СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НЕМИРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ на період 2021–2026 років

П А С П О Р Т

Назва стратегіїСтратегія розвитку Немирівськогот ліцею – громадсько-активного ліцею, який впроваджує сучасні педагогічні технології освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»
Підстави для розвитку стратегіїЗакони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розп. КМУ від 14.12.2016 № 988-р) Статут ліцею. Інші чинні документи, що регламентують освітню діяльність.
Виконавці                        стратегії розвиткуАдміністрація ліцею Педагогічний та учнівський колективи Батьківська спільнота Партнери закладу освіти.
Терміни виконанняСерпень 2021 р. – Серпень 2026 р.
Ресурсне забезпеченняПідвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Залучення фахівців державних організацій та партнерів у якості консультантів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових, соціальних проєктів, інвестицій, благодійних внесків тощо). Підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Структура стратегії розвиткуЦінності.Оцінка поточного стану – характеристика ліцею, основні показники.Стратегічні цілі діяльності закладу освіти.Шляхи реалізації основних завдань стратегії розвитку закладу освіти.
Стратегічні цілі, операційні цілі, завдання часового горизонту (таблиця)Освітнє середовище закладу освітиСистема оцінювання здобувачів освітиПедагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освітиУправлінські процеси закладу освіти

1.Ц і н н о с т і закладу

Підготовка Стратегії розвитку Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Рівненської області на 2021-2026 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи та враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення.

У зв’язку з цим в основу стратегії покладено наступні основні принципи діяльності ліцею (ст.6 Закону України «Про освіту»):

 • принцип рівних можливостей для всіх;
 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою ООП;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти в межах, визначених законом;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей і традицій Українського народу;

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • державно-приватне партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Оцінка поточного стану – характеристика діяльності ліцею, основні показники.

Немирівський ліцей  Радивилівської міської ради Рівненської області забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти для учнів сіл Немирівка, Батьків, Гії-Лев’ятинські Радивилівської ТГ.   

          Станом на 1 вересня 2021  року в ліцеї навчаються 170 дітей.

Педагогічний колектив налічує 29 педагогів. Освітні послуги надають:  «спеціаліст вищої категорії» – 12, «спеціаліст першої категорії» – 4, «спеціаліст другої категорії» – 4, «спеціаліст» – 3, «бакалавр» – 5.

Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти:

 • Кількість споруд, майстерень, допоміжних приміщень – 1 споруда,               11 класних кімнат, спортзал, бібліотека, їдальня
 • Комп’ютерний клас – 6 комп’ютерів, 3 ноутбуки.
 • Мультимедійний проектор – 2 .
 • Наявність транспорту – 1 одиниця автотранспорту ( автобус)
 • Заклад освіти підключено до локальної мережі Інтернет.
 • Заклад забезпечено  питною водою.
 • Забезпечено внутрішніми туалетами, кімнатами гігієни.

          Саме у громадсько-активному ліцеї шляхом запровадження проєктів, значущих не тільки для ліцею, а і для всієї сільської громади учні мають можливість розвивати та застосовувати ключові компетентності: уміння вчитись впродовж усього життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість і фінансову грамотність, екологічну грамотність і здоровий спосіб життя. Таким чином формується партнерство, яке охоплює не тільки учителя, учня і батьків, а й інших членів громади.

 До послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивна зала, ігровий майданчик для молодших школярів, комп’ютерний клас, стадіон. Створено безпечне освітнє середовище для НУШ. Організовано роботу гуртків: спортивний ( волейбол) та вокальний.

SWOT-аналіз розвитку освіти в Немирівському ліцеї

SWOT-аналіз становища  освіти немирівського ліцею проведено з урахуванням тенденцій розвитку, виділених проблемних аспектів, динамічних змін у її розвитку, визначення можливих зовнішніх впливів та викликів. В основу SWOT-аналізу лягли висновки, пропозиції, надані за результатами засідань групи з розробки Стратегії розвитку  освіти Немирівського ліцею  на період до 2026 року

Сильні сторони:

 • Наявність напрацьованих зав’язків з батьками та громадськістю.
 • Створення безпечного освітнього середовища НУШ.
 • Високий професійно-освітній та кваліфікаційний рівень педагогічного персоналу закладу.
 • Інтегрованість освіти в європейський освітній простір.
 • Включення учнів закладу в креативану та наукову діяльність.

Слабкі сторони:

 • Недостатня кількість демонстраційного обладнання, наочності з хімії та фізики, географії.
 • Слабкі читацькі інтереси учнів.
 • Відсутність актового залу.
 • Нерозуміння освітніх і виховних цілей батьками учнів.
 • Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання дітей.
 • Застаріле обладнання комп’ютерного класу.
 • Зменшення кількості споживачів освітніх послуг, що обумовлено як демографічними тенденціями, так суб’єктивними чинниками.

Керуючись концептуальними засадами нової української школи, головним девізом своїм вважаємо висловлювання:

«Творити, пробувати, шукати та розвиватися!»

Місія ліцею.

Немирівський ліцей – це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Місія ліцею полягає у створенні умов для одержання сільськими школярами якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі, за допомогою індивідуалізації навчального процесу і впровадженні нових освітніх технологій.  

 Місія втілюватиметься через досягнення стратегічних цілей, а обрані стратегічні цілі буде реалізовано через систему операційних цілей.                                                                                        

Візія ліцею.

Немирівський ліцей цілковито спрямований на підготовку учнів до майбутнього. На основі моральних цінностей, якісного, інноваційного та результативного навчання прагнемо виховати щасливу людину, яка зможе реалізувати себе на життєвому шляху.

Наші учні – це наще майбутнє – виплекані у променях добра, правди, любові до знань і прагнення до творчості.

Наші вчителі та співробітники – це провідники маленьких сердець у великий світ, носії знань, моральних й етичних принципів, створюють атмосферу довіри та доброзичливості, сумлінно й професійно передають свої навички та вміння.

Батьки – це опора наших вихованців, це люблячі люди, які своїм сприйняттям, особистим прикладом і життєвою мудрістю зводять фундамент цієї особистості.

Наші партнери – це всі небайдужі люди й організації, які своїми щиросердними намірами та діями допомагають нам у розбудові морального суспільства.

Структура навчального закладу та організація освітнього процесу (ст.4,10 ЗУ «Про повну загальну середню освіту освіту»).

Повна загальна середня освіта  в ліцеї здобувається на таких рівнях:

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

повна загальна середня освіта  – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом повної загальної   середньої освіти.

Освітній процес організовується відповідно до законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

Освітній процес організовується за такими циклами:

перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання); другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);

перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);

другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);

перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);

другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат – модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності. Саме для того потрібно:

1. Зміна підходів до навчання та змісту освіти: виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини

2. Здійснювати комплексний підхід до управління ліцеєм на основі лідерства, яке:

1) не шкодить здоров’ю жодної людини в колективі та стосункам між людьми;

2) не викликає наслідків, про які будуть шкодувати навколишні;

3) етичне та безпечне для оточуючих.

3. Розробити внутрішній «дизайн» інноваційної діяльності ліцею, що будується на таких принципах:

– Ти отримуєш те, що віддаєш іншим.

– Будь-який результат в житті можна отримати завдяки турботі про інших людей.

– Весь навколишній світ виходить з нас!

4. Створити емоційно-інтелектуальний освітній простір ліцею, який допомагатиме дитині:

– бути успішною у навчанні;

– продуктивно вирішувати конфлікти;

– встановлювати спільну мову з однолітками;

– вирішувати проблеми і багато іншого.

5. Плекати в дітях інтерес до світу цінностей.

Починаючи з початкових класів ми намагатимемося розбудити у дитині чуттєвість до світу цінностей, навчити співпереживати та заохочувати їх до дії, постійно створюючи простір довіри.

6. Впроваджувати новий зміст освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні, що ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних дітям для успішної самореалізації в суспільстві.

Поєднувати навчальний матеріал варто так, аби в учнів формувалось цілісне сприйняття світу.

7. Забезпечити в школі майданчик для професійного та особистісного розвитку педагогів.

Учитель має розвиватися, як в професійному напрямку, так і в особистісному духовному напрямку.

Творчому та відповідальному вчителю, який постійно працюватиме над собою, буде надано академічну свободу. Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно висловлювати власну фахову думку.

8. Розширити можливості соціалізації учнів, ефективно підготувати випускників ліцею до освоєння програм середньої та вищої професійної освіти.

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти- батьки здобувачів освіти – педагоги»; створення сприятливого освітнього середовища на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямованого на зміцнення здоров’я дітей; створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтація внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінку, саморозвиток, самовизначення, самореалізацію.

Проблеми, які ставить перед собою колектив:

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору

Загальна мета діяльності закладу – реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Технології вирішення основних завдань ліцею:

 • діагностичний мінімум (вивчення рівнів адаптованості, навчальної мотивації, діагностика процесів пізнавальної сфери, вивчення інтелектуальних здібностей);
  • соціометричні дослідження класного колективу;
  • виховання у грі (рольова гра, конкурс-гра, суд);
  • години спілкування (сповідь, бесіда, відверта розмова, дискусія, диспут, дебати, ток-шоу, презентація);
  • нестандартні форми проведення виховних заходів (круглий стіл, брейн-ринг, усний журнал, зустрічі з цікавими людьми, лікарями, представниками правоохоронних органів, творчий калейдоскоп, захист проектів, свята, тематичні дискотеки);
  • спільні творчі справи та акції;
  • учнівське самоврядування;
  • видавнича діяльність (шкільна газета, випуск тематичних стіннівок, плакатів);
  • екскурсійна діяльність;
  • психологічний супровід (діагностика, анкетування, тренінги, практикуми, консультації, лекції);
  • батьківський всеобуч (батьківські збори, години батьківського спілкування, сімейно-родинні свята, інформаційний майданчик

«Школа для батьків»).

Головні критерії визначення прогресивного:

•        відслідковується стабільність та тенденція до підвищення основних результатів навчальної діяльності учнів;

•        спостерігається задоволення потреб всіх суб’єктів освітнього  процесу (учнів, педагогів, адміністрації, батьків);

•        гарантується зростання науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        існує тенденція до розвитку всіх підсистем на різних рівнях (науково-методична діяльність, освітня  робота, психологічна служба, учнівське самоврядування, участь батьківського активу в рішенні життєвоважливих проблем ліцею, співпраця з вищими навчальними закладами, громадськими організаціями);

•        залишається стабільним матеріально-технічне та економічне оснащення освітнього процесу;

•        відбувається помітне зростання особистісних досягнень як учнівського, так і педагогічного колективів;

•        посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;

•        здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

•        відкриття на базі громадсько-активного ліцею ресурсного центру з підтримки розвитку громадянських компетентностей у дітей  та молоді.


Перспективний план розвитку

матеріально-технічної бази закладу освіти

Д о д а т о к 1 до Стратегії розвитку Немирівського ліцею

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
№ з/пНазва заходу20212022202320242025
1Технічний аналіз стану приміщень закладу+++++
2Ревізія та реконструкція освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів). + + 
3Благоустрій шкільного подвір’я: заміна огорожі фарбування спортивного обладнання ремонт фасаду школи  + +    +    +     +
4Обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисною сумішшю   + 
5Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації +   
6Капітальний ремонт внутрішньої вбиральні+    
7Капітальний ремонт харчоблоку +   
8Інвентаризація шкільного майна+++++
9Заміна деревяних конструкцій дверей на металопластикові  +  
10Поточний     ремонт     будівлі      закладу,      навчальних                       кімнат, комбінованої майстерні+++++
11Капітальний ремонт входу    +
12Оснащення кабінетів початкової школи+++++
13Придбання шкільних меблів для навчальних кімнат +   
 стільців для учнів – 40 шт.      +  
14Придбання        інтерактивного    обладнання    для                           облаштування навчальних кабінетів хімії та біології, української мови та літератури   +    +  
15Облаштування кімнати корекційно-розвивальних занять +   
16Ремонт та оновлення комп’ютерної техніки в кабінеті інформатики  +  
17Придбання   мультимедійного       обладнання                       (проектор,                   екран, ноутбук) для шкільної бібліотеки. +   
18Придбання спортивного інвентаря +   
19Реконструкція спортивного майданчика  +  
20Забезпечення ліцею необхідними засобами прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби)+++++
21Забезпечення ліцею прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра)+ + +
22Перезарядка вогнегасників+++++
23Облаштування медичного кабінету – Центру Добра  +  
24Облаштування ліцейної бібліотеки як сучасного інформаційного медіа-простору закладу освіти «Світ нових можливостей» +   
25Облаштування навчальної зони на свіжому повітрі+    
26  Облаштування подві’ря     +   
27Проведення дератизації приміщень (2 рази на рік)+++++
28Видалення/кронування дерев+ + +

План заходів Немирівського ліцею,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Д о д а т о к 2 до Стратегії розвитку

Немирівського ліцею

Назва заходівТермін виконанняВідповідальний
 1.Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дійПостійнопсихологічна служба, вчителі історії та правознавства, класні керівники
 2.Проведення місячника «Правового виховання» та декади правових знаньЩорічно, жовтенькласні керівники, вчителі історії та правознавства
 3.Проводити обстеження житло-побутових умов проживання дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинахПротягом рокуПсихологічна служба, класні керівники
4.Провести Всеукраїнський тиждень з протидії булінгуЖовтень 19-23Соціальний педагог Практичний психолог класні керівники
5. Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивностіПостійноПсихологічна служба
6. В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органамПостійноДиректор Польова І.П.
7. Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітейПостійноКласні керівники Соціальний педагог
8. Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніхПротягом рокуПрактичний психолог
9. Проводити лекційно-просвітницькі заходи в навчальному закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї.ПостійноСоціальний педагог Практичний психолог
10. При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послугиПостійноСоціальний педагог
11. Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин, тренінгів в класних колективах школи з питань попередження домашнього насильстваПостійноЗДВР Сторожук О.В.
12. Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему: «Що робити, коли тебе ображають дорослі»;«Насильство в сім’ї та як його уникнути»Протягом рокуСоціальний педагог Практичний психолог
13. Загальношкільна батьківська конференція на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні»За планомДиректор Польова І.П.
14 Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед молодіПротягом рокуЗДВР Психологічна служба
15. Проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДомГруденьКласні керівники, вчитель основ здоров’я
16. Всеукраїнський тиждень правознавстваГруденьвчителі історії та правознавства, соціальний педагог
17. Організація контролю за відвідуванням учнями ліцеюЩодняСоціальний педагог
18. Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»Протягом рокукерівник МО
19. Провести загальношкільні батьківські збори батьків учнів 1-4, 5-7, 8-11 кл. на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»Протягом рокуПсихологічна служба
20. Години відвертого спілкування «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»Протягом рокуСоціальний педагог
21. Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!»Березень 2021Педагог-організатор Соціальний педагог
22. Психолого-педагогічний моніторинг виявлення учнів, що схильні до суїцидальних тенденційПротягом рокуПсихологічна служба
23. Проведення годин спілкування, бібліотечних уроків, виставок на тему «Моє світле майбутнє» «Мистецтво спілкування», «Життя видатних людей»Протягом рокуКласні керівники Психологічна служба

Д о д а т о к 3

до Стратегії розвитку

Немирівського ліцею

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НЕМИРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ РАДИВИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.                  Загальні положення

Згідно зі ст.53 «Права та обов’язки здобувачів освіти» Закону України «Про освіту»

здобувачі освіти мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітньо-го процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Згідно зі ст.54 «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу» Закону України «Про освіту»

педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик         к      омпетентнісного навчання;

захист професійної честі та гідності; безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь- якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Згідно зі ст. 55. «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти» Закону України «Про освіту» батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема

правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

2.          Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі

Правила поведінки учнів у ліцеї (далі Правила) базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статуті закладу.

 • Учні приходять до ліцею за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні. При вході у ліцей дотримуються правил ввічливості, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.
  • Учні зобов’язані мати необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.
  • Вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів передбачають наявність ділового стилю одягу та акуратної зачіски.
  • Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
  • Забороняється приносити на територію ліцею та проносити до її приміщень з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети та речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газові балончики тощо.
  • Не дозволяється йти зі ліцею під час освітнього процесу без дозволу директора або його заступника, окрім випадків, пов`язаних з рекомендаціями медичної сестри та з обов`язковим повідомленням класним керівником батьків учня.
  • Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом:
 • у разі оздоровлення або сімейних обставин подається заява на ім`я директора від батьків (або осіб, які їх заміняють);
 • виїзд на змагання, участь у конкурсах, фестивалях чи учнівських форумах підтверджується наказом відповідної організації (спортивні заклади, мистецькі освітні заклади тощо) із зазначенням причини та терміну відсутності.
  • Учні повинні дбайливо ставитися до ліцейного майна та обладнання, надавати посильну допомогу в його ремонті.
  • У разі навмисного спричинення збитку ліцейного або чийогось майна, батьки учнів, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.
 • Забороняється брати без дозволу чужі речі. До учнів, які привласнили чужі речі можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньо ліцейний облік, виклик разом з батьками на засідання ради профілактики правопорушень).
  • Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні передати їх черговому адміністратору або черговому вчителю.

3.          Правила поведінки під час освітнього процесу

 • При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять, окрім випадків, пов`язаних зі специфікою освітнього процесу.
  • Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин. У випадку вимушеного запізнення на урок потрібно зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.
  • Учні можуть виходити з класу під час уроку з дозволу вчителя.
  • Учні повинні щодня вести запис домашніх завдань у щоденник і надавати його на вимогу вчителя без будь-яких заперечень.
  • Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
  • Впродовж уроку забороняється:
 • відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;
 • підводитися та переміщуватися по кабінету без дозволу учителя;
 • вживати їжу та напої, жувати гумку;
 • користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети.
  • Учні зобов`язані бути присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності класного керівника.
  • Під час загальношкільних заходів забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами без відповідного розпорядження класного керівника.
  • У разі проведення заходу поза межами гімназії, учні зобов`язані пройти цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуватися визначених правил. Починаючи з 9-го класу, обізнаність з правилами безпеки учні підтверджують особистим підписом.

4.          Правила поведінки на перервах і після закінчення занять

 • Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.
  • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

4.3.    Під час перерви учні зобов’язані:

–        виконувати обов’язки чергового учня по класу та по ліцею;

–        підкорятися вимогам чергових учнів та вчителів;

–        на прохання вчителя допомагати готувати клас до наступного уроку.

4.4.    Під час перерв учням забороняється:

–        бігати коридором та в класних приміщеннях, в місцях, не пристосованих для ігор;

–        штовхати один одного, кидатися будь-якими предметами і грати в рухливі гри у не пристосованих для цього приміщеннях;

–        сидіти на підвіконнях, розкривати та виглядати у відкриті вікна;

–        виходити під час перерви за межі території закладу.

4.5.    Після закінчення занять учні повинні одягнути верхній одяг і залишити приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки. Учні не мають права знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення освітнього процесу без дозволу працівників ліцею.

5.          Правила дотримання міжособистісних стосунків у шкільному середовищі

 • Учасники освітнього процесу мають право право:
 • на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).
  • Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.
  • Учні закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Ліцеїсти першими вітаються та поступаються дорогою дорослим, старші ліцеїсти – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
  • Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.
  • Категорично забороняється вживання лайливих виразів і непристойних жестів.
  • Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.
  • Учасники освітнього процесу зобов`язані:

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Прикінцеві положення

У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі адміністративні стягнення:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження у щоденник;
 • надання учневі дисциплінарного листа;
 • письмове звернення до батьків;
 • постановка на внутрішньошкільний облік;
 • виклик учня з батьками на засідання ради профілактики правопорушень.

Обов’язки чергового учня по класу

 1. Черговими повинні бути 1-2 учні щоденно, графік чергування встановлює кожен клас самостійно.
 2. Чергові учні по класу зобов’язані приходити до ліцею за 15 хв. до початку занять.
 3. У класі необхідно провітрити приміщення, перевірити наявність крейди, вимити ганчірку (губку) для дошки.
 4. Допомогти вчителю підготувати (роздати, розвісити) необхідну наочність та роздатковий матеріал: карти, схеми, таблиці, атласи, ілюстрації, картки…
 5. Після кожного уроку чергові повинні витерти дошку, вимити ганчірку (губку), підібрати папір, провітрити приміщення. 6.Чергові учні відповідають за збереження ліцейного майна: меблів, навчального приладдя, технічних засобів навчання тощо.
 6. Після занять чергові учні зобов`язані:
 7. прибрати папір та інше сміття, акуратно винести його у смітник;
 8. перевірити чи политі квіти;
 9. навести загальний порядок.
 10. У разі невиконання черговим своїх обов’язків або відсутності в ліцеї його чергування переноситься на наступний день

Обов’язки чергових по школі.

Для підтримки дисципліни та порядку в школі призначається черговий клас, який чергує протягом тижня

 1. Черговий клас з’являється до школи за 15 хвилин до початку уроків.
 • Черговий клас має бути зразком дотримання правил внутрішньо-шкільного розпорядку, вимог щодо зовнішнього вигляду, чемності та організованості.
 • Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах.
 • Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
 • У разі відсутності реакції на зауваження, чергові мають право звертатися до класного керівника порушників порядку та дисципліни.
 • Чергові учні щонайменше двічі на день проводять перевірку класних приміщень та оцінюють дотримання санітарно-гігієнічних норм учнівськими колективами. Результати перевірок фіксуються у Журналі обліку наслідків чергування.
 • Протягом дня роботу чергового класу контролює класний керівник, наслідки чергування перевіряє черговий вчитель.

Д о д а т о к 4 до Стратегії розвитку Немирівського ліцею

План заходів із вдосконалення мотивуючого та здоров’язберігаючого освітнього середовища для оволодіння ключовими компетентностями

СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Д о д а т о к 6 до Стратегії розвитку Немирівського ліцею

П Л А Н

проведення атестації педагогічних працівників

Д о д а т о к 7 до Стратегії розвитку Немирівського ліцею

№ з/пПрізвище, ім’я, по батьковіПредметКатегоріяРік атестаціїРік наступної атестації
1.Польова Ірина ПетрівнаУкраїнська мова та література, директорВища02.04.20202025
2Береза Оксана АнатоліївнаВч.математикиБак.______2022
3.Барабах Ірина Миколаївнаанг.мов 1-4 кл., укр.м і літ.І18.03.20212026
4.Волянюк Юлія АнатоліївнаЗДНВР Соц.пед. Вч.біологіїСпеціаліст________2025 2022
5.Грушецька Оксана ВолодимирівнаЗаруб.літер., укр.м.і літ.Вища02.04.20202025
6.Гуменюк Валентина ІванівнаАнгл.моваВища26.03.20182023
7.Касян Галина МиколаївнаВч. поч. класівВища22.03.20192024
8.Ковалик Клавдія ОлегівнаВч.музичного мист.Бакалавр_____2024
9.Колдун Тетяна ІванівнаФізика, математ.Вища02.04.20202025
10.Котюк Микола СергійовичФізична культураВища26.03.20182023
11.Кошицький Михайло  МихайловичВч.труд.навч. Захист Укр.І18.03.20212026 2023
12.Мисаковець Любов ВікторівнаУкр.мова і літератураІІ 02.04.2020  2025
13.Мисик Володимир АндрійовичВч. фізичної культ.Спеціаліст__________2022
14.Мисик Софія ІгорівнаВч.поч.кл.  І23.03. 20192024
15.Пасічник Лідія ВолодимирівнаХімія Природ.,  Вища26.03.2018  2023
16.Пасічник Тетяна ВасилівнаВч. поч. класівВища18.03.2021  2026
17.Пицура Зоя ІванівнаВч.поч.кл.Вища24.03.20172022
18.Попадич Степан ПетровичВч.георафіїСпец.______2022
19.Путяк  Віра ВасилівнаПед.орг. Обр.мист. Поч.кл.  І   І26.03.2018   26.03.2018  2023   2023
20.Савка Тетяна ЄвгенівнаВч.поч.кл Вихователь ГПДІІ02.04.20202025
21.Сінчук Галина ІванівнаМате мат.Вища24.03.20172022
22.Сторожук Оксана ВасилівнаЗДНВР Іноз.мовиІІ  24.03.2017    2022
23.Струсь Валентина МиколаївнаІсторія Правознавст.І24.03.20172022
24.Шуляк Валентина ВікторівнаБіологія Основи здор.ІІ22.03.20192024

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

Д о д а т о к 8 до Стратегії розвитку Немирівського ліцею

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

ІІ. Принципи, норми етики та академічної

доброчесності  закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

 2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання  норм про авторські права;
 • надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

 • самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора/завідувача закладу, який/яка відповідає за методичну роботу:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списуванння створюється Шкільна Комісія з попередження  списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

IV. Види відповідальності 

за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

V. Комісія з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників

5.1. Комісіяз питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

VI. Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

Д о д а т о к 5

до Стратегії розвитку

Немирівського ліцею

З А Х О Д И

моніторингово-аналітичної діяльності     

Моніторингові дослідження освітнього процесу

ПредметНавчальний рік
   2022/20232023/20242024/20252025/20262026/2027
Українська мова та література   + 
Зарубіжна література  +  
Іноземна мова +   
Історія    +
Правознавство+    
Захист України    +
Географія     
Природознавство  +  
Математика+    
Інформатика     
Фізика Астрономія     
Біологія   + 
Хімія +   
Образотворче мистецтво+    
Музичне мистецтво    +
Фізична культура +   
Захист України     
Основи здоров’я   + 
Інформатика    +
Трудове навчання  +  
Початкові класи    +
Робота класних керівників +   
Робота шкільних методичних структур +