Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НЕМИРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ РАДИВИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.                  Загальні положення

Згідно зі ст.53 «Права та обов’язки здобувачів освіти» Закону України «Про освіту»

здобувачі освіти мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітньо-го процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Згідно зі ст.54 «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу» Закону України «Про освіту»

педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик         к      омпетентнісного навчання;

захист професійної честі та гідності; безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь- якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Згідно зі ст. 55. «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти» Закону України «Про освіту» батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема

правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

2.          Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі

Правила поведінки учнів у ліцеї (далі Правила) базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статуті закладу.

 • Учні приходять до ліцею за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні. При вході у ліцей дотримуються правил ввічливості, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.
  • Учні зобов’язані мати необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.
  • Вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів передбачають наявність ділового стилю одягу та акуратної зачіски.
  • Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
  • Забороняється приносити на територію ліцею та проносити до її приміщень з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети та речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газові балончики тощо.
  • Не дозволяється йти зі ліцею під час освітнього процесу без дозволу директора або його заступника, окрім випадків, пов`язаних з рекомендаціями медичної сестри та з обов`язковим повідомленням класним керівником батьків учня.
  • Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом:
 • у разі оздоровлення або сімейних обставин подається заява на ім`я директора від батьків (або осіб, які їх заміняють);
 • виїзд на змагання, участь у конкурсах, фестивалях чи учнівських форумах підтверджується наказом відповідної організації (спортивні заклади, мистецькі освітні заклади тощо) із зазначенням причини та терміну відсутності.
  • Учні повинні дбайливо ставитися до ліцейного майна та обладнання, надавати посильну допомогу в його ремонті.
  • У разі навмисного спричинення збитку ліцейного або чийогось майна, батьки учнів, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.
 • Забороняється брати без дозволу чужі речі. До учнів, які привласнили чужі речі можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньо ліцейний облік, виклик разом з батьками на засідання ради профілактики правопорушень).
  • Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні передати їх черговому адміністратору або черговому вчителю.

3.          Правила поведінки під час освітнього процесу

 • При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять, окрім випадків, пов`язаних зі специфікою освітнього процесу.
  • Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин. У випадку вимушеного запізнення на урок потрібно зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.
  • Учні можуть виходити з класу під час уроку з дозволу вчителя.
  • Учні повинні щодня вести запис домашніх завдань у щоденник і надавати його на вимогу вчителя без будь-яких заперечень.
  • Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
  • Впродовж уроку забороняється:
 • відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;
 • підводитися та переміщуватися по кабінету без дозволу учителя;
 • вживати їжу та напої, жувати гумку;
 • користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети.
  • Учні зобов`язані бути присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності класного керівника.
  • Під час загальношкільних заходів забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами без відповідного розпорядження класного керівника.
  • У разі проведення заходу поза межами гімназії, учні зобов`язані пройти цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуватися визначених правил. Починаючи з 9-го класу, обізнаність з правилами безпеки учні підтверджують особистим підписом.

4.          Правила поведінки на перервах і після закінчення занять

 • Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.
  • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

4.3.    Під час перерви учні зобов’язані:

–        виконувати обов’язки чергового учня по класу та по ліцею;

–        підкорятися вимогам чергових учнів та вчителів;

–        на прохання вчителя допомагати готувати клас до наступного уроку.

4.4.    Під час перерв учням забороняється:

–        бігати коридором та в класних приміщеннях, в місцях, не пристосованих для ігор;

–        штовхати один одного, кидатися будь-якими предметами і грати в рухливі гри у не пристосованих для цього приміщеннях;

–        сидіти на підвіконнях, розкривати та виглядати у відкриті вікна;

–        виходити під час перерви за межі території закладу.

4.5.    Після закінчення занять учні повинні одягнути верхній одяг і залишити приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки. Учні не мають права знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення освітнього процесу без дозволу працівників ліцею.

5.          Правила дотримання міжособистісних стосунків у шкільному середовищі

 • Учасники освітнього процесу мають право право:
 • на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).
  • Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.
  • Учні закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Ліцеїсти першими вітаються та поступаються дорогою дорослим, старші ліцеїсти – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
  • Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.
  • Категорично забороняється вживання лайливих виразів і непристойних жестів.
  • Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.
  • Учасники освітнього процесу зобов`язані:

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Прикінцеві положення

У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі адміністративні стягнення:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження у щоденник;
 • надання учневі дисциплінарного листа;
 • письмове звернення до батьків;
 • постановка на внутрішньошкільний облік;
 • виклик учня з батьками на засідання ради профілактики правопорушень.

Обов’язки чергового учня по класу

 1. Черговими повинні бути 1-2 учні щоденно, графік чергування встановлює кожен клас самостійно.
 2. Чергові учні по класу зобов’язані приходити до ліцею за 15 хв. до початку занять.
 3. У класі необхідно провітрити приміщення, перевірити наявність крейди, вимити ганчірку (губку) для дошки.
 4. Допомогти вчителю підготувати (роздати, розвісити) необхідну наочність та роздатковий матеріал: карти, схеми, таблиці, атласи, ілюстрації, картки…
 5. Після кожного уроку чергові повинні витерти дошку, вимити ганчірку (губку), підібрати папір, провітрити приміщення. 6.Чергові учні відповідають за збереження ліцейного майна: меблів, навчального приладдя, технічних засобів навчання тощо.
 6. Після занять чергові учні зобов`язані:
 7. прибрати папір та інше сміття, акуратно винести його у смітник;
 8. перевірити чи политі квіти;
 9. навести загальний порядок.
 10. У разі невиконання черговим своїх обов’язків або відсутності в ліцеї його чергування переноситься на наступний день

Обов’язки чергових по школі.

Для підтримки дисципліни та порядку в школі призначається черговий клас, який чергує протягом тижня

 1. Черговий клас з’являється до школи за 15 хвилин до початку уроків.
 • Черговий клас має бути зразком дотримання правил внутрішньо-шкільного розпорядку, вимог щодо зовнішнього вигляду, чемності та організованості.
 • Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах.
 • Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
 • У разі відсутності реакції на зауваження, чергові мають право звертатися до класного керівника порушників порядку та дисципліни.
 • Чергові учні щонайменше двічі на день проводять перевірку класних приміщень та оцінюють дотримання санітарно-гігієнічних норм учнівськими колективами. Результати перевірок фіксуються у Журналі обліку наслідків чергування.
 • Протягом дня роботу чергового класу контролює класний керівник, наслідки чергування перевіряє черговий вчитель.