідач
1. Про моніторинг участі учнів  у Всеукраїнських учнівських олімпіадах ЗДНВР 
2. Про профорієнтаційну роботу з учнями 9-го  класу. ЗДНВР 
3. Про підготовку завдань щодо проведення ДПА у 4, 9, 11-тих класах. ЗДНР 
4. Про проведення Шевченківського тижня ЗДНВР 
5. Про стан гурткової роботи ЗДНВР 
6. Про нормативні документи щодо проведення державної підсумкової атестації. ЗДНР 
7. Про роботу шкільних методичних структур ЗДНВР
8. Про організацію виховних заходів на весняних канікулах ЗДНВР
9. Різне  

9-е засідання (квітень)

№ з/п Питання Доповідач
1. Про підсумки атестації вчителів.  Директор
2. Про участь в екологічному  місячнику ЗДВР 
3. Про стан роботи з дітьми пільгового контингенту Соціальний педагог, практичний психолог
4. Про підготовку до Дня цивільного захисту ЗДНР 
5. Про підготовку до аналізу і планування роботи на наступний навчальний рік (створення творчої групи) Директор 
6. Про стан роботи із дотримання вимог протипожежної безпеки Директор 
7. Різне  

10-е засідання (травень)

№ з/п Питання Доповідач
1. Про результати підсумкових контрольних робіт ЗДНР 
2. Про підготовку до проведення ремонтних робіт у школі Завгосп 
3. Про підсумки організації харчування в 2019-2020н.р. Директор 
4. Про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності (моніторинг) Директор 
5. Про підсумки виховної роботи. ЗДНВР 
6. Про організацію роботи літнього відпочинкового табору з денним перебуванням дітей. ЗДНВР
7. Різне  

11-е засідання (червень)

                                                        № з/п Питання Доповідач
1. Про результати державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11 класів ЗДНВР 
2. Про результати діяльності педколективу щодо збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я  школярів. ЗДВНР   Психолог  
3. Про стан діловодства та ведення ділової документації у 209-2020н.році. Директор 
4. Про набір до  1-го та 10-го класів кл. керівники
5. Про роботу педагогічного колективу за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів . ЗДНВР 
6.  Про роботу сайту  школи Вч.інформатики
7. Про підсумки роботи  з питань попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я учнів, стан ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності ЗДВР 
8. Про виконання  навчальних планів і програм у 2019/2020 навчальному році  ЗДНР
9. Про результати перевірки стану ведення журналів   вчителями-предметниками, класними керівниками. ЗДНР 
10. Про підсумки освітнього процесу в першому класі.  
11. Різне  

3.2.Засідання  педагогічної  ради

Місяць                               Тематика Відповідальний
серпень Вибори секретаря педради. Про підсумки роботи педагогічного колективу у 2018-2019н.р. та завдання на 2019-2020  навчальний рік. Про розгляд плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік. Про режим роботи школи. Про використання під час організації освітнього процесу навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників. Про заходи з охорони життя і здоров’я учнів. Результативність участі випускників 11 класу в ЗНО. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу. Про розподіл годин  варіативної частини освітньої програми Про затвердження освітньої програми школи на 2019-2020 навчальний рік. Про проведення навчальних екскурсій та практики. Про структуру методичної роботи. Про оцінювання курсів за вибором та факультативів. Про організацію індивідуального навчання Про систему «Стимул-картка» для відзначення навчальних, спортивних та мистецьких досягнень учнів Про затвердження плану підвищення кваліфікації вчителів на 2019-2020 н.р. Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку Директор Директор   Директор Директор Директор Директор ЗДНР ЗДНР Директор Директор Директор ЗДНВР З ЗДНВР ЗДНВР ЗДНВР ЗДНВР ЗДНВР Директор   ЗДНВР
Вересень Про хід виконання рішень попередньої педради Про затвердження плану виховної роботи на 2019-2020 н.р. Про затвердження планів виховної роботи класних керівників на 2019-2020 н.р. Про розгляд плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки. Про погодження календарно-тематичного планування. Про запобігання безпечного освітнього простору та схвалення Плану заходів з протидії булінгу в закладі на 2019-2020 н.р. Про організацію методичної роботи та схвалення Плану методичної роботи на 2019-2020 н.р. Директор ЗДВР   ЗДВР   Директор ЗДВР   ЗДНВР
Вересень Про хід виконання рішень попередньої педради. Про схвалення Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу. Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників. Про схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Про схвалення Положення про моніторинг якості освіти. Директор Директор   Директор Директор   Директор
Листопад Про хід виконання рішень попередньої педради Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти : питання та шляхи вирішення. Директор ЗДНВР
Грудень Про хід виконання рішень попередньої педради Результати моніторингу забезпечення якості освіти з української мови та літератури. Результати моніторингу забезпечення якості освіти із біології. Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, отримання свідоцтв з відзнакою. Директор     Директор   ЗДНВР
Січень                                   Лютий     Про хід виконання рішень попередньої педради Про роботу з обдарованими дітьми та моніторинг результативності учнів закладу у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Про моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять в І семестрі. Про стан ведення класних журналів. Атестація – крок до творчості вчителя. Про моніторинг  навчальних досягнень учнів за результатами проведення підсумкових контрольних робіт. Про адаптацію учнів 5 класу до вимог середньої ланки Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у закладі. Про адаптацію учнів 1 класу.   Про стан організації пільгового харчування у школі       Про хід виконання рішень попередньої педради Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи НУШ та інноваційні технології в початковій школі Польова І.П Пасічник Л.В.     Сторожук О.В. Пасічник Л.В. Пасічник Л.В.   Пасічник Л.В.   Класний керівник, практичний психолог Директор Класний керівник, практичний психолог Сторожук О.В.       Директор Директор Соціальний педагог Сторожук О.В. Пасічник Т.В. Пицура З.І.
Березень                 Про хід виконання рішень попередньої педради. Творчий звіт вчителів, які атестуються.   Про визначення предмета за вибором для проведення ДПА в 9 класі. Про хід реалізації Плану заходів щодо запровадження реформи «Нова українська школа»           Директор Директор   ЗДНВР   ЗДНВР   Соціальний педагог Класні керівники 1 та 2 класів    
Квітень Про хід виконання рішень попередньої педради Про закінчення 2019-2020 навчального року та терміни  проведення державної підсумкової атестації . Про погодженняматеріалів для здачі ДПА у 4-тих та 9-тих класах. Про моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з географії. Про підсумки атестації у 2019 – 2020н.р. Про підсумки роботи з охорони праці  в закладі Про стан роботи із дотримання вимог протипожежної безпеки Про аналіз роботи шкільних МО у 2019 – 2020н.р.   Про проведення навчальної практики Директор ЗДНВР   ЗДНВР   ЗДНВР ЗДНВР ЗДВР ЗДВР ЗДВР Класні керівники ЗДНВР
Травень Про хід виконання рішень попередньої педради Про моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з основ здоров’я Про реалізацію науково- методичної проблеми в освітньому  процесі.   Директор ЗДНВР
Травень Про хід виконання рішень попередньої педради Про перевід учнів 1-3 класів та  учнів 4 класу до основної ланки. Про перевід учнів 5-8, 10 класів. Про нагородження учнів Похвальними листами. Про моніторинг  стану виховної роботи  в 2019-2020н.р. Про погодження освітніх програм на 2018/2019 навчальний рік. Про розподіл годин варіативної частини навчального плану на 2020-2021н.р. Про розгляд проекту річного плану роботи на 2020-2021н.р. Про моніторинг роботи педагогічного колективу з попередження травматизму учнів Про організацію навчання учнів 1 та 2 та 3 класу у 2020-2021н.р. за вимогами освітнього простору реформи  НУШ   Директор Пасічник Л.В. Пасічник Л.В. Пасічник Л.В. Сторожук О.В.   Пасічник Л.В. Пасічник Л.В.   Сторожук О.В Директор Сторожук О.В Сторожук О.В.   Класні керівники  
Червень Про хід виконання рішень попередньої педради. Про перевід та  випуск учнів 9 класу Про виконання річного плану роботи Пасічник Л.В. Сторожук О.В.

Розділ 4. Організація  контрольно- аналітичної діяльності.

Основні завдання:отримання інформації для педагогічного аналізу;надання методичної, практичної допомоги учителям;підвищення рівня професійної майстерності учителя;створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі,перевіроквідділу освіти; удосконалення    освітнього процесу, впровадження  інноваційних  засобів навчання.

Обєкти управління, діяльності Термін виконання Форма узагальнен. Відповідальний
Серпень – вересень
1 Участь у  серпневій конференції. Серпень   Директор
2 Аналіз роботи за 2018/2019н.р. та визначення завдань педколективу щодо вдосконалення освітнього процесу на 2019/2020 н. р. Серпень Протокол педради   Заступники Директор
3 Комплектування мережі , підготовка статистичної звітності. Контроль за охопленням навчання дітей мікрорайону. До 05.09.2019 Наказ   Заступник
4 Про організацію чергування. До 01.09.2019 Наказ Заступник
5 Організація системи роботи педагогічного колективу щодо запобігання дитячого травматизму.   01-02.09. 2019 Наказ   Заступник
6 Забезпечення учнів підручниками, програмовою літературою. Вересень Інформація   Заступник
7 Розподіл варіативної складової навчального плану. Вересень Розклад уроків Заступник  
8 Заповнення алфавітної книги, книги наказів. Прийом учнів 1-го та 10-го класів 01.09.-10.09.2019 Інформація Наказ Директор  
9 Оформлення списків учителів, тарифікаційних матеріалів. Вересень Інформація наказ   Заступник
10 Затвердження календарних планів. До 09.09.2019 Плани  Заступник
11 Аналіз стану ведення особових справ учнів До 30.09.2019 Наказ  Заступник
12 Аналіз стану ведення алфавітної книги.   До 30.09.2019 Наказ  Заступник
13 Про результати медичного обстеження учнів. Моніторинг стану здоров’я учнів. До 17.09.2019 Наказ  Заступник
14 Про організацію харчування учнів  .   До 20.09.2019 Наказ  Директор
15 Про організацію методичної роботи .   До 21.09.2019 Наказ  Заступник
16 Про організацію чергування учнів. До 01.09.2019 Наказ   Заступник
    Жовтень  
1 Про проведення атестації педпрацівників 10.10.2019 Наказ, нарада при директору   Заступник
2 Про відвідування учнями  навчальних занять.   До22.10.19 Наказ    Заступник
3 Про стан ведення щоденників 20.10.2019 Наказ  Заступник  
4 Про виконання Статуту  школи 25.10.2019 Інформація Заступник  
5 Контроль за системою чергування 04-07.10.19 Довідка Класні керівники
6 Облік та організація роботи з дітьми, які перебувають під опікою та девіантної  поведінки   04-07.10.2019 Інформація Класні керівники
7 Проведення предметних тижнів. Впродовж року Звіти   Вчителі  
9 Про стан роботи класних керівників щодо формування в учнів ціннісного ставлення до сім’ї.   Жовтень-листопад Доповідь   Заступник
10 Організація роботи з обдарованими дітьми.   до19.10.2019 Нарада при директору Заступник  
11 Проведення І-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Моніторинг .   Жовтень Наказ   Заступник
    Листопад      
1 Аналіз санітарно-гігієнічного режиму і харчування учнів.   21-25.11.19 Довідка   Заступник
2 Аналіз стану виконання Єдиних вимог до ведення та перевірки зошитів.   21.-25.11.2019 Наказ  Заступник
3 Стан профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки.   15-18.11.2019 Наказ  Заступник
4 Складання індивідуальних планів атестації педпрацівників.   15-18.11.2019 Інформація  Заступник
5 Складання заходів щодо забезпечення режиму економії енергоресурсів .   До 18.11.2019 Наказ  Завгосп
6 Організація І-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»   До 04.11.19 Наказ  Директор
9 Про організацію роботи з учнями, які мають  високий  рівень навчальних досягнень.     Педрада, наказ   Заступник
    Грудень      
1 Перевірка дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в   кабінетах . 01-02.12.19 Довідка Адміністрація
2 Моніторинг навчальних досягнень учнів за І-й семестр та аналіз їх наслідків. 30.12.2019 Наказ   Заступник
3 Організаційна робота по закінченню І-го семестру, підготовці до новорічних свят та інших зимових свят. До 23.12.2019 Наказ Адміністрація
4  Про участь у ІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 01-23.12.2019 Інформація   Заступник
    Січень      
1 Графік відпусток на 2019 рік (проект) 05.01.2020 Наказ  Директор  
2 Аналіз ведення щоденників учнів 17-21.01.2020 Наказ  Заступник
3 Виконання навчальних програм за І семестр 2017/2018 навчального року. До 10.01.2020 Наказ Заступник  
4 Про хід атестації педпрацівників . Упродовж січня Довідка   Заступник
    Лютий      
1 Моніторинг адаптації учнів 5-го класу до школи ІІ ступеня до 25.02.2020 Наказ психолог
2 Аналіз результатів виховної роботи за І семестр 2016/2017 н.р. до 23.02.2020 Наказ  Заступник
    Березень      
1 Результати перевірки дотримання Єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів. До 28.03. Наказ   Заступник
2 Контроль за роботою гуртків. 01-19.03 Наказ Заступник 
3 Про стан проведення факультативних, індивідуальних та групових занять. 01-26.03 Наказ Заступник
4 Вивчення стану ведення зошитів . 14-18.03. Наказ Заступник
5 Аналіз результатів участі учнів у ІІ- ІІІ му  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 21-25.03 Наказ   Заступник
6 Стан профорієнтаційної роботи з учнями 9-10-их класів. Березень 2020 Наказ  Заступник
    Квітень      
1 Підсумки атестації педпрацівників (узагальнення матеріалів). До 10.04.2020 Наказ  Заступник  
2 Моніторинг роботи педагогічного коллективу щодо запобігання дитячому травматизму. 03-07.04. Наказ    Заступник
3 Робота класних керівників щодо виконання Програми «Основні орієнтири виховання учнів». До 18.04  наказ  Заступник
4 Підготовчі роботи до проведення Дня цивільного захисту . До 19.04 Наказ Директор  
5 Про стан роботи з дітьми пільгового контингенту.   До 11.04 Наказ Заступник  
6 Вивчення інструкції про державу підсумкову атестацію учнів 4- 9-их класів. Квітень 2020 Інформація  Заступник
7 Вивчення стану організації підсумкового повторення з метою підготовки до державної підсумкової атестації у 4-му, 9-му класах.   18-21.04 Доповідь на нараді при директору    Заступник
8 Підготовка до аналізу і планування роботи  на наступний навчальний рік. 25-28.04 Проект річного плану Адміністрація
    Травень      
1 Організаційна робота по завершенню навчального року та підготовка до державної підсумкової атестації. 05.-08.05 Накази    Заступник
2 Корекція графіка відпусток працівників школи. 23-26.05 Наказ  Директор  
3 Державна підсумкова атестація учнів 4-го класу Травень 2020 Довідка Класовод 4-го класу
4 Організаційна робота по  завершенню навчального року, Контроль підготовки документації випускних класів. Травень 2020 Інформ. на зас. педради    Заступник
5 Підсумки науково – методичної роботи . До 31.05.2020 Наказ  Заступник  
6 Про виконання навчальних планів і програм До 31.05.2020 Наказ  Заступник  
7 Підготовка та проведення випускного вечора. травень Інформація  Заступник
8 Підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності До 31.05. Наказ  Заступник   
9 Результати директорських контрольних робіт. До 31.05 Наказ  Заступник  
10 Аналіз навчальних досягнень учнів . 23-27.05 Інформація  Вчителі  
11 Підготовка до літнього оздоровлення. Травень 2020 Інформація  Заступники  
12 Попередня тарифікація вчителів. 23-26.05 Інформація  Директор  
13 Організація підготовки до нового навчального року. До 15.06.2020 Наказ  Заступник  
14 Стан діловодства та ведення ділової документації. До 27.06.2020 Наказ Директор  
15 Підготовка та оформлення документів до здачі в  шкільний архів  До 15.06.2020 Пакет документів Заступник  

4.2. Підсумкові  контрольні   роботи за рік

Предмет 4 кл. 9 кл. 11 кл.
  І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
Читання            
Укр. мова і літер. *** *** *** *** *** ***
Математика *** *** *** *** *** ***
Природознавство *** ***        
Англійська мова *** *** *** *** *** ***
Основи інформатики     *** *** *** ***
Фізика     *** *** *** ***
Географія     *** ***    
Основи правознавства     *** ***    
ІсторіяУкраїни     *** *** *** ***
Біологія     *** *** *** ***
Основи економіки         *** ***
Хімія     *** *** *** ***
Заруб. Літер.     *** *** *** ***
Основи здоровя     *** *** *** ***
Всесвітня історія     *** *** *** ***

4.3  Моніторинг якості освіти

  з/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні
  1. Розробка інструктивно- методичних матеріалів для забезпечення єдиного інформаційного простору в школі I півріччя Заст. директора  з НВР
  2. Забезпечення всіх учасників моніторингу необхідним інструментарієм I півріччя Заст. директора  з НВР
  3. Проведення в системі моніторингу якості освіти учнів контролю їхніх навчальних досягнень: Вхідного з: української мови(4, 5,9,11 кл.); математики (4, 5,9,11 кл.); історії (9,11 кл.); Підсумкового з:  української мови ( 4 – 11кл.);  математики (4 – 11кл.);  історії (9,11кл.) Вхідного та підсумкового з англійської  мови  (411кл.)     Вересень     Травень       Вересень, травень Заст. директора  з НВР
  4. Проведення діагностики рівня навчальних досягнень з предметів інваріантної складової навчального плану Вересень травень Заст. директора  з НВР
  5. Визначення успішності опанування учнями навчальних предметів травень Заст. директора  з НВР
  6. Проведення корекційно- аналітичних заходів щодо результатів вхідного, поточного та підсумкового діагностування рівня навчальних досягнень. Впродовж року Адміністрація
  7. Оцінювання методичної підготовленості вчителів за допомогою експертної оцінки результатів зрізів.   Впродовж року Адміністрація
  8. Визначення динаміки професійного рівня вчителів, які потребують постійної методичної допомоги Впродовж року Адміністрація
  9. Вивчення педагогічної діяльності вчителів, які атестуються. Впродовж року Адміністрація
10. Проведення діагностичних процедур для вивчення особливостей і характеру адаптації дітей 1 кл.; вивчення рівня шкільної тривожності учнів 5 кл. у період адаптації в середній ланці; вивчення професійної спрямованості і провідних інтересів учнів 9, 10 кл. Вересень   квітень Соціальний педагог
11. Надання індивідуальних консультацій для учасників освітнього процесу Впродовж року Соціальний педагог Кл. керівники
12. Проведення вивчення  здоров’я та фізичного розвитку учнів. Впродовж року Соц.педагог, Кл. кер. Вч.фізкультури

4.4Контроль за станом навчання , виховання та рівнем навчальних досягнень учнів з навчальних предметів

Назва предмета   2016- 2017 н.р.     2017- 2018 н.р.   2018- 2019 н.р.       2019- 2020 н.р.       2020- 2021 н.р.       2021- 2022н.р.  
Укр. мова та література       х    
Зарубіжна література     х      
Іноземна мова   х (5-11кл.)     х(1-4 кл.)  
Історія         х  
Основи правознавства х         х
Захист Вітчизни         х  
Математика х         х
Природо­знавство     х      
Біологія       х    
Хімія   х        
Географія       х    
Фізика х         х
Інформатика         х  
Основи здоров’я       х    
Музичне мистецтво         х  
Образотворче мистецтво х         х
Трудове навчання     х      
Фізична культура   х        
Початкові класи         х  
Виховна робота х х х х х х
Астрономія х         х
Робота класних керівників   х     х  
Робота шкільних методичних структур   х     х  
4.5. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ Серпень  
№ з/п Зміст Терміни Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання  
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 25.08 Сторожук О.В. Інформація на педраді в травні    
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 26.08 Сторожук О.В Інформація на засіданні методоб’єднань    
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів: •     методика проведення першого уроку; •     інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів; •     про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; •     організація календарно-тематичного планування на І семестр 2017/2018 навчального року 26.08 Сторожук О.В Протоколи засідань методичних об’єднань    
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 03.08 Сторожук О.В Інформація на нараді при директорові    
5 Засідання педагогічної ради 25-31.08 Директор Протокол    
6 Засідання методичних об’єднань 31.08. Сторожук О.В Протокол    
7 Спрямувати діяльність методичної роботи на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, покращення рівня науково-методичної роботи, підвищення рівня результативності роботи, якості уроку відповідно до вимог сучасності. Протягом року           Сторожук О.В                            
Вересень  
1 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 02.09. Сторожук О.В. Довідка    
2 Підготовка матеріалів для проведення шкільного етату олімпіад з предметів Протягом місяця Педагоги Інформація    
5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного матеріалу Протягом місяця Педагоги Інформація    
Жовтень  
1 Шкільний етап олімпіад з предметів Протягом місяця Педагоги Довідка    
2 Засідання ШМО 02.10 Сторожук О.В. Протокол    
3 Засідання педагогічної ради школи 20.10 Директор Протокол    
4 Робота груп  учителів (методичних студій) 28.10. Сторожук О.В. Протокол    
Листопад  
1 Міський етап олімпіад з предметів Протягом місяця Педагоги Наказ    
2 Підготовка до участі учителів школи у професійному конкурсі «Учитель року» Протягом місяця Сторожук О.В. Інформація    
3 Атестація педагогічних працівників Протягом місяця Директор Інформація    
4 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Протягом місяця Директор Інформація    
5 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Протягом місяця Педагоги Протокол    
Грудень  
1 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.12. Сторожук О.В.. Довідка    
2 Предметні тижні (за окреми планом) Протягом місяця Педагоги Наказ    
3 Контроль стану виконання навчальних програм 29.12. Педагоги Наказ    
4 Контроль стану ведення ділової документації вчителя 29.12. Сторожук О.В Наказ    
5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 29.12. Сторожук О.В Наказ    
6 Участь учителів школи у професійному конкурі «Учитель року» Протягом місяця Сторожук О.В Інформація    
Січень  
1 Участь учителів школи у щорічній виставці-презентації педагогічних ідей та інновацій 10.01. Педагоги Інформація    
2 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги Інформація    
3 Засідання педагогічної ради 27.01. Директор Протокол    
4 Робота груп учителів (методичних студій) 28.01. Сторожук О.В. Протокол    
Лютий  
1 Засідання педагогічної ради 18.02. Сторожук О.В. Протокол    
2 Засідання ШМО 15.02. Керівники ШМО Протокол    
3 Фестиваль відкритих уроків Протягом місяця Сторожук О.В. Довідка    
4 Майстер-класи працівників, що атестуються Протягом місяця Сторожук О.В. Довідка    
Березень       Наказ
1 Підведення підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів. 24.03. Довідка    
2 Підготовка матеріалів для ДПА Протягом місяця Педагоги Довідка    
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Протягом місяця Сторожук О.В. Інформація    
4 Взаємовідвідування уроків Протягом місяця Педагоги Інформація    
Квітень  
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня 10.04. Сторожук О.В. Інформація    
2 Підготовка матеріалів ДПА Протягом місяця Педагоги Інформація    
3 Засідання педагогічної ради 28.04. Сторожук О.В. Протокол    
4 Засідання ШМО 20.04. Керівники ШМО Протокол    
Травень  
1 Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році 14.05. Сторожук О.В. Інформація    
2 Засідання ШМО 25.05. Кер ШМО Протокол    
4 Засідання педагогічної ради 25.05. Сторожук О.В. Протокол    
6 Робота груп учителів (методичних студій) 28.05. . Сторожук О.В. Протокол    

Розділ 5. Становлення і розвиток системи виховної роботи.Співробітництво школи з сім’єю, позашкільними  та громадськими      організаціями .

ЗАХОДИ ЩОДО ПРАВОВОЇ ОСВІТИ, ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 Основні виховні завдання щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

 1. Виховувати учнів свідомими законослухняними громадянами.
  1. Знайомити учнів з Конституцією України, з основними правовими нормами нашого законодавства.
  1. Протягом року організовувати дозвілля учнів, заповнювати їх вільний час корисними розвагами.
  1. Постійно проводити контрольно-профілактичну роботу серед учнів з попередження правопорушень та злочинності.

 5.1. Контрольно-профілактична робота

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1 Здійснювати контроль працевлаштування випускників 9-х класів Серпень-вересень Сторожук О.В.
2 Забезпечити наступність у правовій роботі між початковою, основною та старшою школою Протягом року Сторожук О.В.
3 Спільно з державними службами зайнятості вирішувати питання працевлаштування учнів. Протягом року Сторожук О.В.
4 Організовувати зустрічі лікаря-нарколога для проведення з учнями профілактичних лекцій, бесід. Протягом року Сторожук О.В.
5 Спрямувати роботу класних керівників на виявлення психологічного клімату в сім’ях та умов проживання в них неповнолітніх дітей. Протягом року Сторожук О.В.
6 Вести соціально-психологічний супровід дітей, які виховуються в проблемних сім’ях. Протягом року Новосад О.В. Сова Я.О.
7 Вести щоденний облік відвідування учнями школи та проводити потижневий його аналіз Протягом року Сторожук О.В. Класні керівники
9 Залучити дітей, схильних до правопорушень, до занять в гуртках за інтересами вересень Соціальний  педагог, Класні керівники
10 Постійно підтримувати зв’язок з батьками учнів, схильних до правопорушень Протягом року Класні керівники, соц.. педагог

         5.1.4. Індивідуальна робота

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1 Анкетування учнів, схильних до правопорушень, з метою виявлення їх нахилів, інтересів, здібностей вересень Практичний психолог
2 Проводити індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень Протягом навчального року Практичний психолог Класні керівники  
3 Проводити індивідуальні бесіди з метою виявлення позитивних рис і якостей учнів, схильних до правопорушень Протягом навчального року Практичний психолог Класні керівники  
4 Залучати в індивідуальному порядку важковиховуваних учнів до участі в підготовці учнівського дозвілля. Протягом року   Класні керівники,

5.2.ЗАХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1 Підготовка кабінету основ здоров’я до нового навчального року. серпень Щуляк В.В.
2 Оформлення кабінету соціального педагога серпень Соціальний педагог
3 Участь в складанні комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму. серпень Сторожук О.В.
4 Складання графіку роботи спортивних  гуртків серпень Сторожук О.В.
5 Вивчення курсу «Основи здоров’я» Протягом навчального року Шуляк В.В.
6 Складання соціальних паспортів  класів та школи вересень Новосад О.В. Класні керівники
9 Організація харчування здобувачів освіти вересень Сторожук О.В. Класні керівники
10 Організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій вересень Новосад О.В. Сторожук О.В. Кл. керівники
11 Забезпечення соціального супровіду дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою, дітей з обмеженими фізичними можливостями Протягом навчального року Соціальний педагог Практичний психолог Кл. керівники
12 Участь в реалізації системи заходів з профілактики бродяжництва, наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед учнів Протягом навчального року Практичний психолог, соціальний педагог Класні керівники
13 Проведення лекцій і бесід на тему профілактики СНІДу, приурочених до міжнародного Дня боротьби зі СНІДом листопад   Практичний психолог Класні керівники
14 Проведення лекцій і бесід на тему профілактики наркоманії та алкоголізму січень  Практичний психолог Класні керівники
15 Підготовка літнього оздоровлення учнів квітень   Сторожук О.В. Путяк В.В. Класні керівники
16 Організація роботи табору з денним перебуванням «Веселка» травень Сторожук О.В.
17 Контроль за роботою табору з денним перебуванням «Веселка» червень Сторожук О.В.

5.3. ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

№ з/п Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальний
1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів,державних, програм з питань охорони життя     і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму, а саме: -Закон України “Про забезпечення    санітарного  та епідемічного благополуччя населення”; -Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 22, 38; Закон України “Про охорону дитинства”; -Закон України “Про дорожній рух”; -Закон України “Про пожежну безпеку”; -Закон України “Про питну воду”; -Закон  України від 05.07.2001   №2586 “Про боротьбу   із захворюванням на туберкульоз”. вересень Сторожук О.В. класні керівники
2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних закладів     та організації освітнього процесу; вересень Сторожук О.В. класні керівники
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”. вересень Сторожук О.В., класні керівники
4. -Наказ Державного комітету України з нагляду   за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання       і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; -Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,підприємствах підпорядкованих Міністертву освіти  і науки України”; -Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і закладах освіти”; -Наказ Міністерства освіти і науки України  від 31.08.2001 №616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу  в навчальних закладах”; вересень Сторожук О.В., класні керівники
5. Наказ «Про організацію  роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму в 2018/2019 навчальному році”» вересень Сторожук О.В.
6. Наказ «Про організацію чергування адміністрації, вчителів     та учнів школи» Вересень Сторожук О.В.
7. Наказ «Про проведення профілактичних медичних оглядів школярів перед початком нового 2019/2020навчального року» травень Сторожук О.В.
8. Наказ «Про затвердження та введення в дію інструкцій  зі вступного та первинного інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів на 2019/2020 навчальний рік» вересень Сторожук О.В.
9. Наказ «Про порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків» вересень Сторожук О.В.
10 Наказ «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів закладу освіти під час проведення занять з фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни” та позакласних спортивно-масових заходів» вересень Сторожук О.В.
11 Наказ «Про організацію роботи щодо дотримання норм   з протипожежної безпеки  під час Новорічних  та Різдвяних свят та зимових канікул» грудень Директор
12 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення Новорічних і Різдвяних свят та зимових шкільних канікул» грудень Директор
13 Наказ «Про підсумки роботи педагогічного колективу школи з безпеки життєдіяльності, запобігання всім видам дитячого травматизму » травень Сторожук О.В.
14 Наказ «Про посилення профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму  (за необхідності) січень Сторожук О.В.
15 Наказ « Про   проведення    Тижня знань  з основ   безпеки  життєдіяльності» березень Сторожук О.В..
16 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  весняних шкільних канікул » березень Сторожук О.В..
17 Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  літніх шкільних канікул » травень Сторожук О.В.
18 Про організацію та проведення медичних оглядів дітей та працівників школи травень Сторожук О.В.
19 Про організацію в навчальному закладі спеціальної медичної групи, підготовчих груп для занять дітей з послабленим здоров’ям.   вересень Сторожук О.В.
20 Про організацію роботи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, предмета “Захист Вітчизни” та позакласних спортивно – масових заходів. вересень Сторожук О.В.
21 Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних та Різдвяних свят, шкільних канікул. грудень Сторожук О.В.
22 Про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності березень Сторожук О.В.
23 Про результати роботи педагогічного колективу з охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму у ІІ семестрі 2019/2020 навчального року . травень Сторожук О.В.
24 Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час проведення навчальних екскурсій та канікул у літній період 2019 року. травень Сторожук О.В.
25 Організувати проведення з учнями та їх батьками бесід, лекцій, та інших заходів з метою профілактики різних видів захворювань, а саме: – гігієна та режим для школяра; – профілактика шлункових захворювань; – профілактика захворювань органів зору; – профілактика грипу та ГРЗ; – профілактика серцево-судинних захворювань; – профілактика захворювань опорно-рухової системи. Протягом року Сторожук О.В.
26 Провести інструктивно-методичну нараду з класоводами і класними керівниками стосовно питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів серпень Класні керівники
27 Здійснювати проведення вступного інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці класного журналу «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які прибули в перший день занять протягом року Класні керівники
28 Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі Протягом року Вчителі-предметники
29 Здійснювати проведення первинного інструктажу із записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів. Протягом року Класні керівники
30 Здійснювати проведення первинного інструктажу перед початком кожного заняття гуртка, пов’язаного з використанням інструментів, матеріалів та здійснювати запис на сторінці про запис теми навчального заняття у журналі гурткової роботи. Протягом року Керівники гуртків
31 Забезпечити нормативність ведення “Журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями ”, а саме: – оформлення повідомлень про нещасні випадки, – оформлення актів розслідування нещасних випадків, – оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків Протягом року Класні керівники
32 Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, кабінету предмета “Захист Вітчизни”, навчальних майстерень, спортивного залу та класних  кімнат До 01.09.2019 Класні керівники
33 Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. До 01.09.2019 Класні керівники
34 Організувати якісне планування роботи класних керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму. До 01.09.2019 Сторожук О.В.
35 Скласти план бесід для кожного класу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. До 01.09.2019 Сторожук О.В.
36 Забезпечити якісну організацію чергування по школі  вчителів,  учнів відповідно до графіків чергування. Протягом року Сторожук О.В.
37 Забезпечити наявність правил з техніки безпеки в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивному залі, навчальних майстернях тощо. До 01.09.2019 Сторожук О.В.
38 Організувати проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, виставок творів, малюнків, поробок тощо на профілактичні теми. Протягом року Сторожук О.В.
39 Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції; МНС; фахівців інших служб. Протягом року Сторожук О.В.

5.4.ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Назва заходу Термін проведення Відповідальні Форма узагальнення
1 Проводити з учнями бесіди з питань протипожежної безпеки Протягом навчального року Класні керівники План
2 Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог» вересень Класні керівники Журнал
3 Бесіда «Правила експлуатації побутових нагрівальних електро- та газоприладів» листопад Класні керівники Журнал
4 Бесіда «Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними речовинами» грудень Класні керівники Журнал
5 Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята; ялинка, гірлянди; користування пічками, камінами» грудень Класні керівники Журнал
6 Бесіда «Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в будинку. Правила поводження під час пожежі» січень Класні керівники Журнал
7 Бесіда «Запобігання виникненню пожежі від електроструму та правила гасіння пожежі, викликаної електрострумом. Дії учнів при пожежі» лютий Класні керівники Журнал
8 Бесіда «Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння» березень Класні керівники Журнал
9 Бесіда «Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі» квітень Класні керівники Журнал

5.5.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ

№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні
1 Проводити з учнями бесіди з питань дотримання правил дорожнього руху Протягом навчального року Класні керівники
2 Бесіда «Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Наземні, надземні, підземні переходи. вересень Класні керівники
3 Бесіда «Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях.» вересень Класні керівники
4 Бесіда «Правила переходу вулиці після виходу з транспорту» жовтень Класні керівники
5 Бесіда «Дорожні знаки» листопад Класні керівники
6 Бесіда «Дорожня розмітка» грудень Класні керівники
7 Бесіда «Рух за сигналами регулювальника» січень Класні керівники
8 Бесіда «Пасажир в автомобілі» лютий Класні керівники
9 Бесіда «Основні види ДТП. Поведінка при ДТП» березень Класні керівники
10 Бесіда «Безпека руху велосипедиста» квітень Класні керівники
11 Проводити конкурси малюнків на тему безпеки дорожнього руху вересень травень Путяк В.В.
12 Проводити тематичні класні години на тему безпеки дорожнього руху Раз на семестр Класні керівники

ХІІ. Організація санітарно-профілактичних та оздоровчих заходів. Охорона праці та безпека життєдіяльності .        

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Цивільний захист

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконан-ня
1. Створення комісії  з перевірки готовності навчальних кабінетів до роботи у 2019/2020 навч. році 15.08.19 Директор  
2. Створення комісії по випробуванню та перевірці на надійність встановлення та кріплення спортивного інвентарю та спортивного обладнання 15.08.19 Директор  
3. Випробування  та перевірка на надійність встановлення та кріплення спортивного інвентарю та спортивного обладнання 15.08.19 Директор  
4. Призначення постійно діючої комісії по організації навчання та перевірці знань працівників з питань охорони праці 27-31.08.19 ЗДНВР    
5. Порядок проходження працівниками  інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці До 01.09.19 ЗДНВР    
6. Заходи щодо попередження виникнення пожежі До 01.09.19 ЗДНВР  
7. Призначення відповідального за пожежну безпеку До 01.09.19 ЗДНВР  
8. Проведення первинного інструктажу з охорони праці з працівниками До 01.09.19 ЗДНВР   
9. Маркування парт згідно з віковими особливостями До 30.08.19 Кл. керівники 1-4 кл., 5-11кл.  
10. Отримання актів-дозволів на організацію освітнього процесу у навчальних кабінетах, спортивних залах, майстерні. До 01.09 Директор    
11. Ознайомлення учнів із планом евакуації у разі тривоги та проведення тренувань запобіжних заходів. Протягом місяця ЗДНВР  
12. Оформлення листків здоров’я До 20.09.19 Кл. керівники  
13. Розподіл учнів до медичних груп для занять на уроках фізичної культури До 20.09.19 ЗДНВР  
14. Оформлення журналів реєстрації інструктажів До 20.09.19 Вчителі-предметники, кл. керівники  
15. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності.  01.09.19 Кл. керівники  
16. Проведення первинних інструктажів з безпеки життєдіяльності у кабінетах 01-07.09.19 Зав. кабінетами  
17. Тиждень знань з безпеки життєдіяльності Вересень ЗДНВР  
18. Проведення позапланових та цільових інструктажів з охорони праці з працівниками та безпеки життєдіяльності з учнями, Протягом року ЗДНВР  ЗДВР   
19. Проведення первинних інструктажів  з працівниками 01.09.19 ЗДНВР  
20. Проведення інструктажу з протипожежної безпеки з працівниками 01.09.19 Завгосп  
21. Організація роботи з питань профілактики дитячого травматизму 01.09.19 ЗДВР  
22. Організація діяльності щодо формування основ здорового способу життя, превентивного навчання та виховання 01.09.19 ЗДВР  
23. Заборона тютюнопаління  та затвердження заходів щодо проведення  антинікотинової інформаційно – освітньої та профілактичної роботи 01.09.19 ЗДНВР    
24. Організація роботи з питань пожежної безпеки, санітарних норм і правил 01.09.19 ЗДНВР    
25. Організація роботи з охорони  праці та дотримання вимог безпеки, протипожежної безпеки 01.09.19 ЗДНВР    
26. Посилення роботи з профілактики нещасних випадків серед учнів 01.09.19 ЗДНВР  
27. Заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму 01.09.19 ЗДНВР    
28. Заходи із профілактики масових отруєнь грибами 01.09.19 ЗДВР  
29. Організація роботи з попередження та профілактики  правопорушень, злочинності, СНІДу, наркоманії та алкоголізму До 07.09.19 ЗДВР    
30. Проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах Протягом року Класні керівники, ЗДВР  

Розділ6.  Фінансово – господарська діяльність.

№ з/п Заходи Термін Відповідальний
1. Заміна електроламп За потребою Завгосп
2 Заміна електроламп розжарювання на енергозберігаючі Протягом року Завгосп, класні керівники,
3 Зняття показань лічильників, електроенергії. Дотримання лімітів енергоносіїв  . Кожен день Завгосп
4 Передача відділу освіти показань лічильників  електроенергії До 10 числа щомісяця Завгосп
5 Придбання інвентарю, обладнання. За потребою Завгосп
6. Перевірка якості ремонтних робіт та підготовка до нового навчального року: кабінетів, їдальні, спортивної зали та інших приміщень Серпень Комісія з підготовки до нового навчального року
7. Заходи щодо підготовки школи до роботи в зимових умовах.  Серпень Завгосп
8 Ревізія опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Червень-серпень Завгосп
9 Перевірити збереження поповнення та використання бібліотечного фонду: комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними посібниками;стан збереження підручників;комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною, навчально-методичною, художньою літературою Серпень-вересень Бібліотекар
10 Поповнити матеріальну базу кабінетів , провести поточний ремонт Червень- серпень Учителі ,Завгосп
11 Поповнити методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗН Протягом року ЗДНВР
12 Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей Листопад- грудень Завгосп
13 Скласти акти на проведені ремонтні роботи та господарчі роботи за позабюджетні та благодійні кошти Серпень Завгосп
14 Проводити огляд стану та збереженості майна, інвентарю, обладнання в кабінетах Серпень Завгосп
15 Благоустрій пришкільної ділянки, екологічний двомісячник. Квітень-травень Завгосп ЗДВР
16 Придбання миючих засобів, інвентарю, спецодягу За потребою Завгосп
17 Організація роботи щодо залучення позабюджетних коштів Протягом року Директор
18 Аналіз економії енергоресурсів за І, II семестри Грудень, травень Директор
19 Підбиття підсумків роботи зі зміцнення матеріальної бази та господарської діяльності за навчальний рік Серпень Директор
20 Ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної зали та інших приміщень До 31.08.2019 Директор, завгосп

Розділ 7. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

         Педагогічний, батьківський, учнівський колективи плідно співпрацюють щодо налагодження комунікаційних, інформаційних, творчих зв’язків з метою перетворення середовища стихійних ризиків на прогнозований виховний простір для забезпечення ефективного виховання творчої особистості дитини.

№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні Форма узагальнення
1 Провести вибори батьківських комітетів у класах (1-11 класи). вересень класні керівники Протоколи
2 Провести класні батьківські збори. вересень, грудень березень, травень класні керівники   Протоколи
3 Провести загальні збори (конференцію) за темою: «Школа – осередок виховання морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал» вересень Сторожук О.В. Протокол
4 Організувати допомогу сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми навчальних занять, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі протягом навчального року Сторожук О.В.. класні керівники Інформація
5 Організувати психологічну консультативну службу для батьків. протягом навчального року Практичний психолог План
6 Організувати спільні учнівсько-батьківські виховні години, концерти, свята, екскурсії, культпоходи. протягом навчального року класні керівники Сценарії
7 Відзначення Дня матері із запрошенням батьків на святкові заходи 10.05.2019   класні керівники Сценарій
8 Відзначення Всесвітнього Дня сім’ї із запрошенням батьків на святкові заходи 15.05.2019 класні керівник Сценарій
9 Провести конкурс “Мама, тато, я – українська сім’я” із залученням батьків учнів. листопад Сторожук О.В. Сценарій