Річний план роботи Немирівського ліцею на 2021-2022 рік

ЗМІСТ

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2020-2021 Н.Р.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЛІЦЕЮ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН РОБОТИ НА 2021-2022 н.р. (по місяцях)

 І. Освітнє середовище

            1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

            1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

            1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти

2.1.  Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

2.2. Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

3.2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.3.  Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

4.5. Реалізації політики академічної доброчесності

5. ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ НА РІК

6. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ, РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ПРЕДМЕТІВ

7.    ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.  РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2020-2021 н.р.

Підбито підсумки роботи колективу ліцею протягом 2020-2021 навчального року. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів, організація та реалізація освітнього процесу в умовах виклику всесвітньої пандемії COVID-19. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентно спроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання у звичайних умовах, до школи, яка вчить здобувати знання та набувати ключових компетентностей в умовах дистанційного навчання.

У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення безпечного освітнього середовища, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, навчальним, місячним та тижневим планами. Внутрішкільний контроль  у ліцеї будується на діагностиці, постійному аналізі, зворотному зв’язку, поінформованості про сфери життя та діяльності  колективу і передбачає всебічне вивчення й аналіз освітнього процесу в школі, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа.  Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю. Метою діяльності є розвиток закладу, що орієнтований на модель випускника, характерними рисами якого є гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення; створення позитивного іміджу ліцею у селі та Радивилівській територіальній громаді.

У закладі продовжується робота щодо впровадження концепції НУШ. У приміщенні, де навчаються першокласники здійснено капітальний ремонт. Кімнату облаштовано меблями. Придбано одномісні парти, які легко трансформувати для групової роботи. Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, також індивідуально облаштовано навчальні осередки. Є куточок відпочинку, усамітнення, змінний тематичний осередок, зона художньо-творчої діяльності, дитяча класна бібліотечка, куточок живої природи. Кожен першокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та розвитку приладдя.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як, профспілковий комітет, загальні збори колективу.

Відповідно до мережі закладу на початок 2020/2021 року у ліцеї навчалося 168 учнів

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 16, 8  учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа  ІІІ ступеня – 2 класи

Рух учнів у 2020-2021 н.р.

Кількість класівна 05.09.2019на 25.05.2020РізницяПрибулоВибулоЗЗСО районуЗЗСО інших районівІнші навч. закладиВиїхали за межі містаВиїхали за межі країни
11165168+3+43

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2020/2021 навчальному році були:

 •  спільна робота з ДНЗ «Колосок»;
 •  контроль за відвідування учнями навчальних занять;

– організація навчання за індивідуальною формою

Про результати індивідуального навчання

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад.

Згідно з    листом МОН № 1/9-525 від 20.08.19 року «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти у закладі навчається двоє учнів для яких організоване навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж).

Аналіз організації профільного навчання

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу ліцею стало створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення освітнього простору для учнів та педагогів; здійснення цілеспрямованої довузівської підготовки із залученням кадрового потенціалу закладів вищої освіти; активізацію мотивації учнів і підвищення інтересу до вивчення предметів тощо.

На виконання Закону України  «Про повну загальну середню освіту»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»  у старшій школі запроваджено профільне  навчання.

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріально-технічну базу закладу освіти, у старшій школі навчання було організоване навчання за філологічним профілем (української філології профіль).

Основним завданням профільної освіти у старшій школи є:

 • диференціація змісту навчання у поєднанні з реалізацією індивідуальних освітніх програм учнів;
 • рівний доступ до освіти учнів у відповідності з їх здібностями та індивідуальними потребами і можливостями;

створення умов для подальшої соціалізації учнів, ефективна підготовка випускників ліцею до подальшого професійного навчання, трудової діяльності

Працевлаштування випускників

У ліцеї проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на надання підтримки учням у виборі профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності, вироблення у учнів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці. Питання щодо визначення профілю навчання, профорієнтації учнів розглядаються на батьківських зборах, на засіданнях педради, на нарадах при директорові та на засіданнях методичних об’єднань.  Профорієнтація учнів реалізується на уроках трудового навчання, на виховних годинах та під час зустрічей з представниками навчальних закладів.

Моніторинг працевлаштування випускників

Аналіз працевлаштування свідчить про те, що високий відсоток випускників 11- х класів вступають до вищих навчальних закладів. Випускники 9–х класів 100% продовжують навчання, про що наявні довідки.

Протягом наступного року необхідно продовжувати роботу щодо залучення випускників 9-х класів до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти, а також посилити контроль за профорієнтаційною роботою серед дев`ятикласників щодо продовження навчання в 10-х класах та проводити відповідну роботу щодо забезпечення наступності у навчанні. Крім того, слід активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників ліцею для залучення їх до здобуття вищої освіти.

Кадрове забезпечення закладу

У 2020/2021 навчальному році освітній  процес у ліцеї забезпечували 27  педагогів.

Кількість педагогічних працівниківВищаІ категоріяІІ категоріяСпеціалістБакалавр
27114435

Усі вчителі  пройшли навчання за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Моніторинг якості освіти

Державна підсумкова атестація за курс початкової  та базової загальної середньої освіти учнів не проводилось у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

               Відповідно до річного плану роботи ліцею та з метою перевірки якості і рівня знань, умінь і навичок учнів на кінець ІІ семестру 2020-2021 навчального року адміністрацією ліцею згідно з наказом від 19 квітня  2021 року № 60 “ Про проведення підсумкових  контрольних  робіт ”  з  26 квітня по 21 травня 2021 року в  4,9,11 класах було проведено підсумкові  контрольні роботи з базових дисциплін. Зміст контрольних робіт включав програмовий матеріал ключових питань останніх тем, а також раніше вивченого матеріалу.

Результати підсумкових  робіт наведено в таблиці

              Слід відмітити, що при написанні  контрольних робіт учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому 60 %. Є розбіжність в якості знань по контрольних роботах I семестру та II семестру з математики. Якість знань по контрольних роботах за II семестр є нижчою порівняно із першим на 19,6 %. Основна маса учнів засвоїла навчальний матеріал на достатньому і середньому рівнях. Високий рівень навчальних досягнень показали 20,8% учнів. Середній бал по усіх предметахсклав 7,5.

 Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що в основному усі учні 9-го  класу здобули необхідні знання на середньому та достатньому  рівнях. 11,5 %учнів одержали знання на високому рівні, а 9,2  % на низькому. Процент успішності в середньому склав82,9 %,а якості знань –  51,9%. Контрольні роботи II семестру порівняно із I семестром показали розбіжність у якості знань на 19,75 % з української мови та літератури  (вчитель Любов МИСАКОВЕЦЬ), зарубіжної літератури на 15 ,05 % (вчитель Оксана ГРУШЕЦЬКА.), біології на 22 % (вчитель Валентина ШУЛЯК). Середній бал з усіх предметів склав 6,2.

          Успішність учнів 11-го класу по всіх контрольних роботах становить 100%, а якість знань  85,4%. Розбіжність в успішності знань між контрольними роботами II та I семестру  немає. Середній бал по усіх предметах склав 8,3 .  В основному одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал на високому (29 %) та достатньому (38,4%) рівнях. 

Аналіз роботи ліцею за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли значних результатів у своїй діяльності. Це результати участі учнів ліцею у конкурсах, турнірах з різних предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності та зовнішньому незалежному оцінюванні.

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у ліцеї систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості                          
 • при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови у 5-11 класах;
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти;
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу ліцею володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної радиу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних сайтів тощо) оформляються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;

Таким чином, в ліцеї проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального плану.

Упровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності ліцебю у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів “Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна металіцею в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації ліцею у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації ліцею:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту ліцею;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • встановлено персональні комп’ютери практично в 4 навчальні кабінети;

Тому у 2021/2022 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

Організація харчування

Організація харчування учнів закладу у 2020-2021 н.р.  була спрямована на створення умов для підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму прийому їжі. У режимі ліцею велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У ліцеї розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для учнів і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя.

Основними принципами організації харчування в  закладі були:  енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;   збалансованість та максимальна різноманітність раціону;  технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв; врахування індивідуальних особливостей дітей.

           З метою поліпшення роботи щодо організації харчування учнів протягом року здійснювався контроль за організацією та якістю надання послуг  з харчування учнів;  проводився моніторинг харчування учнів ліцею; були  розроблені заходи, які передбачали зміцнення матеріально-технічної бази їдальні, розширення сфер послуг для учнів і батьків, удосконалення різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі, пропаганда здорового способу життя. 

Процес  організації  харчування  дітей  у  ліцеї складався з:  відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої    сировини;   приймання   продуктів   харчування   і продовольчої    сировини    гарантованої     якості;     складання меню-розкладу;  виготовлення страв;  проведення реалізації готових страв і буфетної продукції;   ведення обліку дітей,  які отримують безоплатне гаряче харчування,  а також гаряче харчування за кошти батьків;  контроль за  харчуванням;  інформування  батьків про організацію харчування дітей у закладі.

Контроль за харчуванням розпочинався з моменту складання меню і продовжувався на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням проводилося щодня, він містив аналіз харчування на фізіологічну повноцінність під час складання меню – розкладання експертним методом, контроль за якістю продуктів, дотримання норм закладання продуктів і виходу страв, технології приготування, якість приготованої їжі.

 Батьки учнів добре поінформовані щодо питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану їдальні, задоволені якістю приготування їжі. У їдальні оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню із переліком страв і їх виходом.

Чимале значення має в ліцеї  пропаганда правильного харчування серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовують різноманітні форми: лекції, батьківські збори, індивідуальні бесіди, тематичні заняття.

 Заступник директора з навчально-виховної роботи О.Сторожук  здійснювала постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, організовувала і контролювала його виконання, а також проводила аналіз стану фізичного розвитку і здоров’я дітей з урахуванням якості одержуваного ними харчування. Кухар їдальні Л.Мисик відповідала за якість продуктів, що надходили до харчоблоку, умови їх збереження, дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання щоденних меню, контролювала закладку продуктів відповідно до норм, якість і вихід блюд, що готувалися, дотримання персоналом кухні санітарно-гігієнічних правил, вела облік виконання норм харчування, проводила розрахунок хімічного складу раціонів харчування.

Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та   продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на постачальника. Продукти  харчування  та  продовольча  сировина   надходили   до   навчального   закладу  разом  із супровідними документами, які свідчили про їх походження та якість (накладні, сертифікати        відповідності,  висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). Постачальником    разом із  керівником закладу освіти складаються графіки і маршрути постачання продуктів харчування та продовольчої сировини. Графіки постачання продуктів харчування дотримувалися.

Належним чином організовано дотримання технологічних режимів виробництва продукції (сумісність продуктів, їхня взаємозамінність, режим холодної і теплої обробки сировини і т.п.), визначені нормативною документацією (збірники рецептур блюд, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, затверджених у встановленому порядку державними стандартами, технічними умовами, а також санітарними правилами). Терміни придатності продуктів та умови зберігання не порушуються. Надходження і рух продуктів харчування відображаються у журналі бракеражу сирої продукції. Продукти харчування зберігаються у спеціально обладнаних коморах, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного сусідства, температурний режим та дотримання термінів їх реалізації.

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний.  Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам.   Харчоблок забезпечений необхідною кількістю посуду, миючими та дезинфікуючими засобами відповідно до санітарних вимог. Їдальня має достатню кількість обідніх столів.    

Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В наявності умивальники для миття рук з підведенням гарячої і холодної води, мила, електрорушника. Проводиться  щоденне прибирання: підмітання вологим способом, миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція умивальників, унітазів.

Вчителі, класні керівники,  які брали участь в організації харчування дітей, добре ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального харчування дітей були включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних куточках. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей, суворо заборонялося приносити до школи кремові вироби (торти, тістечка тощо), морозиво, солодкі та газовані напої. Проводилася постійно просвітницько–роз’яснувальна робота серед учнів та їхніх батьків стосовно здорового способу життя.

Разом із тим є певні недоліки, які регламентують організацію харчування в ліцеїі, а саме: чергування вчителів на перервах у їдальні не було оптимальним; за харчуванням дітей чітко слідкували не всі класні керівники; заміни потребують меблі у харчоблоці та витяжка; технологічне обладнання харчоблоку потребує ремонту.

1.4.Охорона праці

          Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 340 від 18.04.2006 року.

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі знаходиться під щоденним контролем адміністрації ліцею.

На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і ліцейних  приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

В ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і здобувачів освіти. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників  ліцею.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників ліцею та здобувачами освіти; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, здобувачів освіти ліцею в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники розташовані в доступних місцях.

Питання безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти – це основний напрям роботи ліцею. З цією метою в закладі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації здобувачів освіти із закладу. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з дітьми з безпеки життєдіяльності.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі ліцею. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану закладу.

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:

 • не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу.

Ліцей недостатньо  забезпечений засобами протипожежної  безпеки; відсутня  пожежна сигналізація; відсутнє бюджетне фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень  та будівлі, на придбання меблів, медикаментів, миючих засобів, інвентарю, атестацію робочих місць.

Методична робота

          Науково-методична робота в ліцеї в 2020-2021 навчальному році проводилася відповідно до річного плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік та на виконання наказу від 01.09.2020 № 56 «Про зміст, форми, структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в 2020 – 2021 навчальному році», відповідно до структури та плану методичної роботи.

          Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблемної теми «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації».Праця над даною проблемною темою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах, тому над реалізацією даної теми працювали всі вчителі ліцею.

          Методична робота в навчальному закладі була направлена на забезпечення методичного супроводу основних положень Концепції «Нова українська школа», впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-2-х класах, нових навчальних програм в 11 класі, реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, формування ключових компетенцій учнів та наскрізних умінь, варіативності та різноманітності змісту, методів і засобів через запровадження профільної освіти, індивідуального навчання,організації роботи гуртків,  курсів за вибором. Створювались належні умови для професійного росту педагогічних працівників через удосконалення форм і методів методичної роботи, в тому числі через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн курси, конференції, самоосвіта. Забезпечувався психолого-педагогічний та науково-методичний супровід функціонування профільного навчання. Здійснювались заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу.                   

Серед педагогічних працівників в закладі було організовано та проведено І етап конкурсу «Вчитель року». Вчителі представили свої напрацювання на шкільному ярмарку-конкурсі педагогічної творчості. Одна робота педагога була направлена на даний обласний конкурс. Учні ліцею брали участь в конкурсах територіальної громади, конкурсах Малої академії наук, турнірах, інтерактивних та інших конкурсах де неодноразово здобували призові місця.

         Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників здійснювалося шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметно-методичних тижнів.  Впродовж навчального року було організовано роботу чотирьох методичних об’єднань: учителів початкових класів, класних керівників, вчителів суспільно – гуманітарних предметів,  вчителів природничо – математичного та технічного напрямків. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було плановано на основі річного плану роботи ліцею та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провело низку засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Ці методичні об’єднання організовували дискусії, ділові ігри, проводили відкриті уроки та виховні заходи. На засіданнях методичних об’єднань учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег.

Цього навчального року вчителями з допомогою учнів старших класів були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. Також цього річ у закладі було проведено  методичнийтижденьвпродовж якого було проведено відкриті уроки вчителями, які атестуються.

      Цікаво й змістовно пройшов педагогічний ринг «Творчий потенціал учителя – важливий чинник освітнього процесу» під час якого були розглянуті основні риси творчого вчителя, питання пов’язані з проблемами у творчості в роботі.   

В кінці методичного тижня було проведено засідання педагогічної ради з теми «Атестація – крок до успіху», під час якої педагоги, що атестуються поділяться своїми напрацюваннями з власного досвіду, а також ПАСІЧНИК Тетяна Василівна  провела майстер клас з теми «STEM – освіта в Новій українській школі».

       Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, тощо. Стимулюванню педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, новими педагогічними ідеями була присвячена педагогічна рада «Мій творчий шлях у школі», яка пройшла у формі майстер-класів кращих вчителів закладу.

 Основними напрямками шкільної науково-методичної роботи були і залишаються удосконалення змісту шкільної освіти, забезпечення її національної спрямованості, впровадження у практику роботи вчителів окремих методики педагогічного досвіду. Запроваджені форми методичної роботи створили умови для неперервної освіти вчителів, дозволили апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології. Методична робота проводилася з урахуванням інтересів і потреб різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня вчителів. Тому основне завдання організованих заходів –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних структур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020– 2021 навчальний рік.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об’єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

     На уроках  учителі та вихователі використовували як традиційні методи й форми роботи (фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється), так і інноваційні («мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємоперевірка, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, диференційовані завдання).  Як правило, усі ці форми і методи роботи під час проведення навчальних занять чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань: розвиваючих, дидактичних і виховних. Творчим підходом відзначалися уроки вчителів вищої категорії: ПАСІЧНИК Тетяна Василівна, вчитель початкових класів, КОЛДУН Тетяна Іванівна, вчитель фізики, ГУМЕНЮК Валентина Іванівна, вчитель англійської мови. Високу креативність  в  організації та проведенні власних уроків показали вчителі СТРУСЬ Валентина Миколаївна, вчитель історії та правознавства, ШУЛЯК Валентина Вікторівна, вчитель біології, БАРАБАХ Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови.

                Цікавою та змістовною була ділова  тренінг – гра «Сучасному учневі – сучасний педагог», яку провела для педагогічних працівників соціальний педагог ВОЛЯНЮК Юлія Анатоліївна.

Впродовж року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів. Вчителі ліцею взяли участь у методичних посиденьках «Організація навчально-виховного процесу на основі нових освітніх технологій», які організувала та провела заступник директора з навчальної роботи ВОЛЯНЮК Юлія Анатоліївна.

Ефективнішими були індивідуальні форми методичної роботи: методичні оперативні наради з питань роботи над науково-методичною проблемною темою та інструктивно – методичні наради з питань удосконалення освітнього процесу в школі, індивідуальні консультації,  бесіди, адресна допомога. В індивідуальній роботі переважали бесіди з учителями з питань організації науково-дослідницької роботи, планування науково-методичної діяльності.

Активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання школярів сприяла атестація педагогів школи. Атестація сприяла підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді педагогічного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

        Впродовж навчального року відбулися  предметно-методичні тижні:

o        Тиждень безпеки дорожнього руху (ІІ  тиждень листопада);

o        Тиждень української мови та писемності (ІІ тиждень листопада);

o        Тиждень «Захисту України» (IІІ тиждень листопада);

o        Тиждень іноземної мови в початкових класах (I тиждень грудня);

o        Всеукраїнський тиждень правових знань ( ІІ тиждень грудня);

o        Тиждень початкових класів (I тиждень грудня);

o        Тиждень інформатики (ІІІ тиждень січня);

o        Тиждень присвячений 207 річниці від дня народження Тараса Шевченка (ІІ тиждень березня);

o        Тиждень здоров’я(І тиждень квітня);

o        Тиждень історії (ІІ тиждень березня);

o        Тиждень музичного мистецтва (ІІІ тиждень березня );

o        Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (ІІ тиждень квітня);

o        Тиждень безпеки дитини (ІІІ тиждень квітня);

               o  Тиждень екології (травень) .

Слід відмітити належну роботу вчителів МИСАКОВЕЦЬ Любов Вікторівну, БАРАБАХ Ірину Миколаївну, КОШИЦЬКОГО Михайла Михайловича, ГЕНСІРУКА Андрія Аркадійовича, СТРУСЬ Валентину Миколаївну, ШУЛЯК Валентину Вікторівну, ПІДФЕДЬКО Мар’яну Іванівну, ПАСІЧНИК Тетяну Василівну, ПИЦУРУ Зоя Іванівну, які відповідали за проведення цих тижнів.

Свій методичний рівень вчителі підвищували шляхом самоосвіти. Педагогічні працівники проходили  курси на онлайн-платформах «Дія», «На урок», «ЕdEra», «PROMETHEUS».   В результаті цієї роботи кожен вчитель почерпнув для себе щось нове, удосконалив форми і методи своєї роботи, підібрав добірки статей з методичної та фахової літератури та творчо опрацював їх. Підвищенню фахового і методичного рівня вчителів сприяла курсова підготовка, яку проходили вчителі згідно плану курсової підготовки. У 2021 році курсову перепідготовку при РОІППО пройшли в онлайн-режимі всі учителів закладу.

Традиційною стала участь учнів ліцею у Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня» та «Соняшник» в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів.

Значна увага протягом року приділялася питанню виховання учнівської молоді. Заступником директора з виховної роботи СТОРОЖУК Оксана Василівна було розроблено план виховних заходів на рік, де були враховані усі шкільні традиційні свята, районні конкурси, фестивалі, виставки, спортивні змагання.

У зв’язку з епідемінологічною ситуацією увага у роботі з батьками приділялася відповідно до вимог.  Це батьківські збори, конференції, робота загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі ліцею.

Учні 2-10 класів охоплені гуртковою роботою, що дає змогу розвивати свої вміння, знання та навички.

Важливою складовою методичної роботи ліцею є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися впродовж 2020-2021 навчального року.

        Структура методичної роботи в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня.

Проте в методичній роботі є ще невирішені питання і проблеми, над якими необхідно працювати в новому навчальному році. Серед  них можна назвати відсутність приміщення для методичного кабінету. Ефективнішою має бути  участь педагогів школи у фахових конкурсах та результативності їх виступів.

1.6.Робота з талановитою та обдарованою молоддю

Одним  із  пріоритетних  напрямів  у  системі  роботи  ліцею  є  виявлення,  навчання  та  розвиток  обдарованих  дітей.  Робота  ліцейного  колективу  із  початку  навчального  року  була  направлена  на  виявлення  і  підтримку  талановитої  учнівської  молоді,  створенню  необхідних  тих  умов  для  розвитку  індивідуальних  та  неординарних  здібностей  учнів,  в  яких  наші  діти  могли  б  реалізувати  свої  творчі  задатки,  досягти  того  освітнього  і  інтелектуального  рівня,  котрий  потрібен  в  умовах  сучасного  інформаційного  суспільства. 

        Програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Педагогічний колектив ліцею проводив цілеспрямовану роботу із:

 •  розвитку в учнів інтересу до знань, формування творчої особистості;    
 •  використанню інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;      
 • вихованню компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;     
 • поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;     
 • формуванню в учнів стійких мотиваційних установок і  застосування набутих знань про здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я;     
 • організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;    
 • впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей..

         Як було зазначено, згідно з річним планом роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання було переглянуто та поновлено шкільний банк обдарованих дітей.

        З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та відповідно графіка.

В другому  етапі участі учні не брали у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Протягом року учні були активними учасниками шкільних, районних акцій, конкурсів.

Велику увагу приділяють учителі-словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений творчий потенціал. А свідченням цього є досягнення наших вихованців  на дистанційному конкурсі читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ Мальвіна МИСИК зайняла перше місце в цьому конкурсі.

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі дозволило вчителям:

 • залучити до роботи кожного учня;
 • збагатити урок різноманітними анімаційними ілюстраціями віртуального досліду, тестовими завданнями, тощо;
 • розширити можливості варіювання різноманітних форм взаємодії вчителя та учня.
 • розвивати інтерес учнів до вивчення предмету;
 • підвищувати ефективність самостійної роботи кожного учасника навчального процесу.

За підсумками 2020-2021 навчального року:

–         учнів 9 нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

– 1 випускник 9 класу отримає свідоцтво з відзнакою.

У цьому навчальному році учні ліцею здобули  перемоги у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсах:

Береза Тетяна, учениця 9 класу перемога у обласному етапі Всеукраїнської новорічна- різдвяної виставки.

Береза Тетяна, учениця 9 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Янчук Ірина , учениця 9 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Сиротюк Ангеліна, учениця 9 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Вальчук Софія,  учениця 10 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Павлишина Олена,  учениця 10 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Мисик Мальвіна,  учениця 11 класу, ІІІ місце у обласному конкурсі «Вифлеємська зірка».

Юрків Анастасія,  учениця 10 класу, ІІ місце у Міжнародному онлайн – конкурсі «Зоряна брама».

Мисик Мальвіна,  учениця 11 класу, ІІ місце у Міжнародному онлайн – конкурсі «Зоряна брама».

Береза Тетяна  учениця 9 класу, ІІ місце у Міжнародному онлайн – конкурсі «Зоряна брама».

Андріюк Іван  учень 10 класу, ІІ місце у  Міжнародному онлайн – конкурсі «Зоряна брама».

Мисик Мальвіна,  учениця 11 класу, І місце у дистанційному конкурсі читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Береза Тетяна, учениця 9 класу , І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Мисик Мальвіна, учениця 11 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Вальчук Софія, учениця 10 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Марич Анна, учениця 7 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Янчук Ірина, учениця 9 класу,  І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Ковальчук Юлія, учениця 10 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Горобець Антоніна, учениця 10 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Галанець Антон, учень 2 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Польова Надія, учениця 2 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Савка Дарина, учениця 1 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Мельник Вероніка, учениця 3 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Дорош Вікторія, учениця 3 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Ладюк Марія, учениця 3 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

Шеремет Юлія, учениця 4 класу, І місце обласному огляді – конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» у І віковій категорії серед учнів закладів освіти Радивилівської ТГ.

1.7.Соціально-психологічний  супровід освітнього  процессу.

        Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога.

 Практичний психолог, соціальний педагог – це фахівці з виховної роботи, як із дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, які покликані створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівеці, які зайняті у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо – виховної діяльності; посередні між особистістю і соціумом, які розуміють дитину, знаюьб її вікові та індивідуальні особливості.

Протягом року соціально-психологічна служба ліцею досліджувала проблему: «Комплексний психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу з метою їх індивідуальних, статевих та інших особливостей».

Вирішення соціально-педагогічних проблем здійснювалась за основними напрямками роботи :

–         діагностика;

–         корекція (корекційно – розвиткова функція);

–         профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок;

–         навчальна діяльність;

–         консультування;

–         зв’язки з громадськістю;

–         просвіта та ін.

На початку навчального року за допомогою класних керівників було складено соціальний паспорт кожного класу та ліцею. Під час проведення індивідуальних бесід з класними керівниками та директором ліцею, були визначені діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога.

З метою визначення рівня адаптації здобувачів освіти, комфортності навчання у класному колективі, а також визначення рівня мотивації навчальної діяльності було проведено комплексне соціометричне дослідження (соціометрія Дж. Морено)  серед учнів 1-5 класів.

Особливу увагу приділяла профілактичній роботі, яка є системою спільних дій усіх учасників освітнього процесу.

З 25 листопада по 10 грудня у ліцеї проходили заходи та акції “16 днів проти насильства”.

Соціально-психологічною службою було проведено: виставку дитячих малюнків”Світ без насильства”; поновлено інформаційні куточки; тренінгові заняття: “Геть насильство над дітьми”, “Запобігання насиллю”, “Ми – проти насильства”, “Епідемія ВІЛ потребує дій”, “Знаймо свої права – виконуймо свої обов’язки; групові профілактичні бесіди з учнями та вчителями: “Кримінальна і адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння насильницьких дій”, “Види насильства та шляхи протидії”; анкетування щодо обізнаності з питань ВІЛ/СНІДУ; перегляд відеоролика “Шляхи протидії торгівлі людьми”.

Особливу увагу під час проведення акції приділяли  питанням домашнього насильства.

З метою зменшення рівня негативного впливу Інтернету на психологічне, емоційне і фізичне здоров’я дитини в рамках Дня безпечного Інтернету  було проведено тренінгові заняття Інтернет: Права. Захист. Пильність.” .

Протягом навчального року систематично проводились бесіди з учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин.

Проводились групові та індивідуальні консультації з батьками, вчителями, учнями щодо вирішення особистих проблем та надання рекомендацій. Основна тематика звернень батьків: готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; ціннісні орієнтації, самореалізація в житті; психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти; взаємовідносини в системі «вчитель-учень»; взаємовідносини в системі «батьки-діти»; професійне самовизначення учнів; дитина у віртуальному просторі, комп’ютерна залежність; шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності; проблеми лідерства у колективі.

У 2020-2021 підібрані методичні матеріали, розроблені пам’ятки для батьків та вчителів: пам’ятка для батьків майбутніх першокласників, пам’ятки для вчителів як працювати з тривожними, агресивними та гіперактивними дітьми, пам’ятка для учнів – правила підготовки до сімейного життя, рекомендації щодо розвитку творчих здібностей учнів та інші. Поновлено методичні матеріали, зокрема методики з попередження насилля в учнівському середовищі,  методики вивчення пізнавальної сфери, міжособистісних відносин, визначення рівню інтелекту, індивідуальних особливостей особистості, опитувальники та анкети з профілактичної роботи (тютюно – паління, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДУ), проективні методики. 

З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

 • «Цінуй життя – зупини СНІД» (5-11 класи);
 • «Пірсінг та татуювання» (6-7 класи)
 •  «Загроза наркотиків» ( 9-11 класи);
 • – «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі» ( 5 – 6 класи).

 «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) . Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків.

З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

– «Дружба в житті людини» ( 4 клас);

– «Справжній лідер – хто він ?» ( 3 клас);

– «Порядна дитина, яка вона ?» ( 1 клас).

– «Права дитини» ( 6 клас);

– «Торгівля людьми та її причини. Як себе захистити» ( 9-11 класи).

Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

– забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

– формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

– створення сприятливих умов у школі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

– вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

– представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

Робота з попередження профілактики правопорушень та злочинності

Відповідно до річного плану роботи ліцею на 2020/2021 навчальний рік проаналізована робота з попередження та профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів ліцею. Розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:

–         максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

–         відвідування учнями  ліцею  навчальних занять;

–         залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

–         виконання заходів річного плану роботи ліцею щодо попередження правопорушень і злочинності.

У ліцеї розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:

–         соціальна робота

–         психолого-педагогічна робота;

–         правове навчання і виховання;

–         профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.

Для подальшої правової освіти учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи її реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового виховання, до яких віднесено:

–         формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;

–         формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;

–         формування поваги до держави.

  У ході перевірки проаналізовано плани виховної роботи класних керівників, їх індивідуальну виховну роботу з учнями з девіантною поведінкою, а також роботу з неблагополучними сім’ями, проведення заходів по зміцненню моральності учнів.  Проаналізовано рівень участі учнів у гуртках, охоплення їх бібліотекою, роботу класних керівників щодо залучення учнів до гуртків, спортивних секцій, відвідування бібліотеки; роботу з батьками, діти яких схильні до правопорушень, бродяжництва, вживання шкідливих речовин.

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговим  вчителем.    Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією ліцею про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями ліцею заслухано на засіданнях при заступникові директора з навчально-виховної роботи та на нарадах при директорові.

На виконання   Заходів щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі у ліцеїі проведено місячник правової освіти, профілактичні операції «Діти вулиці» з метою перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в частинах здобуття молоддю загальної середньої освіти та охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього  процесу. Заслухано звіти й інформації з означених питань на нараді при директорові.

Для профілактичної роботи запрошувались працівники кримінальної міліції, органів юстиції, лікарі, які проводили співбесіди щодо запобігання бродяжництва та злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, профілактики шкідливих проявів та звичок.

Традиційним стало проведення у ліцеї Тижня правових знань. У 2020/2021 навчальному році Тиждень проведено у квітні за окремим планом. У рамках Тижня відбулись години спілкування «Закон і ми», конкурс малюнків «Професія – юрист», «Я і мої права», організовано постійно діючу виставку літератури «Цивільні права неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність», «Хто такий юрист в умовах сьогодення», а також проведено анкетування «Мої права у сім’ї». В анкетуванні брали участь учні 5-9 класів (всього 197 осіб). За результатами анкетування 20 % мають право на врахування батьками їхньої думки при розв’язуванні питань, які стосуються життя дітей; 10 % дітей вважають, що мають право на невтручання членів родини в їх особисте життя; 35 % учнів мають право на висловлювання в сім’ї власних поглядів.

На виховних годинах, хвилинах спілкування проведено бесіди «Що таке ВІЛ/СНІД?» , «СНІД сьогодні», «Шляхи зараження СНІДом», «Твоє майбутнє в твоїх руках» (класні керівники Струсь В.М.); години спілкування «Дітям про СНІД від лікаря Неболить» (класні керівники Пицура З.І., Пасічник Т.В.); усні журнали «Як зупинити СНІД?», «Вплив вірусу на організм людини»;  диспути «Як навчатися, коли в класі ВІЛ/інфікована дитина; ток-шоу «СНІД: вчора, сьогодні, завтра» (класний керівник Шуляк В.В.), тестування та анкетування «Що ти знаєш про СНІД?», «Шкідливі звички», «Що таке ВІЛ-інфекція, а що таке СНІД» та інші.

Проте в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в діяльності класних керівників, так і в ліцеї в цілому. Залишає бажати кращого індивідуальна робота класних керівників щодо організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, залученню дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу. Необхідно сприяти тісному знайомству з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільного життя, проводити роботу у мікрорайоні ліцею

Необхідною ланкою діяльності педагогів ліцею є правовиховна робота. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі ліцею впроваджували в практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя ліцею. В основу організації системності в здійсненні виховного процесу в ліцею покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У класах першого ступеня навчання – створення сприятливої психолого-педагогичної атмосфери, проведення ранньої діагностики і корекції у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням у розвитку і поведінці.

В старших класах робота спрямовувалась на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів: крім навчального курсу «Основи правознавства» в школі функціонував факультатив  «Абетка правознавства». З числа старшокласників створена група юних юристів, яка має свій план навчання та свій план роботи з учнями  школи І – ІІІ ступенів навчання.

ІІ. Здійснення профілактичної роботи в ліцеї


    Слід зазначити, що в закладі створені безпечні умови для навчання та виховання учнів. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання, при організації екскурсій, культпоходів, ігор, індивідуальні бесіди тощо.

    Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров’я» (1-9 кл.), програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. Учні та працівники школи систематично проходять медичний огляд.

     Адміністрацією ліцею проводився облік екскурсій та поїздок учнів ліцею, а бесіди з попередження дитячого травматизму, які проводили вчителі перед екскурсіями та позашкільними заходами, реєструвалися в окремому журналі інструктажів.

     Під час відрядження учнів на олімпіади, екскурсії, змагання, конкурси наказом директора ліцею призначались вчителі, відповідальні за збереження життя та здоров’я цих дітей, контролювалося виконання цих наказів.

    Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму проводилась класними керівниками систематично. В календарних планах з виховної роботи є окремий розділ з попередження дитячого травматизму. Класні керівники регулярно проводили бесіди, тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі фіксувались в класних журналах, журналах з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.

    Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками було проведено комплекс бесід:

– правила дорожнього руху;

– правила протипожежної безпеки;

– запобігання отруєнь;

– правила безпеки при користуванні газом;

– правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

– правила безпеки на воді;

– правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

     Крім того, класні керівники провели додаткові бесіди з учнями  з попередження всіх видів травматизму перед початком осінніх, зимових, весняних та літніх  канікул, оформлені Пам’ятки для дітей та їх батьків.

     Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування ліцею учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками.

     Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських зборах у вересні, грудні, травні 2020/2021 навчального  року.

     Питання  стану роботи в ліцеї  щодо профілактики та запобігання всіх видів дитячого травматизму було заслухано на  педагогічній раді.

     В ліцеї була спланована та проводилась позакласна робота з питань безпеки життєдіяльності учнів. Вчителями використовувалися різноманітні форми роботи з даного питання: предметні тижні, бесіди, лекції, усні журнали, рольові ігри, конкурси та вікторини, виступи агітбригад, конкурси плакатів та малюнків, рефератів, екскурсії до пожежно-технічної виставки: 

– конкурс малюнків «З вогнем погані жарти»; 

– усний журнал «Хто наші вороги»; 

– диспут «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення»; 

– ігрові вікторини щодо запобігання дитячого травматизму під час канікул;

– зустрічі з наркологом «Тютюн, алкоголь, наркотики – вороги людства»; 

– конкурс малюнків «Друзі світлофорика»; 

– вікторини «Рух на дорогах»; 

– практичні заняття «Перша допомога потерпілому в ДТП»; 

– практичні заняття членів загону ДЮП «Будь обережним з вогнем!»; 

– виступ агітбригади юних інспекторів руху «Подорож до Країни дорожніх знаків»; 

– виховний захід «Червоний, жовтий, зелений»; 

– конкурс знавців правил дорожнього руху 

      Вчителями проведено профілактичні бесіди за темами: „Небезпека вдома і на вулиці», «Основні правила поведінки в громадських місцях та транспорті», «Наодинці вдома», «Правила дорожнього руху», «Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами», «Правила поведінки з газом», «Правила поведінки з вогнем», «Правила поведінки на воді та біля водоймищ», «Обережно! Ожеледиця», «Правила дорожнього руху», «Здоров’я – як його зберегти», «Гігієна та чистота – це мої друзі», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Азбука безпечної дороги», «Місце зупинки громадського транспорту – зона підвищеної небезпеки», «Здорові діти – майбутнє нації», «Жити в світі де є ВІЛ»; «СНІД стосується кожного», «Права свої ти добре знай, обов’язки не забувай».

      У навчальних кабінетах та інформаційно- виховному центрі оформлено куточки щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму та оновлено стенд «За здоровий спосіб життя».

     Питання профілактики всіх видів дитячого травматизму серед учнів обговорювалися на батьківських зборах. Класні керівники залучали батьків до проведення екскурсій, культпоходів з метою запобігання випадкам дитячого травматизму.

     На поверхах ліцею та в навчальних кабінетах розміщені плани евакуації учнів на випадок виникнення пожежі, затверджені згідно вимог. Класні керівники на виховних годинах нагадували учням про шляхи евакуації із приміщення ліцею, план дій у випадках виникнення пожежі, надзвичайних ситуацій.

     Учителі   вели чергування під час перерв на поверхах та подвір’ї ліцею. Їм у цьому допомагали чергові учні по ліцею. Був складений графік чергування класів на навчальний рік  та графік чергування вчителів та адміністрації ліцею, в обов’язки яких входять підтримка дисципліни на перервах та запобігання травмування учнів.

.

Фінансово-господарська діяльність

                  Планово-господарська діяльність ліцею у 2020/2021 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази ліцею, осучаснення інтер’єру ліцейних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування ліцею були:

 • державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування  дітей пільгового контингенту, заробітна плата працівників ліцею.

На реалізацію освітньої програми «Нова українська школа» за рахунок державної субвенції придбано:

 • парти одномісні – 24 564 грн;
 • роздатковий дидактичний матеріріал – 12456

За рахунок спонсорських благодійних коштів батьків придбано:

 • ремонт кабінету 1 класу НУШ; меблі 15 000, ремонт стін – 5900, люстра 900, стіл вчителя 1450 , жалюзі 3600, оф0рмлення класу 800

всього – 20850

 • поточні ремонти кабінетів – 13 905
 • жалюзі в кабінети – 6625
 • меблі та стенди – 46000
 • дошка аудиторна – 2700 тис
 • двері деревяні  – 40000тис
 •  жалюзі 2 кл – 3600 тис
 • Жалюзі та колонки 6 клас – 6625
 • Мийні ванни – 13500
 • Поребрики на клмбу – 6 000
 • Поточний ремонт школи 35 000
 • Стенди «Символіка» 1100 грн

При організації планово-господарчої діяльності у 2021/2022 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

 • продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
 • посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;
 • особливу увагу приділити ремонту системи опалення та водопостачання за рахунок місцевого бюджету;
 • забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2020/2021 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;
 • продовжити роботу з заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі;
 • взяти  участь у обласному конкурсі з енергозбереження

Робота з батьками

Упродовж 2020/2021 навчального року з батьками дітей   проводились профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.

Індивідуальні консультації для батьків:

– «Я та мої емоції»(січень)

– «Шкідливість дорослішання» (лютий)

– «Проблеми, що хвилюють всіх» (березень)

– «Чому дитина стає «важкою»?» (квітень)

– «Потенційно небезпечні та образливі ситуації для дітей» (травень

Групові консультації для батьків:

 • «Емоційне життя дитини і виховання почуттів» (лютий)
 • «Вибір професії і профорієнтація старшокласників» (квітень) тощо     

У ліцеї проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії» та інші.

Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.

Протягом навчального року у шкільній бібліотеці проводилися тематичні виставки літератури:

 • «Азбука для неповнолітніх»
 • «Обережно – СНІД»
 • «Учись володіти собою»
 • «Мистецтво бути вихованим»
 • «У сім’ї росте дитина»
 • «Закон і ми»
 • «Здоров’я дітей – здоров’я нації»
 • «Алкоголізм та наркоманія – загроза майбутнього»

Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особам, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали класних стендів «Для вас батьки». Для обговорення пропонувались матеріали «Чи знаєте ви свою дитину?», «Дитина – рівноправний член суспільства» тощо. На класних батьківських зборах було висвітлено питання «Віра – основа успіху та благополуччя кожної людини», «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини».

Для батьків сімей пільгових категорій були організовані і проведені індивідуальні консультації «Материнське і батьківське виховання» (виховання дитини з неповної сім’ї), «Профілактика йододифіцитних захворювань»; групові консультації «Формування здорової особистості, загартування і профілактика простудних захворювань»; «Особисте і суспільне при виборі професії»; «Підготовка старшокласників до самостійного життя»; «Соціальні групи в інтернеті: зворотна сторона медалі»; «Культура взаємовідносин юнаків та дівчат»; засідання батьківського всеобучу «Розвиток читацьких інтересів у дітей»; «Морально-правове виховання в сім’ї»; консультація – практикум «Як залучити підлітка до різних видів творчої діяльності» тощо.

1.7. Виховна робота

Виховна робота в ліцеї впродовж 2020-2021 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на реалізацію  «Концепції національного виховання», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та здійснювалась відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Головна увага була спрямована на забезпечення стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки.

          Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування та діяльності гуртків.

Впродовж навчального року в ліцеї працювали  методичні об’єднання класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін та вчителів суспільно – природничих дисциплін робота яких була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи національної системи виховання.  Відповідно до планів роботи методичних об’єднань впродовж навчального року було проведено по 4 засідання, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Класні керівники ділились досвідом використання різноманітних методів виховання.

Пріоритетами у виховній роботі ліцею були:

 • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації учнів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у навчально-виховному процесі закладу.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухались на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядалися питання виховної роботи на класних батьківських зборах в онлайн режимі, засіданнях методичних об’єднань, проводились оперативні наради класних керівників.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями у класах проводиться на належному рівні, кожен учень виконує постійне або тимчасове доручення, діє  учнівське самоврядування, проте рівень культури і дисципліни здобувачів освіти слід підвищувати.

          По кожному з пріоритетних напрямів була спланована і проведена конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуальні ігри тощо. Слід відмітити, що на хорошому рівні пройшли заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, тиждень правових знань, тематична лінійка, приурочена Дню українського козацтва, велопробіг до братської могили загиблих євреїв у Другій світовій війні, краєзнавчий похід (уявний) «Шляхами козацької слави» у с.Батьків, відеоролик до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», КВК «Козацькому роду нема переводу», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», година спілкування «Козацькі клейноди», виховна година «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки», історичний КВК «Слава козацька жива», виховний захід «Наше коріння в тобі, Україно», Всесвітній день права, акції з нагоди Дня Соборності України, Дня Героїв Крут, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, низка заходів приурочених пам’яті великого Кобзаря (дитячий ранок «У Шевченковій світлиці», літературно-драматична композиція «У майбуття із наймолодшими іде пророк землі», виховний захід «Поклін тобі, Тарасе!»). Такі заходи ретельно готувалися, пройшли  на високому рівні,  завжди сприймалися з увагою, пошаною, тому є результативними.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовували різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними були такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами тренінгу, змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

Продуктивно пройшли засідання методичного об’єднання з класними керівниками «Організація виховного процесу. Розвиток компетентностей класних керівників», «Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності», «Формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до держави та суспільства у виховному процесі ліцею», «Форми та методи роботи з учнями під час дистанційного навчання в онлайн режимі», «Роль сім’ї та закладу освіти у формуванні успішної особистості. Пошук нових підходів у здійсненні методичної роботи з класними керівниками, вибір форм і методів роботи на 2021 – 2022 навчальний рік».

З метою профорієнтації учнівської молоді в ліцеї  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві. 

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення .

  Екологічне виховання проводиться під час уроків біології, екології та в позакласній роботі. Ця робота велась під керівництвом вчителя  Валентини ШУЛЯК. Діти постійно беруть участь в упорядкуванні  території  ліцею. Стали традиційними виставки «Квітковий вернісаж»», свято осені «Ходить гарбуз по городу», виставки квітів «Доземно вчителю вклонюсь». Здобувачі освіти є постійними учасниками та призерами конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту та Олімпійському дні. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8 – 11 були проведені тренінги « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Стало доброю традицією в ліцеї  на День вчителя проводити День учнівського самоврядування. Цього року у зв’язку із карантинними заходами випускники здобувачі освіти нашого ліцею не змогли провести цей день в ролі адміністрації школи, вчителів-предметників. Проте враження в усіх працівників закладу були неймовірні, адже учні підготували відео – привітання в якому продемонстрували свої акторські навички.

 Напередодні Нового року для усіх учнів були проведені Новорічні заходи по класах, які готували класні керівники із допомогою педагога – організатора Віри ПУТЯК.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 3 класу Зоя ПИЦУРА.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В ліцеї проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Микола КОТЮК.

На належному рівні працює педагог-організатор Віра ПУТЯК, яка надає допомогу класним керівникам та учням ліцею  у проведенні виховних заходів.

У ліцеї діє учнівський парламент. Впродовж  року було проведено планові засідання парламенту та відділів. Педагог-організатор Віра ПУТЯК постійно надає допомогу учнівському самоврядуванню у проведенні  засідань учнівської ради, у розробці свят та вечорів, проведенні тематичних лінійок, випусках  газет.

    Належну роботу проводить  бібліотекар Олена ГУНЬКО у вихованні учнів ліцею бережливого ставлення до книги, постійно проводить тематичні виховні заходи та виставки.

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування, президентом якого є Мальвіна МИСИК, учениця 11 класу. Учнівський парламент нараховує 40 учнів і об’єднує в собі такі відділи: освіти,захисту прав дитини, культури і дозвілля, милосердя, інформаційний, по роботі з молодшими учнями. Слід відмітити, що члени учнівської ради активну участь приймали в організації вечорів, дискотек, акцій милосердя, дисциплінарних лінійок. Радниками в організації роботи учнівської ради школи були педагог-організатор Віра ПУТЯК, заступник директора з виховної роботи Оксана СТОРОЖУК, класні керівники. Учнівський  парламент працює відповідно до річного плану, за кожним відділом закріплений педагог-консультант. Перебування старшокласників у парламенті ліцею сприяє всебічному розвитку учнів, формуванню у них соціальної активності та життєвої компетентності.

Учні початкових та середніх класів  об’єднані в дитячу організацію «Веселка». Виховна робота в дитячих організаціях здійснюється за напрямками руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Класні керівники початкових класів, педагог-організатор, вихователі ГПД працюють над вихованням у молодших учнів духовно-моральних якостей, любові та поваги до батьків, людей старшого віку, до рідного краю, мови, формування екологічної культури.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в ліцеї особлива увага приділялась аналізу виховного процесу.

Колектив ліцею та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів ліцею. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів.

Із 165 учнів ліцею до діяльності громадських учнівських організацій залучено 123 учнів. Всі ці учні є творчими та обдарованими, які залучені до гурткової, позаурочної роботи.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, ліцею, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

     В ліцеї діють гуртки:

 «Вокальний» – 15 учнів;

«Волейбольний» – 15 учнів;

«Музична мозаїка» – 15 учнів.

З метою педагогізації батьків двічі в семестр проводяться класні збори, на яких розглядаються питання педагогічного впливу батьків та 1 раз в семестр – загальношкільні батьківські збори. Проте активність окремих батьків щодо контролю за успішністю  і дисципліною незначна.

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по закладу, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів;
 • класним керівникам  1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по закладу»;
 • класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у ліцеї, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

З батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги, класними керівниками та адміністрацією ліцею проводиться індивідуальна робота: зауваження-записи у щоденнику, листи-попередження, запрошення батьків в ліцей,  профілактичні бесіди з ними.

Батьки надають допомогу та підтримку в організації та проведенні позакласної  виховної роботи з учнями (гуртки, екскурсії, туризм, ремонт навчальних кабінетів.

1.8. Пріоритетні  напрямки роботи Немирівського ліцею   на 2021-2022 навчальний рік

Враховуючи вище зазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2021-2022 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

 • організація участі педагогічних працівників у районних методичних заходах з напрямку реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти та запровадженню Концепції Нової української школи;
 • створення та розміщення на сайті ліцею навчальних та методичних матеріалів за напрямком запровадження Нової української школи;
 • формування та розвиток інноваційного потенціалу ліцею у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»;
 •  активізація впровадження інтерактивних форм методичної роботи з вчителями (практикувати проведення тренінгів, онлайн семінарів, вебінарів тощо) із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 •  формування сучасного освітнього середовища згідно з вимогами Концепції «Нова Українська школа»;
 • впровадження різноманітних моделей (систем) внутрішкільної методичної роботи в ліцеї;
 •  продовжити роботу над розробкою власної моделі (системи) методичної роботи, спрямованої на реалізацію завдань Концепції «Нова Українська школа»;
 • Здійснення комплексу організаційно-методичних заходів для вчителів початкових класів, які є учасниками старту  Нової української школи у 2021-2022 навчальному році, щодо засвоєння ними нових методик викладання, підходів до оцінювання та інших елементів Нової школи;
 • активізацію впровадження інтерактивних форм методичної роботи з вчителями (практикувати проведення тренінгів, онлайн семінарів, вебінарів тощо) із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 • забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;
 • подальшу інформатизацію освітнього процесу;
 • забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп;
 • створення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-тих класів – у школі – у школі ІІІ ступеня;
 • забезпечення якісного до профільного і профільного навчання учнів;
 • продовження роботи із формування в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей у приліцейному таборі з денним перебуванням;
 • продовжувати виховувати учнів на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формувати в учнів високу патріотичну  свідомість,  готувати  до  виконання  громадянських  і конституційних обов’язків;  посилити увагу  до психолого-педагогічних особливостей розвитку дитини;
 • забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ;
 • підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;
 • спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;
 • активне впровадження інноваційних методик викладання навчальних предметів, зокрема методики змішаного та дистанційного навчання;
 • забезпечення подальшого впровадження педагогіки партнерства, залучаючи батьківську грамадськість до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу.

Очікувані результати

 1. Удосконалення системи управління та контролю за освітнім процесом.
 2. Покращення навчальних досягнень учнів.
 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, обладнання.
 5. Підвищення результативності  навчання .
 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.
 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
 8. Підвищення навчальної мотивації учнів із середнім  рівнем навчальних досягнень.
 9. Формування іміджу навчального закладу.

Розділ ІІ

ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

У  ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Складання та затвердження розкладу уроків, факультативів, консультаційдо 01.09Волянюк Ю.А. 
Перевірити та здати працевлаштування випускників 9,11 класівдо  10.09Волянюк Ю.А. 
Оновлення списків учнівдо 30.08Волянюк Ю.А. 
Складання та затвердження режиму закладудо 26.08Волянюк Ю.А. 
Скласти і здати звіти ЗНЗ-1, 77-РВКДо 05.09Волянюк Ю.А. 
Узагальнення даних по оздоровленнюдо 05.09Сторожук О.В. 
Контроль за відвідуванням учнями занятьЩоденноКласні керівники 
Організувати гаряче харчування учнівДо 02.09Сторожук О.В. 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійДо 02.09Сторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за вересеньДо 01.10Сторожук О.В. 
Оновлення документів ЦЗдо 30.09Сторожук О.В. 
Організувати чергування вчителів, адміністраціїдо 02.09Волянюк Ю.А. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Проведення інструктажів з БЖД для учнів школи01.09Класні керівники 
Проведення інструктажів з ОП,  протипожежної безпеки для працівників01.09Сторожук О.В. 
Провести бесіди «Увага на дорозі», «Профілактика травматизму» тощо01-02.09Класні керівники 
Забезпечити нормативність ведення «Журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями», а саме: – оформлення повідомлень про нещасні випадки, – оформлення актів розслідування нещасних випадків, – оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадківза потребиСторожук О.В. 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблоці та на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Забезпечити школу засобами протипожежної  безпеки та дотримуватись заходів протипожежної безпекипр..місяцяМисик О.А. 
Поновити  куточки: ОП, ЦЗ,пожежної безпеки,  план евакуації учнівДо 04.09Сторожук О.В. 
Поновити аптечки в кабінетах, майстерні, спортзаліДо 04.09Відповідальні за кабінети 
Забезпечення  ліцею, їдальні миючими засобами, деззасобами, предметами гігієни та санітаріїдо 01.09Мисик О.А. 
Закріплення робочих місць за прибиральницямидо 01.09Мисик О.А. 
Підготовка території ліцею до Свята першого дзвінка30-31.08Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В., класні кеорівники 
Промоніторити  групу здоров’я, стан здоров’я  та розподілити школярів на фізкультурні групи, дати рекомендації дітям з відхиленням стану здоров’я.до 05.09Сторожук О.В. 
Заповнити в класних журналах листки здоров’я.до 15.09Класні кервники 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційдо 05.09Класні керівники 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньПостійноСторожук О.В. 
Психологічний супровід адаптації учнів 1 класу до навчання у школіДо 30.09Псих.служба, вчитете 
Забезпечення учнів підручникамидо 01.09Гунько О.О. 
Підготовка кабінетів до роботи у новому навчальному роцідо 25.08Колектив 
Перевірка кабінетів, затвердження актів перевіркидо 20.08Волянюк Ю.А. 
Підготовка території ліцею до Дня Незалежності   
Організувати навчальний простір для учнів 1 класу в умовах Нової української школи.   
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Громадський огляд умов проживання дітей з категорійних сімейДо 30.09Волянюк Ю.А 
Складання соціального паспорту школиДо 30.09Волянюк Ю.А 
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.09Класні керівники 
Обговорення питання протидії булінгу на класних батьківських зборахДо 30.09.Класні керівники 
Створення антикорупційної політики закладу освіти: Розробка плану заходів, спрямовагних на запобігання та протитдію булінгу в ліцеї;Ознайомлення педагогічних працівників із повноваженнями та обов’язками з попередження та протидії булінгу;Ознайомлення педагогічних працівників ліцею з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому.До 30.08Волянюк Ю.А.   
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяГенсірук А.А. 
Наповнення освітнього простору закладу мотивуючими постерамипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Заходи з нагоди Дня прапора Заходи з нагоди Дня незалежності Провести Свято першого дзвоника та Тематичний перший урок Оновлення складу учнівського самоврядування, комісій Заходи з «21 вересня – Всесвітній день миру» Заходи «29.09 – Заходи пам’яті трагедії Бабиного яру» Заходи до Дня партизанської слави  23.08 24.08 01.09 до 10.09 21.09 29.09 17-21  Сторожук О.В. Сторожук О.В. Колектив Учнівські колективи Колектив школи Класні керівники. Класні керівники 
Ціннісне ставлення до себе Розподіл доручень, оформлення класних куточків Бесіди «Правила та єдині вимоги,  режимом роботи школи»  04-08 04-08  Класні керівники Класні керівники  
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 30.09 – Всеукраїнський День бібліотек . Бібліотечний квест. Оновлення шкільного прес-центру  30.09 До 30.09  Гунько О.О. Сторожук О.В. 
Ціннісне ставлення до природи Екологічна акція «Територія без сміття»  Пр.місяця  Комісія «Еколог» 
Ціннісне ставлення до праці Заходи «10 вересня –  День фізичної культури»  10.09  Котюк М.С. 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Акція «Допоможемо тим, хто у складних життєвих ситуаціях»  До 31.09  Класні керівники 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Бесіди «Ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо оцінювання навчальних досягнень учнів»01-05.09Вчителі 
Бесіди «Ознайомлення з критеріями оцінювання»01-05.09Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення щоденників (НШ)24-28.09Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Оформлення та ведення учнівських зошитів  (НШ)24-28.09Волянюк Ю.А. 
Оглядовий моніторинг. Оформлення класних журналів,  факультативів, журналів інструктажів (ІМО)До 05.09Дирекція 
Громадський моніторинг. Харчування учнів та робота шкільної їдальні(ІМО)До 05.09Сторожук О.В. 
Тематичний моніторинг. Стан працевлаштування випускників школи (НШ)До 30.09Сторожук О.В. 
Моніторинг використання варіативної складової освітньої програми (інформація)до 05.09Волянюк Ю.А. 
Персональний моніторинг. Проходження медогляду працівниками закладу (інформація)до 30.08Сторожук О.В. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до участі у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, Інтернет-заходахпр.місяцяВчителі 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів  щодо  організації освітньої діяльності, викладання предметівдо 03.09Вчителі 
Погодження календарних планівдо 03.09Волянюк Ю.А. 
Погодження виховних  планівдо 05.09Сторожук О.В. 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Методичні  консультації педпрацівників з питань ведення шкільної документаціїДо 05.09Волянюк Ю.А. 
Методична майстерка «Удосконалення освітнього процесу через сучасні освітні інструменти»16.09Волянюк Ю.А. 
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Засідання атестаційної комісії. 1.Розподіл обов’язків 2.Затвердження плану та графіку роботи13.09Польова І.П. 
Засідання методичної ради 1.Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік 2.Про затвердження плану роботи методичної ради  та форм методичної роботи. 3.Про методичні рекомендації щодо викладання предметів у новому навчальному році03.09Волянюк Ю.А. 
Робота над науково-методичним питанням школи:вивчення нормативних документів,новинок літературиДо 30.09Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.09Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Участь батьків, громадськості у Святі першого дзвоника01.09Класні керівники 
Відкритий діалог з батьками. 1.Про роботу закладу у 2021/2022 н.р. 2.Про відвідування учнями закладу, відвідування позашкільних закладів01.09Класні керівники 
    
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Обговорення питання академічної доброчесності із здобувачами освітипр.місяцяВчителя 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про організацію гарячого харчування та роботу шкільної їдальні 2. Про дотримання Статуту  навчального закладу, Правил внутрішкільного розпорядку 3.Про оформлення журналів інструктажів, класних журналів,факультативів 4.Дотримання єдиних вимог до учнів 5.Про проведення Першого уроку 6.Про опрацювання Методичних рекомендацій щодо викладання предметів, організації освітнього процесу 7.Про результати медичного оглядущопонеділкаПольова І.П. 
Засідання педради 1.Про підсумки роботи за минулий рік 2.Затвердження річного плану роботи школи 3.Про затвердження списків на безкоштовне харчування30.08Польова І.П. 
Підготувати та здати списки працівників, звіт 83-РВКдо 20.09Волянюк Ю.А. 
Скласти та здати тарифікаційні спискидо 05.09Волянюк Ю.А. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Надання допомоги молодим вчителям  в проведенні уроків та веденні шкільної документації(за потреби)пр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка та погодження тарифікаційних списків та навантаженнядо 01.09Польова І.П. 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Співбесіда з учителями з питань чергової атестаціїДо 05.09Волянюк Ю.А. 
Співбесіди з новопризначеними вчителями03.09Польова І.П. 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про  призначення класних керівників, завкабінетами, керівників гуртків Про підготовку школи до н.н.р. По організацію освітнього процесу Про медичне обстеження учнів та працівників школи Про призначення відповідальних за ОП, ПБ Про організацію харчування Про забезпечення пожежної безпеки Про організацію роботи із дорожнього руху Про заборону тютюнопаління Про підготовку спортивних споруд до н.н.р. Про розподіл обов’язків між адміністрацією Про обов’язки чергового вчителя Про введення ЦЗ Про дотримання санітарно – гігієнічних вимог Про забезпечення підручниками Про підсумки оздоровлення учнівської молоді Про організацію методичної роботи Про створення атестаційної комісії  школи Про підсумки та організацію роботи з обдарованими учнями Про підсумки перевірки оформлення та ведення щоденників Про підсумки перевірки оформлення та ведення зошитів Про підсумки медичного огляду учнів та розподіл учнів за різними групами здоров’я Про проведення громадського огляду умов проживання Про стан працевлаштування випускників школи Про розподіл педагогічного навантаження Про проведення інвентаризації Про організацію гарячого харчування та впровадження НАССР Про адаптацію учнів 1 класу Про підсумки громадського огляду умов проживання01-30                Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Освітня кампанія «Так академічній доброчесності». Ознайомлення з нормативними документамипр.місяцяКолектив 

ЖОВТЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за жовтень29.10Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяСторожук О.В. 
Співбесіда з учнями  11 касу щодо питань ЗНО та участі у пробному ЗНОдо 15.10Волянюк Ю.А. 
Проведення первинного  інструктажу з БЖД для учнів ліцею на канікули21-22.10Класні керівники 
Провести бесіди з БЖД «Поводження з електро –  газообладнанням, вибуховими речовинами  тощо»пр..місяцяКласні керівники 
Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у шкільних приміщеннях (освітлення, маркування інвентаря та меблів тощо)до 15.10Мисик О.А. 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноМисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Психологічний супровід адаптації учнів 5 класу до навчання у базовій школідо 30.10Псих.служба, вчител 
Прибирання шкільної територіїдо 15.10Техпрацівники 
Рейд-перевірка щодо збереження учнівського майна18-22.10Уч.парламент 
Інвентаризація шкільного майнапр.місяцяКомісія 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.10Класні керівники 
Виготовлення пам’яток «Маркери булінгу»пр..місяцяПсих.служба 
Анкетування учнів 5-8 класів «Як часто тебе ображали?»11-15.10Псих.служба 
Заходи в рамках Тижня  правової освітидо 10.10Псих.служба 
Пройти навчання з методики комплексного планування і відпрацювання технічних навичок користувача ондайн-системою «Індекс безпеки і здоров’я школи».До 30 10Класні керівники 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяГенсірук А.А. 
Підготовка шкільних ділянок,  квітників до зимового періодупр.місяцяТехпрацівники 
Наповнення освітнього середовища 1 класу дидактичними матеріаламипр.місяцяМисик С.І. 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Заходи до Дня захисника України, День українського  козацтва Відеолекторій «28 жовтня – День вигнання  нацистських окупантів з України»  13.10 28.10 08.10  Сторожук О.В. Путяк В.В.   
Ціннісне ставлення до себе Google -опитування « Моє відношення до шкідливих звичок»  01-06.10  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Конкурс фотоколажів до Дня українського козацтва  12-14.10  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до природи Екологічна челендж «Зелений клас».  до 31.10  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці День  шкільного самоврядування. Свято до Дня працівника освіти   01.10  Учні 11 класу 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Привітання вчителів – пенсіонерів з Святом працівника освіти  01.10  Уч.парламент 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Бесіди щодо підвищення результативності у навчанні з учнями з початковим рівнем знань.04-05.10Вчителі 
Офлайн-інтенсив «Кодекс честі у навчанні»11-15.10Класні керівники 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з фізикиДо 31.10Комісія 
Класно – узагальнюючий  моніторинг. Адаптація учнів 5 класу (наказ)до 10.10Комісія 
Тематичний моніторинг. Стан роботи шкільної їдальні та харчування учнів (наказ)до 30.10Комісія 
Тематичний моніторинг. Система роботи класних керівників з батьками(педрада)до 30.10Комісія 
Поточний моніторинг. Стан позакласної  та спортивно – масової роботи у закладі (наказ)до 30.10Комісія 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів з  підготовки до Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, Інтернет-олімпіад, МАНпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів освіти у І етапі  Всеукраїнських предметних олімпіад11-22.10Вчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-олімпіадахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Опрацювання нормативних документів, рекомендаційних листів  щодо  проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіаддо 03.10Вчителі 
Затвердження графіку та матеріалів проведення І етапу предметних олімпіад, конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченкадо 15.10Волянюк Ю.А. 
Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад11-22.10Волянюк Ю.А. 
Оформлення заявки на участь у ІІ етапі предметних олімпіад, конкурсів22.10Волянюк Ю.А. 
Складання та затвердження плану роботи на канікулидо 22.10Сторожук О.В. 
Відвідування уроків вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Воркшоп «Ефективні рішення Google для підвищення професійного рівня»До 30.10Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.10Волянюк Ю.А. 
Методичні консультації для вчителів з питань проведення предметних олімпіаддо 11.10Волянюк Ю.А. 
Виготовлення інфографіки з питань проведення атестаціїпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Засідання атестаційної комісії 1.Розгляд заяв педпрацівників на  позачергову чи перенесення атестації 2.Затвердження графіку атестації.11.10Польова І.П. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Відкритий діалог з батьками 5 класу «Адаптація учнів до навчання у базовій школі»22.10Класний керівник 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Зустріч з батьками учнів  11 класу щодо питань ЗНО08.10Класний керівник 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Кахут«Що таке академічна доброчесність»07-08.10Практичний психолог 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про роботу школи в канікулярний час 2.Про підсумки участі учнів у І етапі предметних олімпіад 3.Про підсумки перевірки класних журналів 4. Про стан харчування учнів 5.Про участь у конкурсі «Учитель року»щопонеділкаПольова І.П. 
 Перевірка ведення класних журналів (довідка)до 30.10Волянюк Ю.А. 
Засідання педагогічної ради 1.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з природознавства, біології. 2.Про систему роботи з батьками26.10Польова І.П. 
Моніторинг участі та результативності І етапу предметних олімпіад (довідка)22.10Волянюк Ю.А. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Гугл-опитування «Підвищення професійного рівня педагога»пр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про проведення шкільного етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін Про підготовку школи до роботи в осіньо – зимовий період Про стан харчування учнів, роботу шкільної їдальні Про стан роботи з профілактики злочинності Про підсумки класно-узагальнюючого контролю за адаптацією учнів 5 класу Про проведення конкурсу імені П.Яцика, мовного конкурсу імені Т.Шевченка Про підсумки І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, МАН Про стан позакласної  та спортивно – масової роботи у закладі01-30.10              Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Google-опитування «Дотримання академічної доброчесності»пр.місяцяКолектив 

ЛИСТОПАД

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за листопад30.11Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Складання графіка консультацій з підготовки до ЗНОдо 15.11Волянюк Ю.А. 
Цільовий інструктаж щодо участі у ІІ етапі предметних олімпіадВолянюк Ю.А. 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Підготувати акти на списаннядо 15.11Техпрацівники 
Рейд-перевірка щодо збереження учнівського майна21-25.11Уч.парламент 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.11Класні керівники 
Заходи в рамках акції «16 днів проти насилля»з 25.11Псих.служба 
Виготовлення інфографіки «Як допомогти дітям впоратися з булінгом »пр.місяцяПсих.служба 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Наповнення освітнього середовища 2 класу дидактичними матеріаламипр.місяцяСавка Т.Є. 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.Заходи приурочені пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 2.Заходи до Дня української писемності та мови. 3.Заходи до Дня Гідності та Свободи .  22-26.11 09.11 19.11  Класні керівники Путяк В.В. Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе Розмова в тісному колі «Твоє ім’я – твоя гордість»  пр.місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Участь учнів у  різноманітних конкурсах  пр.місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до природи  Інформаційно-превентивна акція «Осінь без диму»  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Виставка дитячих робіт «Місто великих майстрів»  08-12.11  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Бесіди, години спілкування «Толерантність і терпимість»     Класні керівнки 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Бесіди щодо підвищення результативності у навчанні з учнями з початковим рівнем знань04-05.11Вчителі 
Співбесіди з учнями, які систематично не виконують домашні завдання01-02.11Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з фізики (педрада, наказ)До 30.11Комісія 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до Всеукраїнських предметних олімпіад,  конкурсів, МАНпр.місяцяВчителі 
Участь здобувач у ІІ етапові Всеукраїнських предметних олімпіадпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Опрацювання рекомендаційних листів  щодо  участі у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіаддо 03.11Вчителі 
Ознайомлення з графіком ІІ етапу предметних олімпіад, конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченкадо 05.11Полянчук Л.В. 
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадпр..місяцяВчителі 
Відвідування уроків інформатики, уроків вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяКомісія 
Обмін досвідом «Електронні освітні платформи для здійснення контролю знань учнів»пр.місяцяАдміністрація 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Ділова гра «Творчий учитель – творчі учні»Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.11Волянюк Ю.А. 
Методичні консультації для вчителів щодо участі у ІІ етапові предметних олімпіаддо 11.11Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Відкритий діалог з батьками  9 класу «Підготовка до ДПА»Класний керівник 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
 Освітній хаб «Академічна доброчесність – шлях до успіху»29-30.11Класні керівники 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про участь учнів у ІІ етапі предметних олімпіад 2.Про дотримання БДЖ на уроках та безпеки дорожнього руху 3.Про відвідування учнів та наявність оправдовуючи документівщопонеділкаПольова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази:Про підсумки проведення конкурсу імені П.Яцика, мовного конкурсу імені Т.Шевченка Про стан викладання інформатики та рівень навчальних досягнень учнів у 3-11 класах Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху01-30.11Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Освітній хаб «Академічна доброчесність – шлях до успіху»04-05.11Колектив 

ГРУДЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за груденьДо 31.12Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Інформаційний діалог « Участь у пробному ЗНО»до 07.12Волянюк Ю.А. 
Цільовий інструктаж щодо участі у ІІ етапові предметних олімпіадпр. місяцяВчителі 
Первинний інструктаж на канікули 29-30.12Кл.керівники 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноСторожук О.В. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик.О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Підготувати акти на списаннядо 15.12Мисик О.А. 
Рейд-перевірка щодо збереження підручників20-24.12Уч.парламент 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.12Класні керівники 
Робота відеозалу «Подолаємо булінг разом»13-17.12Псих.служба 
Постійна психолого-соціальна підтримка здобувачів освіти (в т.ч. із соціально вразливих груп, які того потребують).Пр. місяця  
Проведення психологічною службою закладу освіти системної роботи з виявлення, реагування та запобіганню булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття).   
Співпарця із представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання ита протидії булінгу.   
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Наповнення освітнього середовища 3 класу дидактичними матеріаламипр.місяцяПицура З.І. 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.Заходи до Дня Зборойних сил України 2.Акція «Привітай солдата»  06.12  Класні керівники Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе 1.Заходи до Всесвітнього дня  боротьби зі СНІДом 2. Заходи до Дня прав людини – 10 грудня  01.12 10.12Путяк В.В. Шуляк В.В. Струсь В.М. 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1. Новорічні заходи «Зимовий вернісаж» 2.Виставка малюнків, іграшок, аплікацій «Зимові візерунки» 3.Народознавче свято «Андрію, Андрію, конопельки сію»  28-30.12 20-30.12 13.12  Класні керівники Класні керівники Сторожук О.В. 
Ціннісне ставлення до природи 1. Акція «Допоможи птахам взимку» 2.Інформаційна кампанія «Збережи ялинку»  пр..місяця пр..місяця  Класні керівники Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Підготовка класної кімнати до зустрічі Нового року, виготовлення іграшок   23-24.12  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Години спілкування до Міжнародного дня інвалідів.  03.12  Класні керівнки 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Внутрішній моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр (наказ)30-31.12Вчителі 
Бесіди «Семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів»06-10.12Вчителі 
Ознайомлення з графіком контрольних робіт за І семестр06-10.12Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Тематичний моніторинг. Результати участі у ІІ етапові Всеукраїнських предметних олімпіад (інформація на ІМН)до 30.12Полянчук Л.В. 
Тематичний моніторинг. Виконання заходів районної програми національно-патріотичного виховання (наказ)до 30.12Сторожук О.В. 
Тематичний моніторинг. Виконання програм за І семестрдо 30.12Волянюк Ю.А. 
Перевірка заповнення класних журналів, журналів інструктажів, факультативних занять(наказ)до 30.12Волянюк Ю.А. 
Перевірка читацьких навичок учнів початкових класівдо 24.12Волянюк Ю.А. 
Фронтальний моніторинг . Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з математики.Пр.місяцяВолянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до Всеукраїнських предметних олімпіад,  конкурсів, МАНпр.місяцяВчителі 
Участь здобувач у ІІ етапові Всеукраїнських предметних олімпіадпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадпр..місяцяВчителі 
Відвідування уроків вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяКомісія 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Хакатон  «Віртуальні дошки як просте онлайн-середовище»31.12Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.12Волянюк Ю.А. 
Моніторинг. Виконання плану підвищення кваліфікації за 2021 рік (педрада)до 20.12Волянюк Ю.А. 
Складання та затвердження  плану підвищення кваліфікації на 2022 рік (педрада)до 20.12Волянюк Ю.А. 
Засідання методичної ради 1.Про результати моніторингових досліджень 2.Про підсумки курсової перепідготовки вчителів за 2021 рік23.12Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Відкритий діалог з батьками . Звіт роботи школи за І семестр28-29.12Класний керівники 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
    
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Інтерактивна гра «Словничок  понять з академічної доброчесності»13-17.12Класні керівники 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про підсумки участі у ІІ етапі предметних олімпіад 2.Про роботу ліцею на канікулах 3.Про підсумки відвідування учнів за І семестр 4.Про роботу ліцеюу І семестріщопонеділкаПольова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про виконання заходів  програми національно-патріотичного виховання Про результати моніторингу за І семестр Про виконання навчальних програм за І семестр Про стан відвідування учнями школи у І семестрі Про ведення класних журналів Про запобігання травматизму під чс зимових канікул Про організацію і проведення Новорічних свят Про підсумки вивчення стану навчання та виховання, рівня навчальних досягнень учнів з фізикидо 30.12Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Методичний діалог «Академічна доброчесність – вимоги  сумління чи законодавства»09.12Колектив 

СІЧЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за січеньДо 31.01Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Інформаційний діалог « Особливості ЗНО – 2022»до 21.01Волянюк Ю.А. 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Повторний інструктаж з ОП, протипожежної безпеки для працівників17.01Сторожук О.В. 
Повторний інструктаж з БЖД для учнів17.01Сторожук О.В. 
Організація чергування персоналу у ІІ семестрідо 17.01Класні керівники 
Організація гарячого харчування у ІІ семестрідо 17.01Сторожук О.В. 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноВолянюк Ю.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 31.01Класні керівники 
Індивідуальні бесіди «Запобігання булінгу в шкільному середовищі» за запитомДо 31.01Псих.служба 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Наповнення освітнього середовища 4 класу дидактичними матеріаламипр.місяцяПасічник Т.В. 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.22 січня – День Соборності України 2. Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту  21.01 25.01  Класні керівники Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе Години спілкування «Шлях до себе»  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Фотоконкурс «Весела зима»  пр..місяця  Осіпенко Т.П. 
Ціннісне ставлення до природи Акція «Нагодуємо тварин»  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Трудовий десант «Книзі – друге життя»      24-28.01Гунько О.О. 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Різдвяні родинні зустрічі  До 14.01  Учні, батьки 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Ознайомлення із змінами навчального навантаженням у ІІ семестрі17-18.01Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з математикиПр.місяцяВолянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки доконкурсівпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків історії, правознавствапр..місяця 
Відвідування уроків вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяКомісія 
Погодження календарних планівдо 17.01Волянюк Ю.А. 
Погодження виховних планівдо 17.01Сторожук О.В. 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Методичні посиденьки  «Я роблю це так»12.01Волянюк О.В. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.01Волянюк О.В. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
 09.01Роїк Л.В. 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Паркан думок «Як я розумію поняття «Академічна доброчесність»»24-31.01Псих.служба 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про роботу закладу у ІІ семестрі 2. Про погодження календарно-тематичних планів 3.Про організацію харчування у ІІ семестріщопонеділкаПольова І.П. 
Засідання педради 1.Про результати підсумкового оцінювання за І семестр 2.Про стан роботи із звернення громадян за 2021 рік  04.01  Польова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр.місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про стан викладання історії, правознавства та рівень навчальних досягнень учнів Про перерозподіл навчального навантаження Про чергування у ІІ семестрідо 30.01Волянюк Ю.А. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Робота над спільною презентацією в Гугл «Школа і Академічна доброчесність»»31.01Псих.служба 

ЛЮТИЙ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за лютийДо 28.02Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Інформаційний діалог « Особливості ДПА – 2022»до 21.02Волянюк Ю.А. 
Реєстрація на ЗНОпр..місяцяВолянюк Ю.А. 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Оновлення знаків, пам’яток, документів по евакуаціїпр..мсяцяСторожук О.В. 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
Ремонт ТЗН (за потреби)пр..місяцяМисик О.А. 
Санітарне навчання по Санітарному регламентіпр..місяцяСторожук О.В. 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 28.02Класні керівники 
Зустрічі з представниками міських соціальних служб щодо попередження булінгуДо28.02Псих.служба 
   
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Залучення усіх учасників освітнього процесу до участі у Інженерному тижнізгідно графКолектив 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 15.02 – Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (за окремим планом) 20-02 – Міжнародний день рідної мови (за окремим планом) 20.02 – Заходи до Дня Героїв небесної Сотні (за окремим планом)  15.02 18.02 18.02  Класні керівники Путяк В.В. Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе Конкурс  матеріалів за здоровий спосіб життя на ПАДЛЕТ  пр..місяця  Шуляк В.В. 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Конкурсна валентинок  до свята Валентина  пр..місяцяПутяк В.В. 
Ціннісне ставлення до природи Бесіди  «Стрітення настало,усім нагадало:готуйтеся птахів зустрічати»  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Трудовий десант – виготовлення шпаківень, годівниць  пр..місяця  Кошицький М.М. 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Відеозал « Твоя кібербезпека»  10.02  Класні керівники 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Бесіди  «Різні форми оцінювання навчальних досягнень»21-25.02Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з правознавства (наказ)до 28.02Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Стан роботи з екологічного виховання та туристко-краєзнавчої роботи (наказ)до 28.02Волянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до конкурсівпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків зарубіжної літературипр..місяця 
Відвідування уроків вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяКомісія 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Виготовлення цифрових ресурсів на виставку28.02Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.02Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
Дискусійний клуб «Діти і соціальні мережі»   
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Учнівський всеобуч «Толерантність – запорука академічної доброчесності»01-04.02Псих.служба 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про профорієнтаційну роботу з учнями 2. Про роботу з батьками 3.Про підготовку до ЗНОщопонеділкаПольова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр.місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про стан викладання зарубіжної літератури Про участь у мистецьких конкурсах Про участь у педагогічній виставці Про підготовку і проведення Шевченківського тижня Про стан роботи з екологічного виховання, туристко-краєзнавчої роботидо 28.02Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Розміщення матеріалів по академічні доброчесності на сайті школипр.місяцяВолянюк Ю.А. 

БЕРЕЗЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за березеньДо 31.03Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Первинний інструктаж на канікулидо 25.03Класні керівники 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Проведення навчання по ЦЗпр.місяцяШтаб ЦЗ 
Підготовча робота з майбутніми першокласниками. Вивчення нормативних документів, анкетування батьківпр.місяцяПасічник Т.В. 
Складання та затвердження плану на весняні канікулидо 25.03Сторожук О.В. 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.03Класні керівники 
Оновлення матеріалів на сайті школи щодо попередження булінгуДо 30.03Псих.служба 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Залучення усіх учасників освітнього процесу до участі у Стем – тижнізгідно графКолектив 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Заходи приурочені Шевченківським дням День українського добровольця – відеолекторій  до 09.03 14.03  Мисовець Л.В. Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе Бесіди «24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.»  24.03  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Святковий концерт-привітання «Свято весни, краси, ніжності, жіночності» Конкурс малюнків, плакатів «Найдорожчаа, найрідніша»  до 08.03  Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до природи Екологічна акція  «Зелений клас »  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Челендж «Посади дерево»  пр..місяця  Учні, вчителі 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Батьківські зустрічі за чашкою чаю з нагоди жіночого свята  до 08.03  Класні кер. батьки 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Діалог із здобувачами «Підготовка до ДПА учнів 4, 9, 11 класів»07-11.03Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із математики (ПР)пр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Фронтальний моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з правознавстваПр. місяцяВолянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг.«Використання педагогами онлайн-ресурсів для підвищення якості освітнього процесу » (МР)пр.місцяВолянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг.. Перевірка ведення класних журналів (наказ)28-31.03Волянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки доІнтернет-конкурсівпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків географіїпр..місяця 
Відвідування уроків вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяКомісія 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Ярмарка методичних посібників «Освіта -2022»до 28.03Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.03Волянюк Ю.А. 
Засідання атестаційної комісії 1.Про підсумки атестації педагогічних працівників28.03Польова І.П. 
Засідання методичної ради 1.Про підсумки вивчення досвіду вчителів, що атестуються 2. Про підсумки тематичного моніторингу «Використання педагогами онлайн – ресурсів для підвищення якості освітнього процесу»29.03Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
Відвідування учнів вдома (за потреби)28-31.03Класні керівники 
Зустріч батьківського комітету28-31.03Класні керівники 
    
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Випуск стінгазети «Моральність – це вчинок»21-25.03Псих.служба 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1.Про роботу з майбутніми першокласниками 2.Про перевірку класних журналів 3. Про роботу на весняних канікулах 4.Про підготовку до ДПАщопонеділкаПольова І.П. 
Засідання педради 1. Про стан викладання та рівень досягнень з математики 2.Про організацію ДПА та  вибір предмету на ДПА 3.Про стан виконавської дисципліни29.03Польова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Складання характеристик вчителів, що атестуються та ознайомлення з нимидо 01.03Адміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр.місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про підсумки атестації Про підсумки перевірки класних журналів Про підготовку документів про освіту Про підсумки вивчення стану навчання та виховання, рівня навчальних досягнень учнів з математикидо 30.03Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Співбесіди з авторами методичних посібників «Вимоги до написання роботи на засадах академічної доброчесності»01-02.03Волянюк Ю.А. 

КВІТЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за квітеньДо 30.04Сторожук О.В. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С. 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Підготувати акти на списаннядо 15.04Мисик О.А. 
Робота Школи майбутнього першокласника , складання списків, підготовка документівдо 30.04Пасічник Т.В. 
Проведення заліку по ЦЗдо 30.04Штаб ЦЗ 
Об’єктове тренування в рамках Тижня охорони праці28.04Волянюк Ю.А. 
Проведення навчально – польових зборів для учнів 11 класу, затвердження плану проведеннядо 30.04Кошицький М.М. 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.04Класні керівники 
Заходи в рамках Тижня психологічної служби18-22.04Пс.служба 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Наповнення освітнього середовища закладу дидактичними матеріаламипр.місяцяВчителі 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Уроки пам’яті «Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів» Лінійка пам’яті «Чорнобильський дзвін  нагадує, попереджає»  11.04 26.04  Класні керівники Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе 7 квітня –  Всесвітній день здоров’я. Весняна спартакіада  07.04  Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 18 квітня –  Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць. Віртуальна подорож куточками України18.04Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до природи Місячник озеленення та благоустрою Заходи до Дня Землі (за окремим планом)  пр..місяця пр..місяця  Класні керівникиПутяк В.В. 
Ціннісне ставлення до праці Тиждень шкільного активізму «Мріємо і діємо»        25-29.04Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей  Виготовлення листівок  «Пам’ятаємо тих, хто нас рятував  до 26.04  Класні керівнки 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Бесіди «Як успішно завершити навчальний рік»11-15.04Вчителі 
Корекція графіку контрольних робіт за ІІ семестр18-22.04Волянюк Ю.А. 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень з правознавства (наказ)до 30.04Волянюк Ю.А. 
Фронтальний моніторинг. Стан  навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва(наказ)до 30.04Волянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до Всеукраїнських інтерактивнихконкурсів, олімпіад, турнірівпр.місяцяВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків правознавствапр..місяцяКомісія 
Відвідування уроків образотворчого мистецтвапр..місяцяКомісія 
Відвідування уроків щодо підготовки до ДПА, ЗНОпрмісяцяАдміністрація 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Анкетування та опитування вчителівпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.04Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Батьківські зустрічі. Ознайомлення батьків із нормативними докментами щодо проведення ДПА, ЗНОдо 30.04Класний керівники 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Бесіда «Скажемо,  ні – готовим домашнім завданням»21-22.04Класні керівники 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про підготовку матеріалів до ДПА 2.Про участь учнів в основній сесії ЗНО 3.Про вивчення нормативних документів щодо завершення навчального року 4.Про проведення польових зборів 5.Про підготовку до Дня ЦЗщопонеділкаПольова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяАдміністрація 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази:Про підготовку і проведення Дя ЦЗ та об’єктового тренування Про стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з правознавства Про стан навчання та виховання, рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва Про проведення польових зборів Про підготовку і проведення ДПА Про затвердження складу комісії по проведенню ДПА Про підсумки місячника благоустроюдо 30.04Польова І.П. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Майстер-клас «Як оформити посилання на джерела інформації»07-08.04Волянюк Ю.А. 

ТРАВЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденноКласні керівники 
Оновлення списків,довідок на харчування учнів пільгових категорійпр.місяцяСторожук О.В. 
Аналіз відвідування учнями школи за травеньДо 31.05Сторожук О.В. 
Зарахування учнів до 1 класу. Оформлення особових справ, розміщення наказу на сайті31.05Волянюк Ю.А. 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяКотюк М.С, 
Перевірка наявності запрошень, сертифікатів та супроводження учнів на основну сесію  ЗНОдо 31.05Волянюк Ю.А. 
Цільовий інструктаж щодо участі у ЗНОдо 31.05Вчителі 
Провести бесіди з БЖДпр.місяцяКласні керівники 
Цільовий  інструктаж з екскурсій31.05Вчителі 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі, Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
Проводити контроль за фізичним навантаженням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секційпостійноСторожук О.В. 
Проводити обстеження школярів на наявність педикульозу інших захворюваньпостійноСторожук О.В. 
Підготувати акти на списаннядо 15.05Мисик О.А. 
Проведення Дня ЦЗ, об’єктового тренування12.05Штаб ЦЗ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкидо 31.05Класні керівники 
Заняття  з учнями «Конфлікт – шляхи вирішення»03-06.05Псих.служба 
23.05  
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяВчителі 
Наповнення освітнього середовища закладу матеріалами по оздоровчих технологіяхпр.місяцяВчителі 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.Уроки мужності «Вічна слава героям» 2.Вахта пам’яті «Допоки пам’ятаємо – живемо» 3.Зібрання до Дня Перемоги «Звеличте відвагу , з якою вони нам служили, вони цю повагу тернистим життям заслужили» 4.Заходи до Дня вишиванки (за окремим планом). 5. Заходи до Дня Європи (за окремим планом  08.05 08.05 08.05 20.05 13.05  Класні керівники Путяк В.В. Путяк В.В. Путяк В.В. Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе 1.Заходи до Дня ЦЗ.Вікторини, конкурси, тренування, змагання, практичні заняття  12.05  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1.Фотовиставка  «Яким він був,навчальний рік»  31.05  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до природи Природоохоронна акція: «Чисте довкілля»  пр..місяця  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці 1.Підведення підсумків роботи класних колективів протягом навчального року. Визначення переможців  у змаганні «За честь школи і класу»,проведення рейтингу «Гордість школи», «Учень року»  23-27.05Волянюк Ю.А. Путяк В.В. Сторожук О.В. 
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 1.Фотоколаж «Моя мама найкрасивіша» 2.Родинно-сімейні зустрічі, вітання до Дня матері  до 08.05 до 08.05  Класні керівники Класні керівники 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Внутрішній моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр (наказ)31.05Вчителі 
Бесіди «Річне оцінювання навчальних досягнень учнів»16-20.05Вчителі 
Ознайомлення з графіком і тематикою екскурсій30-31.05Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Фронтальний моніторинг. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Фронтальний моніторинг. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Результативність роботи з обдарованими та здібними учнями (МР, наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Виконання програм за ІІ семестр та рік (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Результативність викладання курсів за вибором та факультативів (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Моніторинг результатів досліджень предметів інваріантної складової (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Перевірка заповнення класних журналів, журналів інструктажів, факультативних занять(наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
Перевірка читацьких навичок учнів початкових класів (наказ)до 31.05Волянюк Ю.А. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктах, турнірах, оімпіадахпр.місяцяВчителі 
Профорієнтаційна робота з старшокласниками, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяКласні керівники 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків з метою визначення рівня підготовки учнів до ДПАпр..місяцяКомісія 
Затвердження матеріалів на ДПАдо 05.05Польова І.П. 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Робота над науково-методичним питанням школи. Моніторинг проведеного анкетування і опитування (інформація на МР)до 28.05Волянюк Ю.А. 
Підготовка табелю робочого часудо 15.05Волянюк Ю.А. 
Засідання методичної ради 1.Про результати моніторингових досліджень з предметів інваріантної складової а ІІ семестр, рік 2.Про результати роботи над науково-методичним питанням за навчальний рік 3. Про результати роботи з обдарованими за навчальний рік30.05Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Відкритий діалог з батьками . Звіт роботи школи за ІІ семестр20.05Польова І.П. 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцяКласні керівники 
 25.05  
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Бесіда «Позитивні причини не «плагіатити»10-13.05Класні керівники 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про роботу над річним планом школи 2.Про роботу над освітньою програмою 3.По попереднє навантаження 4.Про використання варіативної складової 5.Про вивчення запитів щодо впровадження поглибленого вивчення предметів 6.Про підготовку до проведення ДПА 7.Про супроводження учнів на ЗНО 8.Про підготовку до оздоровленнящопонеділкаПольова І.П. 
Засідання педради 1.Про допуск учнів до ДПА 2.Про звільнених від ДПА27.05 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Співбесіда щодо комплектації на н.н.р.до 27.05Польова І.П. 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяПольова І.П. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про результати моніторингу за ІІ семестр, рік Про виконання навчальних програм за ІІ семестр, рік Про стан відвідування учнями школи у ІІ семестрі, рік Про ведення класних журналів Про запобігання травматизму під час літніх канікул Про організацію і проведення Останнього дзвінка Про призначення супроводжуючих на ЗНО Про  створення робочої групи щодо роботи над освітньою програмою Про створення робочої групи щодо роботи над річним планом Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із фізичної культури Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із основ здоров’я Про підсумки роботи з обдарованими учнями Про  результативність використання варіативної складової Про  підсумки вивчення читацьких навичок учнів початкових класів Про оформлення документів про освіту Про підсумки проведення Дня ЦЗ Про допуск до ДПА Про зарахування до 1 класудо 31.05Волянюк Ю.А. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Навчання на курсі  ЕДЕРА «Академічна доброчесність» (новопризначених працівників)пр..місяцяКолектив 

ЧЕРВЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці   
Супроводження учнів на основну сесію  ЗНОдо 15.06Вчителі 
Цільовий інструктаж щодо участі у ЗНОдо 15.06Вчителі 
Підготовка простору для проведення ДПАдо 01.06Польова І.П. 
Провести бесіди з БЖД на літні канікулипр.місяцяКласні керівники 
Первинний інструктаж на літні канікулидо 15.06Вчителі 
Відрахування учнів з 9, 11 класівдо 30.06Польова І.П. 
Оформлення особових справ, класних журналів, іншої шкільної документаціїдо 15.06Класні керівники 
Оформлення документів про освітудо 30.06Денисюк Н.М. 
Контролювати чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденноМисик О.А. 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденноВчителі,Мисик О.А. 
Проводити санітарно-просвітницьку роботу із учнями, батьками, працівниками школи щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, COVID-19постійноСторожук О.В. 
постійноСторожук О.В. 
Підготувати документи, інформації, звітидо 15.06Польова І.П. 
Підготувати заявки на придбання необхідних матеріалів на н.н.рдо 15.06Мисик О.А. 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації   
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкидо 15.06Класні керівники 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.   
Оновлення сайту школи, ФБ-сторінки школи освітніми матеріалами для учнівдо 15.06Вчителі 
Наповнення освітнього середовища навчальних кабінетів роздатковими, дидактичними матеріалами на н.н.р.до 15.06Вчителі 
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Заходи до Дня Конституції  до 28.06Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до себе Заходи до Дня захисту дітей Бесіди щодо етичного поводження на вулиці, в громадських місцях  01.06 до 15.06  Путяк В.В. Класні керівники 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Свято останнього дзвінка  08.06Путяк В.В. 
Ціннісне ставлення до природи Челендж «Замість квітів – благодійність»  до 15.06  Класні керівники 
Ціннісне ставлення до праці Акція «Чисті класні кімнати»   
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Запрошення батьків, громадськість, вчителів – пенсіонерів на Свято останнього дзвінка  до 08.06  Путяк В.В. 
Залучення учнів до гурткової роботипр.місяцяКерівники гуртків 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.   
Ознайомлення з результатами підсумкового оцінюваннядо 10.06Вчителі 
Ознайомлення з результатами ДПАдо 15.06Вчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.   
Тематичний моніторинг. Стан роботи з ОП (наказ)до 15.06Волянюк Ю.А. 
Тематичний моніторинг. Стан роботи психологічної служби закладу (наказ)до 15.06Польова і.П. 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.   
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктах, турнірах, оімпіадахпр.місяцяВчителі 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.   
Відвідування уроків з метою визначення рівня підготовки учнів до ДПАпр..місяцяКомісія 
Проведення ДПАдо 15.06Волянюк Ю.А. 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників   
Моніторинг результатів самоосвітньої діяльності педагогічних працівників (довідка до наказу)пр..місяцяВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяВчителі 
Підготовка табелю робочого часудо 15.06Волянюк Ю.А. 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.   
Засідання батьківського комітету. Допомога у підготовці школи до н.н.р.01.06Польова І.П. 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті школи, у групі ФБ.пр.місяцяВчителі 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.   
Хмара слів «Академічна доброчесність»06-07.06Класні керівники 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань   
Інструктивно-методична оперативка 1. Про хід оздоровлення 2.Про підготовку до н.н.р. 3.Про підсумки перевірки ведення шкільної документаціїщопонеділкаПольова І.П. 
Творчий звіт перед громадськістюдо 15.06Польова І.П. 
Засідання педради 1.Про результати підсумкового оцінювання 2.Про переведення учнів на наступний рік навчання та нагородження Похвальним листом 2.Про відрахування учнів 9 11 класівдо 30.06Польова І.П. 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   
Надання методичної допомоги вчителям щодо заповнення шкільної документаціїдо 15.06Волянюк Ю.А. 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників   
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцяВолянюк Ю.А. 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою   
Видати накази: Про переведення учнів до наступних класів, нагородження Похвальним листом Про відрахування учнів 9 класу, нагородження свідоцтвом із відзнакою Про відрахування учнів 11 класу Про підготовку до н.н.р. Про підсумки роботи з ЦЗ Про підсумки методичної роботи Про підсумки роботи шкільної бібліотеки Про підсумки роботи психологічної служби Про підсумки роботи учнівського парламентудо 30.06Волянюк Ю.А. 
5. Реалізації політики академічної доброчесності   
Узагальнення матеріалів освітньої кампанії «Так, академічній доброчесності»до 15.06Волянюк Ю.А. 

Підсумкові  контрольні   роботи за рік

Контроль за станом навчання , виховання та рівнем навчальних досягнень учнів з навчальних предметів

ПредметНавчальний рік
   2021/20222022/20232023/20242024/20252025/2026
Українська мова та література   + 
Зарубіжна література  +  
Іноземна мова +   
Історія    +
Правознавство+    
Захист України    +
Географія     
Природознавство  +  
Математика+    
Інформатика     
Фізика Астрономія     
Біологія   + 
Хімія +   
Образотворче мистецтво+    
Музичне мистецтво    +
Фізична культура +   
Захист України     
Основи здоров’я   + 
Інформатика    +
Трудове навчання  +  
Початкові класи    +
Робота класних керівників +   
Робота шкільних методичних структур +   

 Фінансово – господарська діяльність.

№ з/пЗаходиТермінВідповідальний
1.Заміна електролампЗа потребоюЗавгосп
2Заміна електроламп розжарювання на енергозберігаючіПротягом рокуЗавгосп, класні керівники,
3Зняття показань лічильників, електроенергії. Дотримання лімітів енергоносіїв  .Кожен деньЗавгосп
4Передача  бухгалтеру показань лічильників  електроенергіїДо 10 числа щомісяцяЗавгосп
5Придбання інвентарю, обладнання.За потребоюЗавгосп
6.Перевірка якості ремонтних робіт та підготовка до нового навчального року: кабінетів, їдальні, спортивної зали та інших приміщеньСерпеньКомісія з підготовки до нового навчального року
7.Заходи щодо підготовки ліцею до роботи в зимових умовах. СерпеньЗавгосп
8Ревізія опалювальної системи, системи водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року.Червень-серпеньЗавгосп
9Перевірити збереження поповнення та використання бібліотечного фонду: комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними посібниками;стан збереження підручників;комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною, навчально-методичною, художньою літературоюСерпень-вересеньБібліотекар
10Поповнити матеріальну базу кабінетів , провести поточний ремонтЧервень- серпеньУчителі ,Завгосп
11Поповнити методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗНПротягом рокуЗДНВР
12Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностейЛистопад- груденьЗавгосп
13Скласти акти на проведені ремонтні роботи та господарчі роботи за позабюджетні та благодійні коштиСерпеньЗавгосп
14Проводити огляд стану та збереженості майна, інвентарю, обладнання в кабінетахСерпеньЗавгосп
15Благоустрій подвір’я, екологічний двомісячник.Квітень-травеньЗавгосп ЗДВР
16Придбання миючих засобів, інвентарю, спецодягуЗа потребоюЗавгосп
17Організація роботи щодо залучення позабюджетних коштівПротягом рокуДиректор
18Аналіз економії енергоресурсів за І, II семестриГрудень, травеньДиректор
19Підбиття підсумків роботи зі зміцнення матеріальної бази та господарської діяльності за навчальний рікСерпеньДиректор
20Ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної зали та інших приміщеньДо 31.08.2020Директор, завгосп

РОБОТА З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

    Педагогічний, батьківський, учнівський колективи плідно співпрацюють щодо налагодження комунікаційних, інформаційних, творчих зв’язків з метою перетворення середовища стихійних ризиків на прогнозований виховний простір для забезпечення ефективного виховання творчої особистості дитини.

№ з/пНазва заходуТермін проведенняВідповідальніФорма узагальнення
1Провести організаційні батьківскі зборивересенькласні керівникиПротоколи
2Провести класні батьківські збори.вересень, грудень березень, травенькласні керівники  Протоколи
3Провести загальні збори (конференцію) за темою: «Ліцей – осередок виховання морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал»вересеньСторожук О.В.Протокол
4Організувати допомогу сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми навчальних занять, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школіпротягом навчального рокуСторожук О.В.. класні керівникиІнформація
5Організувати психологічну консультативну службу для батьків.протягом навчального рокуПрактичний психологПлан
6Організувати спільні учнівсько-батьківські виховні години, концерти, свята, екскурсії, культпоходи.протягом навчального рокукласні керівникиСценарії
7Відзначення Дня матері із запрошенням батьків на святкові заходи10.05.2020  класні керівникиСценарій
8Відзначення Всесвітнього Дня сім’ї із запрошенням батьків на святкові заходи15.05.2020класні керівникСценарій
9Провести конкурс “Мама, тато, я – українська сім’я” із залученням батьків учнів.листопадСторожук О.В.Сценарій
10Звіт директора ліцею перед громадськістюсерпеньдиректор