Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ

Положення

 про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Рівненської області

(нова редакція)

РОЗДІЛ І  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Рівненської області розроблене відповідно до статті 41 «Система забезпечення якості освіти», Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017 року №2145-VIII, до статті 42 «Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти», який набрав чинності 16.01.2020 року №463-IX, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р.», ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 р. №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», Статуту Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Рівненської області

Стратегічним завданням створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти ліцею є:

організація, забезпечення, реалізація освітньої діяльності, спрямованої на досягнення оптимальних результатів в академічному, соціальному,  інноваційному, культурному розвитку учасників освітнього процесу.

Цілями внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу є:

– формування усвідомленого розуміння якості освіти та освітньої діяльності усіма учасниками освітнього процесу;

– створення можливостей для забезпечення постійного підвищення якості освіти та освітньої діяльності;

– отримання об’єктивної інформації щодо якості освіти та освітньої діяльності в закладі;

– побудова основи для самоаналізу роботи закладу та самооцінювання.

Стандарти   та   рекомендації   ґрунтуються   на   таких   принципах забезпечення якості  освіти:

– врахування освітніх потреб і очікувань здобувачів освіти;

– єдність заходів щодо забезпечення якості освіти з освітнім процесом;

– відповідальність та взаємодія учасників освітнього процесу;

– відкритість і прозорість освітньої діяльності;

– довіра і позитивні взаємини між усіма учасниками освітнього процесу;

– підтримка усіма учасниками освітнього процесу культури якості освітнього процесу закладу, формування загальнолюдських цінностей.

У Положенні в розділі ІІ зазначено напрями освітньої діяльності, які безпосередньо впливають на забезпечення якості освіти в закладі.

У розділі ІІІ зазначено критерії оцінювання якості та процедури оцінювання критеріїв відповідно до норм.

У додатках до Положення можуть зазначатись інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними освітніми законами або документами закладу.

Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора закладу освіти.

РОЗДІЛ ІІ

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перший напрям. Освітнє середовище

Складники 

1. Безпечні та комфортні умови освітньої діяльності 

– стан будівлі, приміщень, подвір’я, універсальний дизайн, допоміжні приміщення;

– норми наповнюваності класів, груп;

– стан навчального обладнання та його відповідність освітній діяльності;

– дотримання вимог безпеки життєдіяльності;

– забезпечення умов для здорового харчування;

– безпечний Інтернет, медіаграмотність .

2. Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства та   дискримінації 

–  психологічна та фізична безпека учасників освітнього процесу;

–  адаптація здобувачів освіти;

–  протидія булінгу,  дотримання правил поведінки;

– наскрізний соціально-психологічний супровід учасників освітнього процесу.

3. Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище 

– створення умов для учасників освітнього процесу з особливими потребами;

– постійний зв’язок з родинами здобувачів освіти;

– створення умов для саморозвитку учнів;

– мотивація учнів до оволодіння ключовими компетенціями;

– доступ учнів до різних джерел інформації, можливості здобувати освіту за різними формами, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії окремим здобувачам освіти.

 Другий напрям. Система оцінювання здобувачів освіти 

Складники 

1. Відкрита та зрозуміла для здобувачів освіти та їх батьків система  оцінювання навчальних досягнень 

– наявність критеріїв процедур оцінювання навчальних досягнень на усіх рівнях освіти з усіх предметів при вивченні кожної теми, семестрового, річного оцінювання;

– інформування здобувачів освіти та їх батьків про оцінювання навчальних  досягнень;

– наявність критеріїв та процедур оцінювання навчальних досягнень під час проведення ДПА, інших, відмінних від уроку, організаційних форм освітнього процесу з урахування спрямованості на розвиток і оволодіння ключовими компетентностями.

2. Внутрішній моніторинг результатів навчання здобувачів освіти 

– динаміка показників навчальних досягнень здобувача освіти, класу, групи  за результатами семестру,  навчального року;

– динаміка показників навчальних досягнень здобувачів освіти за  результатами проведення  ДПА, ЗНО.

3. Внутрішній моніторинг результатів освітньої діяльності з окремих  предметів 

– динаміка показників навчальних досягнень з окремих предметів за  результатами семестрів,  навчального року;

– стан виконання навчальних програм з окремих предметів за результатами  навчального року;

 – динаміка показників навчальних досягнень з окремих предметів за результатами проведених Всеукраїнських олімпіад, предметних конкурсів та турнірів.

Третій напрям. Педагогічна діяльність педпрацівників 

Складники 

1. Планування професійної діяльності та використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями 

–  знання та дотримання педагогічними працівниками державних стандартів, навчальних програм, методичних рекомендацій щодо викладання окремих предметів, можливість створення власних навчальних програм;

– розроблення оптимального календарного планування навчального предмету, спрямованого на формування у здобувачів освіти ключових компетентностей;

– самостійний вибір педагогічними працівниками оптимальних стратегій, форм, методів, технологій навчання з метою формування у здобувачів освіти ключових компетентностей;

– забезпечення педагогічними працівниками наскрізного процесу виховання у взаємодії з навчанням з метою формування у здобувачів освіти загальнолюдських цінностей, громадянської позиції та патріотизму;

– розвиток відповідальності педагогічних працівників за результати своєї  освітньої діяльності та самоконтролю.

2. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності  педагога 

– підвищення кваліфікації, атестація, сертифікація педагогічних працівників;

– участь у різноманітних формах методичної роботи в закладі та за його межами;

– постійна самоосвіта;

– участь у науково-дослідницькій роботі в закладі та за його межами;

– володіння   сучасними   освітніми   технологіями,   у   тому   числі інформаційними, та їх використання в освітньому процесі, створення власного освітнього ресурсу.

3. Співпраця із здобувачами освіти, їх батьками, кооперація з іншими педагогами, організаціями, установами, участь у різноманітних освітніх програмах, дотримання академічної доброчесності 

– взаємодія з учасниками освітнього процесу на засадах партнерства;

– відкритість до діалогу з усіма учасниками освітнього процесу;

– участь у командній роботі над реалізацією різноманітних проектів;

– пошуки навчальних партнерів в освіті;

– дотримання  принципів  академічної  доброчесності  та  формування цих принципів у здобувачів освіти;

– можливість створення власної системи оцінювання та заохочення   здобувачів  освіти.

 Четвертий напрям. Управління закладом 

Складники 

1. Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу. Моніторинг 

виконання  поставлених завдань 

– розроблення Концепції розвитку і функціонування закладу, стратегії розвитку закладу на 5 років;

– розроблення освітньої програми, навчального плану, річного плану роботи;

– планування роботи методичних структур;

– щорічний аналіз роботи закладу;

– самооцінювання роботи діяльності закладу та ефективності внутрішньої  системи якості освіти за 5 років;

– раціональна організація документообігу, функціонування системи  інформаційного забезпечення.

2. Підтримання атмосфери довіри, інформаційної прозорості, конструктивної 

співпраці між учасниками освітнього процесу і громадою

– створення сприятливого психологічного клімату в закладі;

– залучення учасників освітнього процесу до прийняття управлінських рішень – підтримка учасників освітнього процесу під час проведення освітньої діяльності;

– підтримка та розвиток громадського самоврядування, інформаційна відкритість інформування громадськості про діяльність школи на сайті закладу, інших загальнодоступних електронних ресурсах, дошках оголошень, у шкільній газеті;

– формування нетерпимості в усіх учасників освітнього процесу до фактів порушення академічної доброчесності з подальшим обговоренням даних фактів на засіданнях педагогічної ради.

3. Кадрова політика 

–   комплектація закладу кваліфікованим кадрами, їх доцільна розстановка;

– створення   умов   для   постійного   професійного   зростання педагогів,  заохочення та мотивація педагогів до самовдосконалення та саморозвитку;

– формальне визнання професійних досягнень, винагорода за працю.

4. Організація освітнього процесу, прийняття управлінських рішень на  засадах людиноцентризму 

–  дотримання прав усіх учасників освітнього процессу;

– врахування   освітніх   потреб   учасників   освітнього   процесу, спроможності  закладу, вікових особливостей та індивідуальних можливостей здобувачів освіти;

– проведення зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти  відповідно до встановленого порядку правил приймання здобувачів освіти;

– дотримання усіма учасниками освітнього процесу режиму роботи закладу,  Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, трудового законодавства, Правил поведінки здобувачів освіти, розгляд та аналіз фактів їх порушень.

РОЗДІЛ  ІІІ

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перший напрям. Освітнє середовище

Складник 1

Безпечні та комфортні умови освітньої діяльності

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Безпечність будівлі, приміщень, подвір’я– огляд будівлі, подвір’я в жовтні та квітні комісією закладу(щорічно)акти огляду
Безпечність допоміжних приміщень– огляд стану утримання підвалів, ПРУ, складських приміщень, туалетів, сходів (двічі на рік)акти оглядів
Дотриманнягнучкогоуніверсальногодизайну навчальнихкабінетів, станунавчальногообладнання– огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року(щорічно)акти огляду готовності навчальних кабінетів
Дотримання вимог збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу, техногенного захисту, протипожежної безпеки– контроль за випадками травматизму серед учасників освітнього процесу (щоквартально)- моніторинг проведення інструктажів, бесід з БЖД(щорічно)- моніторинг виконання заходів з БЖД і охорони праці- перевірка стану наявності протипожежних засобів(щорічно)- щорічна перевірка навиків евакуації з приміщення учасників освітнього процесу(щорічно)звіт про стан травматизму,інструктажі зБЖД,книгиінструктажів з БЖД, наказ,акти перевірок,план Дня ЦЗ,накази
Дотримання норм наповнюваності класів, груп– аналіз комплектації класних колективів, груп для вивчення окремих предметів, перспективної мережі класів (щорічно)мережа класів, ЗНЗ-1
Забезпечення умовдля здорового харчування в їдальні закладу– контроль за якістюхарчування(щоденно)- огляди харчоблоку і їдальні закладу(щорічно)- спостереження чергових педагогів за процесом харчування (щоденно)- опитування учасників освітнього процесу щодо харчування в їдальні закладу (щорічно)журнал бракеражуготової продукції,книга відгуків, акти,книга відгуків,анкети
Дотримання безпечних умов використання Інтернету– перевірка комп’ютерної техніки на наявність забороненого контенту, ПЗ (щосеместрово)- блокування заборонених Веб-ресурсів (постійно)- контроль за оприлюдненням правил безпечної роботи в Інтернеті- опитування здобувачів освіти щодо знання правил безпечного Інтернету (щорічно)звіт вчителів інформатики про безпечність умоввикористанняінтернету,правила безпечної роботи в Інтернеті,анкетуванняздобувачівосвіти
 Складник 2 Освітнє середовище вільне від будь яких форм насильства
Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Адаптація учнів 1-2х,  5-6х,10 класів до нових умов навчання– спостереження за рівнем адаптації учнів 1-2,5-6-х,10-х класів до нових умов освітнього процесу(вересень, жовтень)- анкетування батьків учнів 1,5-х класів щодо перебігу адаптації їх дітей- обговорення проблем адаптації учнів 1,5-х класів на психолого-педагогічних консиліумах (листопад, травень)таблиця діагностики,накази за підсумками консиліумів
Адаптація новоприбулих учнів– спостереження за новоприбулими учнями- діагностика шкільної тривожностіматеріали діагностики
Позитивний мікроклімат в класних колективах– діагностика мікроклімату в класних колективах(за потреби)- спостереження за здобувачамиосвіти членами педагогічного колективу- аналіз звернень учасників освітнього процесу до психологічної служби та адміністрації, анкетуванняматеріалидіагностики,журналиреєстраціїзвернень,анкети
Відсутність проявів булінгу та грубих порушень правил поведінки учасників освітнього процесу– спостереження за діями учасників освітнього процесу- анкетування учасників освітнього процесу щодо проявів булінгу- аналіз звернень щодо проявів булінгу або грубих порушень правил поведінки та реагування на них- аналіз планування та проведення заходів спрямованих на протидію булінгу та правової освітизаходи щодо протидії булінгу, звернення щодо випадків булінгу, результати анкетувань учасників освітнього процесу, інформація про порядок дій у випадку булінгу
Забезпеченнянаскрізногопсихолого-педагогічногосупроводуздобувачів освіти– анкетування учасників освітнього процесу щодо рівня психолого-педагогічного супроводу- аналіз діяльності психологічної служби- аналіз просвітницьких та профілактичних заходів, проведених педагогічними працівниками- аналіз взаємодії педагогів з представниками органів правопорядкуанкети,звіти про роботупсихологічноїслужби,накази, подання
 Складник 3 Інклюзивне,  розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище 
Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Забезпечення оптимальних умов освітньої діяльності для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами– постійне спостереження за здобувачами освіти з особливими освітніми потребами- співбесіди з батьками здобувачів освіти з особливими освітніми потребами щодо комфортності перебування дітей в закладі- співбесіди з вчителем та асистентом вчителя щодо досягнень здобувачів освіти з особливим освітніми потребами- аналіз роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП- вивчення стану забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами навчальним та розвивальним матеріалами- діагностика мікроклімату в класах з інклюзивною освітоюжурнал звернень, корекційна програма,матеріалипсихоло-педагогічногосупроводу,накази,матеріали діагностики
Наявність постійного зв’язку з родинами здобувачів освіти– анкетування батьків здобувачів освіти з різних питань освітнього процесу- аналіз звернень батьків щодо проблем в освітньому процесіанкети, журнал звернень 
Наявність умов в освітньому закладі для саморозвитку учнів– опитування учасників освітнього процесу щодо наявних умов для саморозвитку- аналіз ефективності використання годин для додаткових занять, курсів, гуртків, факультативів- аналіз залучення здобувачів освіти до різних форм позашкільної діяльностіанкети,наказ,звіти класних керівників, звіти керівників гуртків
Мотивація здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетенціями– анкетування здобувачів освіти про потребу у формуванні ключових компетентностей- спостереження за формуванням ключових компетентностей під час проведення освітніх заходівматеріали спостереження
Доступ здобувачів освіти до різноманітних джерел інформації, різних форм навчання, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії окремими здобувачами освіти– аналіз забезпечення шкільної бібліотеки підручниками та іншою літературою- аналіз доступу у всіх приміщеннях до мережі Інтернет- анкетування учасників освітнього процесу щодо потреби у забезпеченні індивідуальної освітньої траєкторії-наявність заходів щодо інформування учасників освітнього процесу про різні форми навчання та можливості здобувати подальшу освітуінформація бібліотекаря,     аналіз замовлень, звіт ЗНЗ-1,анкети,заяви здобувачів освіти та їх батьків щодо індивідуального плану навчання, індивідуальні плани, наказ

Другий напрям. Система оцінювання здобувачів освіти

Складник 1

Відкрита та зрозуміла для здобувачів освіти та ії батьків оцінювання навчальних досягнень система

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Наявність зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів на усіх освітніх рівнях– вивчення та аналіз наявних розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з різних видів робіт на різних освітніх рівнях та з різних предметів- наявність розробленої методики формувального оцінювання, взаємооцінювання, самооцінюваннякритерії оцінювання здобувачів освіти з різних видівнавчальних робіт,пам’ятки про взаємооцінювання і  самооцінювання
Інформування здобувачів освіти та їх батьків про критерії оцінювання навчальних досягнень– вивчення та аналіз інформації про критерії оцінювання навчальних досягнень, розміщеної на сайті закладу та на інформаційних стендах навчальних кабінетів- опитування здобувачів освіти та їх батьків про розуміння критеріїв оцінювання різних видів робіт- перевірка та аналіз класних журналів, табелів успішності навчальних досягнень та особових справ- спостереження за оцінюванням навчальних досягнень здобувачів освіти під час відвідування уроків- аналіз звернень здобувачів освіти та їх батьків щодо апеляції результатів оцінювання навчальних досягненьанкетування учасників освітнього процесу,накази про перевірку класних журналів,матеріали спостережень,    журналиреєстраціїзвернень
Наявність критеріїв та процедур оцінювання навчальних досягнень під час проведення ДПА, інших відмінних від уроків форм освітнього процесу– опитування здобувачів освіти про розуміння критеріїв оцінюваннянавчальних досягнень під час проведення ДПА- аналіз матеріалів про проведення ДПА, розміщених на сайті та інформаційних стендах- аналіз підготовки учнів до ДПА під час додаткових навчальних годин анкетування здобувачівосвіти,спостереження, накази
Складник 2 Внутрішній моніторинг результатів навчальних досягнень здобувачів освіти
Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Динаміка показників навчальних досягнень здобувачів освіти в класах, групах– узагальнення результатів навчальних досягнень здобувачів освіти за семестри, навчальний рік- динаміка результатів навчальних досягнень кожного класного колективу за семестри, рокизвіти,накази
Динаміка результатів навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами проведених ДПА, ЗНО– узагальнення досягнень здобувачів освіти за результатами ДПА в 4, 9-х,   11-х класах- порівняння та аналіз досягнень здобувачів освіти в 4, 9, 11-х класах з результатами річного оцінювання Накази

Складник 3

Внутрішній моніторинг результатів освітньої діяльності з окремих навчальних  предметів

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Динаміка результатів навчальних досягнень з окремих предметів– узагальнення результатів навчальних досягнень класних колективів за семестри та навчальний рік з окремих предметів- узагальнення і аналіз результатів навчальних досягнень з окремого предмету за 5 років Накази
Стан виконання навчальних програм з окремих навчальних предметів– узагальнення і аналіз виконання навчальних програм з усіх предметів за навчальний рікзвіти вчителів, накази
Динаміка показників навчальних досягнень з окремих предметів за результатами Всеукраїнських олімпіад, МАНу, предметних конкурсів та турнірів– узагальнення і аналіз результатів Всеукраїнських олімпіад, МАНу за кожен навчальний рік- узагальнення результатівВсеукраїнських олімпіад, МАНу, предметних конкурсів, турнірів за 5 років з окремих предметів- аналіз підготовки учнів до олімпіад та конкурсів під час додаткових навчальних годиннакази,таблицярезультатіволімпіад,МАНу,конкурсів

Третій напрям. Педагогічна діяльність педпрацівників

Складник 1

Планування професійної діяльності та використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння здобувачами освіти ключових компетентностей

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Знання та дотриманняпедагогічнимипрацівникамидержавних стандартів,навчальних програм,методичнихрекомендацій,можливістьстворення власноїнавчальної програми– проведення співбесід з вчителями- спостереження та аналіз уроку- аналіз виконання навчальних програм- аналіз календарного планування- перевірка робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт- аналіз виставлення тематичних, семестрових, річних балів- експертиза навчальних програм, створених педпрацівникамиматеріали співбесід,матеріали спостережень,накази
Розробленняоптимальногокалендарного плануваннянавчального предмету,спрямованого наформування у здобувачів освітиключовихкомпетентностей– відповідність календарного планування вимогам програм- доцільність і послідовність розподілу навчального матеріалу- врахування вчителем методичних рекомендацій щодо кількості різних видів діяльності під час викладання окремих предметівматеріалиспівбесіди,рекомендації
Самостійний вибір педагогічними працівниками оптимальних стратегій, форм, методів, технологій навчання з метою формування у здобувачів освіти ключових компетентностей– спостереження за уроком- самоаналіз проведеного уроку- заповнення діагностичних картокматеріалиспостереження,діагностичнікартки,рекомендації
Забезпеченняпедагогічнимипрацівникаминаскрізного процесувиховання у взаємодії знавчанням з метоюформування у здобувачів освітизагальнолюдськихцінностей, громадянськоїпозиції та патріотизму– спостереження за реалізацієювчителем виховного потенціалу уроку- спостереження за позакласноюдіяльністю вчителяматеріалиспостереження,накази
Розвитоквідповідальностіпедагогічнихпрацівників зарезультати своєїосвітньої діяльностіта самоконтроль– звіт педпрацівника на засіданніпедагогічної ради про освітню діяльність- звіти про самоосвітухарактеристикадіяльностіпедпрацівника(перед атестацією),протоколипедагогічної ради

Складник 2

Постійне підвищення педагога рівня професійної компетентності та майстерності

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Підвищення кваліфікації, атестація, сертифікація– участь у семінарах, вебінарах- курсова підготовка,її доцільність- участь у сертифікації, її результат- результати атестаціїнакази про підсумки методичної роботи, накази,протоколиатестаційнихкомісій, заяви просертифікацію
Участь у різноманітних формах методичноїроботи в закладі і поза його межами– участь у роботі творчих груп- участь у роботі методичних об’єднань – власні публікації в пресі, онлайн-ресурсах- проведення майстер-класів- участь у ярмарках педагогічної творчості- участь у програмах, проектах- участь у конкурсі «Учитель року»звіти керівників творчих груп,звіти керівників методичних об’єднань,наказ про підсумки методичної роботи
Постійна самоосвіта– участь у семінарах, вебінарах тощо- підготовча робота до атестації та сертифікації- участь у загальношкільних, регіональних, всеукраїнських проектах- участь у міжнародних проектах, програмах, конкурсах тощоматеріали самоосвіти,накази
Участь у науково-дослідницькій роботі– робота над методичною проблемою закладу, власною методичною проблемою- участь у всеукраїнських, регіональних експериментах- апробація підручників- апробація нових курсівНакази
Володіння сучасними освітніми технологіями, у тому числіінформаційними, та їх використання, створення власного освітнього ресурсу– спостереження за освітніми заходами та їх аналіз- створення блогів- використання ІКТ в освітній діяльності, анкетуванняматеріалиспостереження,наявність власнихматеріалів вчителя в інформаційномуконтенті,анкети

Складник 3

Співпраця із здобувачами освіти та їх батьками, кооперація з іншими педагогами, організаціями, установами, участь в освітніх програмах дотримання академічної доброчесності

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Взаємодія з учасниками освітнього процесу на засадахпартнерства– спостереження за освітнім процесом- бесіда з батьками, учнями- анкетуванняанкети,журнали звернень
Відкритість до діалогу з усіма учасниками освітнього процесу– співбесіди з представниками самоврядування- анкетування учасників освітнього процесуматеріали співбесіди, анкети
Участь у командній роботі над реалізацією різноманітних проектів– участь в проектах, програмах- залучення учасників освітнього процесу до участі у програмах, проектахматеріали проектів
Пошуки навчальних партнерів в освіті– спостереження за співпрацею педагогів в закладі та за його межами- проведення майстер-класівзвіти про самоосвіту під час Методичного місячника,наказ
Дотримання принципів академічної доброчесності та формування цих принципів у здобувачів освіти– аналіз випадків порушення академічної доброчесності- спостереження за освітнім процесомжурнал реєстрації звернень та їх розгляд

Четвертий напрям. Управління закладом

Складник 1

Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу. Моніторинг виконання поставлених завдань

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Наявність концепції функціонування і розвитку школи, концепції викладання і вивчення профільних предметів, стратегії розвитку закладу на 5 років– обговорення проектів, концепції функціонування і розвитку школи- обговорення проекту стратегії розвитку закладу на 5 років- розгляд та погодження концепції, стратегії розвитку на педраді- аналіз реалізації стратегії розвитку через 5 роківконцепція, стратегія розвитку на 5 років,протоколипедрад,матеріалисамоаналізу,самоаналіздіяльностізакладу
Наявність освітньої програми школи, навчального плану, річного плану роботи– щорічне обговорення освітньої програми, річного плану на засіданні педагогічної ради- щорічний аналіз виконанняосвітньої програми, річного плану роботи- аналіз виконання перспективного прогнозування через 5 років- анкетування учасників освітнього процесу щодо формування річного плану роботи та освітньої програмиосвітня програма, навчальний план,річний план роботи, протоколи педрад,анкети
Наявність планування роботи методичних структур – аналіз річного планування методичними підрозділами, структурами- звіт про виконання роботи методичних підрозділів на методичній раді школи щорічноплани роботи,звіти про роботу 
Щорічний аналіз роботи закладу– аналіз основних показників діяльності закладу за усіма напрямами. -щорічний звіт директора школи про роботу закладузвіт про роботу закладу,протоколи педрад 
Самооцінювання діяльності закладу та ефективності внутрішньої системи якості освіти за 5 років– підготовча робота та проведення звіту про діяльність закладу та ефективність внутрішньої системи якості освіти за    5 років на основі аналітичних матеріалів, результатів опитування учасників освітнього процесу, спостереженьаналітичніматеріалисамоаналізу 
Раціональна організація документообігу в закладі освіти,функціонування системи інформаційного забезпечення – моніторинг ведення класних журналів упродовж року- моніторинг ведення та реєстрації наказів (4 рази на рік)- моніторинг ведення протоколів педрад, нарад при директору (2 рази на рік)- моніторинг ведення особових справ здобувачів освіти, працівників (1 раз на рік)- наявність номенклатури справ, її перегляд (1 раз на 2 роки)- моніторинг інших локальних документів (за потреби)- моніторинг контенту сайту школи (щомісячно)- моніторинг наявних інформаційних матеріалів на стендах (щомісячно) -моніторинг трудових книжок та особових карток працівників школи        (1 раз на рік)накази накази протоколи  наказ  наказматеріалиспостережень матеріали спостереженьзвіти актиматеріали моніторингу

Складник 2

Підтримання атмосфери довіри інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу і громадою_

Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Наявність сприятливого психологічного клімату в закладі освіти – анкетування учасників освітнього процесу про психологічний клімат у школі (щорічно)- аналіз журналу звернень та заяв учасників освітнього процесу щодокомфортності перебування в закладі анкетування  журнал звернень 
Залучення учасників освітнього процесу до прийняття управлінських рішень– опитування учасників освітнього процесу щодо роботи і розвитку закладу (1 раз на 5 років)- аналіз роботи Учнівської ради (1 раз на рік)- аналіз роботи батьківських комітетів (1 раз на рік)- анкетування педпрацівників щодо планування роботи закладуанкети,звіт про роботу Учнівської ради  протоколи батьківського комітету,анкети
Підтримка учасників освітнього процесу під час проведення освітньої діяльності – опитування педагогічних працівників щодо їх потреб у саморозвитку (щорічно)- анкетування батьків щодо питань, які треба розглянути на засіданнях Просвітницького центру- опитування учнів та їх батьків щодо потреби у виборі індивідуальної освітньої траєкторії, курсів за вибором- вшанування здобувачів освіти за їх досягнення у різних сферах під час свята «Олімп успіху»- преміювання педагогічних працівників за результатами роботи- популяризація роботи кращих педагогів школидіагностичні картки анкети  заяви     положення пропреміювання, наказ
Підтримка тарозвитокгромадськогосамоврядування у закладі, інформаційна відкритість закладу– зустрічі адміністрації школи з членами Учнівської ради, з батьківським комітетом- висвітлення роботи закладу на сайті школи- видання газети «Я+Ти»- публікації в пресі та інформація на місцевому телебаченні про роботу закладу- проведення Дня відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників- ведення рубрики «Інформаційна відкритість» на сайті закладу- співбесіди з представниками самоврядуванняматеріали сайту    номери газет   оголошення  щомісячний аналіз рубрикиматеріали співбесід
Формування нетерпимості в усіх учасників освітнього процесу до фактів порушення академічної доброчесності– наявність Положення про академічну доброчесність- опитування учасників освітнього процесу про дотримання академічної доброчесності- інформаційна робота над формуванням потреби у дотриманні академічної доброчесності- аналіз звернень про порушення академічної доброчесності та їх розгляд анкети заяви  журнал звернень  заходи
Складник 3  Кадрова політика 
Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Комплектація закладукваліфікованими кадрами– аналіз якісного складу педпрацівників- аналіз зростання рівня кваліфікації педпрацівників- аналіз звернень щодо роботи педпрацівників- аналіз вакансій педпрацівників- опитування здобувачів освіти та їх батьків щодо рівня викладання навчального матеріалу педпрацівникамизвіт РВК-83, таблиціжурнал реєстрації, матеріали на сайті,анкети
Створення умов дляпостійногопрофесійногозростання педагогів, заохочення та мотивація педагогів досамовдосконалення та саморозвитку– опитування педпрацівників щодо потреби саморозвитку- аналіз тематики засідань Методичних об’єднань – аналіз звернень педагогів щодо підвищення кваліфікації та сертифікації- аналіз забезпеченості педагогів технічними засобами навчанняанкети, наказ про організацію методичної роботи, заяви,аналіз звернень педагогів,паспорти кабінетів
Формальне визнання професійних досягнень, що впливає на статус педагога– залучення педагогів до прийняття управлінських рішень, проведення експертизи з питань освітньої діяльності- призначення педагогів керівниками методичних підрозділів – стимулювання педпрацівників за керівництво методичними підрозділами- преміювання за результатами роботи- оформлення подань для нагородження Похвальними грамотами та іншими нагородаминакази
 Складник 4 Організація освітнього процесу, прийняття управлінських рішень на засадах людиноцентризму 
Критерії відповідності нормам функціонуванняПроцедури оцінювання відповідності нормамФіксація результатів оцінювання
Дотримання прав усіх учасників освітнього процесу– опитування всіх учасників освітнього процесу щодо дотримання їхніх прав у закладірезультати анкетування
Врахування освітніх потреб учасників освітнього процесу, спроможності закладу, вікових особливостей та індивідуальних можливостей здобувачів освіти– планування і реалізація особистої освітньої траєкторії здобувачів освіти- анкетування здобувачів освіти та їх батьків щодо вибору профілю, курсів за вибором, факультативів, форми навчаннязаяви батьків,індивідуальніплани освітньоїдіяльностіздобувачів освіти ,результатианкетування,освітняпрограма
Процедура зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти відповідно до встановленого порядку правил приймання – аналіз виконання Правил про зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти на навчання у школу правила про зарахування, переведення, відрахування та їхоприлюднення
Дотримання всіма учасниками освітнього процесу режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку школи, правил поведінки здобувачів освіти, розгляд та аналіз фактів їх порушень – аналіз наявних правил внутрішнього трудового розпорядку, правил поведінки здобувачів освіти, посадових інструкцій працівників закладу, режиму роботи школи- анкетування учасників освітнього процесу щодо знання і дотримання ними вищевказаних нормативних документів правила внутрішнього трудового розпорядку, правила поведінки для здобувачів освіти, посадові інструкції щодо дотримання режиму роботи, протоколи педрад, анкети