Про створення та організацію роботи психолого-педагогічної команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами

                                                           У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

НАКАЗ

 01.09.2023 року                                                                          № 117

Про створення та організацію роботи

психолого-педагогічної команди

супроводу дітей з особливими

освітніми потребами

            На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Створити команду психолого-педагогічного супроводу для дитини з особливими освітніми потребами Петра ВАСЬКЕВИЧА, який здобуває  освіту в умовах інклюзивного навчання в 2 класі у такому складі:

          Юлія ВОЛЯНЮК – заступник директора з НВР;

            Тетяна ПАСІЧНИК – класний керівник 2 класу;

            Галина КАСЯН – асистент вчителя;

            Юлія МЕЛЬНИК – логопед;

            Володимир МИСИК  – вчитель  – реабілітолог;

            Анжеліка МАЦИШИН 0 вчитель музичного мистецтва;

            Ангеліна ЧЕРНЯК – практичний психолог, вчитель англійської мови

            Людмила ВАСЬКЕВИЧ –   мама дитини

2. Створити команду психолого-педагогічного супроводу для дитини з особливими освітніми потребами Ярослава МУЗИКИ, який здобуває  освіту в умовах інклюзивного навчання в 1 класі у такому складі

            Юлія ВОЛЯНЮК – заступник директора з НВР;

            Зоя ПИЦУРА- класний керівник 1 класу;

            Зоряна ПОЛІМАРЧУК – асистент вчителя;

            Юлія МЕЛЬНИК – логопед, дефектолог;

            Катерина ЧУЧАК – логопед;

            Ангеліна ЧЕРНЯК – практичний психолог, вчитель англійської мови.

            Інна МУЗИКА – мама дитини

2. Командам супроводу діяти згідно з такими принципами:

 • повага до індивідуальних особливостей дітей з ООП;
 • дотримання інтересів дітей з OOП, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дітей з ООП, залучення їх до освітнього

процесу та розробки IПP;

 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.

3. Команди супроводу виконують наступні завдання:

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

4. Розподілити основні функції між учасниками Команди супроводу таким чином:

4.1. Юлії ВОЛЯНЮК – заступнику директора з навчально-виховної роботи:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дітей з ООП;
 • залучення батьків дітей  (законного представника Людмили ВАСЬКЕВИЧ, Інни МУЗИКИ) з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

4.2. Ангеліні ЧЕРНЯК – практичному психологові:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

4.3. Класним керівникам 1-2 класів Зої ПИЦУРІ  та Тетяні ПАСІЧНИК, вчителям предметникам (згідно з тижневим навантаженням):

 • забезпечення освітнього процесу дітей з ООП з урахуванням особливостей їх розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, їх сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

4.4. Асистентам  вчителя 1-2 класів Галині КАСЯН, Зоряні ПОЛІМАРЧУК:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми;
 • адаптація освітнього середовища; навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

4.5. Батькам дітей  з ООП  – Людмилі ВАСЬКЕВИЧ, Інні МУЗИЦІ:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

5. Призначити керівником Команди супроводу дітей з ООП заступника директора з навчально-виховної роботи ВОЛЯНЮК Юлію Анатоліївну, покласти на неї відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками, організацію діяльності відповідно до  Положення про психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609

6. Затвердити такий порядок роботи Команди супроводу, який здійснюється в межах основного робочого часу працівників:

 • проведення засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року.
 • скликання (за потреби) позачергових засідань.
 •  прийняття рішення засідань Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 • оформлення протоколом рішень засідань Команди супроводу, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретарем  Команди супроводу призначити Ангеліну ЧЕРНЯК.

8. Практичному психологу Ангеліні ЧЕРНЯК, організувати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребамивідповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу та ІПР погоджувати з батьками і подавати на затвердження директору школи.

9. Команді супроводу переглядати ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше).

10. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команді супроводу розробляти індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в ліцеї.

11. Команді супроводу визначити способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

12. Надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

13. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команді супроводу звертатися до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

14. Команді супроводу формувати та узгоджувати з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

15. Здійснити комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями з ООП за навчальний рік (один раз на семестр).

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                                            Ірина ПОЛЬОВА

З наказом ознайомлені                                                      Юлія ВОЛЯНЮК

                  Галина КАСЯН                                                Тетяна ПАСІЧНИК

                  Володимир МИСИК                                        Зоя ПИЦУРА

                  Юлія МЕЛЬНИК                                              Зоряна ПОЛІМАРЧУК  

                  Катерина ЧУЧАК                                             Ангеліна ЧЕРНЯК       

                  Анжеліка МАЦИШИН