Підсумки по контрольних роботах

Про результати  проведення підсумкового контролю

за І семестр 2019-2020 навчального року

               Відповідно до річного плану роботи школи та з метою перевірки якості і рівня знань, умінь і навичок учнів на кінець І семестру 2019-2020 навчального року адміністрацією школи згідно з наказомвід 12  листопада  2019 року №155 “Про проведення підсумкових  контрольних  робіт”  з  18 листопада  по 26 грудня 2019 року в4,9,11 класах було проведено підсумкові  контрольні роботи з базових дисциплін. Зміст контрольних робіт включав програмовий матеріал ключових питань останніх тем, а також раніше вивченого матеріалу.

         Результати підсумкових  робіт наведено в додатках 1-4.

       Слід відмітити, що при написанні  контрольних робіт учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому72,9 %. Є розбіжність в якості знань по контрольних роботах та за І семестр з української мови. Успішність по контрольгих роботах з української мови є нижчою за семестрову на 13,7 %.Основна маса учнів (72,7%) засвоїла навчальний матеріал на високому і достатньому рівнях.Високий рівень навчальних досягнень показали 22,7% учнів. Середній бал по усіх предметах склав 7,7.

Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що основна маса учнів 9-го  класу здобула необхідні знання на середньому та достатньому  рівнях.7,9 % учнів одержали знання на високому рівні, а 10,9  % – на низькому.Процент успішності в середньому склав 88%, а якості знань –  52,3%, що відповідає минулорічним показникам.Контрольні роботи показали істотну розбіжність у якості знань з інформатики (вчитель Генсірук А.А.) та зарубіжної літератури (вчитель Грушецька О.В.), біології  (вчитель Шуляк В.В.), історії України та всесвітньої історії (вчитель Струсь В.М.). Семестрова успішність є значно вищою за успішність по контрольних роботах з алгебри (вчитель Сінчук Г.І.).Низькою є також якість знань учнів з фізики, хімії, географії, англійської мови. Середній бал з усіх предметів склав 6,5. Є значною розбіжність середнього балу по контрольній роботі та за семестр з інформатики(вчитель Генсірук А.А.).  Початковий рівень знань показали по 2 учні із зарубіжної літератури та фізики та по 3 учні з алгебри та хімії. 

Успішність учнів 11-го класу по всіх контрольних роботах становить 96,4%, а якість знань  – 64,7%.Розбіжність у якості знань між контрольними роботами та семестровим оцінюванням є значною з української мови та літератури (вчитель Грушецька О.В.), біології (вчитель Шуляк В.В.), географії (вчитель Попадич С.П.), фізики (вчитель Колдун Т.І.) . Великою ця розбіжність є в успішності з англійської мови  (вчитель Гуменюк В.І.), української літератури (вчитель Грушецька О.В.), географії (вчитель Попадич С.П.).Середній бал по усіх предметах склав 7,5.В основному одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал на достатньому (37,1%) та середньому (30,2%) рівнях. Початковий рівень знань показали 3,5% учнів класу, а високий 19,8%. На високому рівні контрольну роботу не написав  жоден учень з англійської мови.

Порівняльну характеристику успішності, якості знань учнів та середнього бала учнів  4, 9, 11 класів  по контрольних роботах та за І семестр подано в додатках 2, 3,4.

Аналіз контрольних робіт з української мови засвідчив, що учні вміють будувати речення, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії, фонетики відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів з української мови.

Учні 4-го класу (вчитель Савка Т.Є.) допускають помилкиу словах, де відбувається чергування голосних звуків.Частина учнів допускала пропуски букв у словах.

В роботах з української мови учні 9-го класу  (вчитель Мисаковець Л. В.) допускали помилки при уживанні апострофа, знака пом’якшення, написанні прислівників разом і окремо, подвоєнні у прикметниках,  та пропускали розділові знаки у між частинами мови у складному реченні.В учнів 11-го класу (вчитель Грушецька О.В. не достатньо сформовані знання і вміння про види соціально-побутового красномовства. Викликало в учнів утруднення завдання на встановлення відповідності між тропами та риторичними фігурами.

Роботи з української літератури учнів 11 класу засвідчили, що учні   не знають текстів творів у повному обсязі, не вміють визначати жанр твору. Допустили вони помилки при визначенні послідовності розгортання подій у творі В. Підмогильного «Місто».Не використовують цитат при характеристиці твору та його героїв, не вміють висловлювати свої думки з приводу прочитаного, граматично правильно будувати речення учні 9 класу. Робили вони невдалі висновки, використовували зайву інформацію, не пов’язану з темою твору.

У роботах з літературного читання учні 4-го класу  (вчитель Савка Т.Є.)  допустили помилки при формулюванні і визначенні головної думки твору, відтворенні послідовності подій у творі. Частина учнів має труднощі при швидкості читання мовчки.

Учні 9-го класу (вчитель Мисаковець Л.В.) в роботі з української літератури недостатньо висвітлили факти, вживали зайву інформацію, не пов’язану з темою твору. В багатьох роботах відсутня доказовість думки і самостійність суджень, зроблені невдалі висновки.

        Одинадцятикласники у роботах з української літератури не змогли встановити відповідність назви твору та його жанру, послідовність розгортання подій твору В.Підмогильного «Місто». Частина учнів не змогла висловити самостійні судження відносно теми твору, зробити висновки.   

Типовими помилками у роботі із зарубіжної літератури по творчості Дж. Байрона учнів 9 класу (вчитель Грушецька О.В.) були: визначення теми та мотивів поеми «Мазепа», незнання основного прийому, завдяки якому Дж.Байрон розкриває внутрішній світ героїв романтичних поем.Не зуміли  учні 11-го класу встановити відповідності між  персонажем новели Ф.Кафки «Перевтілення» та його висловлюваннями (вчитель Грушецька О.В.).

Учні 4-го класу в роботах з англійської мови (вчитель Барабах І.М.) показали недостатнє вміннябудувати стверджувальні речення, утворювати та вживати часову форму простого минулого часу. Багато помилок допустилиучні 9-го класу (вчитель Гуменюк В.І.) при вживанні артиклів, утворенні Present Perfect Continuous.  Типовими помилками у роботах учнів  11-го класу (вчитель Гуменюк В.І.) було вживання та утворення часових форм  дієслова, вживання артиклів та структури leke to…

В роботах учнів 4-го класу з математики було виявлено багато помилок при обчисленнях, розв’язуванні складених задач.    Учні 9-го класу (вчитель Сінчук Г.І.) у роботах з алгебри допустили багато помилок при побудові графіків функцій..   Не справились вони із завданням на розв’язування рівнянь з параметром, допускали помилки при розв’язуванні рівнянь другого степеня з допомогою графіків. Недостатнє вміння визначати координати вектора показалиучні 9-го класу у роботах з геометрії (вчитель Сінчук Г.І.). Не справились вони із завданням на знаходження кутів з допомогою векторів. Допускали вони і багато помилок при виконанні дій над раціональними і дробовими числами. Учні 11-го класу (вчитель Генсірук А.А.) допустили помилкипри визначенні точок максимуму функції, відшуканні коренів ірраціональних, показникових та логарифмічних рівнянь, позначенні розв’язків квадратичної нерівності на числовій прямій, при використанні властивостей числових нерівностей. Частина учнів допустила помилки обчислювального характеру.Допустили багато помилок при визначенні точок максимуму функції, площі трапеції учні 11 класу у роботах з геометрії ( вчитель Генсірук А.А.). Показали вони також невміння правильно будувати малюнки.  Не всі учні справились із завданням високого рівня складності.

   У роботах з історії України учні 9-го класу (вчитель Струсь В.М.)не чітко вказані передумови необхідності скасування кріпосного права у Наддніпрянщині, відсутня характеристика українського національного відродження на західноукраїнських землях та Наддніпрянській Україні.Не змогли охарактеризуватизначення рішень ХХ з’їзду КПРС для розгортання десталінізаціїучні 11-го класу (вчитель Струсь В.М.) у роботах з історії України. Недостатньо у своїх роботах учні схарактеризували діяльність шестидесятників.   

Учні 9-го класу (вчитель Струсь В.М.) не змогли дати характеристику органів, які мають забезпечувати захист прав людини, не змогли визначити правопорушення, за які можливе притягнення до різних видів юридичної відповідальності.

Не достатньо охарактеризували італійське «економічне диво» дев’ятикласники у роботах із всесвітньої історії (вчитель Струсь В.М.). В їхніх роботах відсутня характеристика «плану Маршала».

У роботах з біології (вчитель Шуляк В.В.) учні допустили багато помилок у визначеннях, поняттях. Погано знають учні 9-го класу фази фотосинтезу, не змогли їх охарактеризувати. Не засвоїли вони і повністю дати характеристику клітинної будови.Одинадцятикласники не змогли дати визначення поняття «імуноглобуліни». Багато помилок допустили вони при встановлені відповідності гормонів і органів, що їх виділяють, характеристиці функцій адреналіну в організмі і його впливу на системи органів.

У роботах з природознавства учні 4-го класу (вчитель Костюк Т.В.)показали недостатнє знання океанів нашої планети, природи їх тваринного і рослинного світу. Недостатньо засвоїли вони і знання про материк Антарктида.Дев’ятикласники зробили багато помилокпри розкритті змісту понятійно- термінологічних визначень у роботах з географії (вчитель Попадич С.П.). Не достатньо засвоїли вони вміння користуватись картами для розкриття матеріалу теми. Учні 11 класу в роботах з географії допустили багато помилок при визначенні термінів і понять. Достатньо не розкриті ними запитання щодо зовнішніх процесів землі, рухів літосферних плит, системи GPS.  

У роботах з фізики учні 9-го класу ( вчитель Колдун Т.І.) показали не вміння визначати типи лінз для корекції короткозорості та застосовувати закони заломлення світла для розв’язування задач.Одинадцятикласники при написанні контрольних робіт з фізики (вчитель Колдун Т.І.) допустили помилки при розв’язуванні задач із застосуванням закону електромагнітної індукції та на визначення напряму індукційного струму. 

          Аналіз контрольних робіт з хімії (вчитель Пасічник Л.В.) показав, що значна частина учнів 9 класу не вміють розв’язувати задачі. Також учні погано засвоїли вміння визначати ступінь окиснення  елемента у складній речовині та урівнювати рівняння реакцій методом електронного балансу.Учні 11 класу погано засвоїли вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги. При розв’язуванні задач  учні погано пояснювали логіку їх розв’язування.

Невірне формулювання файлової системи, неправильну типізацію файлів і їх розширення, незнання функцій при  розв’язанні програмного коду  – такими типовими помилками характеризуються роботи учнів 9 та 11 класів з інформатики (вчитель Генсірук А.А.). Неправильно виконали послідовність дій  учні 9 класу при виконанні завдання.

Виходячи з вищесказаного

НАКАЗУЮ:

 1. Вчителям – предметникам:
  1. Проаналізувати результати контрольних робіт і намітити заходи щодо покращення викладання предметів і усунення прогалин в знаннях учнів.

                                                                          До 13.01.2020

 1. Скласти графік  індивідуальних  занять з обдарованими дітьми та учнями з низьким рівнем навчальних досягнень.

                                                                          До 13.01.2020                                              

 1. Впроваджувати в практику роботи сучасні методики проведення уроків.

                                                                              Постійно

 1. Вчителям української мови і літератури:
  1. Забезпечити систему роботи щодо істотного покращення рівня грамотності учнів .                                               Постійно
 1. Забезпечити  дотримання єдиного орфографічного режиму та норм оцінювання письмових робіт.

                                                                                   Постійно

 1. Забезпечити  об’єктивний контроль за знаннями, вміннями учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

                                                                               Постійно

 1. Вчителям природничо-математичного циклу:
  1. Посилити роботу над формуванням в учнів навичок виконання математичних дій, особливого значення  надавати практичній спрямованості навчання.

                                                                                    Постійно

 1. Покращувати індивідуальну роботу з учнями.

                                                                                     Постійно

 1. Забезпечити  об’єктивний контроль за знаннями, вміннями учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

                                                                               Постійно

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пасічник Л.В.:
  1. обговорити рівень знань учнів у групах вчителів і разом з членами методичної ради спланувати заходи щодо покращення  викладання предметів і підвищення рівня знань учнів.                                          

До 20.01.2020

 1. провести моніторинг рівня навченості учнів у ІІ семестрі з метою складання порівняльного аналізу навченості учнів за навчальний рік.

До 28.05.20206.Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Пасічник Л.В.

  Директор                                                                       Ірина ПОЛЬОВА                             

    З наказом ознайомлені:                                              Лідія ПАСІЧНИК

                   Ірина БАРАБАХ                                          Андрій ГЕНСІРУК           

                   Тетяна САВКА                                            Галина СІНЧУК

                   Валентина ШУЛЯК                                     Тетяна КОЛДУН

                   Валентина ГУМЕНЮК                               Степан ПОПАДИЧ                     

                    Оксана ГРУШЕЦЬКА                                    Любов МИСАКОВЕЦЬ                                                           

                   Валентина СТРУСЬ