Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Внести до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431), зміни, що додаються.

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Абзаци другий — п’ятий пункту 3 виключити.

2. У пункті 6:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;”;

2) абзац шостий виключити.

3. Пункт 7  викласти в такій редакції:

“7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі — суб’єкти підвищення кваліфікації).”.

4. У пункті 9:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“9. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.”;

2) в абзаці другому слова “надання освітніх послуг з” замінити словами “освітню діяльність у сфері”.

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Програма також може містити інформацію про:

розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо);

особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне / вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо);

строки виконання програми;

місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання;

вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги;

графік освітнього процесу;

мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;

академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;

можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;

додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, перелік можливих послуг для осіб з інвалідністю тощо);

документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.

Суб’єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми підвищення кваліфікації  на основі типових програм підвищення кваліфікації, що затверджуються МОН.

Суб’єкти підвищення кваліфікації забезпечують відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її оприлюднення на своїх веб-сайтах.”.

6. У пункті 11:

1) друге речення абзацу шостого після слів “педагогічне звання” доповнити словами “(крім звання “старший вчитель”)”;

2) в абзаці восьмому слово “супервізор” замінити словами “керівник стажування”;

3) абзац дев’ятий виключити;

4) в абзаці десятому слово “супервізора” замінити словами “керівника стажування”;

5) в абзаці одинадцятому цифри “0,3” замінити цифрами “0,2”.

7. Пункт 12 виключити.

8. В абзаці другому пункту 13 слова “та/або на Національній освітній електронній платформі” виключити.

9. Абзац сьомий пункту 15 викласти в такій редакції:

“мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;”.

10. У пункті 16:

1) в абзаці першому слова “фахової передвищої” виключити;

2) в абзаці другому слова “дошкільного, позашкільного закладу освіти” замінити словами “закладу дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти”.

11. Абзац перший пункту 17 замінити новими абзацами такого змісту:

“17. Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти — на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. На підставі орієнтовних планів підвищення кваліфікації суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансуються з обласних бюджетів, та їх засновники щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей.

Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти (уповноважені ними особи) невідкладно оприлюднюють  загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти для підвищення кваліфікації.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

12. Абзац другий пункту 18 викласти в такій редакції:

“У разі невідповідності пропозиції вимогам, визначеним абзацом третім пункту 17 цього Порядку, така пропозиція не розглядається.”.

13. Пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

“Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.”.

14. В абзаці першому пункту 26 слова “, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти,” виключити.

15. Абзац перший пункту 29 після слів “педагогічне звання” доповнити словами “(крім звання “старший вчитель”)”.

16. Пункт 31 виключити.

_____________________

Внести до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431), зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК