Структура та органи управління закладу освіти

Управлiння закладом

7.1. Керiвництво закладом здiйснює його директор. Керiвником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому МОН.

7.2. Керiвник закладу призначається на посаду шляхом укладання контракту та звiльняється з посади відділом освіти,культури ,туризму молоді та спорту Радивилівської міської ради  Радивилівського району Рівненської області. Його заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади відділом освіти Радивилівської міської ради  Радивилівського району Рівненської області згiдно iз законодавством.

7.3. Керiвник закладу:

 • здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;
 • органiзовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;
 • вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
 • створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
 • сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об’єднаннями за iнтересами;
 • забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;
 • вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;
 • контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;
 • видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;
 • щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу.

7.4. Керiвник закладу є головою педагогiчної ради – постiйно дiючого колегiального органу управлiння закладом.

7.5. Засiдання педагогiчної ради проводяться у мiру потреби, але не менш як чотири рази на рiк.

7.6. Педагогiчна рада розглядає питання:

удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варiативної складової робочого навчального плану;

переведення учнiв до наступного класу i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за успiхи у навчаннi;

пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;

участi в iнновацiйнiй та експериментальнiй дiяльностi закладу, спiвпрацi з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матерiального заохочення учнiв та працiвникiв закладу;

морального заохочення батькiв та осiб, що їх замiнюють, та громадських дiячiв, якi беруть участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi учнiв, працiвникiв закладу за невиконання ними своїх обов’язкiв;

педагогiчна рада розглядає також iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальнi збори (конференцiя) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рiк.

Порядок скликання, повноваження, чисельнiсть, склад загальних зборiв (конференцiї) колективу визначаються статутом закладу i колективним договором.

Загальнi збори (конференцiя) заслуховують звiт директора про здiйснення керiвництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської дiяльностi закладу.

7.8. У закладi за рiшенням загальних зборiв (конференцiї) можуть створюватися i дiяти рада закладу, дiяльнiсть якої регулюється її положенням, а також пiклувальна рада, учнiвський комiтет, батькiвський комiтет, методичнi об’єднання, комiсiї, асоцiацiї, положення про якi розробляє i затверджує МОН.

До складу ради закладу обираються представники педагогiчного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступеня, батькiв i громадськостi.

Члени пiклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференцiях). Склад пiклувальної ради формується з представникiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв та окремих громадян.

Пiклувальна рада вживає заходiв до змiцнення матерiально-технiчної i навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фiнансування закладу, полiпшення умов для органiзацiї навчально-виховного процесу, стимулювання творчої працi педагогiчних працiвникiв.